Tapah­tu­mat

Oulus­sa pää­set oival­ta­maan, ins­pi­roi­tu­maan ja kehit­ty­mään maa­il­man­luo­kan mah­dol­li­suuk­sien kes­kel­lä. Tämä on oiko­pol­kusi tapah­tu­miin, jot­ka aut­ta­vat sinua lunas­ta­maan poten­ti­aa­li­si.

Jos kai­paat vie­lä­kin laa­jem­paa vali­koi­maa tapah­tu­mia yri­tyk­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le tai työn­ha­ki­joil­le, kurk­kaa Business­Oulun kalen­te­riin!

Poh­joi­sen par­haim­mat tapah­tu­mat toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si

Nort­hern Glow

Nort­hern Glow valai­see Oulun lii­ke-elä­mää tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Talvinen ilmakuva lumisesta Oulusta iltavalaistuksesa. Etualalla Torinranta.

Kau­pun­ki­mark­ki­noin­nin foo­ru­mi

Ter­ve­tu­loa ins­pi­roi­tu­maan – nyt on Oulun aika!

Nort­hern Power

Nort­hern Power busi­ness forum pre­sents the cur­rent sta­te of hydro­gen eco­no­my for com­pa­nies and deci­sion-makers, focusing on the uti­li­sa­tion of hydro­gen in mobi­li­ty, logis­tics, industry, and pro­per­ty mana­ge­ment.

Kier­to­ta­lous­A­ree­na

Tul­li­sa­li täyt­tyy, kun yri­tyk­set ja muut ammat­ti­lai­set esit­te­le­vät kier­to­ta­lous­osaa­mis­taan kai­kil­le avoi­mil­la mes­suil­la.