Ajan­koh­tais­ta Oulus­sa

Ouluhalli ja sen ympäristö ilmasta kuvattuna. Ouluhallin katto on valaistu sinivioletiksi, ja valoilla on luotu kattoon myös Oulun astemerkki.

Oulus­ta kuu­luu – ja kau­as! Tutus­tu uusim­piin uuti­siin ja artik­ke­lei­hin, jot­ka valot­ta­vat eri puo­lia kau­pun­gis­tam­me.

Juu­ri nyt Oulus­sa

Raha­lai­tok­sen tuo­rees­sa ver­tai­lus­sa Oulu todet­tiin opis­ke­li­jal­le elin­kus­tan­nus­ten suh­teen Suo­men edul­li­sim­mak­si yli­opis­to­kau­pun­gik­si. Koko­nais­kus­tan­nuk­sis­sa edul­li­sim­man Oulun ja kal­leim­man Hel­sin­gin välil­lä eroa oli elin­kus­tan­nuk­sis­sa noin 200 euroa kuu­kau­des­sa.

Lue lisää ver­tai­lun tulok­sis­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nor­man­dian mai­hin­nousun 80-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si Rans­kan Le Hav­reen mat­kan­nut M/S Alpo mie­his­töi­neen on palan­nut takai­sin koti­sa­ta­maan­sa Oulun Top­pi­laan. Kurk­kaa jutus­ta kotiin­pa­luun tun­nel­mat.

Lue Alpon kotiin­pa­luus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen uuden raken­nus­ko­ko­nai­suu­den nimek­si tulee Tii­ma. Nimi viit­taa tii­ma­la­siin, joka sym­bo­loi mat­kaa ja seik­kai­lua ajas­sa. Val­mis koko­nai­suus ava­taan vie­rai­li­joil­le Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuon­na 2026.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Eduar­do Acos­ta tut­kii kier­to­ta­lout­ta Oulun yli­opis­tos­sa. Hän on myös yksi Inter­na­tio­nal House Oulun lähet­ti­läis­tä. Mil­lais­ta on kan­sain­vä­li­sen osaa­jan elä­mä Oulus­sa? Sii­tä Eduar­do ker­too täs­sä jutus­sa.

Kat­so lisää IH Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Luft­han­san vii­me tal­ve­na avaa­ma len­to­yh­teys Oulun ja Münc­he­nin välil­lä vah­vis­tuu tal­vi­kau­del­la, kun len­to­ja ope­roi­daan jo kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Luft­han­sa kuvaa vii­me jou­lu­kuus­sa avat­tua reit­tiä ”huo­mat­ta­vak­si menes­tyk­sek­si”.

Lue Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Fin­ger­soft on nous­sut kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhdek­si Suo­men suu­rim­mis­ta pelien kehit­tä­jis­tä ja jul­kai­si­jois­ta. Mitä tämän menes­tyk­sen taus­tal­la on?

Lue lisää IH Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Onko buc­ket-lis­tal­la­si teh­dä tut­ki­mus­ta tai työs­ken­nel­lä Oulus­sa? Vai onko yri­tyk­se­si suun­nit­te­le­mas­sa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja haluai­si jouk­koi­hin­sa kan­sain­vä­li­sen tason osaa­jan?

 

Lue lisää työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta

Oulu on elä­väi­nen tapah­tu­ma­kau­pun­ki, joka tun­ne­taan omin­ta­kei­suu­des­taan. Vai mil­tä sinun mie­les­tä­si kuu­los­ta­vat ilma­ki­ta­ran­soi­ton mm-kisat, fes­ti­vaa­lit jää­ty­neel­lä merel­lä tai kil­pai­lu, jos­sa yrit­tä­jät pitc­haa­vat ideoi­taan hyy­tä­väs­sä avan­nos­sa nököt­täen?

Kurk­kaa Visit Oulun sivuil­le

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin jär­jes­tä­män Oulun seu­dun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lun voit­ti Radis­son Blu Hotel Oulu. Pal­kin­to luo­vu­tet­tiin huh­ti­kuus­sa hotel­lin­joh­ta­ja Tar­ja Kar­vo­lal­le.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Japa­ni­lai­nen kou­lu­tus­mat­kai­lu­ryh­mä vie­rai­li Oulus­sa maa­lis­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la. Reis­sun aika­na he pää­si­vät tutus­tu­maan niin suo­ma­lai­siin oppi­lai­tok­siin, jutut­ta­maan pai­kal­li­sia kuin käy­mään sau­nas­sa.

Lue lisää BusinessOulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kesän fes­ti­vaa­li­ka­len­te­ri koos­tuu pit­käl­ti van­hois­ta, tutuis­ta ja hyvik­si havai­tuis­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mis­ta, mut­ta muu­ta­ma uusi­kin juh­la on täy­den­tä­mäs­sä tar­jon­taa.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Hie­nos­ti on taas oulu­lai­nen tal­vi­pyö­räi­ly­kult­tuu­ri ja ympä­ri­vuo­ti­sen pyö­räi­lyn mah­dol­lis­ta­va infra­struk­tuu­ri notee­rat­tu maa­il­mal­la ja perä­ti Bri­tan­nian pää­me­dias­sa.

Kurk­kaa BBC:n jut­tuun

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

TV1:n ja Yle Aree­nan Kriit­ti­nen pis­te on oulu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiö Wha­te­vergrou­pin tuot­ta­ma uusi sar­ja. Läm­min­hen­ki­nen sar­ja ker­too nuo­res­ta mäki­hyp­pää­jäs­tä, joka edus­taa lajis­saan kah­ta vähem­mis­töä: nai­sia ja maa­han­muut­ta­jia.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun-reit­tin­sä mark­ki­noin­nin yhtey­des­sä Luft­han­sa tuot­ti Oulus­ta mai­nion mark­ki­noin­ti­vi­deon. Pro­mon myö­tä pää­sim­me har­va­lu­kui­seen jouk­koon, sil­lä Luft­han­sa on teh­nyt Feels Like Home ‑videoi­taan aiem­min vain Münc­he­nis­tä, New Yor­kis­ta, Mexico Citys­tä ja Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Kat­so video

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun Ener­gia suun­nit­te­lee vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen raken­ta­mis­ta Ouluun. Lai­tos oli­si toteu­tues­saan iso askel koh­ti puh­das­ta ener­gian­tuo­tan­toa ja siten luon­te­va osa Oulun Ener­gian tavoi­tet­ta saa­vut­taa hii­li­neut­raa­li­suus vuo­teen 2030 men­nes­sä.

Lue uuti­nen BusinessOulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kan­sain­vä­li­set tut­kin­to-ohjel­mat näyt­tä­vät pitä­vän pin­tan­sa. Oulun yli­opis­ton englan­nin­kie­li­siin tut­kin­to-ohjel­miin saa­pui yli 21 000 hake­mus­ta ja Oam­kin bac­he­lor-tut­kin­toon joh­ta­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta suo­si­tuin oli Inter­na­tio­nal Busi­ness.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nokian uuden kam­puk­sen raken­ta­mi­nen Oulun Lin­nan­maal­la on eden­nyt aika­tau­lun mukai­ses­ti. Työ­maal­la vie­tet­tiin tors­tai­na har­jan­nos­ta­jai­sia, ja Nokia on tar­koi­tus muut­taa uusiin toi­mi­ti­loi­hin ensi vuo­den aika­na.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

His­to­rial­li­ses­sa Oulus­sa voi nyt seik­kail­la Ter­va­ta­ri­noi­den rei­til­lä! Kym­me­neen ter­vaan liit­ty­vään paik­kaan Oulus­sa on sijoi­tet­tu laat­ta, jos­sa on QR-koo­di. Kun QR-koo­din skan­naa mobii­li­lait­teel­la, avau­tuu tari­na luet­ta­vak­si tai kuun­nel­ta­vak­si.

Lue lisää uudes­ta elä­myk­ses­tä

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu­lai­sen Wha­te­vergrou­pin Eli­sa Viih­teel­le tuot­ta­ma ja koko­naan Oulun alu­eel­la kuvat­tu alku­pe­räis­sar­ja Kor­ves­sa kul­ke­vi saa ensi-iltan­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa jou­lu­kuun alus­sa.

Lue lisää Businessoulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kult­tuu­ri­tar­jon­ta vah­vis­tuu enti­ses­tään hel­mi­kuus­sa, kun Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la jär­jes­te­tään ensim­mäi­sen ker­ran Noin kolo­men päi­vän fes­ta­ri. Sen tee­ma­na on “Elläi­mel­lis­tä menua”, ja muka­na on niin musiik­kia, runout­ta kuin teat­te­ria koko per­heel­le.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Pit­kään odo­te­tut Oulu-kir­jai­met pal­jas­tet­tiin ylei­söl­le – armot­to­mas­sa oulu­lai­ses­sa syys­sääs­sä. Kak­si­met­ri­set kir­jai­met on val­mis­tet­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä geo­po­ly­mee­ri­be­to­nis­ta. Lopul­li­sen muo­ton­sa ne saa­vat ensi kesä­nä.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun yli­opis­ton Vuo­den opis­ke­li­jak­si 2023 on valit­tu lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja Jer­ry Ngu­yen. Ngu­yen tukee opis­ke­li­jayh­tei­söä opis­ke­lu­vin­keil­lään ja piris­tää opis­ke­li­jayh­tei­söä oma-aloit­tei­ses­ti ja spon­taa­nis­ti.

