Ajan­koh­tais­ta Oulus­sa

Ouluhalli ja sen ympäristö ilmasta kuvattuna. Ouluhallin katto on valaistu sinivioletiksi, ja valoilla on luotu kattoon myös Oulun astemerkki.

Oulus­ta kuu­luu – ja kau­as! Tutus­tu uusim­piin uuti­siin ja artik­ke­lei­hin, jot­ka valot­ta­vat eri puo­lia kau­pun­gis­tam­me.

Juu­ri nyt Oulus­sa

Kan­sain­vä­li­set tut­kin­to-ohjel­mat näyt­tä­vät pitä­vän pin­tan­sa. Oulun yli­opis­ton englan­nin­kie­li­siin tut­kin­to-ohjel­miin saa­pui yli 21 000 hake­mus­ta ja Oam­kin bac­he­lor-tut­kin­toon joh­ta­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta suo­si­tuin oli Inter­na­tio­nal Busi­ness.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun-reit­tin­sä mark­ki­noin­nin yhtey­des­sä Luft­han­sa tuot­ti Oulus­ta mai­nion mark­ki­noin­ti­vi­deon. Pro­mon myö­tä pää­sim­me har­va­lu­kui­seen jouk­koon, sil­lä Luft­han­sa on teh­nyt Feels Like Home ‑videoi­taan aiem­min vain Münc­he­nis­tä, New Yor­kis­ta, Mexico Citys­tä ja Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Kat­so video

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nokian uuden kam­puk­sen raken­ta­mi­nen Oulun Lin­nan­maal­la on eden­nyt aika­tau­lun mukai­ses­ti. Työ­maal­la vie­tet­tiin tors­tai­na har­jan­nos­ta­jai­sia, ja Nokia on tar­koi­tus muut­taa uusiin toi­mi­ti­loi­hin ensi vuo­den aika­na.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu­lai­sen Wha­te­vergrou­pin Eli­sa Viih­teel­le tuot­ta­ma ja koko­naan Oulun alu­eel­la kuvat­tu alku­pe­räis­sar­ja Kor­ves­sa kul­ke­vi saa ensi-iltan­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­sa jou­lu­kuun alus­sa.

Lue lisää Businessoulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Polar Beat Pitc­hing jär­jes­te­tään Oulus­sa ensi vuo­den kar­kaus­päi­vä­nä eli 29. hel­mi­kuu­ta. Vii­mek­si tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin neli­sen vuot­ta sit­ten, jol­loin roh­keat start up ‑yrit­tä­jät esit­te­li­vät bis­ne­si­deoi­taan sijoit­ta­jil­le Perä­me­ren jää­hän haka­tus­sa avan­nos­sa.

Lue lisää tapah­tu­ma­si­vuil­ta (englan­nik­si)

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kult­tuu­ri­tar­jon­ta vah­vis­tuu enti­ses­tään hel­mi­kuus­sa, kun Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­la jär­jes­te­tään ensim­mäi­sen ker­ran Noin kolo­men päi­vän fes­ta­ri. Sen tee­ma­na on “Elläi­mel­lis­tä menua”, ja muka­na on niin musiik­kia, runout­ta kuin teat­te­ria koko per­heel­le.

Lue uuti­nen Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

His­to­rial­li­ses­sa Oulus­sa voi nyt seik­kail­la Ter­va­ta­ri­noi­den rei­til­lä! Kym­me­neen ter­vaan liit­ty­vään paik­kaan Oulus­sa on sijoi­tet­tu laat­ta, jos­sa on QR-koo­di. Kun QR-koo­din skan­naa mobii­li­lait­teel­la, avau­tuu tari­na luet­ta­vak­si tai kuun­nel­ta­vak­si.

Lue lisää uudes­ta elä­myk­ses­tä

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Nyt on tar­jol­la lukui­sia val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka teke­vät tai suun­nit­te­le­vat kan­sain­vä­li­siä rek­ry­toin­te­ja Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Ilmoit­tau­du mukaan mak­sut­to­miin Teams-kou­lu­tuk­siin.

Kurk­kaa val­men­nus­set­tiin

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Pit­kään odo­te­tut Oulu-kir­jai­met pal­jas­tet­tiin ylei­söl­le – armot­to­mas­sa oulu­lai­ses­sa syys­sääs­sä. Kak­si­met­ri­set kir­jai­met on val­mis­tet­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä geo­po­ly­mee­ri­be­to­nis­ta. Lopul­li­sen muo­ton­sa ne saa­vat ensi kesä­nä.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun yli­opis­ton Vuo­den opis­ke­li­jak­si 2023 on valit­tu lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja Jer­ry Ngu­yen. Ngu­yen tukee opis­ke­li­jayh­tei­söä opis­ke­lu­vin­keil­lään ja piris­tää opis­ke­li­jayh­tei­söä oma-aloit­tei­ses­ti ja spon­taa­nis­ti.

