Northern Power H2 Now!

NORTHERN POWER — H2 NOW!
22.3.2023 klo 10–17 Oulu | Tul­li­sa­li


Vety pääs­töt­tö­mäs­sä
lii­ken­tees­sä ja logis­tii­kas­sa

Poh­joi­ses­sa on run­saas­ti kes­tä­vän liik­ku­mi­sen edel­lyt­tä­mää puh­das­ta ja uusiu­tu­vaa ener­gi­aa. Oulun seu­dul­la on mah­dol­li­suus pro­fi­loi­tua kes­tä­vän liik­ku­mi­sen edel­lä­kä­vi­jäk­si.

Nort­hern Power ‑tapah­tu­ma avaa vety­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sil­le ja päät­tä­jil­le kes­kit­tyen vedyn hyö­dyn­tä­mi­seen liik­ku­mi­ses­sa ja logis­tii­kas­sa.
Tilai­suu­teen tuo­daan tutus­tut­ta­vak­si vety­ka­lus­toa, kuten vety­au­tot Toy­ota Mirai ja Hyun­dai Nexo sekä usei­ta pie­nois­mal­le­ja, jot­ka esit­te­le­vät vety­tek­no­lo­gi­aa.

Tapah­tu­man yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ovat Toy­ota Auto Fin­land Oy ja Skar­ta Ener­gy Oy. Tapah­tu­man tuot­taa Business­Oulu yhteis­työs­sä Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­te­rin kans­sa.

Rekis­te­röi­dy
tapah­tu­maan

Tilai­suus on mak­su­ton

Tar­joi­lu­jen var­mis­ta­mi­sek­si tulee kaik­kien rekis­te­röi­tyä tapah­tu­maan.

Rekis­te­röin­ti on päät­ty­nyt

Ohjel­ma

Aamu­päi­vä

8.30–10.00 Aamu­kah­vi,
ver­kos­toi­tu­mis­ta ja tutus­tu­mis­ta vety­ka­lus­toon.

10.00 Ter­ve­tu­loa Nort­hern Power ‑tapah­tu­maan!
Kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä, Oulun kau­pun­ki

10.05 Key­no­te: Suo­mi vety­ta­lou­des­sa. 
Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö
(video)
Val­tio­sih­tee­ri Ann-Mari Kemell, Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö

10.20 Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­rot
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen, Oulun Ener­gia Oy
Kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä, Oulun kau­pun­ki

10.30 Vety EU:ssa ja kan­sain­vä­li­ses­ti – mitä mah­dol­li­suuk­sia tämä meil­le antaa?
Puheen­joh­ta­ja Mat­ti Mal­ka­mä­ki, Kan­sal­li­nen vety­ver­kos­to

10.50 Jous­ta­va vety­tuo­tan­to SOC-tek­no­lo­gial­la
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Erk­ko Fon­tell, Con­vion Oy

11.10 Syn­teet­ti­nen uusiu­tu­va metaa­ni vety­poh­jai­sen lii­ken­teen mah­dol­lis­ta­ja­na
Myyn­ti­joh­ta­ja Sami Lakio, Q Power Oy                        

11.30 Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro
Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Vik­ke Saa­re­lai­nen, Skar­ta Ener­gy Oy

11.45–13.15  Lou­nas­tau­ko,
ver­kos­toi­tu­mis­ta ja tutus­tu­mis­ta vety­ka­lus­toon.

Ilta­päi­vä

13.15 Small and lar­ge Hydro­gen Refue­ling Sta­tion for subarc­tic and arc­tic con­di­tions
CEO Boh Wes­ter­lund, Oazer AB

13.35 Vety­tank­kaus­ver­kos­ton raken­ta­mi­nen Suo­meen ja Poh­jois-Euroop­paan
Ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Pet­ri Luo­ma, Hydre Oy

13.55 Kom­ment­ti­pu­heen­vuo­rot
Yksi­kön­pääl­lik­kö Veik­ko Suih­ko­nen, Recion Oy
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Satu Heik­ki­lä, Nor­dic Tank Oy

14.15 Toy­otan visio pääs­töt­tö­mäs­tä lii­ken­tees­tä. Toyota’s vision of CO2 free mobi­li­ty.
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Heik­ki Freund, Toy­ota Auto Fin­land Oy
Tech­nical Head Step­han Herbst, Powert­rain Hydro­gen & Fuel Cell Busi­ness, Toy­ota Motor Euro­pe.

