Ajan­koh­tais­ta Oulus­sa

Ouluhalli ja sen ympäristö ilmasta kuvattuna. Ouluhallin katto on valaistu sinivioletiksi, ja valoilla on luotu kattoon myös Oulun astemerkki.

Oulus­ta kuu­luu – ja kau­as! Tutus­tu uusim­piin uuti­siin ja artik­ke­lei­hin, jot­ka valot­ta­vat eri puo­lia kau­pun­gis­tam­me.

Juu­ri nyt Oulus­sa

Kor­jaa­mi­sen val­lan­ku­mous­ta teke­vä, vas­tuul­li­suu­des­ta ja desig­nis­ta pal­kit­tu äitien perus­ta­ma yri­tys sai huip­pusi­joit­ta­jat vauh­dit­ta­maan kan­sain­vä­lis­tä kas­vua.

Lue lisää Businessoulu.comista.

Mitä Oulus­sa täy­tyy aina­kin kokea? PELEKÄÄKKÖNÄÄ?-haaste on oulu­lais­ten yhdes­sä luo­ma kokoel­ma asioi­ta, teko­ja ja ilmiöi­tä, jot­ka joh­dat­te­le­vat sinut Oulun aidoim­piin pai­kal­li­siin koke­muk­siin. Suo­ri­ta haas­te: koe aito ja oikea Oulu!

Lue lisää haas­tees­ta.

Kan­sain­vä­li­nen elä­män­laa­tuins­ti­tuut­ti eli Hap­py City Hub rank­kaa vuo­sit­tain kau­pun­ke­ja onnel­li­suus­jär­jes­tyk­seen. Tänä vuon­na Oulu sijoit­tui sijal­le 50. Sijoi­tus oli suo­ma­lai­sis­ta kau­pun­geis­ta toi­sek­si kor­kein, Hel­sin­gin jäl­keen ja heti Tam­pe­ret­ta ennen.

Pari vii­meis­tä vuot­ta Tyt­ti Ala­pie­ti on viet­tä­nyt paluu­muut­ta­jan elä­mää. Sinä aika­na hänel­le on syn­ty­nyt tii­vis suh­de Piki­saa­reen, joka on nyt kuin toi­nen koti: siel­lä sijait­see Tytin perus­ta­man Morico-vaa­tebrän­din toi­mis­to.

Lue lisää Tytin aja­tuk­sia.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta teki pää­tök­set pien­ta­lo­ra­ken­ta­jis­ta tule­val­le asun­to­mes­sua­lu­eel­le Ouluun. Esi­mer­kik­si Leh­to­ky­läs­sä näh­dään moder­ne­ja tul­kin­to­ja huvi­la­kult­tuu­ris­ta.

Lue lisää Mun Oulus­ta.

Mat­kai­lun mas­terplan on suun­ni­tel­ma, joka vii­toit­taa yhtei­sen tah­to­ti­lan mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­sä Oulun seu­dul­la. Vision mukaan seu­dus­ta tavoi­tel­laan kan­sain­vä­li­ses­ti kas­va­vaa ympä­ri­vuo­tis­ta mat­kai­lu­kes­kus­ta ja ‑hubia.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Oulu­lai­set sai­vat äänes­tää, mikä oli­si hei­dän mie­les­tään sopi­vin sijain­ti kau­pun­ki­kir­jai­mil­le. Kirk­kaas­ti eni­ten ääniä kerä­si yksi koh­de – jos­ta tulee taa­tus­ti vie­lä vil­kas kuvaus­paik­ka.

Lue lisää Oulu-kir­jai­mis­ta.

Oulun kau­pun­gin vuo­sit­tai­nen yrit­tä­jä­pal­kin­to­jen luo­vu­tus­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin Busi­ness­A­se­mal­la tiis­tai­na 6. kesä­kuu­ta. Pal­kin­not jakoi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä.

Lue lisää BusinessOulu.comista.

Tätä moni on kai­van­nut Oulus­sa! Uusi vesi­tak­si vie nel­jään eri koh­tee­seen, ja rei­tin var­rel­la voi ihail­la merel­li­sen Oulun mai­se­mia.

Lue lisää uudes­ta vesi­tak­sis­ta.

Inter­na­tio­nal House Oulun (IH Oulu) ava­jais­viik­ko veti vapun alla Busi­ness­A­se­man täy­teen kak­si ker­taa. Tiis­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta IH Oulun viral­li­seen ava­jais­juh­laan osal­lis­tui lähes 200 vie­ras­ta.

Lue lisää IH Oulun ava­jai­sis­ta.

Neu­von­ta ja mah­dol­li­suus talou­del­li­seen tukeen on tur­val­li­nen tie yrit­tä­jäk­si. Jani Noi­ta­leh­don Witchgro­ve-yri­tyk­sen tari­na on vähin­tään yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin sen pelien.

Lue lisää Businessoulu.comista.

Oulu on ainoa­na kas­vat­ta­nut veto­voi­maan­sa kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa, ker­too uusi tut­ki­mus.

Lue lisää Oulun veto­voi­man kas­vus­ta.

Lue lisää uuti­sia Oulus­ta

Lue Oulun kau­pun­gin verk­ko­me­dia Mun Oulua (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue ajan­koh­tai­sia uuti­sia ja tie­dot­tei­ta Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Lue Business­Oulun ajan­koh­tai­sim­mat uuti­set (avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tule­via oulu­lai­sia tapah­tu­mia