Inter­na­tio­nal House Oulu

International talent faces

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Ouluun (IH Oulu)!

IH Oulu koko­aa eri­lai­sia pal­ve­lui­ta saman katon alle Busi­ness­A­se­mal­la. Pal­ve­lut on suun­nat­tu maa­han­muut­ta­jil­le, Ouluun muut­toa suun­nit­te­le­vil­le kan­sain­vä­li­sil­le hen­ki­löil­le sekä yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat rek­ry­toi­da kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä.

Meil­tä saat apua työs­ken­te­lyyn, yrit­tä­jyy­teen tai opis­ke­luun liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Voit myös kysyä asian­tun­ti­joil­tam­me neu­vo­ja sekä opas­tus­ta arjen asiois­sa. Tar­joam­me pal­ve­lui­ta tur­va­pai­kan saa­neil­le. Tutus­tu Inter­na­tio­nal House Oulun net­ti­si­vui­hin ja sosi­aa­li­sen median kana­viin tai tule pai­kan pääl­le – tuem­me ja opas­tam­me sinua eteen­päin.

Ota yhteyt­tä

Aukio­loa­jat: maanantai–perjantai, kel­lo 9–15.

Säh­kö­pos­ti: ihoulu@ouka.fi
Osoi­te: Busi­ness­A­se­ma, Hal­li­tus­ka­tu 36 B,
90100 Oulu, Suo­mi

Puhe­lin­nu­me­ro: 08 558 558 10


Seu­raa mei­tä myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa: Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram and Face­book

International House Oulun tiski
Villa Victor pop up

Mak­su­ton­ta pop up ‑neu­von­taa IH Oulus­sa

Inter­na­tio­nal House Oulun pal­ve­lu­tar­jon­ta moni­puo­lis­tuu enti­ses­tään. Omien pal­ve­lui­dem­me lisäk­si tilois­sam­me tar­joa­vat pop up ‑neu­von­taa Maa­han­muut­to­vi­ras­to, Poh­de, Vil­la Vic­tor ja Star­tup Refu­gees.

Neu­von­taa tule­vil­le oulu­lai­sil­le

Suun­nit­te­let­ko muut­toa Ouluun? Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa mak­su­ton­ta etu­kä­teis­neu­von­taa kan­sain­vä­li­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka val­mis­tau­tu­vat muut­toon Ouluun ulko­mail­ta tai muu­al­ta Suo­mes­ta. Pal­ve­lu toi­mii ver­kos­sa. Lue lisää ja varaa aika onli­ne-tapaa­mi­seen.

Asuk­kail­le

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa monel­la eri kie­lel­lä tie­toa oulu­lai­ses­ta arjes­ta sekä mata­lan kyn­nyk­sen ohjaus­ta eri orga­ni­saa­tioi­den tar­joa­miin pal­ve­lui­hin. Saat kai­ken tar­vit­se­ma­si infor­maa­tion esi­mer­kik­si alku­vai­heen pal­ve­luis­ta, kau­pun­gin perus­pal­ve­luis­ta ja vapaa-ajan akti­vi­tee­teis­ta. Kos­kee­pa asia­si mitä tahan­sa, meil­tä saat aina uusim­man tie­don ja neu­vo­ja tar­vit­se­maa­si pal­ve­luun.

Inter­na­tio­nal House Oulus­sa on aina pai­kal­la hen­ki­lö, joka vas­taa kysy­myk­sii­si. Haluam­me saa­da kaik­ki tun­te­maan tääl­lä olon­sa ter­ve­tul­leik­si.

Haluat­ko tie­tää lisää Oulus­ta?

Aika tutus­tua oulu­lai­seen elä­mään!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Haluat­ko saa­da tie­toa työ­elä­mäs­tä Oulun seu­dul­la?

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tar­joam­me tär­kei­tä networ­king-vink­ke­jä (englan­nik­si).

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tapaa Oulun seu­dul­la asu­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia ja ins­pi­roi­du hei­dän tari­nois­taan.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Yri­tyk­sil­le

Autam­me yri­tys­tä­si löy­tä­mään sopi­van kan­sain­vä­li­sen työn­te­ki­jän tai har­joit­te­li­jan laa­jan yhteis­työ­ver­kos­tom­me avul­la. Tavoi­tam­me eri­tyi­ses­ti jo Suo­mes­sa tai Oulus­sa asu­via kan­sain­vä­li­siä hen­ki­löi­tä. Business­Oulun työn­ha­ki­ja­re­kis­te­ris­sä on kir­joil­la run­saas­ti ulko­maa­lais­taus­tai­sia työn­ha­ki­joi­ta eri aloil­ta.