Lue lisää Oulun yli­opis­ton sivuil­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun suu­rin kesä­ta­pah­tu­ma Qstock jär­jes­te­tään ensi kesä­nä hei­nä­kuun lopul­la. Kuusi­saa­res­sa näh­dään muun muas­sa ruot­sa­lai­nen pop­täh­ti Zara Lars­son sekä koti­mai­set suo­si­kit Haloo Hel­sin­ki, Jen­ni Var­tiai­nen, Lau­ri Täh­kä, Kuu­maa, Get­to­ma­sa, Blind Chan­nel ja San­ni.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulus­sa tun­tuu ole­van mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja enem­män aikaa. Aikaa, jon­ka voit käyt­tää juu­ri halua­mal­la­si taval­la elä­mäs­tä naut­tien. Lai­na­sim­me sitä Radio Hel­sin­gin Ajan kans­sa ‑ohjel­maan, jot­ta voit hil­jen­tää het­kek­si hek­tis­tä arkea­si Oulun kans­sa.

Virit­täy­dy uudel­le kana­val­le

Kan­sain­vä­li­nen elä­män­laa­tuins­ti­tuut­ti eli Hap­py City Hub rank­kaa vuo­sit­tain kau­pun­ke­ja onnel­li­suus­jär­jes­tyk­seen. Tänä vuon­na Oulu sijoit­tui sijal­le 50. Sijoi­tus oli suo­ma­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta toi­sek­si kor­kein, Hel­sin­gin jäl­keen ja heti Tam­pe­ret­ta ennen.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Mitä Oulus­sa täy­tyy aina­kin kokea? PELEKÄÄKKÖNÄÄ?-haaste on oulu­lais­ten yhdes­sä luo­ma kokoel­ma asioi­ta, teko­ja ja ilmiöi­tä, jot­ka joh­dat­te­le­vat sinut Oulun aidoim­piin pai­kal­li­siin koke­muk­siin. Suo­ri­ta haas­te: koe aito ja oikea Oulu!

 

Lue lisää haas­tees­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Pari vii­meis­tä vuot­ta Tyt­ti Ala­pie­ti on viet­tä­nyt paluu­muut­ta­jan elä­mää. Sinä aika­na hänel­le on syn­ty­nyt tii­vis suh­de Piki­saa­reen, joka on nyt kuin toi­nen koti: siel­lä sijait­see Tytin perus­ta­man Morico-vaa­tebrän­din toi­mis­to.

Lue lisää Tytin aja­tuk­sia

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki pää­tök­set pien­ta­lo­ra­ken­ta­jis­ta tule­val­le asun­to­mes­sua­lu­eel­le Ouluun. Esi­mer­kik­si Leh­to­ky­läs­sä näh­dään moder­ne­ja tul­kin­to­ja huvi­la­kult­tuu­ris­ta.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Mat­kai­lun mas­terplan on suun­ni­tel­ma, joka vii­toit­taa yhtei­sen tah­to­ti­lan mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­sä Oulun seu­dul­la. Vision mukaan seu­dus­ta tavoi­tel­laan kan­sain­vä­li­ses­ti kas­va­vaa ympä­ri­vuo­tis­ta mat­kai­lu­kes­kus­ta ja ‑hubia.

Lue lisää BusinessOulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kau­pun­gin vuo­sit­tai­nen yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen luo­vu­tus­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Busi­ness­A­se­mal­la tiis­tai­na 6. kesä­kuu­ta. Pal­kin­not jakoi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä.

Lue lisää BusinessOulu.comista

Tätä moni on kai­van­nut Oulus­sa! Uusi vesi­tak­si vie nel­jään eri koh­tee­seen, ja rei­tin var­rel­la voi ihail­la merel­li­sen Oulun mai­se­mia.

Lue lisää uudes­ta vesi­tak­sis­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Inter­na­tio­nal House Oulun (IH Oulu) ava­jais­viik­ko veti vapun alla Busi­ness­A­se­man täy­teen kak­si ker­taa. Tiis­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta IH Oulun viral­li­seen ava­jais­juh­laan osal­lis­tui lähes 200 vie­ras­ta.

Lue lisää IH Oulun ava­jai­sis­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu on ainoa­na kas­vat­ta­nut veto­voi­maan­sa kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa, ker­too uusi tut­ki­mus.

Lue lisää Oulun veto­voi­man kas­vus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue lisää uuti­sia Oulus­ta

Lue Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulua (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue ajan­koh­tai­sia uuti­sia ja tie­dot­tei­ta Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue Business­Oulun ajan­koh­tai­sim­mat uuti­set (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia