Työ­pai­kat

Kaksi ihmistä istuu nauraen sohvalla värikkään seinän edessä. Seinä on raidoitettu mustalla ja vaaleanpunaisella, ja siinä on pilvien kuvia. Toisen henkilön takana on valokirjaimin kirjoitettu seinälle sana ”bitti”.

Onko buc­ket-lis­tal­la­si Oulus­sa työs­ken­te­le­mi­nen? Hyvään elä­mään on tääl­lä vai­va­ton­ta yhdis­tää mer­ki­tyk­sel­li­nen työ – mitä se sit­ten sinul­le tar­koit­taa­kin! Muun muas­sa hoi­va- ja ict-ala etsi­vät osaa­jia jat­ku­vas­ti, mut­ta mie­len­kiin­toi­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia on kaik­kien alo­jen ammat­ti­lai­sil­le.

Työn ja vapaa-ajan tasa­pai­not­ta­mi­nen onnis­tuu lois­ta­vas­ti Oulus­sa. Tääl­lä kotio­vel­ta työ­pai­kal­le ei ole pit­kä mat­ka eikä lii­ken­ne­ruuh­kis­sa tar­vit­se juu­ri jonot­taa: sano­taan, että Oulus­sa pää­see mel­kein min­ne vaan 20 minuu­tis­sa.
Tule sinä­kin töi­hin Ouluun – ja nau­ti elä­mäs­tä­si!

Muun muas­sa näil­tä verk­ko­si­vuil­ta saat tie­toa avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja tukea ura­suun­nit­te­luun.

Tutus­tu Poh­jois-Poh­jan­maan työ­mah­dol­li­suuk­siin (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Jobs in Fin­land ‑por­taa­li (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Busi­ness­A­se­man työl­li­syys- ja yri­tys­neu­von­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Olet­ko ict-alan ammat­ti­lai­nen? Olet­pa sit­ten ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jä tai muu tek­no­lo­gia-alan ammat­ti­lai­nen, Oulus­sa on jat­ku­vas­ti avoin­na sato­ja ict-alan työ­paik­ko­ja, jot­ka kai­paa­vat osaa­jia.
Löy­dä alan työ­pai­kat ICTOu­lun kaut­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ins­pi­roi­ko yrit­tä­jyys Oulus­sa?

Oulu on mai­nio paik­ka perus­taa oma yri­tys. Jos mie­les­sä­si on yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen, kan­nat­taa suun­na­ta kau­pun­gin kiin­nos­ta­vim­mal­le ase­mal­le eli Busi­ness­A­se­mal­le. Siel­tä saat apua niin yri­tys- kuin työl­li­syy­s­asioi­hin joka arki­päi­vä. Business­Oulun yri­tys­pal­ve­lu­jen neu­von­taa on mah­dol­lis­ta saa­da myös etä­nä.

Kurk­kaa Busi­ness­A­se­man pal­ve­lui­hin (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Business­Oulun esi­hau­to­mo tar­jo­aa myös apua sinul­le (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Neljä kansainvälistä osaajaa BusinessAsemalla

Nuo­rel­le osaa­jal­le

Hei nuo­ri, etsit­kö ensim­mäis­tä työ­paik­kaa­si? Vai suun­nit­te­let­ko täy­sin uut­ta alaa? Oulus­sa voit toteut­taa haa­vee­si hel­pos­ti ja naut­tia var­sin kivas­ta elä­mäs­tä. Unel­ma­työ­si odot­taa ihan nur­kan taka­na.

Oulus­sa on tar­jol­la monia työ­paik­ko­ja sekä eri­lai­sia reit­te­jä työ­elä­mään. Kun oma suun­ta on vie­lä etsin­näs­sä, apua voi hakea ilmai­sis­ta neu­von­ta­pal­ve­luis­ta, kuten Byströ­min ohjaa­mos­ta. Se on alle 30-vuo­tiai­den tie­to- ja neu­von­ta­pis­te, joka tar­jo­aa monen­lais­ta neu­von­taa – kuten työn­ha­ku­pa­jo­ja sekä talous­in­fo­ja – niin ver­kos­sa kuin pai­kan pääl­lä.

Lue lisää Byströ­min ohjaa­mon tar­jon­nas­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tutus­tu Nuor­ten Ouluun – tie­toa ja neu­von­taa ver­kos­sa (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)