Viih­de

Ilta-aurinko paistaa kuvan ulkopuolelta penkeillä istuvaan ihmisjoukkoon. Kaikkien katseet on suunnattu samaan suuntaan, ja kuvan etualalla vaaleihiuksinen nainen aurinkolaseissa hymyilee.

Meno pääl­le ja tun­nel­ma kat­toon – Oulun viih­des­ke­ne on asteen ver­ran oman­lai­sem­paa. Hien saa pin­taan ken­täl­lä tai tans­si­lat­tial­la, ja teke­mis­tä kirp­pik­sis­tä keik­koi­hin ja hyväs­tä juo­mas­ta her­kut­te­luun löy­tyy 365 päi­vää vuo­des­sa.

Karao­ke, kei­kat, kei­lai­lu, kovan luo­kan penk­kiur­hei­lu, komea pik­nik kamu­jen kans­sa – alus­tan hui­keim­mil­le het­kil­le yksin tai yhdes­sä tar­jo­aa Oulu täyn­nä menoa ja mei­nin­kiä. Kos­ka luon­to on meil­lä läs­nä kes­kel­lä kes­kus­taa­kin, ovat puit­teet tapah­tu­mil­le ja teke­mi­sel­le kuvan­kau­niit.

Lisää tie­toa Oulun vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sis­ta

Vaik­ka pal­jon laa­duk­kai­ta ravin­to­loi­ta löy­tyy urbaa­nis­ta ydin­kes­kus­ta, suis­toa­lue ja ran­nat tar­joa­vat Oulus­sa myös iha­nia paik­ko­ja haus­kan­pi­toon. Kaup­pa­to­rin tai tut­ta­val­li­sem­min torin­ran­nan tun­nel­mal­li­siin ait­toi­hin ja lähei­siin eri aiko­jen ark­ki­teh­tuu­rin tai­don­näyt­tei­nä toi­mi­viin taloi­hin on luo­tu viih­de­kes­kit­ty­mä, jos­sa ei jää näl­kä tai jano. Sil­lan yli iki-iha­naan Piki­saa­reen siir­ryt­täes­sä ravin­to­loi­ta ja baa­re­ja löy­tyy vain lisää.

Wine­bar Kur­ke­la – vii­nil­le Piki­saa­reen (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Uleå­borg 1881 – gastro­no­mi­aa meil­tä ja muu­al­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

His­to­rial­li­nen Oulun kaup­pa­hal­li – ruo­kaa ja ostok­sia (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ravin­to­la Nal­li­ka­ri – upeim­mat meri­nä­kö­alat (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ravin­to­la Hugo – ren­non rou­hea vii­ni­baa­ri ja ravin­to­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Viih­dy kes­kus­tan huo­mas­sa

Oulun kes­kus­ta on koti monen­lai­sel­le toi­min­nal­le. Ravin­to­lat, baa­rit ja kup­pi­lat kaik­kien täy­si-ikäis­ten makuun pal­ve­le­vat ilto­jen ja öiden ilok­si. Jos jon­kin­lais­ta tapah­tu­maa jär­jes­tyy myös ulko­na, oulu­lais­ten omal­la käve­ly- ja tapah­tu­ma­ka­dul­la Rotu­aa­ril­la! Kes­kus­tas­ta löy­tyy myös lähes kult­ti­mai­neen saa­vut­ta­nei­ta keik­ka­paik­ko­ja ja mui­ta lois­ta­vien esi­tys­ten – kuten teat­te­rin ja stand upin – näyt­tä­möi­tä.

Oulun teat­te­ri – kat­so ohjel­mis­to tääl­tä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kaup­pa­kes­kus Val­kea – shop­pai­lun lisäk­si ohjel­maa kate­tul­la Kesä­ka­dul­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Rio­Li­ve – vii­kot­tain lois­ta­via esi­tyk­siä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

45 Special – Poh­jois-Suo­men van­hin rock-klub (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ostro­fe­ria – pai­kal­lis­ta ruo­ka­kult­tuu­ria (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Puis­to­la – herk­kusui­den kei­das aamus­ta iltaan (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Les­ki­nen – olut­huo­ne kes­kus­tan yti­mes­sä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Jumpru – legen­daa­ri­nen pubi, ravin­to­la ja yöker­ho (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Hiki pin­taan hal­lil­la tai kei­kal­la

Pitkähiuksinen, tatuoitu mies on nostanut käsivarren otsalleen esiintymislavalla. Kuva on hieman vinossa, tausta on violetti ja kuvan reunassa näkyy mikrofoni.
Var­jo Pik­nik 8.8.2021. Ikä­ra­ja­ton tapah­tu­ma Kuusi­saa­res­sa juh­lis­ti Oulun nimeä­mis­tä Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si 2026 sekä Blind Chan­nel ‑yhtyeen Euro­vii­su­me­nes­tys­tä.

Aivan kes­kus­tan lähel­tä löy­tyy tie­ten­kin myös mah­ta­via paik­ko­ja suu­rem­piin keik­koi­hin ja urhei­lu­ta­pah­tu­miin. Rak­si­la ja Limin­gan­tul­li tyy­dyt­tä­vät vaa­ti­van­kin kon­sert­ti­kä­vi­jän tai sport­ti­fa­nin.

Tapah­tu­mien tyys­si­ja on Tul­li­sa­li – tutus­tu ohjel­maan (avau­tuu uuteen väli­leh­teen) 

Ainut­laa­tui­sia akti­vi­teet­te­ja tar­jo­aa keik­ko­jen ja kirp­pis­ten muo­dos­sa Teat­ria – lue lisää (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Oulun Kärp­pien koti­pe­lit yhdes­sä pai­kas­sa Oulun Ener­gia Aree­nal­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Syke ylös Nal­lis­por­tin pal­loi­lu­kes­kuk­ses­sa – lue lisää (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Vai­kut­ta­vat kult­tuu­rie­lä­myk­sen Oulun musiik­ki­kes­kuk­ses­sa – kat­so tapah­tu­mat (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Par­hai­ta paik­ko­ja puis­to­jen kes­kel­lä

Tai­tei­den yö Aino­lan puis­tos­sa 12.8.2021

Oulus­sa ehkä iha­nin­ta on, että puis­tot ulot­tu­vat aivan kes­kus­taan – ja nii­den reu­noil­la on tie­ten­kin mah­ta­via tapah­tu­ma­paik­ko­ja! Keik­ko­ja, tai­de­näyt­te­lyi­tä, bruns­se­ja, patioi­ta… löy­dä vuo­den- ja vuo­ro­kau­den­ai­kaan sopi­vat akti­vi­tee­tit veh­reis­tä ympä­ris­töis­tä! Älä­kä huo­li – Hupi­saa­ret ovat poh­joi­sen mah­ta­vin vihe­ra­lue oma­toi­mi­te­ke­mi­seen urhei­lus­ta pik­ni­kei­hin!

Tutus­tu Ravin­to­la­kort­te­liin, joka yhdis­tää ruo­an, juo­man ja tapah­tu­mat (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ylös, ulos ja len­kil­le pää­set Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kaut­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Hupi­saar­ten teat­te­ri vie elä­viin elä­myk­siin – idyl­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tie­teen ja tai­teen äärel­le kes­kel­lä veh­reyt­tä Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pis­sa (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)