14.45 Kah­vi­tau­ko Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja tutus­tu­mis­ta vety­ka­lus­toon.

15.15 Esi­sel­vi­tys vety­ta­lou­teen siir­ty­mi­ses­tä eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la.
Ohjel­ma­joh­ta­ja Mark­ku Kemp­pai­nen, Raa­hen Seu­dun Kehi­tys
Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Juha Leh­to­nen, VTT

16.15 Yhteen­ve­to päi­väs­tä. Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja tutus­tu­mis­ta vety­ka­lus­toon.

17.00 Tilai­suus päät­tyy.

Puhu­jat

Mika Lin­ti­lä,
Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, elin­kei­no­mi­nis­te­ri


Mika Lin­ti­lä on kes­kus­ta­lai­nen kuu­den­nen kau­den kan­san­edus­ta­ja ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri. Lin­ti­lä on työs­ken­nel­lyt kan­san­edus­ta­ja­na vuo­des­ta 1999 ja toi­mi­nut tuo­na aika­na muun muas­sa edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan ja val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä sekä vero­jaos­ton puheen­joh­ta­ja­na. Lin­ti­lä toi­mi elin­kei­no­mi­nis­te­ri­nä myös Juha Sipi­län hal­li­tuk­ses­sa.

Ann-Mari Kemellin kasvokuva

Ann-Mari Kemell,
Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, elin­kei­no­mi­nis­te­rin val­tio­sih­tee­ri


Ann-Mari Kemell on 19.4.2022 aloit­ta­nut elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län val­tio­sih­tee­ri­nä.
Kemell siir­tyi teh­tä­vään val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Annik­ka Saa­ri­kon talous­po­liit­ti­sen eri­tyi­sa­vus­ta­jan teh­tä­väs­tä. Tätä ennen hän on toi­mi­nut usei­den minis­te­rien talous- ja vero­po­liit­ti­se­na eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na. Ennen eri­tyi­sa­vus­ta­jan työ­tään Kemell toi­mi Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa talous- ja elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta vas­taa­va­na joh­ta­ja­na.

Erk­ko Fon­tell, Con­vion, CEO


Erk­ko Fon­tell on Con­vion Oy:n perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja. Con­vion on yksi joh­ta­vis­ta polt­to­ken­noa­lan tek­no­lo­giayh­tiöis­tä, joka kau­pal­lis­taa tuot­tei­ta hajau­te­tun säh­kön­tuo­tan­non ja vedyn tuo­tan­non sovel­luk­siin. Erk­ko On taus­tal­taan kone- ja ener­gia­tek­nii­kan DI joka joh­ti Wärt­si­län polt­to­ken­no­jen tut­ki­mus­oh­jel­maa vuo­des­ta 2001 vuo­teen 2012, jol­loin toi­min­not siir­ret­tiin Con­vion Oy:lle.

Sep­po Määt­tä,
Oulun kau­pun­ki
KTT, kau­pun­gin­joh­ta­ja


Sep­po Määt­tä työs­ken­te­li 2019–2023 val­tio­neu­vos­ton kans­lian stra­te­giao­sas­ton osas­to­pääl­lik­kö­nä. Vuo­si­na 2011–2019 Määt­tä toi­mi Broad Sco­pe Mana­ge­ment Con­sul­ting Oy:ssä osak­kaa­na ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Tätä ennen hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Tai­dey­li­opis­ton perus­ta­mis­hank­keen pro­jek­ti­joh­ta­ja­na, Talent Part­ners Public Con­sul­tin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­sä joh­don asian­tun­ti­ja­na ja pro­jek­ti­joh­ta­ja­na sekä Poh­jois­mai­den minis­te­ri­neu­vos­ton sih­tee­ris­tön neu­vo­nan­ta­ja­na.

Kuva: Aapo Riihimäki/VNK

Juha Jun­tu­nen,
Oulun Ener­gia Oy,
toi­mi­tus­joh­ta­ja


Juha Jun­tusel­la on moni­puo­li­nen koke­mus lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä ja mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­hank­kei­ta sisäl­tä­vien toi­min­to­jen joh­ta­mi­ses­ta kan­sain­vä­li­ses­sä toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Hän on toi­mi­nut Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tam­mi­kuus­ta 2020.

