Nort­hern Glow

Kolme miestä ja kaksi naista Northern Glow'n puhujapaneelissa.
Kolme miestä ja kaksi naista Northern Glow'n puhujapaneelissa.

NORTHERN GLOW
-BISNESFOORUMI

16.11.2022
Tul­li­sa­li, Oulu

Kii­tos kai­kil­le Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­miin osal­lis­tu­neil­le! Vuo­den 2022 Nort­hern Glow pureu­tui muu­tok­sen joh­ta­mi­seen ja asia­kas­ym­mär­ryk­seen eri­tyi­ses­ti design-mene­tel­mien ja ‑ajat­te­lun avul­la. Rei­lu kol­me sataa poh­joi­sen Suo­men bis­ne­se­lä­män edus­ta­jaa kokoon­tui­vat ins­pi­roi­tu­maan ja ver­kos­toi­tu­maan bis­nes­foo­ru­miin, joka jär­jes­tet­tiin jo yhdek­sät­tä ker­taa. Kat­so tun­nel­mia tapah­tu­mas­ta ohei­ses­ta videos­ta ja lue yhteen­ve­to vuo­den 2022 Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mis­ta Business­Oulun uuti­ses­ta.

Uusia näkö­kul­mia kas­vuun design-ajat­te­lus­ta

Nort­hern Glow tulee taas ja tar­jo­aa Oulun lii­ke-elä­mäl­le uut­ta oppia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia!  16. mar­ras­kuu­ta Oulun Tul­li­sa­lis­sa jär­jes­tet­tä­vä koko­päi­väi­nen lii­ke-elä­män tapah­tu­ma tuo valon kes­kel­le pimein­tä vuo­den­ai­kaa.

Vuo­den 2022 Nort­hern Glow pureu­tuu muu­tok­sen joh­ta­mi­seen ja asia­kas­ym­mär­ryk­seen eri­tyi­ses­ti design-mene­tel­mien ja ‑ajat­te­lun avul­la. Miten enna­koi­daan maa­il­man muu­tos ja ymmär­re­tään syvem­min asiak­kaan tar­peet ja käyt­täy­ty­mi­nen? Miten raken­ne­taan yri­tys­kult­tuu­ri, joka tuot­taa jat­ku­vas­ti hyvää asia­kas­ko­ke­mus­ta ja kil­pai­lee työ­mark­ki­noil­la menes­tyk­sek­kääs­ti hyvä­nä työ­nan­ta­ja­na?

Poh­joi­sen par­haa­na bis­nes­ta­pah­tu­ma­na pal­kit­tu Nort­hern Glow tar­jo­aa tänä­kin vuon­na osal­lis­tu­jil­leen  kan­sain­vä­li­sen tason ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja viih­det­tä. Yhdek­sät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mi jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Desig­nOu­lu-ohjel­man kans­sa.

Ohjel­ma

Aamu­päi­vä

8.15 Rekis­te­röin­ti alkaa & aamu­pa­la­tar­joi­lu

8.50 Ter­ve­tu­los­a­nat
Juon­ta­ja: Rai­sa Leso­nen

9.00 The Human Side of Inno­va­tion
Mau­ro Porci­ni, Chief Design Officer, Pep­siCo

9.55 Design-läh­töi­nen kes­tä­vän tule­vai­suu­den raken­ta­mi­nen
Jes­se Mau­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Avid­ly
Puheen­vuo­ron tar­jo­aa Avid­ly

10.40 CASE Vie­ser Oy: Uut­ta asia­kas­ar­voa Desig­nin avul­la
Anni­ka Jyl­li­lä-Ver­ti­gans, CEO, Vie­ser Oy

11.05–11.15 Muo­toi­li­jan tee­sit Poh­jois-Suo­mel­le
Pet­ri Sir­viö, Desig­nOu­lu-ohjel­ma, Business­Oulu

11.15–13.00 Lou­nas­tau­ko & ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suus

12.00–12.45 Design on tari­nan­ker­ron­taa: miten suo­ma­lai­ses­ta inno­vaa­tios­ta teh­dään kan­sain­vä­li­nen hit­ti? 
Erik Mash­kil­ley­son, Senior Stra­te­gist, Avid­ly
Lou­nas­tauon kump­pa­ni­ses­sion tar­jo­aa Avid­ly

Ilta­päi­vä

13.00 CASE Kings­pan Insu­la­tion: Insu­la­tion wit­hout iso­la­tion – Embracing design at Kings­pan
Bas­ti­aan Ter­horst, Pro­duct mana­ger, Kings­pan Insu­la­tion
Puheen­vuo­ron tar­jo­aa Design Forum Fin­land ja Alan­ko­mai­den suur­lä­he­tys­tö

