Nort­hern Glow

-
-

NORTHERN GLOW
-BISNESFOORUMI

22.11.2023 klo 11–18
Tul­li­sa­li, Oulu

Ihmi­set menes­tyk­sen kes­kiös­sä

Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuo­si! Tapah­tu­ma valai­see 22. mar­ras­kuu­ta jäl­leen Oulun lii­ke-elä­mää tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin.

Kova kil­pai­lu osaa­jis­ta haas­taa yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta. Kas­vu ja menes­tys edel­lyt­tä­vät oikean­lais­ta osaa­mis­ta, mut­ta miten sitä hou­ku­tel­laan, kehi­te­tään ja sitou­te­taan? Tänä vuon­na Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mis­sa pureu­dum­me muun muas­sa sii­hen, miten raken­nat hou­kut­te­le­van työ­nan­ta­ja­ku­van, mitä on hyvä joh­ta­mi­nen ja miten innos­tat oppi­maan uut­ta.

Poh­joi­sen par­haa­na bis­nes­ta­pah­tu­ma­na pal­kit­tu Nort­hern Glow tar­jo­aa tänä­kin vuon­na osal­lis­tu­jil­leen kan­sain­vä­li­sen tason ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja elä­myk­siä.

Var­mis­ta paik­ka­si jo nyt ja tule kerää­mään par­haat opit! Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Kat­so tun­nel­mia vuo­den 2022 tapah­tu­mas­ta

Ohjel­ma

11.00 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lou­nas

12.00 Ter­ve­tu­loa!
Päi­vän tee­moi­hin joh­dat­te­lee rek­ry­toin­nin ja HR:n ammat­ti­lai­nen Saa­na Ros­si

12.10 MYSTERY KEYNOTE: Do you recog­nize your atti­tu­des? How do you see your talents? Step out of your com­fort zone and expe­rience the world in a dif­fe­rent way

We like to be in cont­rol of things. Unfor­tu­na­te­ly, especial­ly in the rapid­ly chan­ging world with so many dif­fe­rent influences around us, this is not always pos­sible. What hap­pens if we lose cont­rol? Then you have no choice, you step out of your com­fort zone. Out of neces­si­ty, like our mys­te­ry guest. Do you imi­ta­te him, are you going to his world? This mys­te­ry guest will not only let you hear and see what makes a chan­ge, but you will also real­ly feel and actual­ly expe­rience the chan­ge. You learn to look at a chan­ge in a dif­fe­rent way, to adopt dif­fe­rent atti­tu­des. The insights you gain here ins­pi­re you to look at your orga­niza­tion and your talents dif­fe­rent­ly and to ensu­re that eve­ry indi­vi­dual wit­hin a com­pa­ny or orga­niza­tion beco­mes awa­re of him­self and his per­so­nal talent.

12.50 Mil­tä poh­joi­sen työ­elä­mä näyt­tää?
Anna Kärä­vä, Brand and Cul­tu­re Direc­tor, Kale­va Media

13.10 CASE: Moni­muo­toi­suus voi­ma­va­ra­na
13.30 Ohjel­ma­tau­ko ‒ ver­kos­toi­du & vir­kis­täy­dy

14.00 Kes­tä­vää tuot­ta­vuus­kas­vua työ­elä­män laa­tua edis­tä­mäl­lä
Mar­ko Kes­ti, kehi­tys­joh­ta­ja, Mcom­pe­tence ja dosent­ti, Lapin Yli­opis­to

14.20 Kuin­ka orga­ni­saa­tios­ta teh­dään haki­ja­mag­neet­ti kehit­tä­mäl­lä työ­nan­ta­ja­ku­vaa?
Aki Ahl­roth, Direc­tor, People Ope­ra­tions, Spar­ta Con­sul­ting

14.45 CASE: Miten var­mis­taa ja kehit­tää osaa­mis­ta orga­ni­saa­tios­sa?
Ilo­na Lapin­ky­lä, Talent & People Part­ner, Sii­li Solu­tions Oyj

15.05 Kes­kus­te­lu: Kuin­ka hou­ku­tel­la osaa­jia ja pitää heis­tä kiin­ni?
Kes­kus­te­le­mas­sa mm. Aki Ahl­roth, Direc­tor, People Ope­ra­tions, Spar­ta Con­sul­ting
Kes­kus­te­lun mode­roi: Saa­na Ros­si

15.35 Ohjel­ma­tau­ko ‒ ver­kos­toi­du & vir­kis­täy­dy

16.00 Inhi­mil­li­nen joh­ta­mi­nen
Pau­la Kil­pi­nen, inhi­mil­li­nen stra­te­gi, joh­ta­ja ja coach, Hen­ley Busi­ness School

16.25 KEYNOTE: How to establish and dri­ve a “high per­for­mance orga­niza­tion cul­tu­re“
Lin­da Ham­mar­strand, Com­pa­ny Cul­tu­re Advi­sor, Key­no­te Spea­ker and Aut­hor

A strong brand is built from wit­hin through a strong orga­niza­tio­nal cul­tu­re. Lin­da desc­ri­bes busi­nes­ses as a big relay race, whe­re each emplo­yee plays a key role on their stretch. “What makes busi­nes­ses lea­ding today is our abi­li­ty to coo­pe­ra­te — we have to work toget­her — not just at the same time!” But how do we crea­te a high-per­for­ming cul­tu­re?

