Yri­tyk­sil­le

Oulu aut­taa yri­tys­tä­si kas­va­maan ja kehit­ty­mään

Oulu on kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­nen kau­pun­ki­seu­tu moni­puo­li­sel­le yrit­tä­jyy­del­le sekä vien­tiä ja työl­li­syyt­tä luo­val­le yri­tys­toi­min­nal­le.

Busi­nes­sOu­lus­ta saat mak­sut­to­mat asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut käyt­töö­si yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta tai alu­eel­le sijoit­tu­mi­ses­ta aina kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen saak­ka. Saat asian­tun­ti­joil­tam­me tie­toa rahoi­tuk­ses­ta, saa­ta­vil­la ole­vas­ta työ­voi­mas­ta ja mah­dol­li­sis­ta kump­pa­neis­ta. Tule­mal­la mukaan eri­lai­siin yri­tys­ver­kos­toi­hin löy­dät myös uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Asian­tun­ti­joi­dem­me pal­ve­lut ovat mak­sut­ta käy­tös­sä­si. Ota yhteyt­tä!

Sei­ja Haa­pa­lai­nen
asian­tun­ti­ja, yksi­tyis­ten toi­mi­ti­lain­ves­toin­tien edis­tä­mi­nen, alu­eel­le sijoit­tu­vien yri­tys­ten ja inves­to­rien neu­von­ta ja pal­ve­lu
+358 50 361 4791
seija.haapalainen@businessoulu.com

Jan­ne Yli­ta­lo
pal­ve­lu­pääl­lik­kö, alu­eel­le sijoit­tu­vien yri­tys­ten ja inves­to­rei­den neu­von­ta ja pal­ve­lu
+358 400 999 523
janne.ylitalo@businessoulu.com

Lau­ra Meri­läi­nen
asian­tun­ti­ja, yri­tys­ke­hi­tys ja ‑rahoi­tus
+358 40 573 1511
laura.merilainen@businessoulu.com

Jan­ne Kärk­käi­nen
asian­tun­ti­ja, yri­tys­ke­hi­tys, omis­ta­jan­vaih­dok­set, alka­vat ja toi­mi­vat yri­tyk­set, yri­ty­si­de­aan­sa miet­ti­vät hen­ki­löt ja tii­mit
+358 40 596 6838
janne.karkkainen@businessoulu.com