Jopa 200 euroa edul­li­sem­pi: opis­ke­li­jan elin­kus­tan­nuk­set alhai­sim­mat Oulus­sa

Ihmisiä taluttamassa pyöriä Oulussa

Raha­lai­tok­sen tuo­rees­sa ver­tai­lus­sa Oulu todet­tiin opis­ke­li­jal­le elin­kus­tan­nus­ten suh­teen edul­li­sim­mak­si yli­opis­to­kau­pun­gik­si. Ver­tai­lus­sa muka­na oli­vat Oulun lisäk­si Vaa­sa, Jyväs­ky­lä, Joen­suu, Tur­ku, Rova­nie­mi, Tam­pe­re ja Hel­sin­ki.

Opis­ke­li­jan elin­kus­tan­nuk­siin kes­kit­ty­väs­sä ver­tai­lus­sa huo­mioi­tiin kuu­kausit­tai­nen vuo­kra, jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­tö, ruo­kaos­tok­set, lou­nas­ruo­kai­lu, yli­opis­ton lii­kun­ta­pal­ve­lut sekä yli­op­pi­las­kun­nan jäsen­mak­su.

Lähes jokai­ses­sa kate­go­rias­sa Oulu erot­tui joko edul­li­sim­pa­na tai toi­sek­si edul­li­sim­pa­na kau­pun­ki­na. Hin­ta­vim­mak­si opis­ke­lu­kau­pun­gik­si ver­tai­lus­sa osoit­tau­tui Hel­sin­ki. Koko­nais­kus­tan­nuk­sis­sa edul­li­sim­man Oulun ja kal­leim­man Hel­sin­gin välil­lä eroa oli elin­kus­tan­nuk­sis­sa noin 200 euroa kuu­kau­des­sa.

Kai­kis­ta sel­kein ero Oulun sekä kate­go­rian kal­leim­man yli­opis­to­kau­pun­gin välil­lä oli kuu­kausit­tai­ses­sa vuo­kras­sa sekä yli­opis­ton lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen hin­nois­sa. Ver­tai­lun mukaan kes­ki­mää­räi­nen yksiön vuo­kra­hin­ta on Hel­sin­gis­sä 665 euroa kuu­kau­des­sa, kun Oulus­sa kes­ki­mää­räi­nen yksiön kuu­kausi­vuo­kra on 477 euroa.

Lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen vuo­sit­tai­nen hin­ta taas on Oulus­sa vain 50 euroa, kun Hel­sin­gis­sä pal­ve­luis­ta jou­tuu mak­sa­maan vuo­des­sa 176 euroa.

Opis­ke­lu ja asu­mi­nen Oulus­sa

Oulu tar­jo­aa monen tasois­ta kou­lu­tus­ta, amma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja lukio­kou­lu­tuk­ses­ta kor­kea­kou­lu­tut­kin­toi­hin. Lisäk­si Oulus­sa panos­te­taan tut­ki­muk­seen ja kehi­tyk­seen eni­ten yhtä asu­kas­ta koh­ti koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa.

Nuo­re­kas Oulu on jat­ku­vas­ti kehit­ty­vä kau­pun­ki ja poh­joi­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu, joka tar­jo­aa kou­lu­tuk­sen lisäk­si mah­dol­li­suu­den hui­ke­aan opis­ke­li­jae­lä­mään sekä muu­hun vapaa-ajan teke­mi­seen.

Oulus­sa voit asua vaik­ka­pa ydin­kes­kus­tas­sa, joen ran­nal­la tai moder­nis­sa lähiös­sä ilman pil­viä hipo­via asu­mis­kus­tan­nuk­sia. Usein sano­taan­kin, että Oulu tar­jo­aa jotain, mitä monet eivät: suu­ren kau­pun­gin mah­dol­li­suu­det yhdis­tet­ty­nä pie­nen paik­ka­kun­nan etui­hin.

Lue lisää Oulun tar­joa­mis­ta opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta tääl­tä: Löy­dä kou­lu­tus­pol­kusi, nau­ti opin­nois­ta­si täy­sil­lä

Tutus­tu Oulus­sa asu­mi­seen tääl­lä: Asu Oulus­sa – edul­li­ses­ti ja asteen ver­ran muka­vam­min

Läh­de: Opis­ke­lun kus­tan­nuk­set – Mis­sä opis­ke­let edul­li­ses­ti – Raha­lai­tos