13.35 Design thin­king joh­ta­jan työ­ka­lu­na – näin luot veto­voi­mai­sen työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen
Aku Vara­mä­ki, Työ­päi­vä­muo­toi­li­ja ja työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­jä, Work­day Desig­ners Oy
Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro:
Anna Kärä­vä, Brän­di- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja, Kale­va media

14.30 Kah­vi­tau­ko & ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suus

15.00
Poh­joi­ses­ta pörs­siin ‑ohjel­man jul­kai­su
Jari Tuo­vi­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulun kaup­pa­ka­ma­ri

15.10 CASE Gofo­re: Asia­kas­ym­mär­rys avai­na­se­mas­sa teol­lis­ten yri­tys­ten pal­ve­lul­lis­tu­mi­ses­sa
Eija Vait­ti­nen, Ser­vice Desig­ner, Gofo­re

15.35 This is Design Doing
Adam Law­rence, Lea­ding Expert in Ser­vice Design and Design Thin­king and Co-foun­der, WorkPlayEx­pe­rience

16.30 Tilai­suu­den lop­pusa­nat
Rai­sa Leso­nen ja Pet­ri Sir­viö

16.35–17.30 Afterwork & ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suus
Nort­hern Glown afterwor­kit tar­jo­aa Loih­de Fac­tor

Muu­tok­set ovat mah­dol­li­sia.

Tapah­tu­mas­sa ote­taan valo­ku­via ja video­ta mark­ki­noin­ti­käyt­töön.


Liput

Nort­hern Glow ‑tapah­tu­ma­lip­pu 199 € (+ alv)

Nyt on vii­meis­tään aika hank­kia liput poh­joi­sen ins­pi­roi­vim­paan bis­nes­ta­pah­tu­maan! Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mi tar­jo­aa osal­lis­tu­jil­leen laa­du­kas­ta ohjel­maa, ins­pi­raa­tio­ta ja kon­tak­te­ja.

Lipun hin­taan kuu­luu kaik­ki tapah­tu­ma­päi­vän tar­joi­lut.

Ryh­mä­ti­laus ja tapah­tu­man kump­pa­nuu­det

Haluat­ko hank­kia Nort­hern Glow ‑liput hel­pos­ti yhdel­lä las­kul­la isom­mal­le poru­kal­le? Kysy tar­jous yli 5 lipun tilauk­siin.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Nort­hern Glown yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta tai stän­di­pai­kas­ta tapah­tu­maan? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, rää­tä­löim­me tar­pei­de­si mukai­sen kump­pa­nuus­pa­ke­tin

Lisä­tie­to­ja: hanna.mattila@businessoulu.com

Puhu­jat

Mauro Porcinin kasvokuva
Mau­ro Porci­ni 

Chief Design Officer, Pep­siCo

Adam Lawrencen kasvokuva
Adam Law­rence

Lea­ding Expert in Ser­vice Design and Design Thin­king and Co-foun­der, WorkPlayEx­pe­rience

Aku Varamäen kasvokuva
Aku Vara­mä­ki

Työ­päi­vä­muo­toi­li­ja ja työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­jä, Work­day Desig­ners Oy

Jes­se Mau­la

Toi­mi­tus­joh­ta­ja,
mark­ki­noin­ti­tek­no­lo­giayh­tiö Avid­ly

Annika Jyllilä-Vertigansin kasvokuva
Anni­ka Jyl­li­lä-Ver­ti­gans

CEO, Vie­ser Oy

Anni­ka Jyl­li­lä-Ver­ti­gans on monen hatun yrit­tä­jä ja Vie­ser Oy:n vetä­jä. Jyl­li­lä-Ver­ti­gans aloit­ti uran­sa Reu­ter­sin pal­ve­luk­ses­sa Lon­toos­sa, mis­sä hän kes­kit­tyi hyvin­muo­toil­lun asia­kas­ko­ke­muk­sen voi­maan arvon­luo­ja­na. Tänä päi­vä­nä Anni­kan sydän syk­kii eten­kin PK-sek­to­rin kas­vu­po­ten­ti­aa­lil­le ympä­ris­tön­sä tar­peit­ten tul­kit­si­ja­na ja hyvän muo­toi­lun kaut­ta asia­kas­ar­von luo­ja­na; samoin kuin hän into­hi­moi­ses­ti usut­taa yri­tyk­siä näke­mään kes­tä­vän kehi­tyk­sen haas­teet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­si­na ja inno­vaa­tio­aju­rei­na. Anni­ka on mm. Design Forum Fin­lan­din hal­li­tuk­sen jäsen sekä toi­mii PL:n kes­tä­vän kehi­tyk­sen työ­ryh­mäs­sä.

