Vah­va kiin­nos­tus kan­sain­vä­li­seen ajat­te­lu­ta­paan – Fin­ger­sof­til­la raken­ne­taan kan­sain­vä­lis­tä työ­elä­män kotia

Kos­ka pelit ovat haus­ko­ja, nii­den teke­mi­sen­kin pitäi­si olla. Tämä ideo­lo­gia on taus­tal­la Fin­ger­sof­tin toi­min­ta­ta­vois­sa ja kult­tuu­ris­sa. Fin­ger­soft on yksi tun­ne­tuim­mis­ta nimis­tä mobii­li­pe­lien kil­pa-ajo­gen­res­sä. Se on nous­sut kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhdek­si Suo­men suu­rim­mis­ta pelien kehit­tä­jis­tä ja jul­kai­si­jois­ta. Mitä tämän menes­tyk­sen taus­tal­la on HR:n näkö­kul­mas­ta?

Hill Climb Racin­gin avain­hah­mos­sa Bill New­to­nis­sa on jotain tut­tua: puna­ruu­dul­li­nen fla­nel­li­pai­ta, taak­se­päin kään­net­ty lip­pa­lak­ki ja niin edel­leen. Ruu­tu­kuo­sin yhden­nä­köi­syys palaa mie­leen Alek­san­dar Lepo­je­vicin haas­tat­te­lua var­ten valit­se­maa pai­taa kat­soes­sa. Alek­san­dar on työs­ken­nel­lyt 3D-artis­ti­na Fin­ger­sof­til­la nyt kak­si vuot­ta. Hän muut­ti Ouluun Ser­bias­ta.

– Vuon­na 2022 stu­dio­ni oli lopet­ta­mas­sa toi­min­taan­sa, joten hain töi­tä Ser­bias­ta ja ulko­mail­ta. Onnek­si näin Lin­ke­dis­sä ilmoi­tuk­sen Fin­ger­sof­tin avoi­mes­ta 3D-artis­tin pai­kas­ta. Muis­tin lukio­ai­koi­na pelan­nee­ni aivan lii­kaa Hill Climb Racin­gia, joten olin inno­kas hake­maan paik­kaa.

Alek­san­dar sai työ­tar­jouk­sia myös Sak­sas­ta ja Yhdys­val­lois­ta, mut­ta tut­kit­tu­aan asi­aa, hän ajat­te­li Oulun ja Fin­ger­sof­tin sopi­van hänel­le par­hai­ten. Alek­san­da­ril­la oli jo koke­mus­ta ulko­mail­la asu­mi­ses­ta, joten hän suh­tau­tui avoi­mes­ti ulko­mail­le muut­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­teen.

– Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si oli help­po. Kävim­me läpi muu­ta­mia haas­tat­te­lu­ja ja tein tai­de­työ­näyt­teen. Muu­ta­man kuu­kau­den sisäl­lä olin jo Suo­mes­sa. Pape­ri­töi­den hoi­ta­mi­sen jäl­keen työ­lu­van saa­mi­nen kes­ti vain muu­ta­man vii­kon, ja sit­ten pää­sin­kin jo vauh­tiin. Kaik­ki meni suju­vas­ti. Aivan eri­lai­nen koke­mus kuin työ­vii­su­min hake­mi­nen Yhdys­val­lois­sa, mikä oli pal­jon moni­mut­kai­sem­paa.

Fin­ger­sof­til­la on 118 työn­te­ki­jää, jois­ta noin 20 pro­sent­tia on kan­sain­vä­li­siä. Heil­lä on ollut kan­sain­vä­li­siä osaa­jia muka­na toi­min­nas­saan lähes yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta alkaen. Ensim­mäi­set var­si­nai­set ulko­maan rek­ry­toin­nit teh­tiin vas­ta 2020. Sii­tä läh­tien Fin­ger­soft on rek­ry­toi­nut asian­tun­ti­joi­ta kah­dek­sas­ta eri maas­ta.

– Ensim­mäi­nen tapaus oli kai­kis­ta han­ka­lin. Ei pel­käs­tään sik­si, ettei minul­la ollut aiem­paa koke­mus­ta kan­sain­vä­li­ses­tä rek­ry­toin­nis­ta, vaan myös sik­si, että maa­il­ma oli sekai­sin COVID-19:n takia, HR-pääl­lik­kö Eli­na Yrt­tia­ho muis­te­lee ensim­mäis­tä tapaus­ta.