Mat­ti Mal­ka­mä­ki, Hyca­mi­te TCD Tech­no­lo­gies, COB


Mat­ti Mal­ka­mä­ki on cleantech/deeptech ‑sar­jay­rit­tä­jä ja aktii­vi­nen jäsen vetyyn liit­ty­vis­sä ver­kos­tois­sa.

Säh­kön­tuo­tan­non uran­sa jäl­keen Mat­ti perus­ti ensim­mäi­sen clean­tech-yri­tyk­sen­sä vuon­na 2002 Suo­meen. Laa­jen­net­tu­aan yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa Sak­saan ja lopul­ta lis­tat­tu­aan sen, Mat­ti perus­ti Aure­lia Tur­bi­ne­sin vuon­na 2013. Aure­lia kau­pal­lis­taa pie­niä kaa­su­tur­bii­ne­ja, jot­ka voi­vat käyt­tää vetyä polt­toai­nee­na. Mat­ti on Hyca­mi­te TCD Tech­no­lo­gie­sin perus­ta­ja ja hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja. Hyca­mi­te kau­pal­lis­taa tek­no­lo­gi­aa metaa­nin pilk­ko­mi­seen vedyk­si ja kiin­teäk­si hii­lek­si.

Mat­ti on myös ECH2A Ener­gy – CEO pyö­reän pöy­dän jäsen, Suo­men Vetyklus­te­rin ohjaus­ryh­män jäsen, Suo­men Vety­ver­kos­ton ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja ja BotH2nian puheen­joh­ta­ja.

Hän on myös yksi Hydro­gen Euro­pen vähä­hii­li­sen vety­työ­ryh­män perus­ta­ja­jä­se­nis­tä. Hänet on kut­sut­tu puhu­maan vety­ke­hi­tyk­ses­tä koti­mai­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä tapah­tu­mis­sa. Mat­ti kir­joit­taa sään­nöl­li­ses­ti vedys­tä ja ener­gia­te­hok­kuu­des­ta Lin­ke­di­nis­sä ja muis­sa mediois­sa. 

Sami Lakio

Sami Lakio, Q Power Oy
myyn­ti­joh­ta­ja


Sami Lakio vas­taa Q Powe­ril­la niin koti­mai­ses­ta kuin kan­sain­vä­li­ses­tä­kin asiak­kuuk­sis­ta sekä kau­pal­li­sis­ta hank­keis­ta.

Vik­ke Saa­re­lai­nen, Skar­ta Ener­gy, vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja


Vik­ke Saa­re­lai­nen on koke­nut lii­ke­toi­min­ta- ja ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja, joka on kar­tut­ta­nut osaa­mis­taan useam­mal­ta teol­li­suu­den alal­ta niin star­tup-yri­tyk­sis­sä, pk-sek­to­ril­la kuin glo­baa­leis­sa­kin yri­tyk­sis­sä Suo­mes­sa ja rajo­jen ulko­puo­lel­la. Vik­ke on tun­net­tu inno­va­tii­vi­se­na uudis­ta­ja­na ja ei pelk­kää ottaa vas­taan suu­ria yhteis­kun­nal­li­sia haas­tei­ta­kaan. Vaik­ka nyt vii­mei­sim­pä­nä ener­gia­mur­ros ja vih­reä siir­ty­mä.

Nykyi­ses­sä roo­lis­saan Skar­ta Ener­gyn vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja Vik­ke vas­taa uusiu­tu­van ener­gian han­ke­ke­hi­tyk­sen ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta ja tun­tee eri­tyi­ses­ti aurin­koe­ner­gian tuot­ta­mi­seen liit­ty­vät yhteis­kun­nal­li­set haas­teet ja mah­dol­li­suu­det. Vik­ke on muka­na mm. OYH2 — Vety­säi­liö Oulun yli­opis­ton vety­tut­ki­muk­seen ‑hank­keen ohjaus­ryh­mäs­sä ja kier­tää aktii­vi­ses­ti ker­to­mas­sa uusiu­tu­van ener­gian ja vety­ta­lou­den ilo­sa­no­maa eri maa­kun­nis­sa ja tilai­suuk­sis­sa.