Bastiaan Terhorstin kasvokuva
Bas­ti­aan Ter­horst

Pro­duct mana­ger, Kings­pan Insu­la­tion

Crea­ting sha­red value by sol­ving problems is what ins­pi­red Bas­ti­aan to pur­sue a career in inno­va­tion. In diver­se pro­jects — from orga­nizing design-thin­king pro­grams to com­bat fast-fas­hion to buil­ding an app that enhances cyber secu­ri­ty for SMEs or deve­lo­ping a COVID deli­ve­ry ser­vice for fresh mar­ket pro­ducts – the inno­va­tion always star­ted with a deep unders­tan­ding of the tar­get group and the problem to sol­ve. Design thin­king the­re­fo­re also plays an impor­tant role in his cur­rent work at Kings­pan Insu­la­tion: moving towards a more cus­to­mer-orien­ted busi­ness to be able to sha­pe the futu­re built envi­ron­ment with advanced insu­la­tion solu­tions.

Eija Vaittisen kasvokuva
Eija Vait­ti­nen

Pal­ve­lu- ja lii­ke­toi­min­ta­muo­toi­li­ja, Gofo­re

Eija on tek­nii­kan toh­to­ri ja pal­ve­lu- ja lii­ke­toi­min­ta­muo­toi­li­ja, joka aut­taa asiak­kai­taan ymmär­tä­mään omien asiak­kai­den­sa tar­pei­ta.

Eijal­la on koke­mus­ta laa­jas­ti eri­lai­sis­ta muo­toi­lu­pro­jek­teis­ta niin jul­ki­sel­ta kuin yksi­tyi­sel­tä puo­lel­ta aina kan­sal­li­sen tason suu­ris­ta jär­jes­tel­mis­tä yksit­täis­ten yri­tys­ten pro­ses­sien ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen. Hän väit­te­li toh­to­rik­si teol­lis­ten yri­tys­ten pal­ve­lul­lis­tu­mi­ses­ta ja tar­kem­min sii­tä, kuin­ka asiak­kaat ja oma hen­ki­lös­tö ovat val­mii­ta otta­maan edis­ty­neem­piä data­poh­jai­sia pal­ve­lu­ja käyt­töön­sä. Eijan mie­len­kiin­non koh­tei­na onkin eri­tyi­ses­ti ihmis­ten ymmär­tä­mi­nen ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen tämän ymmär­ryk­sen valos­sa.

Petri Sirviön kasvokuva
Pet­ri Sir­viö

Asiak­kuus­pääl­lik­kö, Luo­va talous ja Desig­nOu­lu-ohjel­ma, Business­Oulu

Pet­ri tun­ne­taan par­hai­ten työs­tään Mies­kuo­ro Huu­ta­jien joh­ta­ja­na. Spon­taa­nis­ta kokei­lus­ta alka­nut ura on vie­nyt työ­hön yli 30 maa­han eri tai­tee­na­loil­le. Nyt on työs­tös­sä tutun jou­lu­lau­lun ääne­käs ver­sio englan­ti­lai­sel­le tilaa­jal­le.

Pet­ri laa­ti Oulun ensim­mäi­sen hake­muk­sen Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuon­na 2006 ja jat­koi työ­tään mm. luo­vien alo­jen yri­tys­pal­ve­lui­den käyn­nis­tä­jä­nä. Tila­kon­sep­tien paris­sa Pet­ri on työs­ken­nel­lyt sekä asian­tun­ti­ja­na, että Hel­sin­gin Kaa­pe­li­teh­taan joh­ta­ja­na.

Business­Oulun asiak­kuus­pääl­lik­köä työl­lis­tää nyt av- ja ark­ki­teh­tuu­ria­lo­jen pal­ve­le­mi­nen, sekä päi­vän aiheem­me: desig­na­jat­te­lu kaik­kien toi­mia­lo­jen tuke­na.