Hän ker­too jou­tu­neen­sa kään­tä­mään kaik­ki kivet löy­tääk­seen oikeat hen­ki­löt maa­han­tu­lon edis­tä­mi­sek­si, sil­lä suur­lä­he­tys­töt eivät olleet auki eivät­kä vas­taa­not­ta­neet uusia oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sia.

– Kun uudet työn­te­ki­jät saa­tiin lopul­ta Suo­meen, hei­dän piti suo­rit­taa karan­tee­ni viran­omais­ten ohjei­den mukai­ses­ti. Kävim­me heil­le kau­pas­sa ja yri­tim­me pitää hei­tä joten­kin viih­dy­tet­tyi­nä. Kan­sain­vä­li­nen rek­ry­toin­ti on todel­la­kin tun­tu­nut pal­jon suju­vam­mal­ta COVID-rajoi­tus­ten ja eri­kois­ta­paus­ten jäl­keen.

Pol­ku 3D-artis­tik­si

Alek­san­dar on aina ollut kiin­nos­tu­nut digi­taa­li­ses­ta tai­tees­ta. Hän aloit­ti piir­tä­mäl­lä net­ti­foo­ru­mil­le ani­moi­tu­ja toi­si­aan vas­taan tais­te­le­via tik­ku-ukko­ja. Hän muis­te­lee, että sii­hen aikaan sil­lä oli iso yhtei­sö.

– Opis­ke­lin kan­di­daa­tin tut­kin­non graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta ja työs­ken­te­lin monen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä liit­tyen valo­ku­vauk­seen, ani­maa­tioi­hin, web-suun­nit­te­luun ja graa­fi­seen suun­nit­te­luun. Lopul­ta tie­sin halua­va­ni työs­ken­nel­lä pelia­lal­la. Jos­sain vai­hees­sa rakas­tuin 3D-tai­tee­seen enkä ole kat­so­nut taak­se­ni. Sii­tä läh­tien olen työs­ken­nel­lyt muun muas­sa THQ Nor­dicin, Robot Enter­tain­men­tin, Chi­ne­se Roo­min, Sumo Digi­ta­lin ja Room8:n kans­sa eri pro­jek­teis­sa, enim­mäk­seen tyy­li­tel­lyn tai­teen paris­sa.

Game artist ‑nimik­keel­lä työs­ken­te­le­vät tai­tei­li­jat suun­nit­te­le­vat pelin visu­aa­li­sen kon­teks­tin. Pelin visu­aa­li­sel­la ilmeel­lä on suu­ri vai­ku­tus peli­ko­ke­muk­seen ja pelin menes­tyk­seen. 3D-artis­ti suun­nit­te­lee ja luo peliin ele­ment­te­jä ja ympä­ris­töä käyt­täen 3D-gra­fiik­kaoh­jel­mis­to­ja.

– Työ­ni koos­tuu tyy­li­tel­ty­jen maa­il­mo­jen luo­mi­ses­ta. Kon­sep­toim­me ensin eri­lai­sia pelin ske­naa­rioi­ta, ja sit­ten raken­nan nii­tä 3D-tilaan. Pyrim­me par­haam­me mukaan luo­maan maa­il­mois­tam­me mah­dol­li­sim­man mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia pitäen samal­la pelin suo­ri­tus­ky­vyn hyvä­nä mobii­li­lait­teil­la, Alek­san­dar kuvai­lee visu­aa­lis­ten suun­nit­te­li­joi­den työ­tä.

Avoin mie­li moni­muo­toi­suu­del­le ja oppi­mi­sel­le

Eli­na ker­too hei­dän oppi­neen uut­ta jokai­ses­ta rek­ry­toin­nis­ta. Edis­tä­mäl­lä moni­muo­toi­suut­ta Fin­ger­soft tukee luo­vuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta. Samal­la he luo­vat oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jos­sa pää­see tutus­tu­maan eri kult­tuu­rei­hin ja taus­toi­hin.

– Olem­me löy­tä­neet kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin kaut­ta mah­ta­via kyky­jä. Mitä moni­muo­toi­sem­pi yri­tyk­sem­me on, sitä parem­min voim­me luo­da haus­ko­ja pele­jä, joi­ta rakas­te­taan kaik­kial­la maa­il­mas­sa.

Kan­sain­vä­li­set osaa­jat tuo­vat muka­naan etu­ja, kun pyr­ki­myk­se­nä hou­ku­tel­la kan­sain­vä­lis­tä koh­dey­lei­söä. Eri­lai­set näkö­kul­mat ja kult­tuu­ri­set poh­jat luo­vat moni­puo­li­sem­pia lop­pu­tu­lok­sia — myös visu­aa­lis­ten ideoi­den suh­teen.

