Ernest Law­son & Asta Salo­maa:
Ajan kans­sa

Oulus­sa tun­tuu ole­van mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja enem­män aikaa. Aikaa, jon­ka voit käyt­tää juu­ri halua­mal­la­si taval­la elä­mäs­tä naut­tien. Lai­na­sim­me sitä Radio Hel­sin­gin Ajan kans­sa ‑ohjel­maan, jot­ta voit hil­jen­tää het­kek­si hek­tis­tä arkea­si Oulun kans­sa. Nyt on lupa pysäh­tyä, päh­käil­lä, tuu­mia ja oival­lel­la asioi­ta kai­kes­sa rau­has­sa. Siir­tää mui­ta asioi­ta het­kek­si tuon­nem­mak­si – niil­le on kyl­lä aikaa.

Ajan kans­sa ‑radio-ohjel­maa lähe­tet­tiin syk­syn 2023 ajan Radio Hel­sin­gin taa­juuk­sil­la aina maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin. Jat­ka let­keis­tä het­kis­tä naut­ti­mis­ta Oulun ajas­sa ja kuun­te­le syk­syn kaik­ki Ajan kans­sa ‑jak­sot Radio Hel­sin­gin sivuil­la.

Kuun­te­le maku­pa­lo­ja ohjel­mas­ta

Maa­nan­tai 4.12.2023

Vii­mei­ses­sä Ajan kans­sa ‑lähe­tyk­ses­sä vie­raa­na oli itse Jou­lu­puk­ki, joka ker­toi yllät­tä­vän salai­suu­ten­sa Oulus­ta! Myös vii­mei­set kau­pun­ki­uu­ti­set Oulus­ta toi­mi­tet­tiin radio­aal­to­ja pit­kin.

Kuun­te­le koko lähe­tys!

Jou­lu­pu­kin haas­tat­te­lu:

Kau­pun­ki­uu­ti­sia Oulus­ta:

Juon­ta­jat

Oulu­lai­nen Asta Salo­maa on kotoi­sin Hel­sin­gis­tä ja rakas­taa Oulun oma­pe­räi­sen ainut­laa­tuis­ta kult­tuu­ria, jon­ka teke­mi­seen jokai­sel­le on kau­pun­gis­sa tilaa ja aikaa. Asta ihas­tui Ouluun yli­opis­toai­ka­naan ja jäi Poh­jo­lan teil­le Oulun tar­jot­tua hänel­le unel­mien­sa työ­mah­dol­li­suu­det – ja hel­pon tavan pääs­tä nopeas­ti kaik­kial­le pyö­räl­lä ympä­ri vuo­den.

Asta työs­ken­te­lee Oulu2026-sää­tiös­sä kult­tuu­ri­tuot­ta­ja­na ja on sekä muusik­ko että mel­koi­nen neu­lo­ja­tai­tu­ri.

Oulu­lais­läh­töi­nen Ernest Law­son on sydä­mel­li­nen viih­teen moni­tai­tu­ri, jon­ka vik­ke­lä mie­li­ku­vi­tus, lois­ta­va tilan­teen­lu­ku­tai­to sekä läm­min karis­ma val­loit­ta­vat. Ernest esit­te­lee yhä edel­leen itsen­sä uusil­le tut­ta­vuuk­sil­le oulu­lai­se­na, vaik­ka hän muut­ti pois kau­pun­gis­ta 16 vuot­ta sit­ten.

Ernest on koko kan­san tun­te­ma näyt­te­li­jä-juon­ta­ja, joka ammen­taa luo­vuu­ten­sa oulu­lai­suu­des­ta. Siel­tä kum­pu­aa myös oppi, että mitä tahan­sa hän tekee, hän tekee sen täy­sil­lä.

Enem­män aikaa Oulus­sa

Asu­mi­nen Oulus­sa on mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja edul­li­sem­paa. Tääl­lä pää­set eroon asun­to­lai­nas­ta­si pal­jon vik­ke­läm­min!

