Oulun pyö­räi­ly­kult­tuu­ri oli aluk­si jär­ky­tys, mut­ta nyt Tama­ra Louis pyö­räi­lee kaik­kial­le

Nainen katsoo kameraan talvimaisemassa

Tama­ra Louis, 30, työs­ken­te­lee suun­nit­te­li­ja­na Uki Ark­ki­teh­deil­lä. Hän tuli Ouluun Venä­jäl­tä syys­kuus­sa 2012. Loui­sil­la on kak­sois­tut­kin­to raken­nus­tek­nii­kas­sa ja täl­lä het­kel­lä hän opis­ke­lee ark­ki­teh­tuu­ria. Oulu Talent Hub kysyi, mitä Tama­ra Louis ajat­te­lee asu­mi­ses­ta ja työs­ken­te­lys­tä Oulus­sa.

Mitä tyk­käät Oulus­ta?

Ensi­vai­ku­tel­ma­ni Oulus­ta oli hyvin eri­lai­nen kuin se, mil­lai­se­na näen kau­pun­gin nyt. Luul­ta­vas­ti sik­si, että olen itse­kin muut­tu­nut, samoin Oulu. Ensim­mäi­nen jär­ky­tys oli, kun näin ihmis­ten pyö­räi­le­vän koko ajan. Oulus­sa pyö­räil­lään joka paik­kaan: töi­hin, kou­luun ja jopa juh­liin. Se tun­tui oudol­ta. Pyö­räi­ly ei tääl­lä kat­so ikää tai ase­maa, kaik­ki pyö­räi­le­vät.

Olen kotoi­sin Venä­jäl­tä, ja siel­lä pyö­räi­ly miel­le­tään urhei­luk­si, ei tavak­si siir­tyä pai­kas­ta toi­seen. Aluk­si sanoin, etten kos­kaan tule pyö­räi­le­mään, kuten muut tääl­lä. Mut­ta pian muu­tin mie­le­ni. Nyt pyö­räi­len koko ajan, jopa tal­vel­la.

Toi­sen kult­tuu­ris­ho­kin koin yli­opis­tos­sa, kun huo­ma­sin, että Suo­mes­sa puhu­tel­laan jopa tun­te­mat­to­mia ja van­hem­pia ihmi­siä pro­no­mi­nil­la sinä. Venä­jäl­lä kult­tuu­ri on todel­la eri­lai­nen, ja siel­lä pitää kut­sua kun­nioit­ta­vas­ti te-pro­no­mi­nil­la uusia ihmi­siä ja van­hem­pia, jopa kol­le­go­ja.

Voi tun­tua pie­nel­tä asial­ta tot­tua puhut­te­le­maan eri taval­la, mut­ta vaa­tii aikaa tot­tua uuteen puhe­ta­paan. Mie­les­tä­ni sinä-pro­no­mi­nin käyt­tö edus­taa tasa-arvoa ja suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin mata­laa hie­rar­ki­aa. Vil­la­suk­kien käyt­tä­mi­nen toi­mis­tol­la tai yli­opis­tol­la on osa tätä samaa ren­toa elä­män­ta­paa, ja täy­tyy myön­tää, että nau­tin sii­tä.

Mitä miel­tä olet oulu­lai­ses­ta työ­elä­mäs­tä?

Pidän työ­ryt­mis­tä tääl­lä. Monil­la työ­pai­koil­la päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta ja päät­tyy nel­jäl­tä, mikä antaa työn­te­ki­jöil­le aikaa per­heen ja har­ras­tus­ten paris­sa. Kos­ka etäi­syy­det Oulus­sa eivät ole niin pit­kiä, ei tar­vit­se käyt­tää aikaa työ­mat­koi­hin. Sitä arvos­tan pal­jon.

Tääl­lä osa­taan arvos­taa vapaa-aikaa ja mah­dol­li­suut­ta palau­tua työ­stres­sis­tä. Monil­la työ­pai­koil­la kan­nus­te­taan pitä­mään huol­ta jak­sa­mi­ses­ta. Esi­mer­kik­si yri­tys, jos­sa työs­ken­te­len, antaa työn­te­ki­jöil­le kah­des­ti vuo­des­sa vir­kis­tys­ra­han, jota voi käyt­tää kult­tuu­riin, lii­kun­taan tai vaik­ka hie­ron­taan.