Boh Wes­ter­lund, Oazer AB, Founder/CEO


Foun­der and CEO of OAZER AB. An ent­repre­neur and pio­neer with exten­si­ve expe­rience and tech­nical know­led­ge. Has mana­ged seve­ral com­pa­nies with a focus on pro­duct and sys­tem deve­lop­ment, especial­ly for elect­ric vehicles and now final­ly pro­duc­tion, sto­ra­ge, and distri­bu­tion of hydro­gen for Fuel Cell vehicles through OAZER’s own small but sca­lable Hydro­gen Refue­ling Sta­tions (HRS) and, as a part­ner to Resa­to in Hol­land, for lar­ge public HRS

Veik­ko Suih­ko­nen,
Recion,
teh­taan­joh­ta­ja

Veik­ko Suih­ko­nen työs­ken­te­lee Recion Oy:n Yli­vies­kan put­kis­to­teh­taan joh­ta­ja­na. Vei­kol­la on koke­mus­ta vaa­ti­vis­ta put­kis­to­pro­jek­teis­ta sekä tek­ni­sel­tä puo­lel­ta että työ­tur­val­li­suus­joh­ta­mi­sen saral­ta.

Recion Oy tar­jo­aa asiak­kail­leen put­kis­to­tuot­tei­ta esi­val­mis­tei­na tai val­mii­na pro­jek­ti­toi­mi­tuk­si­na maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Työ­koh­tei­ta ovat esi­mer­kik­si ydin­voi­ma­lai­tok­set, kon­ven­tio­naa­li­set voi­ma­lai­tok­set tai pro­ses­si­teol­li­suu­den teh­taat sekä kaa­su­jen siir­to­lin­jat. Recio­nin väki on toi­mit­ta­nut vety­put­kis­to­ja sekä raken­ta­nut vety­lai­tok­sia sato­jen put­ki­ton­nien koke­muk­sel­la.

Pet­ri Luo­ma, HydRe
COO / Foun­der


Pit­kän­lin­jan kaa­sua­lan ammat­ti­lai­nen, jon­ka into­hi­mo­na on pääs­tä kehit­tä­mään yhteis­kun­taa vih­reäm­pään suun­taan askel… vety­ase­ma ker­ral­laan.

Satu Heik­ki­lä, Nor­dic Tank, toi­mi­tus­joh­ta­ja ja osa­kas


Satu Heik­ki­lä on koke­nut lii­ke­toi­min­ta- ja ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja, jol­la on koke­mus­ta sekä koti­mai­ses­ta että kan­sain­vä­li­ses­tä yri­tys­toi­min­nas­ta, ja osaa­mis­ta useam­mal­ta teol­li­suu­den alal­ta. Satu on toi­mi­nut kas­vu­ha­kui­sis­sa pk-yri­tyk­sis­sä ja suu­ris­sa kan­sain­vä­li­sis­sä yhtiöis­sä, jois­sa ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­mi­sen lisäk­si toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen, kas­vat­ta­mi­nen, kehit­tä­mi­nen ja eri­lai­set jär­jes­te­lyt ovat olleet arki­päi­vää. Nykyi­ses­sä teh­tä­väs­sään Nor­dic Tan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na Satu hyö­dyn­tää aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta lii­ke-elä­mäs­sä sekä työ­uran alun työ­teh­tä­viä Oulun yli­opis­tos­sa inno­va­tii­vi­ses­sa työym­pä­ris­tös­sä.

Oulu­lai­nen Nor­dic Tank Oy on kone­pa­ja­teol­li­suu­den ’high tech’ ‑toi­mi­ja, joka uskoo ja panos­taa vety­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin. Yhtiön toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin kuu­luu kyky uusiu­tua ja kehit­tää uusia tuo­te­ryh­miä stra­te­gis­ten kas­vu­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Yhtiö on muka­na Busi­ness Fin­lan­din rahoit­ta­mas­sa MASCOT-hank­kees­sa v. 2022–2025, jos­sa kuusi yri­tys­tä ja kak­si tut­ki­mus­lai­tos­ta edis­tä­vät fos­sii­li­va­pai­siin vety- ja kier­to­ta­lou­den pro­ses­sei­hin siir­ty­mis­tä.

Heikki Freundin kasvokuva

Heik­ki Freund, Toy­ota Auto Fin­land Oy, toi­mi­tus­joh­ta­ja


Heik­ki Freund on toi­mi­nut auto­teol­li­suu­den paris­sa yli 20 vuot­ta. Pit­käl­lä ural­laan hän on vas­tan­nut mm. Toy­otan myyn­nis­tä, mark­ki­noin­nis­ta ja brän­di­vies­tin­näs­tä Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa.