Tapah­tu­man juon­taa

Raisa Lesosen kasvokuva
Rai­sa Leso­nen 

Rai­sa Leso­nen on opti­mis­ti­nen ongel­man­rat­kai­si­ja, jon­ka työ­ura on aina kie­tou­tu­nut eri­tyi­ses­ti vies­tin­tään ja mark­ki­noin­tiin niin kult­tuu­rin kuin tek­no­lo­gia-alan paris­sa. Leso­nen on teh­nyt hal­li­tus- ja vies­tin­tä­työ­tä kes­tä­vän kehi­tyk­sen, per­hey­ri­tyk­sen ja sää­tiö­toi­min­nan paris­sa. Hän vii­meis­te­lee par­hail­laan muo­toi­lua­jat­te­lun gra­dua Lapin yli­opis­toon (TaM) ja työs­ken­te­lee Head Invest Oy:n kehi­tys­joh­ta­ja­na sekä hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä.

Muo­toi­lus­sa Lesos­ta kieh­too eri­tyi­ses­ti muo­toi­lua­jat­te­lun mah­dol­li­suu­det osa­na yri­tys­ke­hit­tä­mis­tä, pää­tök­sen­te­koa ja stra­te­gis­ta muo­toi­lu­val­miut­ta ja hänen mis­sio­naan onkin sovel­taa sekä vie­dä muo­toi­lua­jat­te­lua mah­dol­li­sim­man monien käyt­töön: ”tar­vit­sem­me lisää empa­ti­aa, yhteis­työ­tä ja ute­lias­ta kokei­lu­kult­tuu­ria”.

Bis­nes­ta­pah­tu­man tun­nel­ma tai­teek­si

Susanna sivosen kasvokuva
Susan­na Sivo­nen 

Tänä vuon­na Nort­hern Glown tun­nel­ma van­gi­taan tai­de­teok­seen. Oulu­lai­nen tai­tei­li­ja, Susan­na Sivo­nen, tul­kit­see Nort­hern Glown tun­nel­maa ja ohjel­man sisäl­töä live­tai­teen kaut­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na toteu­tuu osal­lis­tu­jien ja esiin­ty­vien hen­ki­löi­den vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta syn­ty­vä koko­nai­suus, täy­sin tilan­tee­seen sidon­nai­nen visu­aa­li­nen tul­kin­ta uniik­ki­na teok­se­na. Tapah­tu­man osal­lis­tu­jat pää­se­vät ihai­le­maan teok­sen teko­pro­ses­sia koko päi­vän ajan sekä live­tai­teen tulok­sia afterwor­keil­lä!

Susan­na Sivo­nen tun­ne­taan niin moni­puo­li­ses­ta tai­tees­taan kuin into­hi­mos­taan yhdis­tää mikä tahan­sa tun­nel­ma tai tari­na visu­aa­li­sek­si vas­tauk­sek­si. Sivo­nen on luo­van ajat­te­lun sovel­ta­ja, yrit­tä­jä, tai­tei­li­ja, muo­toi­li­ja sekä teks­tii­li­suun­nit­te­li­ja (TaM). Tai­teel­li­sen uran aika­na Sivo­nen on tot­tu­nut lähes­ty­mään esteet­ti­siä visioi­ta min­kä tahan­sa mate­ri­aa­lin kaut­ta; hänen väri­käs­tä käden­jäl­keä on tuo­tet­tu lukui­siin pai­no­tuot­tei­siin, ikuis­tet­tu uniik­kei­hin teok­siin niin yksi­tyis­ko­tei­hin, jul­ki­siin tiloi­hin kuin val­tion rajal­le ja osak­si ark­ki­teh­tuu­ria. Susan­na Sivo­nen kuvai­lee suu­rim­mak­si ins­pi­raa­tiok­seen ihmi­set ja luon­non, sekä jat­ku­van arkie­lä­män reflek­tion. 

susannasivonen.com Ins­ta­gram: @susannasivonen , @designsusannasivonen

Northern Glow -tapahtuman yleisöä

Näh­dään Nort­hern Glows­sa!

Tapah­tu­ma­paik­ka

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on hyvät kul­ku­yh­tey­det joka puo­lel­ta Oulua, joten tapah­tu­maan on käte­vä tul­la niin jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä kuin omal­la autol­la. Tul­li­sa­lin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä on hyvin mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit ovat n. 500 met­rin pääs­sä Tul­li­sa­lin sisään­käyn­nis­tä Limin­gan­tien var­res­sa. Pysä­kit ovat: Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P.

Aika­tau­lut, ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät

Euroopan aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo
Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Muka­na

Loihde-yrityksen logo
Team Finlandin logo
Aisti-yrityksen logo
Design Forum Finlandin logo
Kingdom of the Netherlands -logo
Netherlands -logo