Oulus­sa asut muka­vas­ti ja mui­ta suu­ria kau­pun­ke­ja edul­li­sem­min! Tääl­lä saat tuplas­ti asuin­ne­liöi­tä samaan hin­taan kuin toi­saal­la, ja vaih­toeh­to­ja niin uusin­ta uut­ta ole­vas­ta ark­ki­teh­tuu­ris­ta van­hem­paan idyl­liin kotoi­si­ne lähiöi­neen. Oulus­sa urbaa­nin luon­non kes­kel­lä kotio­vi on lähel­lä kaik­kea, min­ne olet­kin menos­sa!

Lue lisää asu­mi­ses­ta

Oulus­sa aikaa ei tuh­raan­nu ruuh­kis­sa pojot­ta­mi­seen, ja esim. pyö­rä­baa­no­jen ansios­ta sääs­tät arvo­kas­ta aikaa­si muka­vam­piin asioi­hin. Kau­pun­gin sisäl­lä vilah­dat 20 minuu­tis­sa min­ne vain.

20 minuu­tin kau­pun­ki tar­koit­taa juu­ri sitä, mitä kuvit­te­let­kin – mikään ei ole kau­ka­na! Oulus­sa ja Ouluun liik­ku­mi­nen on help­poa niin autoil­len kuin jul­ki­sil­la. Kak­si­pyö­räi­set­kin pyö­ri­vät vin­has­ti, sil­lä Oulu on yksi maa­il­man itses­tään­sel­viä pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ke­ja. Vii­mei­sen pääl­le hoi­det­tu­ja pyö­rä­baa­no­ja pit­kin pol­kai­set ilman tur­hia pysäh­te­ly­jä het­kes­sä töi­hin tai tapah­tu­miin mihin päin Oulua tahan­sa.

Lue lisää liik­ku­mi­ses­ta

Oulus­sa on enem­män aikaa ren­nol­le jut­te­lul­le. Lup­sak­kaan mur­tee­seen kuu­luu lisäil­lä vokaa­lei­ta ja kon­so­nant­te­ja paik­koi­hin, joi­hin nii­tä ei mones­sa pai­kas­sa lisäil­täi­si.

Yli 210 000 asuk­kaan Oulu on vin­keä paik­ka – se yhdis­tää aivan suju­vas­ti pik­ku­kau­pun­gin lep­poi­san tun­nel­man sekä ison kau­pun­gin pal­ve­lut ja run­saat kult­tuu­ri- ja har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Näp­pä­rien kul­ku­yh­teyk­sien ja lyhyi­den väli­mat­ko­jen ansios­ta Oulus­sa on myös enem­män aikaa naut­tia täs­tä kai­kes­ta. Vuo­sit­tain tääl­lä jär­jes­te­tään yli tuhat yllä­tyk­sel­lis­tä tapah­tu­maa, ja mää­rä vain kas­vaa, sil­lä Oulu valit­tiin Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si 2026!

Lue lisää vapaa-ajas­ta

Tun­ti tun­tu­riin, 50 minuut­tia Hel­sin­kiin. Ja siel­tä näp­pä­räs­ti vie­lä­kin pidem­mäl­le – sekä takai­sin.

Vaik­ka Oulun leveys­pii­ri on poh­joi­nen, se sijait­see näp­pä­räs­ti kai­ken kes­kel­lä. Tääl­tä pää­set tun­nis­sa tun­tu­riin, 50 minuu­tis­sa Hel­sin­kiin, paris­sa tun­nis­sa kes­ki-Euroop­paan ja super­no­peas­ti ympä­ri poh­jois­ta. Oulun len­to­ken­täl­lä on niin pal­jon lii­ken­net­tä, että se on mel­kein Suo­men vilk­kain kent­tä. Ilman Hel­sin­ki-Van­taa­ta se oli­si­kin. Rai­tei­ta pit­kin lii­kah­dat sula­vas­ti lähes mihin kolk­kaan maa­ta tahan­sa.

Lue lisää sijain­nis­ta

Oulu inno­voi lisää aikaa myös koko maa­il­man ihmi­sil­le – maa­il­man nopeim­man yhtey­den, 6G:n, avul­la!

Lähes 3 mil­jar­dia ihmis­tä käyt­tää päi­vit­täin Oulus­sa kehi­tet­ty­jä mobii­li­tek­no­lo­gioi­ta. Maa­il­man ensim­mäi­nen 6G-tut­ki­mus­oh­jel­ma on perus­tet­tu Oulun yli­opis­toon, ja se on yksi maa­il­man­laa­jui­sen 6G- kehi­tyk­sen vetu­reis­ta. Maa­il­man älyk­käin sai­raa­la, OYS2030, val­mis­tuu kovaa kyy­tiä kes­kus­tan kupee­seen. Oulus­sa on totut­tu toi­mi­maan ja inno­voi­maan yhdes­sä. Sik­si ei ole sat­tu­maa, että se on maa­il­man kär­keä inno­va­tii­vi­suu­des­saan. Teho­kas ja mut­ka­ton yhteis­työ kou­lu­tuk­sen, tut­ki­muk­sen, elin­kei­noe­lä­män ja jul­ki­sen sek­to­rin välil­lä takaa tämän myös jat­kos­sa.

Lue lisää inno­vaa­tiois­ta

Tari­noi­ta ajas­ta Oulus­sa

Henna istuu terassilla, etualalla näkyy runsaita vaaleanpunaisia kukkia.

”Olen huo­man­nut täs­sä puo­len vuo­den sisäl­lä, että olen jat­ku­vas­ti ajois­sa joka pai­kas­sa, sil­lä ole­tan auto­maa­tiol­la, että mat­kaan menee kau­em­min.”

Hen­na Perk­kiö

Lue koko tari­na

Kaksiosaisessa kuvassa yhdistyvät hymyilevän Annakaisan kasvot sekä rannalla otettu otos shiba inu -koirasta.

”Oulu on muut­ta­nut myös luon­to­suh­tee­ni ja vetäy­dyn mie­lel­lä­ni var­sin­kin meren ääreen vapaa-ajal­la­ni. Enti­ses­sä elä­mäs­sä­ni näil­le jutuil­le ei muka ollut aikaa riit­tä­väs­ti.”

Anna-Kai­sa Vää­rä­nie­mi

Lue koko tari­na

”Ouluun muu­ton myö­tä meil­le on ilmaan­tu­nut aikaa har­ras­taa enem­män. Vuo­ro­kau­des­sa tun­tuu ole­van tun­te­ja joten­kin enem­män ja yleis­tä kii­reen tun­tua vähän vähem­män.”

Maria Vuo­ren­so­la

Lue koko tari­na

”Oulu on ren­to, kuten pai­kal­li­set asuk­kaat­kin. Rau­hai­sa ja tasa­pai­noi­nen elä­män­me­no tääl­lä on eri­tyi­sen hie­noa, var­sin­kin jos elä­män­laa­tua ver­ra­taan Hel­sin­gin kal­tai­siin nopea­tem­poi­siin kau­pun­kei­hin.”

Kamal Singh

Lue koko tari­na

”Ei enää auto­riip­pu­vuut­ta – Oulun kuu­lui­sat lyhyet väli­mat­kat hou­kut­te­li­vat. Var­tis­sa pää­sem­me autol­la kaik­kial­le Oulus­sa. Aikaa sääs­tyy elä­mi­seen eikä aina ole kii­re siir­tyä pai­kas­ta toi­seen.”

Mai Lan­ki­nen

Lue koko tari­na

”Oulu ei ole vain luon­toa ja työ­mah­dol­li­suuk­sia, vaan ainut­laa­tui­sen sii­tä teke­vät ihmi­set. Ympä­ris­tö on dynaa­mi­nen ja kan­sain­vä­li­nen ja ihmi­set ystä­väl­li­siä, avoi­mia ja vil­pit­tö­miä.”

Chia­ra Boset­ti

Lue koko tari­na englan­nik­si

Yhteis­työs­sä muka­na