Mikä OIA?

Allians­siyh­teis­työl­lä on ede­sau­tet­tu tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan sys­te­maat­tis­ta kehit­tä­mis­tä viral­li­ses­ti vuo­des­ta 2009, jol­loin Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin 1. yhteis­työ­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin osa­puol­ten kes­ken. Hedel­mäl­li­sel­lä yhteis­työl­lä on toki pit­kät perin­teet Oulus­sa.

OIA:n 3. sopi­mus­kau­del­la vuo­si­na 2021–2027 muka­na ovat Oulun kau­pun­ki, Oulun yli­opis­to, OAMK, OSAO, Luke, VTT, Poh­de sekä Tech­no­po­lis. OIA:n visio on raken­taa Oulus­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi.

OIA-yhteis­työl­le ase­te­tut pää­ta­voit­teet ovat

  1. Yri­tysklus­te­rit ja –eko­sys­tee­mit luo­vat uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja kas­vua yri­tyk­sil­le
  2. Klus­te­rei­den osaa­mis­ta yhdis­tä­vät, kehit­tä­vät ja uudis­ta­vat kär­jet
  3. Alu­eel­le koh­dis­tu­vat inves­toin­nit ovat lisään­ty­neet
  4. Tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus on kas­va­nut
  5. Toi­mi­joi­den sitou­tu­mi­nen on vah­vaa käy­tän­nön tasol­la ja ver­kos­to on hou­kut­te­le­va ja ket­te­rä lupaa­vil­le avauk­sil­le

Stra­te­gi­set koh­dea­lat, joi­ta allians­si­part­ne­rit ovat sitou­tu­neet edis­tä­mään ovat

  1. Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa
  2. Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut
  3. Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut

Sekä läpi­leik­kaa­va­na tee­ma­na: Star­tup-yrit­tä­jyys, Osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen, Yri­ty­se­ko­sys­tee­mien koko­nai­suus ja tuki sekä Kau­pun­ki kehi­ty­sa­lus­ta­na, Oulu Smart City. Kon­kreet­ti­sen sisäl­lön val­mis­te­lu ja käy­tän­nön teke­mi­nen on orga­ni­soi­tu yhdel­le­tois­ta (11 kpl) kär­kioh­jel­mal­le. Kär­kioh­jel­mien veto­vas­tuut on jaet­tu allians­sios­a­puol­ten kes­ken.

Oulu on yksi Suo­men Inno­kau­pun­geis­ta, jot­ka toteut­ta­vat eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sia. Inno­kau­pun­git ovat uuden ajat­te­lun tuki­joi­ta ja kirit­tä­jiä, muu­tok­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä. Tavoit­tee­na on vauh­dit­taa elin­kei­noe­lä­män uudis­tu­mis­ta ja paran­taa ihmis­ten elä­mää kau­pun­kiym­pä­ris­töis­sä. Inno­kau­pun­git tuke­vat inno­vaa­tioi­ta, sovel­ta­vat tut­ki­mus­ta ja kokei­lui­ta.

Inno­kau­pun­git

Oulun kau­pun­gin ja val­tion väli­nen eko­sys­tee­mi­so­pi­mus

Oulun kau­pun­gin ja val­tion väli­nen inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­mus vuo­sil­le 2021–2027 vas­taa pit­käl­ti Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin stra­te­gi­aa. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö ja 16 eri kau­pun­ki­seu­tua neu­vot­te­li­vat eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­set koh­den­ta­maan jul­kis­ta ja yksi­tyis­tä TKI-rahoi­tus­ta stra­te­gi­ses­ti vali­tuil­le koh­dea­loil­le ja raken­ta­maan Suo­men tun­net­tuut­ta tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, inno­va­tii­vis­ten han­kin­to­jen ja kokei­lu­kult­tuu­rin edel­lä­kä­vi­jä­nä.

Oulun kau­pun­gin ja TEM:n väli­sen sopi­muk­sen voit lukea tääl­tä