Nainen pyöräilee metsässä
Tama­ra Loui­sis­ta tuli pyö­räi­li­jä Oulus­sa.

Alun perin muu­tin Suo­meen ihmis­suh­de­syis­tä. Venä­läi­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­se­ni täy­den­tä­mi­nen euroop­pa­lai­sel­la tut­kin­nol­la vai­kut­ti hyväl­tä vaih­toeh­dol­ta aloit­taa elä­mä uudes­sa maas­sa, joten hain opis­ke­le­maan tääl­lä.

Pian huo­ma­sin, että tyk­kään asua Oulus­sa, joten pää­tin jää­dä. Mel­kein läh­din takai­sin koti­maa­ha­ni, kos­ka minun oli mel­ko vai­kea saa­da töi­tä Suo­mes­ta ulko­maa­lai­se­na. Aluk­si en puhu­nut lain­kaan suo­mea. Oli masen­ta­vaa olla saa­mat­ta töi­tä, vaik­ka minul­la oli kun­nol­li­nen tut­kin­to. Veik­kaan, että 99 % yri­tyk­sis­tä ei edes vas­tan­nut hake­muk­sii­ni.

Samaan aikaan, kun etsin töi­tä Oulus­ta, hain muu­ta­maa työ­paik­kaa Venä­jäl­lä – ja voilá – minut kut­sut­tiin haas­tat­te­lui­hin kum­mas­sa­kin maas­sa.

Kuten arva­ta saat­taa, lopul­ta jäin Ouluun. Etsin avoi­mia paik­ko­ja inter­ne­tis­tä. Lähe­tin hake­muk­sia yhä uudel­leen ja uudel­leen, ja itse asias­sa pää­sin yhteen haas­tat­te­luun Hel­sin­gis­sä­kin, mut­ta se ei tär­pän­nyt – onnek­si.

Miten saa­da töi­tä Oulus­ta?

Vink­ki­ni työn­ha­ki­joil­le on, että jos ei saa töi­tä hake­mal­la avoi­mia paik­ko­ja, kan­nat­taa käy­dä Business­Oulun verk­ko­si­vul­la, jos­sa on luet­te­lo oulu­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä eri alo­jen mukaan jao­tel­tu­na. Siel­tä löy­sin pal­jon raken­nus­tek­niik­ka- sekä ark­ki­teh­tuu­riy­ri­tyk­siä ja lähe­tin avoi­mia hake­muk­sia monil­le niis­tä.

Vaik­ka tut­kin­to­ni on raken­nus­tek­nii­kan alal­ta, olin kiin­nos­tu­nut ark­ki­teh­tuu­ris­ta, joten yri­tin pääs­tä myös täl­le alal­le. Suu­rek­si yllä­tyk­sek­se­ni sain vas­tauk­sen Uki Ark­ki­teh­deil­tä, joka oli kiin­nos­ta­vien työ­paik­ko­jen lis­ta­ni kär­jes­sä. Pian sen jäl­keen aloi­tin har­joit­te­lun siel­lä.

Har­joit­te­lu­jak­son jäl­keen minul­la oli pie­ni tau­ko töis­tä hen­ki­lö­koh­tais­ten syi­den vuok­si, mut­ta sen jäl­keen sain vuo­den sopi­muk­sen. Äitiys­lo­ma­ni jäl­keen minut vaki­nais­tet­tiin.

Nyt kun muis­te­len aiko­ja, jol­loin työn löy­tä­mi­nen oli vai­ke­aa, olen iloi­nen, että asiat meni­vät näin. Tun­nen olo­ni todel­la onnek­kaak­si, kun pää­sin töi­hin juu­ri tähän yri­tyk­seen, jos­sa olen nyt. Tyk­kään mei­dän toi­mis­tos­tam­me, ja meil­lä on iha­na ja ystä­väl­li­nen ilma­pii­ri.