Lin­da Ham­mar­strand from Swe­den was nomi­na­ted the Spea­ker of the year in 2018 and she is one of the most hired spea­kers in the Nor­dics. Linda’s expe­rience and exper­ti­se, but not least her dedica­tion and abi­li­ty to put words on how to crea­te a win­ning cul­tu­re makes her unique! We pro­mi­se you a great expe­rience, ins­pi­ra­tion and conc­re­te tools!

17.05 Tapah­tu­man yhteen­ve­to
Saa­na Ros­si, HR- ja rek­ry­toin­ti­vai­kut­ta­ja

17.15–18.15 Afterwork & ver­kos­toi­tu­mis­ta
After Work ‑tilai­suu­den tar­jo­aa Loih­de Fac­tor

Muu­tok­set ovat mah­dol­li­sia.

Nort­hern Glow
-tapah­tu­ma­lip­pu

Ear­ly Bird ‑etu­hin­ta 129 eur voi­mas­sa 30.9.2023 asti

Hin­taan lisä­tään alv. 24%.
Hin­nat sisäl­tä­vät tapah­tu­man säh­köi­set mate­ri­aa­lit, kah­vit, lou­naan sekä afterwork-tilai­suu­den tar­joi­lut.

Ryh­mä­ti­laus ja tapah­tu­man kump­pa­nuu­det

Haluat­ko hank­kia Nort­hern Glow ‑liput hel­pos­ti yhdel­lä las­kul­la isom­mal­le poru­kal­le? Kysy tar­jous yli 5 lipun tilauk­siin.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Nort­hern Glown yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta tai stän­di­pai­kas­ta tapah­tu­maan? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, rää­tä­löim­me tar­pei­de­si mukai­sen kump­pa­nuus­pa­ke­tin

Lisä­tie­to­ja: hanna.mattila@businessoulu.com

Puhu­jat

Saa­na Ros­si

Saa­na Ros­si, puhu­ja, kir­jai­li­ja, advi­sor, HR- ja rek­ry­toin­ti­vai­kut­ta­ja

Mys­te­ry Key­no­te


Lin­da Ham­mar­strand

Key­no­te: Lin­da Ham­mar­strand, Com­pa­ny Cul­tu­re Advi­sor, Key­no­te Spea­ker and Aut­hor

Ilona Lapinkylän kasvokuva

Ilo­na Lapin­ky­lä

Talent & People Part­ner, Sii­li Solu­tions Oyj

Paula Kilpisen kasvokuva

Pau­la Kil­pi­nen

Pau­la Kil­pi­nen, Inhi­mil­li­nen stra­te­gi, joh­ta­ja ja coach, Hen­ley Busi­ness School

Aki Ahlrothin kasvokuva

Aki Ahl­roth

Direc­tor, People Ope­ra­tions, Spar­ta Con­sul­ting

Marko Kestin kasvokuva

Mar­ko Kes­ti

Kehi­tys­joh­ta­ja, Mcom­pe­tence Oy
Dosent­ti, Lapin Yli­opis­to

Tunnelmakuva violetin sävyisestä Tullisalista. Yleisö katsoo esiintyjää

Näh­dään Nort­hern Glows­sa!

Tapah­tu­ma­paik­ka

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on hyvät kul­ku­yh­tey­det joka puo­lel­ta Oulua, joten tapah­tu­maan on käte­vä tul­la niin jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä kuin omal­la autol­la. Tul­li­sa­lin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä on hyvin mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit ovat n. 500 met­rin pääs­sä Tul­li­sa­lin sisään­käyn­nis­tä Limin­gan­tien var­res­sa. Pysä­kit ovat: Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P.

Aika­tau­lut, ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät

Tapah­tu­man pää­kump­pa­ni

Oulun innovaatioallianssin logo

Tapah­tu­man kump­pa­nit

Arina -yrityksen logo
Bittium -yrityksen logo
Kalevamedia -yrityksen logo
Loihde-yrityksen logo
Mcompetence-yrityksen logo
Siili -yrityksen logo
Tulevaisuuden kasvupolut -logo