Nort­hern Glow 2024

NORTHERN GLOW
-BISNESFOORUMI

20.11.2024 klo 11–18
Tul­li­sa­li, Oulu

Teko­ä­ly kas­vun vauh­dit­ta­ja­na

Nort­hern Glow ‑tapah­tu­ma valai­see jäl­leen Oulun lii­ke-elä­mää 20. mar­ras­kuu­ta, tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tänä vuon­na sukel­lam­me teko­ä­lyyn ja sen tuo­miin lii­ke­toi­min­ta­hyö­tyi­hin.

Haluat­ko vie­dä lii­ke­toi­min­ta­si uudel­le tasol­le? Olet­ko kiin­nos­tu­nut teko­ä­lyn käy­tän­nön sovel­ta­mi­ses­ta? Etsit­kö uusia kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia? Teko­ä­ly voi mul­lis­taa yri­tyk­se­si toi­min­ta­ta­vat, tehos­taa pro­ses­se­ja ja luo­da uusia mah­dol­li­suuk­sia. Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­mis­sa kuu­let vii­mei­sim­mät edis­ty­sas­ke­leet ja saat kon­kreet­ti­sia vink­ke­jä, miten teko­ä­ly vapaut­taa aikaa ihmi­sil­tä, tuo sääs­tö­jä, tehok­kuut­ta ja uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Mitä tapah­tu­ma tar­jo­aa?

Mik­si osal­lis­tua?

Teko­ä­ly ei ole enää tule­vai­suu­den tek­no­lo­gia – se on jo tääl­lä ja muut­taa tapaa, jol­la yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot toi­mi­vat. Tämä tapah­tu­ma tar­jo­aa sinul­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den oppia, ver­kos­toi­tua ja ins­pi­roi­tua, jot­ta voit vie­dä orga­ni­saa­tio­si koh­ti menes­tys­tä teko­ä­lyn avul­la. Älä jää jäl­keen – tule mukaan ja ota sel­vää, kuin­ka voit hyö­dyn­tää teko­ä­lyä lii­ke­toi­min­nas­sa­si!

Poh­joi­sen par­haa­na bis­nes­ta­pah­tu­ma­na pal­kit­tu Nort­hern Glow tar­jo­aa tänä­kin vuon­na osal­lis­tu­jil­leen kan­sain­vä­li­sen tason ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja elä­myk­siä.

Var­mis­ta paik­ka­si jo nyt ja tule kerää­mään par­haat opit! Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Tapah­tu­man ohjel­ma jul­kais­taan alkusyk­sys­tä.

Kat­so tun­nel­mia vuo­den 2022 tapah­tu­mas­ta

Liput tapah­tu­maan

Nort­hern Glow
-tapah­tu­ma­lip­pu

Ennak­koil­moit­tau­tu­jan etu­hin­ta: 99 € (voi­mas­sa 18.8. asti)

Nor­maa­li hin­ta: 199 €

Hin­toi­hin lisä­tään alv. 24 %.
Hin­nat sisäl­tä­vät tapah­tu­man säh­köi­set mate­ri­aa­lit, kah­vit, lou­naan sekä afterwork-tilai­suu­den tar­joi­lut.

Tapah­tu­man kump­pa­nuu­det

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Nort­hern Glown yhteis­työ­kump­pa­nuu­des­ta tai stän­di­pai­kas­ta tapah­tu­maan? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, rää­tä­löim­me tar­pei­de­si mukai­sen kump­pa­nuus­pa­ke­tin.

Yli vii­den lipun ryh­mä­ti­lauk­siin, kysy eril­li­nen tar­jous.

Lisä­tie­to­ja: johanna.kamunen@businessoulu.com

Tunnelmakuva violetin sävyisestä Tullisalista. Yleisö katsoo esiintyjää

Näh­dään Nort­hern Glows­sa!

Tapah­tu­ma­paik­ka

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on hyvät kul­ku­yh­tey­det joka puo­lel­ta Oulua, joten tapah­tu­maan on käte­vä tul­la niin jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä kuin omal­la autol­la. Tul­li­sa­lin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä on hyvin mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa. Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit ovat n. 500 met­rin pääs­sä Tul­li­sa­lin sisään­käyn­nis­tä Limin­gan­tien var­res­sa. Pysä­kit ovat: Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P.

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Tapah­tu­man jär­jes­tää