Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026

Oulu on Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026! Mitä se tar­koit­taa? Tie­ten­kin upe­aa juh­la­vuot­ta, jol­loin lähes 500 tapah­tu­maa val­taa Oulun ja poh­joi­sen Suo­men.

Jos huo­lit sii­tä, että kysees­sä oli­si vain yhden vuo­den juh­la, niin pel­ko pois! Kysees­sä on monen vuo­den kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen koko­nai­suus, jol­la tuo­daan rut­kas­ti elin­voi­maa poh­joi­seen Suo­meen. Ennen kaik­kea kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ase­ma tuo euroop­pa­lais­ta näky­vyyt­tä alu­eel­le, iloa asuk­kail­le ja uut­ta yhteis­työ­tä kult­tuu­rin alal­le!

Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ‑tapah­tu­ma on yksi tun­ne­tuim­pia Euroo­pan unio­nin toi­mia. Se tuo esiin kau­pun­kien mer­ki­tys­tä kult­tuu­rie­lä­män kes­kuk­si­na. Oulus­ta ja poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta kas­vaa entis­tä­kin enem­män luo­vuut­ta huo­ku­va, elin­voi­mai­nen kau­pun­ki ja alue, joka hou­kut­te­lee vie­rai­li­joi­ta ja uusia asuk­kai­ta – ja pitää tie­ten­kin myös huol­ta nykyi­sis­tä.

Yhdes­sä kult­tuu­ri­kin on enem­män!

Yhteis­työ on Oulu2026-toi­min­nan kan­ta­va voi­ma. Jo nyt on koot­tu yhteen Oulus­sa ja toteu­tusa­lu­eel­la laa­jas­ti eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta yhteis­kun­nan eri sek­to­reil­ta, ja työ vain jat­kuu. Muka­na saa­vat olla aivan kaik­ki! 

Tule Kult­tuu­ri­lä­het­ti­lääk­si kuu­le­maan hank­keen ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta etu­ne­näs­sä ja toi­mi­maan hank­keen sanan­saat­ta­ja­na omis­sa yhtei­söis­sä­si.

Mik­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki?

Kau­pun­ki, jol­le on myön­net­ty kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin tit­te­li, saa kasa­päin kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta aina valin­nas­ta kau­as tule­vai­suu­teen ja vie­lä tit­te­li­vuo­den päät­ty­mi­sen jäl­keen­kin. 

Kan­sain­vä­li­set pro­jek­tit ja vah­va euroop­pa­lai­nen näky­vyys lisää­vät mat­kai­li­joi­den mää­rää, mikä taas näkyy vir­key­te­nä talou­des­sa, kau­pun­ki­ku­vas­sa, hotel­leis­sa ja ravin­to­lois­sa. Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­li on oiva kei­no tuo­da muu­hun­kin pää­tök­sen­te­koon eri­tyis­tä ja uut­ta kul­maa myös kult­tuu­rin ulko­puo­lel­la – siis lisä­tä eloi­suut­ta ja elin­voi­maa ihan koko poh­joi­seen Suo­meen!

Ja jot­ta men­täi­siin ihan teko­jen tasol­le, eikö kuu­los­ta­kin mah­ta­val­ta, että kehit­tä­mis­työn tulok­se­na Oulus­ta ja poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta kas­vaa entis­tä­kin enem­män luo­vuut­ta huo­ku­va, elin­voi­mai­nen alue? Ja että sen asuk­kaat hyö­ty­vät moni­puo­li­ses­ta kult­tuu­ri­tar­jon­nas­ta ja elä­väs­tä kau­pun­gis­ta, sil­lä kult­tuu­ri­toi­min­taan osal­lis­tu­vat ihmi­set voi­vat parem­min ja ovat aktii­vi­sem­pia? Tai että Ouluun tulee enem­män luo­vien alo­jen työ­paik­ko­ja samal­la, kun koko alue on avoi­mem­pi ja kan­sain­vä­li­sem­pi euroop­pa­lai­sen yhteis­työn myö­tä? No niin meis­tä­kin!

Oulus­sa teh­dään kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tos­ta, joka kitey­tyy kol­men kan­ta­van tee­man alle: Roh­keas­ti reu­nal­la, Vas­ta­koh­tien voi­ma ja Vil­lis­ti kau­pun­ki.

Kult­tuu­rioh­jel­maa ei toteu­ta Oulu2026-orga­ni­saa­tio, vaan suu­rim­man osan pro­jek­teis­ta toteut­ta­vat mah­ta­vat yhteis­työ­kump­pa­nit. Avoi­met haut ovat väy­lä pääs­tä mukaan kult­tuu­rioh­jel­maan, joka siis kas­vaa vuo­sien aika­na huo­mio­ta herät­tä­viin, lopul­li­siin mit­toi­hin­sa. Tule mukaan kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tok­seen: yhteis­työ- ja näky­vyys­kump­pa­nuuk­sia voi roh­keas­ti kysyä otta­mal­la yhteyt­tä Oulu2026-tii­miin.

Mitä on Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ‑toi­min­ta?

Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­git ovat näky­vin Euroo­pan unio­nin kult­tuu­ri­tuen muo­to. Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ke­ja on nimet­ty vuo­des­ta 1985, ja nii­tä rahoi­te­taan nykyi­sin Luo­va Euroop­pa ‑ohjel­mas­ta. Nimeä­mi­sel­lä koros­te­taan Euroo­pan kult­tuu­rien moni­nai­suut­ta ja lisä­tään kult­tuu­ri­vaih­toa Euroo­pas­sa. Vuo­des­ta 2009 läh­tien on pää­tet­ty nime­tä vuo­sit­tain kak­si kau­pun­kia Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­geik­si. Vuo­den 2026 toi­nen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki on Slo­va­kian Trenčín.