Uuti­set ja tapah­tu­mat

Mis­sä voin opis­kel­la suo­men kiel­tä? Vin­kit eri tasoi­sil­le oppi­joil­le

Suo­men kie­len opis­ke­lu on suu­ri osa Suo­meen integroi­tu­mis­ta sekä suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin oppi­mis­ta. Oulus­sa sekä ver­kos­sa on saa­ta­vil­la moni­puo­li­ses­ti suo­men kie­len kurs­se­ja.

Tutus­tu Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moon: täs­tä alkaa suun­ta aktii­vi­seen elä­mään!

Ter­ve­tu­loa Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­moon, urhei­lu­vä­li­nei­tä lai­naa­vaan pal­ve­luun Oulus­sa! Pal­ve­lu sijait­see Limin­gan­tul­lin sydä­mes­sä, kier­rä­tys­kes­kus Lik­kes­sä.

Ladis­la­vin mat­ka Ouluun ja parem­paan elä­mään

Miten käy, kun jätät van­han elä­mä­si taak­se­si ja otat harp­pauk­sen koh­ti tun­te­ma­ton­ta? Tapaa Ladis­lav,  Bloom Oulun puheen­joh­ta­ja, joka muut­ti poh­joi­seen ins­pi­roi­tu­nee­na Oulun rau­hal­li­ses­ta tun­nel­mas­ta.

Ter­ve­tu­loa matc­hal­le IH Oulun lähet­ti­läi­den kans­sa

Haluat­ko kokeil­la japa­ni­lais­ta matc­haa eli hie­nok­si jau­het­tua, ensi­luok­kais­ta vih­re­ää tee­tä? Tämä on upea mah­dol­li­suus sinul­le oppia teke­mään matc­haa ja naut­tia japa­ni­lai­ses­ta tee­kult­tuu­ris­ta.

IH Oulun his­to­rian ensim­mäi­nen pik­nik – kuva­koos­te

Eilen, kesä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na, vie­tim­me upean pik­ni­kin Nal­li­ka­rin ran­nal­la. Voit lukea täs­tä jutus­ta lyhyes­ti tun­nel­mia sekä kat­soa kuva­koos­teen.

Maxin kas­vu­ta­ri­na: ”Se oli het­ki, kun tun­sin ensim­mäis­tä ker­taa kuu­lu­va­ni tän­ne”

Maxin mat­ka Lon­toon lähel­lä sijait­se­vas­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta Ouluun on todel­la ins­pi­roi­va. Max jakaa häm­mäs­tyt­tä­vät koke­muk­sen­sa uran­sa odot­ta­mat­to­mis­ta kään­teis­tä ja uuteen maa­han sopeu­tu­mi­ses­ta.

Aamu­kah­via ja jutus­te­lua – muka­na myös IH Oulun lähet­ti­läät

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Oulun iloi­seen aamu­het­keen. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään yhdes­sä lähet­ti­läi­dem­me kans­sa, ja tar­jol­la on kah­via sekä pul­laa.

Mil­tä kesä­si näyt­tää? Osal­lis­tu kuva­ki­saam­me ja voit voit­taa IH Oulu ‑pai­dan

Inter­na­tio­nal House Oulu jär­jes­tää kes­ki­ke­sän kun­niak­si valo­ku­va­kil­pai­lun.

Ter­ve­tu­loa IH Oulun pik­ni­kil­le

Mikä onkaan parem­pi tapa viet­tää kesä­päi­vää kuin pik­nik uima­ran­nal­la herk­ku­jen ja hyvien tyyp­pien kans­sa? Tule kesä­kuun haus­kim­paan tapah­tu­maan!

Täy­den kym­pin työn­te­ki­jöi­tä Filip­pii­neil­tä

Jay­son Ril­lo ja Julius Idian pitä­vät oulu­lais­työ­pai­kan kult­tuu­ris­ta. Se on ystä­väl­li­nen, avo­kä­ti­nen ja tuke­va, he sano­vat.

Tule mukaan legen­daa­ri­seen lau­­ta­­pe­­li-iltaam­­me

Olet­ko val­mis alku­ke­sän haus­kim­paan tapah­tu­maan? Kut­sum­me sinut kuu­kausit­tai­seen lau­ta­pe­li- ja ver­kos­toi­tu­mi­sil­taan.

Mitä hank­kei­ta maa­han­muut­ta­jiin liit­tyen löy­tyy Oulun seu­dul­ta?

Täl­le sivus­tol­le on lis­tat­tu Oulun seu­dul­la toi­mi­vat maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­vät hank­keet. Lisä­tie­toa löy­dät jokai­sen hank­keen koti­si­vuil­ta.

Vah­va kiin­nos­tus kan­sain­vä­li­seen ajat­te­lu­ta­paan – Fin­ger­sof­til­la raken­ne­taan kan­sain­vä­lis­tä työ­elä­män kotia

Kos­ka pelit ovat haus­ko­ja, nii­den teke­mi­sen­kin pitäi­si olla. Tämä ideo­lo­gia on taus­tal­la Fin­ger­sof­tin toi­min­ta­ta­vois­sa ja kult­tuu­ris­sa. Fin­ger­soft on yksi tun­ne­tuim­mis­ta nimis­tä mobii­li­pe­lien kil­pa-ajo­gen­res­sä. Se on nous­sut kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhdek­si Suo­men suu­rim­mis­ta pelien kehit­tä­jis­tä ja jul­kai­si­jois­ta.

”Oulu on paik­ka, jos­sa into­hi­moi­set ihmi­set ja kau­nis luon­to toi­vot­ta­vat sinut ter­ve­tul­leek­si”

Jun Naka­mu­ra on kotoi­sin Japa­nis­ta. Täl­lä het­kel­lä hän suo­rit­taa Inter­na­tio­nal Busi­ness Mana­ge­ment ‑mais­te­ri­tut­kin­toa Oulun yli­opis­tos­sa.

”Oulu on teh­nyt unel­mis­ta­ni tot­ta” – bra­si­lia­lai­sen Eduar­don aja­tuk­sia kii­tol­li­suu­den polul­ta

Eduar­do Tomi­na­ga on asu­nut Oulus­sa jo lähes vii­si vuot­ta. Hän on kotoi­sin Bra­si­lian Flo­ria­no­po­lis­ta. Nyt hän on toh­to­rio­pis­ke­li­ja Oulun yli­opis­tos­sa ja tekee tut­ki­mus­ta 6G Flags­hip ‑tii­mis­sä.

Ter­ve­tu­loa pelaa­maan ja ver­kos­toi­tu­maan – tou­ko­kuus­sa IH Oulus­sa

Tou­ko­kuun lau­ta­pe­li- ja ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma on pian tääl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me sinut Busi­ness­A­se­mal­la 15. tou­ko­kuu­ta.

Read more news about Oulu

Read My Oulu, the English pages of the City of Oulu onli­ne media (opens in a new tab: munoulu.fi)

Read the latest news from Business­Oulu (opens in a new tab)

Read the latest news and press relea­ses from the City of Oulu (opens in a new tab)

A person wearing a white shirt and black pants is skateboarding in a skate park decorated with colourful graffiti underneath a blue sky. The person is in the middle of a trick, and the skateboard is rolling around under their feet.

Find plen­ty of events for almost any day!