Jär­jes­täm­me myös rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia ja ‑kam­pan­joi­ta, joi­hin yri­tyk­se­si voi osal­lis­tua. Esi­mer­kik­si mak­su­ton JobCor­ner tar­jo­aa avai­met käteen pal­ve­lun yri­tyk­sil­le tul­la esit­te­le­mään avoi­mia työ­paik­ko­ja ja tapaa­maan työn­ha­ki­joi­ta Busi­ness­A­se­mal­le.
Lisäk­si jär­jes­täm­me info­ti­lai­suuk­sia ja val­men­nuk­sia kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

Yhteys­hen­ki­lö:
Sal­la Hir­vo­nen, salla.hirvonen@businessoulu.com

Lisä­pal­ve­lut

Jos tar­vit­set tukea tai rahoi­tus­ta kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin, seu­raa­vat kan­sal­li­set pal­ve­lut ovat käy­tös­sä­si:

Work in Fin­land ‑työ­nan­ta­ja­neu­von­ta tar­jo­aa mak­su­ton­ta neu­von­taa kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin ja lupa-asioi­hin liit­tyen. Val­ta­kun­nal­li­nen pal­ve­lu on saa­ta­vil­la arki­päi­vi­sin joko puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Pal­ve­lu tar­jo­aa mata­lan kyn­nyk­sen väy­län esit­tää kysy­myk­siä ja saa­da nopeas­ti lisä­tie­toa.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Busi­ness Fin­land jär­jes­tää ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mia, rek­ry­toin­ti­kam­pan­joi­ta sekä tar­jo­aa rahoi­tus­ta kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ilmoi­ta englan­nin­kie­li­nen työ­paik­ka­si tämän sivus­ton kaut­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin opas sisäl­tää oleel­lis­ta tie­toa sii­tä, mitä tuli­si ottaa huo­mioon kan­sain­vä­li­ses­sä rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Löy­dä sopi­va ehdo­kas yli mil­joo­nas­ta ansio­luet­te­los­ta ja han­ki näky­vyyt­tä työ­mark­ki­noil­la laa­ti­mal­la oma työ­nan­ta­jan EURES-pro­fii­li­si.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Val­men­nuk­set

Uuti­set & tapah­tu­mat

Haluat­ko tie­tää enem­män tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja akti­vi­tee­teis­tä Oulun alu­eel­la? Kivan kokoel­man menois­ta ja uuti­sis­ta löy­dät Oulu.comista (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lu on tääl­lä!

Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lus­sa etsi­tään Oulun seu­dul­ta orga­ni­saa­tioi­ta, jot­ka ovat onnis­tu­nees­ti rek­ry­toi­neet, pereh­dyt­tä­neet ja sitout­ta­neet maa­han­muut­ta­jia ja kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Ilmoit­tau­du sinä­kin Han­­ke­­myl­­ly-tapah­­tu­­maan!

Kut­sum­me Oulun seu­dul­la maa­han­muut­ta­nei­den paris­sa työs­ken­te­le­viä Han­ke­myl­ly-tilai­suu­teen, joka jär­jes­te­tään 22. maa­lis­kuu­ta Busi­ness­A­se­mal­la.

Kou­lu­tus­reit­te­jä työn­ha­ki­joil­le

Poh­dit­ko kou­lut­tau­tu­mis­ta tai uut­ta suun­taa ural­le­si? Kai­paa­ko osaa­mi­se­si päi­vit­tä­mis­tä? Tar­vit­set­ko lisä­kou­lu­tus­ta? Tule kar­toit­ta­maan vaih­toeh­to­ja­si Kou­lu­tus­reit­te­jä työn­ha­ki­joil­le ‑tapah­tu­maan yhdes­sä alan ammat­ti­lais­ten kans­sa.

Muis­ta kat­ta­va oppaam­me
Welco­me to Oulu gui­de for newco­mers.
Löy­dät sen englan­nin­kie­li­sen ver­sion
IH Oulus­ta.

Kan­nat­taa tila­ta myös Business­Oulun
kan­sain­vä­li­nen uutis­kir­je.