Shar­min Farah tun­tee oppi­neen­sa ”sisua” Oulus­sa

Bangla­des­his­ta kotoi­sin ole­va Shar­min Farah työs­ken­te­lee mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö­nä oulu­lai­ses­sa Visi­don-yri­tyk­ses­sä. Hän muut­ti Ouluun vajaat vii­si vuot­ta sit­ten. Oulu Talent Hub haas­tat­te­li hän­tä asu­mi­ses­ta ja työs­ken­te­le­mi­ses­tä Oulus­sa.

Miten pää­dyit muut­ta­maan Ouluun?

”Tulin tän­ne opis­ke­le­maan mais­te­rioh­jel­mas­sa Oulun yli­opis­tos­sa. Pää­ai­nee­ni oli kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­nen.

Bangla­des­his­sa työs­ken­te­lin opet­ta­ja­na ja hain euroop­pa­lai­siin mais­te­rioh­jel­miin. Sain tie­tää, että Suo­mes­sa on maa­il­man paras kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä. Myös yksi ystä­vä­ni suo­sit­te­li, että haki­sin Oulun yli­opis­toon.

Kun kysyin hänel­tä, mik­si, hän sanoi, että Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lu on toi­sek­si paras kaup­pa­kor­kea­kou­lu Suo­mes­sa ja Oulu on per­heys­tä­väl­li­nen kau­pun­ki, jos­sa elä­mä on ren­toa ja vir­kis­tys­mah­dol­li­suu­det lähel­lä.”

Mis­sä olet töis­sä?

”Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen hain aktii­vi­ses­ti töi­hin usei­siin oulu­lais­yri­tyk­siin. Oulu Talent Hub vink­ka­si, että haki­sin mark­ki­noin­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään Visi­do­nil­le. Minä hain, ja onnis­tu­neen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin päät­teek­si minut pal­kat­tiin. Tämä on ensim­mäi­nen oman ala­ni koko­päi­vä­työ.

Vas­taan digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta ja teen yhteis­työ­tä myyn­ti- ja hen­ki­lös­tö­tii­miem­me kans­sa. Rakas­tan työ­tä­ni, kos­ka opin uusia asioi­ta joka päi­vä, ja se roh­kai­see minua teke­mään asiat parem­min. En pel­kää vir­hei­tä ja voin aina kysyä apua työ­ka­ve­reil­ta moni­kult­tuu­ri­ses­sa työyh­tei­sös­säm­me.

Olen myös teh­nyt vapaa­eh­tois­työ­tä AIE­SEC-jär­jes­tös­sä.”

”Olin lap­suu­des­ta asti halun­nut näh­dä lun­ta, joten yksi suo­sik­ki­asioi­ta­ni tääl­lä on lumi­sa­de”, Shar­min Farah sanoo.

Mitä tuu­mit Oulus­ta?

”Ensi­vai­ku­tel­ma oli, että tääl­lä on hil­jais­ta. Kaduil­la käve­lee muu­ta­mia ihmi­siä, ihmi­set pitä­vät toi­siin­sa väli­mat­kaa bus­sia odo­tel­les­saan.

Ihmi­set ovat arko­ja aloit­ta­maan kes­kus­te­lu­ja, mut­ta kun kes­kus­te­luun pääs­tään, tun­tuu kuin puhui­sin ihmi­sel­le, jon­ka kans­sa olem­me samas­ta maas­ta. Tun­nen olo­ni muka­vak­si ja tur­val­li­sek­si, kun kes­kus­te­lu syve­nee.

Oulu on aktii­vi­nen kult­tuu­ri­kau­pun­ki. Fes­ti­vaa­le­ja ja näyt­te­lyi­tä on ympä­ri vuo­den: eri kult­tuu­rien ruo­ka­ta­pah­tu­mia, Lumo-valo­fes­ti­vaa­li, kon­sert­te­ja… Oulu on Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026 ja toi­vot­ta­vas­ti sil­loin fes­ti­vaa­le­ja on vie­lä enem­män.

Vapaa-ajal­la­ni tyk­kään ottaa valo­ku­via ja videoi­ta, hiih­tää ja mat­kus­taa. Bangla­des­his­sa olin kuul­lut revon­tu­lis­ta, mut­ta oli tai­an­omais­ta näh­dä ne tääl­lä omin sil­min. Olen onne­kas, että Oulus­sa revon­tu­lia näkee aika usein. Joka kau­pun­gis­sa nii­tä ei näe. Revon­tu­let ovat hie­no koke­mus!

Rakas­tan Kui­vas­jär­veä: se on rau­hal­li­nen alue ja lähel­lä kotia­ni. Voin men­nä käve­lyl­le tal­vel­la tai pyö­rä­aje­lul­le kesäl­lä.”

Miten kuvai­li­sit elä­mää­si täl­lä het­kel­lä?

”Elä­mä­ni on muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti näi­den vii­den vuo­den aika­na, kun olen asu­nut Oulus­sa. Mat­ka­ni on ollut kuin vuo­ris­to­ra­ta-aje­lu.

Mene­tin isä­ni sen jäl­keen, kun muu­tin tän­ne. Sil­loin olin rie­ka­lei­na. Hän osa­si aina innos­taa minua.

Toi­si­naan olen iloi­nen saa­vu­tuk­sis­ta­ni, kuten val­mis­tu­mi­ses­ta­ni ja osal­lis­tu­mi­ses­ta­ni eri­lai­siin tapah­tu­miin. Toi­si­naan olen tur­hau­tu­nut, esi­mer­kik­si sil­loin, kun oli haas­ta­vaa saa­da oikea työ­paik­ka. Olen teh­nyt monia töi­tä näi­nä vuo­si­na: jaka­nut sano­ma­leh­tiä, poi­mi­nut mar­jo­ja, ollut varain­ke­rää­jä­nä ja sii­von­nut. Vaik­ka tämä on ollut vuo­ris­to­ra­taa, voin sanoa, että olen naut­ti­nut mat­kas­ta.

Suo­mes­sa sano­taan, että sisul­la sel­vi­ää mis­tä tahan­sa. Tun­nen, että olen saa­nut itsel­le­ni sisua tääl­lä.

Jos toi­voo rau­hal­lis­ta työ­tä ja elä­mää, kan­nat­taa muut­taa Ouluun. Elä­mä tääl­lä on ren­toa. Työl­lis­ty­mi­sen kans­sa kan­sain­vä­li­sil­lä opis­ke­li­joil­la on edel­leen haas­tei­ta kie­li­muu­rin ja tie­don puut­teen takia, mut­ta tilan­ne para­nee vuo­si vuo­del­ta.

Haluai­sin pyy­tää, että kaik­ki yri­tyk­set Oulus­sa ja muu­al­la suo­mes­sa tar­joai­si­vat kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le mah­dol­li­suuk­sia. Me emme tuo­ta pet­ty­mys­tä!”

Shar­min Farah ker­too tari­nan­sa myös videol­la (englan­nik­si):

Artik­ke­li on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran oulutalenthub.fissä.

Oulu Talent Hub