Alek­san­dar arvos­taa Fin­ger­sof­til­la heil­le annet­tua työn auto­no­mi­aa.

– Ylei­sel­lä tasol­la työs­ken­te­ly­kult­tuu­rim­me on itse­näi­nen. Luo­tam­me, että työn­te­ki­jäm­me ovat oman alan­sa asian­tun­ti­joi­ta ja pys­ty­vät teke­mään pää­tök­siä, jot­ka hyö­dyt­tä­vät pro­jek­te­ja ja yri­tys­täm­me. Heil­tä odo­te­taan oma-aloit­tei­suut­ta ja hal­lin­taa omas­ta työs­tään. Pai­no­tam­me luot­ta­muk­sen, kun­nioi­tuk­sen ja vas­tuul­li­suu­den tär­keyt­tä, Eli­na ker­too.

Ovat­ko työn itse­näi­nen luon­ne ja luot­ta­mus koros­tu­nei­ta piir­tei­tä pelia­lal­la vai ovat­ko ne pikem­min­kin tyy­pil­li­siä suo­ma­lai­ses­sa työ­elä­mäs­sä? Toden­nä­köi­ses­ti kysees­sä on yhdis­tel­mä suo­ma­lai­sen työ­elä­män ylei­siä tren­de­jä ja pelia­lan vapaut­ta.

– Yksi todel­la eri­lai­nen asia Ser­bi­aan ver­rat­tu­na on se, kuin­ka hil­jais­ta työ­pai­kal­la on. Oli­han se aluk­si outoa, mut­ta olen oppi­nut pitä­mään sii­tä, Alek­san­dar tote­aa.

Onko niin sanot­tu suo­ma­lai­nen hil­jai­suus alka­nut upo­ta myös Alek­san­da­riin?

Mobii­li­pe­lit ovat oma mark­ki­nan­sa eri­tyis­osaa­ji­neen

Fin­ger­sof­tin Hill Climb Racing ‑pelil­lä on val­ta­va yli 2 mil­jar­din latauk­sen ylei­sö. Tämä luo van­kan poh­jan avoi­mien työ­paik­ko­jen mai­nos­ta­mi­sel­le maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

– Rek­ry­toin­tiam­me hel­pot­taa peliem­me suu­ri ylei­sö, sil­lä ne ovat tun­net­tu­ja kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Osal­lis­tum­me pelia­lan rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­miin, kuten Games Jobs Fai­riin, ja käy­täm­me myös mui­ta pelia­lan rek­ry­toin­tia­lus­to­ja sekä somea lah­jak­kuuk­sien tavoit­ta­mi­sek­si, Eli­na selit­tää.

Eli­na uskoo, että Fin­ger­soft jat­kaa sekä koti­mais­ten että kan­sain­vä­lis­ten lah­jak­kuuk­sien ja opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­tia. Uusien tulok­kai­den huo­mioi­mi­sel­la on suu­ri vai­ku­tus hyvien kyky­jen pitä­mi­seen yri­tyk­ses­sä.

– Jat­kos­sa haluai­sin ottaa meil­lä käyt­töön Bud­dy-ohjel­man ulko­mail­ta rek­ry­toi­taes­sa. Tie­tys­ti tar­joam­me edel­leen saman­lai­sen inte­graa­tio­pa­ke­tin: mak­se­tut len­not, kalus­te­tun asun­non löy­tä­mi­nen ensim­mäi­sik­si kuu­kausik­si, vuo­kra­tu­ki ensim­mäi­sil­le kuu­kausil­le, täy­si tuki maa­han muut­ta­mi­seen liit­ty­vien asioi­den hoi­ta­mi­sek­si ja suo­men kie­len kurs­sit.

Eli­nan mukaan paras neu­vo kan­sain­vä­li­ses­sä rek­ry­toin­nis­sa onnis­tu­mi­sel­le on tukea uusia kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä kai­kes­sa byro­kra­tias­sa ja uuteen maa­han kotou­tu­mi­ses­sa.

– Kun uusi työn­te­ki­jä saa apua, hän voi kes­kit­tyä parem­min työ­hön­sä ja tun­tea olon­sa tur­val­li­sek­si. Jär­jes­täm­me suo­men kie­len ope­tus­ta sen oppi­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le ulko­maa­lai­sil­le työn­te­ki­jöil­lem­me. Uskom­me, että suo­men kie­len oppi­mi­nen aut­taa kotou­tu­mi­ses­sa. Opet­ta­ja käy toi­mis­tol­lam­me ker­ran vii­kos­sa, ja työn­te­ki­jäm­me voi­vat käyt­tää työ­ai­kaan­sa suo­men kie­len opis­ke­luun. Jär­jes­täm­me myös epä­vi­ral­li­sia tapah­tu­mia, joi­hin puo­li­sot ovat ter­ve­tul­lei­ta löy­tä­mään uusia ystä­viä ja kon­tak­te­ja.

