Kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: ”Inter­na­tio­nal Housen myö­tä Oulu muut­tuu asteen parem­mak­si kau­pun­gik­si”

Mayor of Oulu

Viral­li­set ava­jai­set on nyt juh­lit­tu ja Inter­na­tio­nal House Oulu on käyn­nis­tä­nyt toi­min­tan­sa.

Inter­na­tio­nal House Oulun (IH Oulu) ava­jais­viik­ko veti vapun alla Busi­ness­A­se­man täy­teen kak­si ker­taa. Tiis­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta IH Oulun viral­li­seen ava­jais­juh­laan osal­lis­tui lähes 200 vie­ras­ta.

Kes­ki­viik­koil­lan ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­maan tuli sata­kun­ta osal­lis­tu­jaa.

Ava­jai­set käyn­nis­tyi­vät Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän puheel­la. Mää­tän mukaan IH Oulu on hie­no osoi­tus kau­pun­gin monia­lai­ses­ta yhteis­työs­tä ja sijain­ti Busi­ness­A­se­mal­la on mitä oival­li­sin.

– Pal­ve­lu­jen kokoa­mi­nen saman katon alle hel­pot­taa pal­ve­lu­jen tar­joa­mis­ta, tuo yhtei­söl­li­syyt­tä ja kas­vat­taa osaa­mis­tam­me kan­sain­vä­li­sis­sä asiois­sa. Koh­taa­mi­set mie­len­kiin­toi­ses­sa ympä­ris­tös­sä kas­vat­ta­vat ymmär­rys­tä toi­sis­tam­me sekä eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta ja läh­tö­koh­dis­ta. Voi­daan lii­oit­te­le­mat­ta sanoa, että Inter­na­tio­nal Housen myö­tä Oulu muut­tuu asteen tai kak­si parem­mak­si kau­pun­gik­si, Määt­tä ker­toi.

– Busi­ness­A­se­man muu pal­ve­lu­tar­jon­ta tuo mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa Inter­na­tio­nal House Oulun toi­min­taan. Busi­ness­A­se­ma on upea koko­nai­suus, joka kehit­tyy jat­ku­vas­ti ja on todel­la otta­nut paik­kan­sa kes­kuk­se­na, jos­sa syn­tyy ideoi­ta, inno­vaa­tioi­ta, työ­paik­ko­ja ja osaa­mis­ta.

”Koh­ti kan­sain­vä­lis­tä kau­pun­kia”

Ava­jai­sis­sa kuul­tiin kau­pun­gin­joh­ta­jan lisäk­si usei­ta puheen­vuo­ro­ja sekä Oulun Tem­po Advanced ‑orkes­te­ria. Tem­po-orkes­te­rit on osa maa­il­man­laa­juis­ta El Sis­te­ma ‑musiik­ki­kas­va­tus­toi­min­taa, joka ympä­ri maa­il­man tuo eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tule­via lap­sia sekä nuo­ria yhteen.

Inter­na­tio­nal House Oulu ‑kon­sep­tin ovat kehit­tä­neet Business­Oulu sekä Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut.
Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä ja Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la ker­toi­vat puheen­vuo­ros­saan, kuin­ka Inter­na­tio­nal Houses­ta alet­tiin kes­kus­tel­la yhtei­se­nä pro­jek­ti­na muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

– Meil­lä on ollut Juhan kans­sa koko ajan sel­keä visio ja tah­to sii­tä, että Inter­na­tio­nal House Oulu toi­mii yhtei­se­nä sateen­var­jo­na. Se koko­aa pal­ve­lut yhden luu­kun peri­aat­teel­la maa­han­muut­ta­jal­le ja tän­ne muut­toa suun­nit­te­le­vil­le, Pent­ti­lä mai­nit­si.

– Emme ole vie­lä val­mii­ta, mut­ta tämä on erit­täin suu­ri askel koh­ti kan­sain­vä­lis­tä kau­pun­kia – sel­lais­ta kuin Oulu halu­aa olla, Ala-Mur­su­la iloit­si.

Moustafa Khairi
Mous­ta­fa Khai­ri

”Oulu ottaa vas­taan koko sydä­mel­lään”

Kan­sain­vä­li­nen osaa­ja Mous­ta­fa Khai­ri ker­toi työn­ha­ku­ko­ke­muk­sis­taan ja opin­nois­taan Oulus­sa.

Business­Oulun asian­tun­ti­ja Sal­la Hir­vo­nen esit­te­li yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lui­ta. Hen­ki­lö­asiak­kail­le koh­den­net­tu­jen pal­ve­lui­den lisäk­si IH Oulun tavoit­tee­na on koh­taut­taa pai­kal­li­set yri­tyk­set ja kan­sain­vä­li­set työn­ha­ki­jat.

– Suu­rin pää­mää­räm­me on olla se taho, joka saa tuli­jat tun­te­maan, että Oulu ottaa hei­dät vas­taan koko sydä­mel­lään ja he toi­vot­ta­vas­ti koke­vat kuu­lu­van­sa Ouluun ja teke­vät sii­tä kotin­sa, muis­tut­ti puo­les­taan pal­ve­lu­pääl­lik­kö Priy­an­ka Sood kotou­tu­mis­pal­ve­luis­ta ja Oulun osaa­mis­kes­kus OSKEs­ta.

Inter­na­tio­nal House Oulu on kai­kil­le avoin paik­ka Busi­ness­A­se­mal­la osoit­tees­sa Hal­li­tus­ka­tu 36 B. Sen kak­si­päi­väi­sis­sä ava­jai­sis­sa kävi yli 300 vie­ras­ta.

Networ­king-tapah­tu­mas­sa esi­tel­tiin uudet IH Oulu ambas­sa­do­rit: he ovat ira­ni­lai­nen Sara, sri­lan­ka­lai­nen Pava­ni, japa­ni­lai­nen Jun sekä kolum­bia­lai­nen Eduar­do. He osal­lis­tu­vat jat­kos­sa akti­vi­teet­tei­hin sekä levit­tä­vät Oulun ilo­sa­no­maa ver­kos­tois­saan.

– Ava­jais­vii­kon tapah­tu­mat oli­vat hui­kea menes­tys. Inter­na­tio­nal House sel­väs­ti kiin­nos­taa Oulus­sa niin asiak­kai­ta kuin yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Täs­tä on erit­täin hyvä jat­kaa, heh­kut­taa koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen.