Kamal Singh: ”Täkä­läi­sis­sä ihmi­sis­sä pidän sii­tä, että he ovat mai­nioi­ta kuun­te­li­joi­ta”

Kamal Singh on kotoi­sin Intias­ta ja tuli opis­ke­le­maan Oulun yli­opis­toon vuon­na 2010. Nyky­ään Kamal työs­ken­te­lee ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri­na Star­tup Refu­gee­sil­la.

Kuka

Hei, olen Kamal Singh. Tulin Intias­ta Ouluun opis­ke­le­maan vuon­na 2010. Opis­ke­lin ensin Intias­sa säh­kö- ja vies­tin­täin­si­nöö­rik­si ja työs­ken­te­lin muu­ta­mas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä IT-alan yri­tyk­ses­sä, kun­nes sain tilai­suu­den opis­kel­la Suo­mes­sa. Rakas­tan Oulua, tätä rau­hai­saa ja kau­nis­ta koti­kau­pun­kia­ni.

Mik­si

Valit­sin Suo­men, kos­ka se oli minul­le ”tut­tu” paik­ka, sil­lä täti­ni ja serk­ku­ni asu­vat Hel­sin­gis­sä ja sisa­re­ni­kin asui tääl­lä muu­ta­man vuo­den. Kuu­lin Wire­less Com­mu­nica­tions Engi­nee­ring ‑mais­te­rioh­jel­mas­ta ja tie­sin, että Oulu on elekt­ro­nii­kan ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan edel­lä­kä­vi­jä. Vuon­na 2010 ei ollut luku­kausi­mak­su­ja, joten sain täy­den sti­pen­din.

Oulu on hie­no paik­ka – eten­kin työn ja vapaa-ajan täy­del­li­sen tasa­pai­non kan­nal­ta. Kau­pun­ki on ren­to, kuten pai­kal­li­set asuk­kaat­kin.

Oulu oli ensim­mäi­nen kau­pun­ki, johon tulin Suo­mes­sa. Se tapah­tui elo­kuus­sa 2010. Yli­opis­to oli tuol­loin tyh­jä, kos­ka uudet opis­ke­li­jat tule­vat kam­puk­sel­le vas­ta syys­kuus­sa. Aja­tuk­se­ni oli­vat ris­ti­rii­tai­sia: koin ole­va­ni yksin, muta samaan aikaan luon­to sai minut tun­te­maan olo­ni muka­vak­si.

Oulu on hie­no paik­ka – eten­kin työn ja vapaa-ajan tasa­pai­non kan­nal­ta.

Kamal Singh

Mitä

Oulus­sa paras­ta ovat luon­to ja pyö­räi­ly­rei­tit. Rakas­tan mer­kit­ty­jä pyö­räi­ly­reit­te­jä, kos­ka pyö­räi­ly on yksi har­ras­tuk­sis­ta­ni. Rau­hai­sa ja tasa­pai­noi­nen elä­män­me­no tääl­lä on eri­tyi­sen hie­noa, var­sin­kin jos elä­män­laa­tua ver­ra­taan Hel­sin­gin kal­tai­siin isoi­hin kau­pun­kei­hin. Pyö­räi­ly, pati­koin­ti, sau­va­kä­ve­ly ja telt­tai­lu ovat nii­tä jut­tu­ja, jois­ta pidän todel­la pal­jon Oulus­sa.

Opis­ke­li­ja­na kau­pun­gis­ta saa tun­tu­maa par­hai­ten hank­ki­mal­la pol­ku­pyö­rän. Neu­voi­sin ketä tahan­sa tän­ne tule­vaa sijoit­ta­maan hyvään ken­kä­pa­riin ja kun­non tal­vi­vaat­tei­siin. Kuten sano­taan, ”huo­noa sää­tä ei ole­kaan, on vain huo­no­ja vaat­tei­ta!” Opis­ke­li­joil­la on myös mah­dol­li­suus moni­puo­li­seen, tuet­tuun sisä­ur­hei­luun, joka on var­sin edul­lis­ta.

Täkä­läi­sis­sä ihmi­sis­sä minä pidän sii­tä, että he ovat mai­nioi­ta kuun­te­li­joi­ta. He ovat kilt­te­jä, ja he tuke­vat sinua par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Ihmi­set arvos­ta­vat sitä, että opet­te­let hei­dän kiel­tään tai edes yri­tät puhua sitä. He arvos­ta­vat asi­aan paneu­tu­mis­ta ja yrit­tä­mis­tä.

Mis­sä

Nyky­ään työs­ken­te­len ver­kos­to­koor­di­naat­to­ri­na ja vedän myös Star­tup Refu­gee­sin hank­kei­ta. Tulin heil­le töi­hin vuon­na 2021. Teen yhteis­työ­tä Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­ten kans­sa ja yri­tän tuo­da työn­ha­ki­joil­le tilai­suuk­sia työl­lis­ty­mi­seen.

Olen tähän men­nes­sä aut­ta­nut 76:tta työn­ha­ki­jaa työl­lis­ty­mään ja teh­nyt yhteis­työ­tä yli 30 yri­tyk­sen ja vii­den kou­lun kans­sa Oulus­sa. Se on pal­kit­se­vaa työ­tä. Työ­kult­tuu­ri on tääl­lä hyvin eri­lai­nen kuin siel­lä, mis­tä tulen. Suo­ma­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä työs­ken­te­ly on minul­le upea koke­mus. Pidän sii­tä, että suo­ma­lai­sis­sa työ­pai­kois­sa on rutii­ne­ja, joi­ta nou­da­te­taan.

Tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­ma­ni? Haluai­sin jona­kin päi­vä­nä olla poli­tii­kas­sa. Haluan todel­la muut­taa Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa.

Kie­li­muu­ri, joka luo kui­lua maa­han­muut­ta­jien ja alku­pe­räis­väes­tön välil­le, on yksi syy. Haluai­sin näh­dä maa­han­muut­ta­jien osal­lis­tu­van poli­tiik­kaan niin, että he voi­vat muut­taa asioi­ta.

Artik­ke­li on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran oulutalenthub.fissä.

Jut­tua muo­kat­tu 27.2.2023: pois­tet­tu mai­nin­ta ilmai­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Oulu Talent Hub

Sinua saat­taa kiin­nos­taa myös nämä jutut

”Tun­sin ole­va­ni kes­kel­lä satua” – bra­si­lia­lai­nen Débo­ra arvos­taa Oulun kau­pun­ki­luon­toa

Shar­min Farah tun­tee oppi­neen­sa ”sisua” Oulus­sa

Oulun pyö­räi­ly­kult­tuu­ri oli aluk­si jär­ky­tys, mut­ta nyt Tama­ra Louis pyö­räi­lee kaik­kial­le

Ark­ki­teh­ti Doris Yue uskoo, että Oulus­sa unel­mat voi­vat toteu­tua