Elä­mää Oulus­sa ulko­maa­lai­se­na

Päi­vit­täis­ten rutii­nien muo­dos­ta­mi­sen myö­tä Alek­san­dar kokee sopeu­tu­neen­sa hyvin elä­mään Oulus­sa. Hän pitää upea­na asia­na kau­pun­gin muut­tu­mis­ta vuo­de­nai­ko­jen mukaan.

– Oulus­sa asu­mi­sen hyviin puo­liin kuu­luu ehdot­to­mas­ti luon­to, mut­ta myös todel­la muka­vat ihmi­set ja pyö­räi­ly­kult­tuu­ri. Haas­teek­si puo­les­taan koen mar­ras­kuun ja jou­lu­kuun pimeän ajan­jak­son, joka voi olla vai­kea Kaak­kois-Euroo­pas­ta tul­leel­le. Oikean aurin­gon­va­lon vähäi­syys tun­tuu sil­loin jos­kus ras­kaal­ta.

– Mie­les­tä­ni Oulun hie­nous pii­lee sii­nä, että se on juu­ri sopi­van kau­pun­gis­tu­nut. Olit mis­sä päin kau­pun­kia tahan­sa, luon­toon on aina lyhyt mat­ka. Sil­ti kau­pun­gis­ta löy­tyy kaik­kea, mitä kau­pun­gil­ta voi odot­taa. 99 pro­sent­tia ihmi­sis­tä puhuu englan­tia, mikä on mah­ta­vaa var­sin­kin aluk­si.

Oulus­sa on pal­jon kult­tuu­ri- ja tai­de­ta­pah­tu­mia, jois­ta Alek­san­dar naut­tii eri­tyi­ses­ti.

– Käyn tai­de­museos­sa mel­ko sään­nöl­li­ses­ti ja vie­rai­len myös pie­nem­mis­sä gal­le­riois­sa aina näyt­te­lyi­den vaih­tues­sa.

Yhtei­söön kuu­lu­mi­nen on tär­ke­ää kotou­tues­sa.

– Oulus­sa on hyvä kan­sain­vä­li­nen yhtei­sö, mut­ta se voi vai­kut­taa haja­nai­sel­ta. Toi­voi­sin, että yhtei­sö tii­vis­tyi­si. Sen vuok­si on hie­noa, että on ole­mas­sa Inter­na­tio­nal House Oulun kal­tai­nen toi­mi­ja. Olen käy­nyt muu­ta­mis­sa tapah­tu­mis­sa, ja ne ovat olleet haus­ko­ja. Ihmi­set vai­kut­ta­vat siel­lä avoi­mil­ta kes­kus­te­luil­le.
Kun Alek­san­da­ril­ta kysy­tään hänen tule­vai­suu­den odo­tuk­sis­taan Oulus­sa, hän vas­taa:

– Toi­von rehel­li­ses­ti sanot­tu­na, että asiat jat­kui­si­vat näin. On ollut hie­noa tähän asti.


Inter­na­tio­nal House Oulun pal­ve­lut kan­sain­vä­li­siä osaa­jia etsi­vil­le yri­tyk­sil­le

Autam­me tääl­lä Inter­na­tio­nal House Oulus­sa yri­tyk­siä löy­tä­mään sopi­via kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä tai har­joit­te­li­joi­ta laa­jan yhteis­työ­ver­kos­tom­me avul­la. Tavoi­tam­me eri­tyi­ses­ti jo Suo­mes­sa tai Oulus­sa asu­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia. Business­Oulun työn­ha­ki­ja­re­kis­te­ris­tä löy­tyy run­saas­ti ulko­maa­lais­taus­tai­sia työn­ha­ki­joi­ta eri aloil­ta.

Jär­jes­täm­me myös rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia ja ‑kam­pan­joi­ta, joi­hin yri­tyk­se­si voi osal­lis­tua – tutus­tu esi­mer­kik­si mak­sut­to­maan JobCor­ne­riin. Lisäk­si jär­jes­täm­me info­ti­lai­suuk­sia ja val­men­nuk­sia kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

Lisä­tie­to­ja: Sal­la Hir­vo­nen, salla.hirvonen@businessoulu.com