Nainen veneilee
Oulu on täy­del­li­nen paik­ka per­heil­le, miet­tii Tama­ra Louis.

Kol­le­ga­ni ovat hyvin kan­nus­ta­via ja aut­toi­vat minua oppi­maan suo­men kiel­tä eivät­kä vaih­ta­neet kiel­tä englan­nik­si, vaik­ka oli­si­vat voi­neet. Vähi­tel­len aloin saa­da vas­tuul­li­sem­pia teh­tä­viä ja nyt minul­la on jo omia pro­jek­te­ja vedet­tä­vä­nä. Tänä vuon­na olen alka­nut myös opis­kel­la ark­ki­teh­tuu­ria kehit­tyäk­se­ni amma­til­li­ses­ti.

Jos halu­aa asua Oulus­sa, kan­nat­taa etsiä oman alan työ­nan­ta­jia ja yri­tyk­siä netis­tä ja sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Vaik­ka heil­lä ei oli­si juu­ri nyt avoi­mia työ­paik­ko­ja, aina voi lähet­tää avoi­men hake­muk­sen osoit­taak­seen, että on moti­voi­nut, aivan kuten minä tein.

Luu­len, että lopul­ta juu­ri moti­voi­tu­nei­suu­te­ni rat­kai­si sen, että pää­sin nykyi­seen työ­paik­kaa­ni. Tie­sin, mil­lai­sia pro­jek­te­ja he teke­vät ja ne kiin­nos­ti­vat minua.

Vaik­ka ei puhui­si suo­mea, on hyvä osoit­taa, että on inno­kas oppi­maan – vaik­ka työ­kie­le­nä oli­si englan­nik­si.

Miten suo­ma­lai­seen elä­män­ta­paan pää­see sisään?

Yksi Oulun hyvis­tä puo­lis­ta on se, että kau­pun­ki on niin lähel­lä luon­toa. Ei tar­vit­se men­nä kau­as pääs­täk­seen met­sään. Kotoa­ni on vain muu­ta­ma sata met­riä lähim­pään pik­ku­rui­seen met­sään.

Oulus­sa ja Suo­mes­sa voi teh­dä vaik­ka mitä luon­nos­sa ja liik­kua moni­puo­li­ses­ti. Olen aloit­ta­nut Oulus­sa pol­ku­juok­sun, mikä on nyt iso osa elä­mää­ni.

Oulu on täy­del­li­nen paik­ka per­heil­le, myös kan­sain­vä­li­sil­le. Minul­la on vii­si­vuo­tias tytär ja olen iloi­nen, että hän­tä ei pide­tä ulko­maa­lai­se­na. Hänen moni­kult­tuu­ri­nen taus­tan­sa on myön­tei­nen jut­tu.

Hän on moni­kie­li­nen lap­si, eikä kun­nal­li­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa aloit­ta­mi­nen ollut mikään ongel­ma. Vaik­ka kum­pi­kaan meis­tä van­hem­mis­ta ei puhu lap­sel­le suo­mea, hän oppi kie­len päi­vä­ko­dis­sa. Olen kuul­lut vas­taa­van­lai­sia tari­noi­ta ystä­vil­tä­ni.

Oulus­sa on help­po integroi­tua yhteis­kun­taan, jos halu­aa. On eri­lai­sia ker­ho­ja ja yhdis­tyk­siä. Minä olen muka­na esi­mer­kik­si kan­sain­vä­li­sen nuor­kaup­pa­ka­ma­rin toi­min­nas­sa. Siel­lä saan tava­ta uusia ihmi­siä ja kehit­tää työ­elä­mä­tai­to­ja­ni ja itseä­ni.

Oulus­sa jär­jes­te­tään muka­via fes­ti­vaa­le­ja ja mie­len­kiin­toi­sia tapah­tu­mia, jois­ta yksi on mie­les­tä­ni eri­tyi­nen – Ilma­ki­ta­ran soi­ton maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut.

Tama­ra Louis ker­too tari­nan­sa myös videol­la:

Artik­ke­li on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran oulutalenthub.fissä.

Oulu Talent Hub