Ark­ki­teh­ti Doris Yue uskoo, että Oulus­sa unel­mat voi­vat toteu­tua

Doris Yue, 35, työs­ken­te­lee ark­ki­teh­ti­na oulu­lai­ses­sa Uki Ark­ki­teh­dit ‑toi­mis­tos­sa. Yue on kotoi­sin Hong­kon­gis­ta, mis­sä hän on myös suo­rit­ta­nut opin­ton­sa ja teh­nyt seit­se­män vuot­ta ark­ki­teh­din työ­tä, ennen kuin muut­ti Suo­meen. Oulu Talent Hub kysyi, mitä Yue tuu­maa asu­mi­ses­ta ja työs­ken­te­lys­tä Oulus­sa.

Mik­si pää­tit muut­taa Suo­meen?

”Olen nai­mi­sis­sa suo­ma­lai­sen mie­hen kans­sa. Muu­tin Ouluun kak­si ja puo­li vuot­ta sit­ten. Jot­ta sai­sin elä­mä­ni tääl­lä alkuun, kävin kie­li­kurs­seil­la ensim­mäi­set kuu­kau­det.

Hain nykyis­tä työ­tä­ni lähet­tä­mäl­lä suo­raan säh­kö­pos­tia toi­mis­ton joh­ta­jal­le. Mie­he­ni tun­tee joh­ta­jan ja hän aut­toi minua ensi­kon­tak­tin luo­mi­ses­sa.

Sain vies­tii­ni vas­tauk­sen muu­ta­man päi­vän pääs­tä ja minut kut­sut­tiin haas­tat­te­luun. Haas­tat­te­lu meni hyvin ja työs­ken­te­lin har­joit­te­li­ja­na kol­me kuu­kaut­ta. Har­joit­te­lu­jak­son jäl­keen onnis­tuin saa­maan vaki­tui­sen työ­so­pi­muk­sen.

Olen tyy­ty­väi­nen tilan­tee­see­ni. Pan­de­mian alet­tua kak­si vuot­ta sit­ten työn löy­tä­mi­nen on ollut vai­keam­paa kuin sitä ennen. Olen onne­kas, että sain pai­kan.”

Doris Yue uskoo, että Oulu sopii unel­moin­tiin.

Mis­tä tyk­käät Oulus­sa?

”Ihan ensim­mäi­sek­si ajat­te­lin, että Oulu on pie­ni ja hil­jai­nen.

Suo­ma­lai­set saat­ta­vat vai­kut­taa kyl­mil­tä, mut­ta se on vain jul­ki­si­vu. Todel­li­suu­des­sa he ovat ystä­väl­li­siä ja läm­pi­miä. Oulus­sa on pal­jon ennak­ko­luu­lot­to­mia ihmi­siä.

Ei tar­vit­se pani­koi­da, kun ilmai­see mie­li­pi­det­tään. Suo­ma­lai­set tyk­kää­vät kuul­la eri näke­myk­siä ja he arvos­ta­vat nii­tä.

Asun lähel­lä Aino­lan puis­toa, joten minul­le puis­to on paras paik­ka Oulus­sa. Siel­lä on muka­va hen­gail­la, var­sin­kin kesäl­lä.

Paras­ta suo­ma­lais­ta teke­mis­tä on sien­ten ja mar­jo­jen kerää­mi­nen met­säs­tä. On niin ihmeel­lis­tä, että nii­tä voi poi­mia suo­raan maas­ta ja lait­taa suu­hun. Koti­kau­pun­gis­sa­ni vas­taa­vaa ei voi kokea.

Tyk­kään myös tans­si­mi­ses­ta ja käyn sään­nöl­li­ses­ti tans­si­tun­neil­la.”

Suo­ma­lai­nen luon­to antaa ener­gi­aa Doris Yuel­le.

Miten suo­ma­lai­seen elä­män­ta­paan pää­see sisään?

”Minua ins­pi­roi toi­mis­tom­me tau­ko­kult­tuu­ri. Meil­lä on kak­si viral­lis­ta kah­vi­tau­koa päi­vän aika­na. Ensim­mäi­nen on jo ennen töi­den alkua ja toi­nen lou­na­sa­jan jäl­keen. Jokais­ta roh­kais­taan pitä­mään tau­ko­ja aina tar­vit­taes­sa. Se on suo­ma­lais­ta vii­saut­ta.

Toi­mis­tol­lam­me ei olla kovin muo­dol­li­sia. Kol­le­ga­ni ovat enem­män­kin ystä­viä­ni kuin vain työ­ka­ve­rei­ta­ni.

Minua ins­pi­roi myös oppi­mis­kult­tuu­ri tääl­lä. Vähem­män on enem­män. Suo­ma­lais­lap­sil­le ei anne­ta ylen­palt­ti­ses­ti koti­teh­tä­viä eikä hei­dän tar­vit­se viet­tää tun­ti­kausia opis­kel­len joka päi­vä. Lap­sil­la on pal­jon aikaa leik­ki­mi­seen ja omiin har­ras­tuk­siin­sa. Heil­lä on myös pit­kät kesä­lo­mat. Koti­kau­pun­gis­sa­ni asiat ovat hie­man toi­sin: lap­set käyt­tä­vät vapaa-aikan­sa kokei­siin val­mis­tau­tu­mi­seen ympä­ri vuo­den, myös kesäl­lä.

Minun neu­vo­ni työn­saan­tiin Oulus­sa on, että kan­nat­taa hah­mo­tel­la muu­ta­ma vaih­toeh­to, joi­hin voi itse olla tyy­ty­väi­nen ja jot­ka kokee tär­keik­si omal­le ural­le. Oma ensim­mäi­nen vaih­toeh­to­ni oli tar­jou­tua har­joit­te­li­jak­si johon­kin yri­tyk­seen heti kie­li­kurs­si­ni pää­tyt­tyä. Oli tär­ke­ää pääs­tä sukel­ta­maan aitoon suo­ma­lai­seen ympä­ris­töön mah­dol­li­sim­man pian.

Toi­nen vaih­toeh­to­ni oli­si ollut jat­kaa suo­men kie­len opis­ke­lua. On tär­ke­ää, että pys­tyy ilmai­se­maan aja­tuk­si­aan suo­mek­si.

Lopul­ta pää­dyin ensim­mäi­seen vaih­toeh­toon ja kaik­ki meni, kuten toi­voin.

Minul­le Oulu on paik­ka, jos­sa voin unel­moi­da. Vaik­ka kau­pun­ki on pie­ni, tär­keäm­pää on ihmis­ten mie­len­laa­tu. Oulu­lai­set ovat avoi­mia ja luo­via. Se antaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia myös ulko­maa­lai­sil­le. Innois­sa­ni kat­son ja kokei­len, miten unel­ma­ni Oulus­sa toteu­tu­vat.”

Jut­tu on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran oulutalenthub.fi:ssä.

Oulu Talent Hub

Sinua saat­taa kiin­nos­taa myös nämä artik­ke­lit

Shar­min Farah tun­tee oppi­neen­sa ”sisua” Oulus­sa

Oulun pyö­räi­ly­kult­tuu­ri oli aluk­si jär­ky­tys, mut­ta nyt Tama­ra Louis pyö­räi­lee kaik­kial­le