Lue lisää Oulun yli­opis­ton sivuil­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun suu­rin kesä­ta­pah­tu­ma Qstock jär­jes­te­tään ensi kesä­nä hei­nä­kuun lopul­la. Kuusi­saa­res­sa näh­dään muun muas­sa ruot­sa­lai­nen pop­täh­ti Zara Lars­son sekä koti­mai­set suo­si­kit Haloo Hel­sin­ki, Jen­ni Var­tiai­nen, Lau­ri Täh­kä, Kuu­maa, Get­to­ma­sa, Blind Chan­nel ja San­ni.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulus­sa tun­tuu ole­van mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja enem­män aikaa. Aikaa, jon­ka voit käyt­tää juu­ri halua­mal­la­si taval­la elä­mäs­tä naut­tien. Lai­na­sim­me sitä Radio Hel­sin­gin Ajan kans­sa ‑ohjel­maan, jot­ta voit hil­jen­tää het­kek­si hek­tis­tä arkea­si Oulun kans­sa.

Virit­täy­dy uudel­le kana­val­le

Kan­sain­vä­li­nen elä­män­laa­tuins­ti­tuut­ti eli Hap­py City Hub rank­kaa vuo­sit­tain kau­pun­ke­ja onnel­li­suus­jär­jes­tyk­seen. Tänä vuon­na Oulu sijoit­tui sijal­le 50. Sijoi­tus oli suo­ma­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta toi­sek­si kor­kein, Hel­sin­gin jäl­keen ja heti Tam­pe­ret­ta ennen.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Mitä Oulus­sa täy­tyy aina­kin kokea? PELEKÄÄKKÖNÄÄ?-haaste on oulu­lais­ten yhdes­sä luo­ma kokoel­ma asioi­ta, teko­ja ja ilmiöi­tä, jot­ka joh­dat­te­le­vat sinut Oulun aidoim­piin pai­kal­li­siin koke­muk­siin. Suo­ri­ta haas­te: koe aito ja oikea Oulu!

 

Lue lisää haas­tees­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Pari vii­meis­tä vuot­ta Tyt­ti Ala­pie­ti on viet­tä­nyt paluu­muut­ta­jan elä­mää. Sinä aika­na hänel­le on syn­ty­nyt tii­vis suh­de Piki­saa­reen, joka on nyt kuin toi­nen koti: siel­lä sijait­see Tytin perus­ta­man Morico-vaa­tebrän­din toi­mis­to.

Lue lisää Tytin aja­tuk­sia

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki pää­tök­set pien­ta­lo­ra­ken­ta­jis­ta tule­val­le asun­to­mes­sua­lu­eel­le Ouluun. Esi­mer­kik­si Leh­to­ky­läs­sä näh­dään moder­ne­ja tul­kin­to­ja huvi­la­kult­tuu­ris­ta.

Lue lisää Mun Oulus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Mat­kai­lun mas­terplan on suun­ni­tel­ma, joka vii­toit­taa yhtei­sen tah­to­ti­lan mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­sä Oulun seu­dul­la. Vision mukaan seu­dus­ta tavoi­tel­laan kan­sain­vä­li­ses­ti kas­va­vaa ympä­ri­vuo­tis­ta mat­kai­lu­kes­kus­ta ja ‑hubia.

Lue lisää BusinessOulu.comista

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulun kau­pun­gin vuo­sit­tai­nen yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen luo­vu­tus­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Busi­ness­A­se­mal­la tiis­tai­na 6. kesä­kuu­ta. Pal­kin­not jakoi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä.

Lue lisää BusinessOulu.comista

Tätä moni on kai­van­nut Oulus­sa! Uusi vesi­tak­si vie nel­jään eri koh­tee­seen, ja rei­tin var­rel­la voi ihail­la merel­li­sen Oulun mai­se­mia.

Lue lisää uudes­ta vesi­tak­sis­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Inter­na­tio­nal House Oulun (IH Oulu) ava­jais­viik­ko veti vapun alla Busi­ness­A­se­man täy­teen kak­si ker­taa. Tiis­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta IH Oulun viral­li­seen ava­jais­juh­laan osal­lis­tui lähes 200 vie­ras­ta.

Lue lisää IH Oulun ava­jai­sis­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Oulu on ainoa­na kas­vat­ta­nut veto­voi­maan­sa kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa, ker­too uusi tut­ki­mus.

Lue lisää Oulun veto­voi­man kas­vus­ta

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue lisää uuti­sia Oulus­ta

Lue Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulua (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue ajan­koh­tai­sia uuti­sia ja tie­dot­tei­ta Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue Business­Oulun ajan­koh­tai­sim­mat uuti­set (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia