Sijoit­tu­mi­nen ja inves­toin­nit

Lentokoneen siiven alta näkyy Oulu iltaruskossa, korkealta ilmasta käsin. Katuvalot loistavat keltaisena.

Oulu tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det kes­tä­viin inves­toin­tei­hin kes­kel­lä kohis­ten kehit­ty­vää poh­jois­ta Euroop­paa.

Oulun väes­tö­mää­rän on ennus­tet­tu kas­va­van seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten aika­na 20 pro­sent­tia. Samaan aikaan myös kulut­ta­mi­nen lisään­tyy, mut­ta yhä kes­tä­väm­mäl­lä taval­la: Oulus­sa panos­te­taan kier­to­ta­lou­teen ja kau­pun­ki aikoo olla hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 men­nes­sä. Lisäk­si esi­mer­kik­si 35 pro­sent­tia Suo­men tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta sijoit­tuu Poh­jois-Poh­jan­maal­le.

Oulu — paras paik­ka sijoit­taa ja sijoit­tua

Oulu on yksi Suo­men nopeim­min kas­va­vis­ta kau­pun­geis­ta, mis­sä tule­vai­suut­ta raken­ne­taan maa­il­man­luo­kan osaa­mi­sen ja inno­vaa­tioi­den avul­la. Vah­va ICT-alan osaa­mi­nen ja his­to­ria on luo­nut Ouluun ainut­laa­tui­sen perus­tan inno­vaa­tio- ja yri­tys­toi­min­nal­le. Alue on myös poh­joi­sen Skan­di­na­vian mer­kit­tä­vin lii­ke-elä­män, kult­tuu­rin ja kou­lu­tuk­sen kes­kus. Oulun seu­tu onkin paras paik­ka inves­toi­da ja sijoit­tua, kun etsit yri­tyk­sel­le­si kas­vun mah­dol­li­suuk­sia.

Oulus­sa on meneil­lään ja suun­nit­teil­la huo­mat­ta­va mää­rä uusia hank­kei­ta. Kehit­teil­lä on mer­kit­tä­viä inves­toin­te­ja kes­kus­tan alu­eel­le – suu­rim­pi­na uusi ase­ma­kes­kus sekä tapah­tu­ma- ja elä­my­sa­ree­na, joi­den yhteen­las­ket­tu arvo on jopa 450 mil­joo­naa euroa, sekä monia tar­jol­la ole­via mah­dol­li­suuk­sia toi­mi­ti­la- ja majoi­tus­koh­teis­sa. Nämä ovat kui­ten­kin vain jää­vuo­ren huip­pu, ja sijoit­ta­jil­le on tar­jol­la kehi­tys­koh­tei­ta useil­la eri aloil­la data­kes­kuk­sis­ta kes­tä­vään teol­li­suu­teen.