Luon­to

Henkilö villapaidassa ja pipossa melomassa tyynessä vesistössä. Hänet on kuvattu takaa päin, ja naisen edessä näkyy luodolla pieni punainen mökki.

Poh­jois­ta luon­toa saa­ris­tos­ta ja meren­ran­noil­ta humi­se­viin havu­met­siin ja veh­rei­siin jokiu­o­miin – Oulu on asteen ver­ran luon­non­lä­hei­sem­pi koh­de. Olit­pa osaa­ja, joka halu­aa irtau­tua hel­pos­ti työn ras­kaan raa­dan­nas­ta, tai loma­lai­nen vail­la huo­ah­dus­paik­kaa, Oulu jak­saa yllät­tää iha­nas­ti.

Oulus­sa luon­to tulee lähel­le aivan ydin­kes­kus­tas­sa­kin – olet­han jo näh­nyt kalas­ta­jat kes­kel­lä kau­pun­gin kuu­min­ta syket­tä, upeim­pia kas­vi­la­je­ja esit­te­le­vät puis­tot kiven­hei­ton pääs­sä Rotu­aa­ris­ta ja suloi­set saa­ret suis­toa­lu­eel­la, joka tar­jo­aa niin elä­myk­siä kuin rau­hoit­tu­mis­paik­ko­ja kii­rei­sil­le kau­pun­ki­lai­sil­le. Etkö? No vauh­tia sit­ten!

Jos kai­paat­kin vil­lim­pää menoa tai laa­kei­ta mai­se­mia, pää­set peli­pai­koil­le hel­pos­ti. Vir­kis­ty­mi­nen, eräi­ly, urhei­lu ja har­ras­ta­mi­nen käy­vät käte­väs­ti Oulun seu­dul­la. Meri, joet, kos­ket, jär­vet – check! Entä ret­kei­ly met­sän sii­mek­ses­sä, nuo­tio­pai­kat, val­loit­ta­vat suo­a­lu­eet ja rosoi­set kal­liot – löy­tyy! Kau­as ei tar­vit­se läh­teä edes las­ket­te­lua var­ten, sil­lä Suo­men ete­läi­sin tun­tu­ri on ihan nur­kan taka­na.

Ja hei – tun­net­han joka­mie­he­noi­keu­det? Ne ovat suo­ma­lai­sen luon­nos­sa­liik­ku­mi­sen perus­pi­la­ri. Vir­kis­tä muis­tia­si joka­mie­he­noi­keuk­sis­ta luontoon.fi-sivulla (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Ren­nos­ti reip­pai­le­maan

Kau­pun­ki on lis­tan­nut luon­to­po­lut ja luon­non­suo­je­lua­lu­eet ympä­ri­vuo­tis­ta reip­pai­lua ja naut­ti­mis­ta var­ten. Tutus­tu luon­to­pol­kui­hin ja suo­je­lua­luei­siin ouka.fi-sivuilla (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Jul­kis­ten huhu­jen mukaan seu­dun par­haat laa­vu­pai­kat löy­ty­vät San­gin­joen ja Pil­pa­suon alueil­ta, kun taas bon­gai­li­jat löy­tä­vät 24 lin­tu­tor­nin ja ‑lavan jou­kos­ta var­mas­ti mie­lui­sen.

Ladut ja kun­to­po­lut löy­dät kau­pun­gin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Tal­vel­la 350 km hiih­to­la­tu­ja ilah­dut­taa monen­ta­soi­si­ja siva­koit­si­joi­ta, ja ympä­ri­vuo­ti­sil­ta kun­to­ra­doi­ta ja ‑rei­teil­tä löy­tyy lii­kut­ta­vaa yli 200 kilo­met­riä! Pyö­räil­lä­kin luon­to­rei­tit ovat – tie­ten­kin – Oulus­sa must-jut­tu. Lue lisää pyö­räi­lys­tä.

Veden äärel­le

Henkilö sup-laudan kanssa talvisessa maisemassa ylhäältä kuvattuna. Vesi on osittain jäässä ja puut huuruisia.

Meren kuo­hut mie­les­sä­si hai­kai­let ehkä ran­to­ja, joi­den äärel­lä tuu­li­kin on suo­lais­ta. Näi­hin mie­li­te­koi­hin suo­si­tel­laan aina­kin Vir­pi­nie­men vir­kis­ty­sa­luet­ta, joka tun­ne­taan hiih­to­maas­tois­taan ja golf-ken­tis­tään. Nap­paa lisäin­fot Vir­pi­nie­mes­tä täs­tä doku­men­tis­ta (pdf). Hiek­ka­ran­taa ja met­säi­siä ret­kei­ly­het­kiä taas tar­jo­aa Hie­ta­saa­ri ja siel­lä sijait­se­va Nal­li­ka­ri – koko Oulun oma merel­li­nen olo­huo­ne. Lue lisää Hie­ta­saa­res­ta (pdf).

Naa­pu­riin­kin tääl­tä on lupa poi­ke­ta, sil­lä mis­sä­pä meren tun­ti­si parem­min kuin saa­res­sa: ota sik­si hal­tuun Hai­luo­to Visit­Hai­luo­don sivuil­la (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kos­ken kuo­hu­na kuu­luu kau­as – sehän on Koi­te­li, ainut­laa­tui­nen kos­kia­lue ren­toon ret­kei­lyyn, uin­tiin ja kalas­tuk­seen. Koi­te­lin kos­kien kuo­hu­naa pää­set fii­lis­te­le­mään koiteli.fi-sivulla (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Uimaan Oulus­sa pää­see mel­kein mis­sä vain – tal­vi­sin­kin! Tsek­kaa uima­pai­kat Oulun kau­pun­gin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Hel­pos­ti puis­toon

Vii­leä kei­das kesä­hel­teil­lä, hur­maa­va hen­gai­lu­paik­ka ympä­ri vuo­den – sehän on puis­to! Oulu on puis­to­jen kau­pun­ki, ja tääl­lä ollaan eri­tyi­sen ylpei­tä hyvin hoi­de­tuis­ta vihe­ra­lueis­ta, jot­ka piris­tä­vät ihan jokais­ta! Tie­to­vi­so­ja var­ten muu­ta­ma huo­mio: Oulus­sa on 160 leik­ki­puis­toa, 13 gril­li­paik­kaa, 18 koi­ra-aitaus­ta ja noin 2 400 puis­to­ros­ka-asti­aa! Erin­omai­set puit­teet koko per­heen (pie­nim­piä ja kar­vai­sim­pia myö­ten) yhtei­seen aikaan.

Hupi­saar­ten kau­pun­gin­puis­to – tut­ta­val­li­sem­min Aino­lan­puis­to – hur­maa jokai­sen: suloi­set saa­ret Kiik­kusaa­res­ta Para­tii­si­saa­reen ovat leik­ki­puis­ton ja mui­den osien­sa lisäk­si osit­tain lähes luon­non­ti­lai­sia. Tui­ran­puis­tos­sa on esteet­tö­mäk­si raken­net­tu alp­pi­ruusu­puis­to, ja Kar­ja­sil­lan­puis­tos­sa soli­see Kau­pun­gi­no­ja. Hol­li­haan puis­tos­sa riit­tää teke­mis­tä skeit­taa­mi­ses­ta kun­toi­luun, ja his­to­rial­li­nen Kuusi­saa­ri on oikea koko kau­pun­gin puis­to! Kaik­ki Oulun puis­tot löy­dät kau­pun­gin sivus­tol­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).