Step­han Herbst,
Toy­ota Motor Euro­pe, Tech­nical Head

Step­han Herbst has 17 + years of automotive/mobility sec­tor mana­ger expe­rience. He is a industry thought lea­der on cli­ma­te policy, green/emerging tech­no­lo­gy, fuel cell sca­le-up, R&D in mobi­li­ty.

Step­han is a mem­ber of the Mana­ge­ment Board and co-sec­re­ta­ry at Hydro­gen Council.

Mark­ku Kemp­pai­nen, Raa­hen seu­dun kehi­tys, Ohjel­ma­joh­ta­ja


Mark­ku Kemp­pai­sel­la on kat­ta­va työ­ko­ke­mus metal­li­teol­li­suu­den vaa­ti­vis­sa pro­jek­teis­sa ja yri­tyk­sil­le suun­na­tuis­sa kehi­tys­hank­keis­sa. Täl­lä het­kel­lä hän vas­taa Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton rahoit­ta­man R4H2 – REAC­Tions for Hydro­gen hank­keen toteu­tuk­ses­ta.

Juha Leh­to­nen, VTT, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri


Juha Leh­to­nen on VTT tut­ki­mus­pro­fes­so­ri fokusa­lu­ee­naan kes­tä­vien polt­toai­nei­den ja kemi­kaa­lien tuo­tan­to. Juhal­la on pit­kä koke­mus suo­ma­lai­ses­ta öljyn­ja­los­tus- ja kemian­teol­li­suu­des­ta sekä vetyä hyö­dyn­tä­vien kemial­lis­ten pro­ses­sien kehit­tä­mi­ses­tä.

Tapah­tu­man juon­taa

Jan­ne Hie­ta­nie­mi
Business­Oulu,
asiak­kuus­pääl­lik­kö


Hie­ta­nie­mi on toi­mi­nut clean­tech-yrit­tä­jä­nä sekä myyn­nin ja kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan luen­noit­si­ja­na. Lisäk­si hän on yksi Suo­men koke­neim­mis­ta ver­kos­to­joh­ta­jis­ta. Hie­ta­nie­mi on myös työs­ken­nel­lyt uusien lii­ke­toi­min­to­jen ja teol­li­suu­den asiak­kai­den paris­sa Gran­lun­dil­la ja Moti­vas­sa sekä joh­ta­nut Fin­pros­sa glo­baa­le­ja tii­me­jä, jot­ka toi­mi­vat suo­ma­lais­ten pk-yri­tys­ten hyväk­si maa­il­mal­la. 

Saa­pu­mi­nen tapah­tu­maan

Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Saa­pu­mi­nen:
Tul­li­sa­liin on käte­vä pyö­räil­lä, kävel­lä, tul­la jul­ki­sil­la tai omal­la autol­la. Jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keil­tä Limin­gan­tul­li E ja Limin­gan­tul­li P on noin 500 met­riä Tul­li­sa­liin, ja myös mak­su­ton­ta pysä­köin­ti­ti­laa riit­tää.

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.

Majoi­tus

Scan­dic Oulu
City

129€/1hh/vuorokausi
149€/2hh/vuorokausi

Scan­dic Oulu Sta­tion

119€/1hh/vuorokausi
139€/2hh/vuorokausi

Varauk­set Scan­dic ‑hotel­lei­hin suo­raan täs­tä

Varauk­set voi teh­dä myös säh­kö­pos­til­la tai puhe­li­mel­la, varaus­tun­nus näi­hin varauk­siin on BNOR210323. 

Huo­neet ovat varat­ta­vis­sa 7.3.2023 men­nes­sä tai hotel­lin varaus­ti­lan­teen mukai­ses­ti. 

De Gam­las Hem

90€/1hh/vuorokausi
110€/2hh/vuorokausi

Huo­ne­va­rauk­sen voi teh­dä soit­ta­mal­la  +358 75 325 7600 tai säh­kö­pos­tit­se info@degamlashotel.fi. Varaa­mi­sen yhtey­des­sä tulee mai­ni­ta että huo­ne vara­taan Business­Oulun ‑kiin­tiös­tä.

Jär­jes­tä­jät

Yhteis­työs­sä

Euroopan aluekehitysrahaston logo
Nordic Tank
Oulun Energian logo