Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua oulu.com ja on laa­dit­tu 26.11.2021. Pal­ve­lua kos­kee laki digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta, jos­sa edel­ly­te­tään, että jul­kis­ten verk­ko­pal­ve­lu­jen on olta­va saa­vu­tet­ta­via.

Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse.

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osit­tain.

Ei-saa­vu­tet­ta­va sisäl­tö

Verk­ko­si­vus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin vaa­ti­mus­ten mukai­nen.

Havait­ta­va: Videoil­le ei ole suo­men­kie­lis­tä teks­ti­tys­tä

Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet
Kan­sain­vä­li­sel­le ylei­söl­le tar­koi­te­tuis­sa videois­sa ei ole suo­men­kie­lis­tä teks­ti­tys­tä.

1.2.1 Pelk­kä audio tai pelk­kä video (tal­len­net­tu)
1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen sisäl­tö

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me? Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen kor­jaa­mi­sek­si
Säh­kö­pos­til­la saavutettavuus@ouka.fi.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon Avau­tuu uuteen ikku­naan. Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsi­tel­lään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000