Uuti­set ja tapah­tu­mat

Pelaa lau­ta­pe­le­jä ja ver­kos­toi­du – maa­lis­kuus­sa Inter­na­tio­nal House Oulus­sa

Hei kaik­ki lau­ta­pe­leis­tä innos­tu­neet, arvat­kaa­pa mitä on tulos­sa maa­lis­kuus­sa? No, tie­ten­kin super­suo­sit­tu ver­kos­toi­tu­mi­sil­ta pelei­neen.

Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lu on tääl­lä!

Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lus­sa etsi­tään Oulun seu­dul­ta orga­ni­saa­tioi­ta, jot­ka ovat onnis­tu­nees­ti rek­ry­toi­neet, pereh­dyt­tä­neet ja sitout­ta­neet maa­han­muut­ta­jia ja kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Ilmoit­tau­du sinä­kin Han­­ke­­myl­­ly-tapah­­tu­­maan!

Kut­sum­me Oulun seu­dul­la maa­han­muut­ta­nei­den paris­sa työs­ken­te­le­viä Han­ke­myl­ly-tilai­suu­teen, joka jär­jes­te­tään 22. maa­lis­kuu­ta Busi­ness­A­se­mal­la.

Kou­lu­tus­reit­te­jä työn­ha­ki­joil­le

Poh­dit­ko kou­lut­tau­tu­mis­ta tai uut­ta suun­taa ural­le­si? Kai­paa­ko osaa­mi­se­si päi­vit­tä­mis­tä? Tar­vit­set­ko lisä­kou­lu­tus­ta? Tule kar­toit­ta­maan vaih­toeh­to­ja­si Kou­lu­tus­reit­te­jä työn­ha­ki­joil­le ‑tapah­tu­maan yhdes­sä alan ammat­ti­lais­ten kans­sa.

Haluat­ko oppia lisää kan­sain­vä­li­ses­tä rek­ry­toin­nis­ta? Tar­jol­la 6 laa­du­kas­ta val­men­nus­ta

Nyt on taas tar­jol­la mie­len­kiin­toi­sia val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka teke­vät tai suun­nit­te­le­vat kan­sain­vä­li­siä rek­ry­toin­te­ja Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la.

Ver­kos­toi­du ja tapaa IH Oulun lähet­ti­läät

Haluat­ko tava­ta ja ver­kos­toi­tua Inter­na­tio­nal House Oulun lähet­ti­läi­den kans­sa? Meil­lä on ilo kut­sua sinut ren­toon ver­kos­toi­tu­mi­sil­taan.

Kier­rok­sia kas­vuun kan­sain­vä­li­syy­des­tä – ”Suo­mi on kovaa valuut­taa”

Inter­na­tio­nal House Oulu jär­jes­ti kan­sain­vä­li­sem­pään työ­elä­mään luot­saa­van semi­naa­rin, jos­sa muun muas­sa Riku Ran­ta­la ker­toi havain­to­jaan moni­muo­toi­ses­ta toi­min­taym­pä­ris­tös­tä.

Vil­la Vic­to­rin kah­viklu­bi

Ter­ve­tu­loa jutus­te­le­maan Vil­lan kah­viklu­biin kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 14–16!

Roma­ni­kah­vi­la Café Roma­no

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan roma­ni­kult­tuu­riin Oulu10:een.

Pop up ‑neu­von­taa työn­ha­kuun ja oles­ke­lu­lu­van hake­mi­seen

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa saman katon alla eri­lai­sia neu­von­ta­pal­ve­lui­ta kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­leen. Nyt pal­ve­lu­tar­jon­ta moni­puo­lis­tuu enti­ses­tään.

Vil­laa ylle – moni­kult­tuu­ri­nen käsi­työ­ker­ho

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään muka­via per­jan­tai­aa­mu­päi­viä neu­le­puik­ko­jen, virk­kuu­kouk­ku­jen ja ren­non jutus­te­lun mer­keis­sä!

Ter­ve­tu­loa pre-ystä­­vän­­päi­­vän ver­­kos­­toi­­tu­­mis- ja lau­­ta­­pe­­li-iltaan

Ote­taan varas­läh­tö ystä­vän­päi­vään yhdes­sä! Täl­lä ker­taa juh­lim­me ver­kos­toi­tu­mi­sil­las­sam­me ystä­vyyt­tä ja rak­kaut­ta – ainut­laa­tui­sel­la ja mukaan­sa­tem­paa­val­la taval­la.

Kan­sain­vä­li­syy­des­tä kas­vuun – muka­na myös Riku Ran­ta­la

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Oulun jär­jes­tä­mään Kan­sain­vä­li­syy­des­tä kas­vuun ‑semi­naa­riin. Tapah­tu­ma tar­jo­aa ver­kos­toi­tu­mis­ta ja ins­pi­raa­tio­ta kan­sain­vä­li­sem­pään työ­elä­mään.

Mil­tä näyt­tää työ­elä­mä 2024? Tule Työn­­tai­­ta­­jik­­si-tapah­­tu­­maan – voit löy­tää työ­pai­kan

Suo­sit­tu nuor­ten ammat­ti- ja työ­elä­mä­ta­pah­tu­ma tulee taas – joten tule sinä­kin teat­te­ril­le tiis­tai­na 30. tam­mi­kuu­ta.

Vuo­den 2024 ensim­mäi­nen ver­­kos­­toi­­tu­­mis- ja lau­­ta­­pe­­li-ilta on tääl­lä!

Inter­na­tio­nal House Oulu ja Bloom ylpeä­nä esit­tä­vät: vuo­den 2024 ensim­mäi­nen ver­kos­toi­tu­mis- ja lau­ta­pe­li-ilta.

Kiin­nos­taa­ko kan­sain­vä­li­nen rek­ry­toin­ti? Tukea ja vink­ke­jä osaa­jan löy­tä­mi­seen

Tapah­tu­mas­sa tar­joil­tiin käy­tän­nön työ­ka­lu­ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tiin. Muka­na oli kuu­den asian­tun­ti­jan esi­tyk­set sekä vapaa­ta kes­kus­te­lua aihees­ta.

Sinut on kut­sut­tu: ter­ve­tu­loa IH Oulun pik­ku­jou­lui­hin

Olet­ko innois­sa­si lumi­ses­ta tal­vi­mai­se­mas­ta? Odo­tat­ko jo lop­pu­vuo­den lomia? Tule juh­li­maan tätä lumoa­vaa kaut­ta kans­sam­me Inter­na­tio­nal House Oulun pik­ku­jou­lui­hin – juh­laan, joka tar­jo­aa iloa, valoa ja nau­rua ensim­mäi­seen yhtei­seen jou­luum­me.

Kah­via ja käy­tän­nön työ­ka­lu­ja kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin

Osaa­ja­pu­la on todel­li­suut­ta jo nyt monel­la alal­la ja tilan­ne tulee kos­ket­ta­maan kaik­kia alo­ja tule­vai­suu­des­sa. Tule naut­ti­maan kah­vi­kup­po­sis­ta, täyt­tä­väs­tä aamiai­ses­ta ja hake­maan käy­tän­nön työ­ka­lu­ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tiin.

Read more news about Oulu

Read My Oulu, the English pages of the City of Oulu onli­ne media (opens in a new tab: munoulu.fi)

Read the latest news from Business­Oulu (opens in a new tab)

Read the latest news and press relea­ses from the City of Oulu (opens in a new tab)

A person wearing a white shirt and black pants is skateboarding in a skate park decorated with colourful graffiti underneath a blue sky. The person is in the middle of a trick, and the skateboard is rolling around under their feet.

Find plen­ty of events for almost any day!