Oulu on ainoa vetovoi­maansa kas­vat­ta­nut kau­pun­ki Suo­mes­sa

Oulu on ainoa­na kas­vat­ta­nut veto­voi­maan­sa kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa, ker­too uusi tut­ki­mus.

T‑Median kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin Vetovoima&Pitovoima-tutkimuksessa ihmis­ten kriit­ti­nen suh­tau­tu­mi­nen veto­voi­man eri teki­jöi­hin on lisään­ty­nyt edel­li­ses­tä tut­ki­mus­kier­rok­ses­ta.

Kau­pun­kien veto­voi­man par­hai­ten arvioi­tui­na osa-aluei­na koros­tu­vat nyt eri­tyi­ses­ti sijain­ti ja talou­del­li­nen elin­voi­ma, eli mil­lai­nen talous­a­lue on ja miten yri­tyk­set siel­lä voi­vat, sekä kau­pun­kien pal­ve­lut.

T‑Median Vetovoima&Pitovoima tut­kii kau­pun­kia ja sen aluet­ta elin- ja koti­paik­ka­na, näin sel­vit­täen sen alu­eel­lis­ta veto­voi­maa tut­kit­tu­jen koh­de­ryh­mien kes­kuu­des­sa. Kau­pun­gin saa­ma veto­voi­ma­pis­te­mää­rä muo­dos­tuu kuu­den eri osa-alu­een kes­kiar­vo­na: talou­del­li­nen elin­voi­ma, yhtei­sö, ympä­ris­tö, sijain­ti, pal­ve­lut ja kus­tan­nus­ra­ken­ne.

T‑Media sel­vit­ti vuo­den­vaih­tees­sa Suo­men kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin osal­ta niin sanot­tu­jen poten­ti­aa­lis­ten asuk­kai­den näke­myk­siä kau­pun­kien veto- ja pito­voi­mas­ta.

Vuo­sit­tai­nen tut­ki­mus toteu­tet­tiin nyt kol­mat­ta ker­taa.

Kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin kes­ki­mää­räi­nen veto­voi­ma on las­ke­nut Oulun olles­sa ainoa veto­voi­maan­sa lisän­nyt kau­pun­ki. Eni­ten veto­voi­maan­sa ovat menet­tä­neet, jär­jes­tyk­ses­sä: Tur­ku, Lah­ti, Van­taa ja Hel­sin­ki. Tam­pe­re on kol­mat­ta ker­taa tut­ki­muk­sen veto­voi­mai­sin kau­pun­ki.

”Pit­kä­jän­tei­nen työ kan­taa hedel­mää”

Oulu on sel­keä poik­keus kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin jou­kos­sa. Kau­pun­ki on onnis­tu­nut kas­vat­ta­maan veto­voi­maan­sa vii­del­lä eri osa-alu­eel­la: kus­tan­nus­ra­ken­tees­sa, talou­del­li­ses­sa elin­voi­mas­sa, yhtei­sös­sä, ympä­ris­tös­sä, sijain­nis­sa ja pal­ve­luis­sa.

– Eri­tyis­tä Oulun osal­ta on se, että kau­pun­ki on lisän­nyt veto­voi­maan­sa jopa kus­tan­nus­ra­ken­teen osal­ta, joka on nykyi­ses­sä talous­ti­lan­tees­sa yllät­tä­vää. Kau­pun­ki ui vas­ta­vir­taan myös ympä­ris­tön ja yhtei­sön osal­ta, veto­voi­man kas­vu on mer­kit­tä­vää. Ylei­ses­ti näyt­tää sil­tä, että ihmi­set arvioi­vat kau­pun­kien veto­voi­maa yhä enem­män talou­del­li­sen elin­voi­man suh­teen, eli mil­lai­nen talous­a­lue on ja miten yri­tyk­set menes­ty­vät alu­eel­la, T‑Median tut­ki­muk­ses­ta vas­tan­nut van­hem­pi asian­tun­ti­ja Kari Väi­sä­nen ker­too.

Oulun pal­ve­lui­den arvo­sa­na on pysy­nyt ennal­laan, hyväl­lä tasol­la. Mui­den tut­kit­tu­jen kau­pun­kien osal­ta tilan­ne on osin päin­vas­tai­nen: nii­den veto­voi­mas­sa on las­kua, eri­tyi­ses­ti kus­tan­nus­ra­ken­teen, yhtei­sön ja ympä­ris­tön suh­teen.

– Pit­kä­jän­tei­nen työ kan­taa hedel­mää, veto­voi­ma kas­vaa ja poh­joi­sen mer­ki­tys vah­vis­tuu. Tie­dos­tam­me, että kau­pun­gin veto- ja pito­voi­man eteen on teh­tä­vä töi­tä koko ajan. Yksi­kes­kei­sim­mis­tä kehi­tys­koh­teis­ta on kau­pun­gin ja yri­tys­ten sekä oppi­lai­tok­sien väli­sen yhteis­työn kehit­tä­mi­nen. Pyrim­me kehit­tä­mään ja vah­vis­ta­maan kau­pun­kia kehi­tyk­sen ja kas­vun mah­dol­lis­ta­ja­na, Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä sanoo tie­dot­tees­sa.

– Veto- ja pito­voi­man näkö­kul­mas­ta on tär­ke­ää mah­dol­lis­taa nykyi­sil­le ja tule­vil­le kau­pun­ki­lai­sil­le laa­duk­kaat pal­ve­lut arkeen ja vapaa-aikaan. Panos­tam­me myös tur­val­li­suu­teen yhteis­työs­sä mui­den viran­omais­ten kans­sa. Teem­me myös tii­vis­tä yhteis­työ­tä mat­kai­lua­lan toi­mi­joi­den, kor­kea­kou­lu­jen ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa. T‑Median Vetovoima&Pitovoima-tutkimustulokset Oulun veto­voi­man vah­vis­tu­mi­ses­ta roh­kai­se­vat Oulua jat­ka­maan tule­vai­suu­den inves­toin­te­ja kehit­ty­mi­sen ja kas­vun hori­son­tis­sa, Määt­tä tote­aa.

Top 10 ‑kau­pun­git

 1. Tam­pe­re 3.84
 2. Kuo­pio 3.71
  Oulu 3.71
 3. Jyväs­ky­lä 3.68
 4. Tur­ku 3.55
 5. Espoo 3.37
 6. Lah­ti 3.36
 7. Pori 3.27
 8. Hel­sin­ki 3.17
 9. Van­taa 3.09