Yhteys­tie­dot

Maria Vuorensolan kasvokuva

Maria Vuo­ren­so­la

Ohjel­ma­pääl­lik­kö
Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si 2021–2027
Business­Oulu
maria.vuorensola@businessoulu.com
+358 40 760 1288

Arto Maanisen kasvokuva

Arto Maa­ni­nen

Joh­to­ryh­män puheen­joh­ta­ja
Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si 2021–2027
Vara­reh­to­ri
Oulun yli­opis­to
arto.maaninen@oulu.fi
+358 29 448 4084

Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa

Metaci­ty ja tule­vai­suu­den tie­to­ver­kot
Olli-Pek­ka Häk­ki­lä, olli-pekka.hakkila@oamk.fi, +358 50 405 8291, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Oulun data-ava­ruus
Erk­ki Sii­ra, erkki.siira@vtt.fi, +358 40 846 5303, VTT

Auto­no­mis­ten ajo­neu­vo­jen ja lait­tei­den kehi­ty­sa­lus­ta
Olli Luk­ka­ri, olli.lukkari@businessoulu.com, +358 40 593 7465, Business­Oulu

Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut – Oulu­Health

Data­rat­kai­sut enna­koi­vas­sa ter­vey­den­huol­los­sa
Mii­ka Nie­mi­nen, miika.nieminen@oulu.fi, Oulun yli­opis­to

Parem­mat pal­ve­lut vir­tu­aa­li­pal­ve­lu­tuo­tan­non avul­la
Riik­ka Hir­vas­nie­mi, riikka.hirvasniemi@pohde.fi, +358 44 703 4556, Oulun kau­pun­ki

Sote-inno­vaa­tiot ja tes­taus­toi­min­ta
Timo Ala­lääk­kö­lä, timo.alalaakkola@pohde.fi, +358 40 561 4390, Poh­de

OYSTER – hyvin­voin­nin TKIO-kes­kus
Min­na Komu, minna.komu@businessoulu.com, +358 50 591 7721, Business­Oulu

Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut

Uuden suku­pol­ven ener­gia­tuot­teet ja ‑pal­ve­lut
Tee­mu Räi­hä, teemu.raiha@luke.fi, +358 29 532 2728, Luon­non­va­ra­kes­kus

Jäte- ja sivu­vir­to­jen uudet rat­kai­sut
Kat­ja Kil­pi­maa, katja.ohenoja@oulu.fi, +358 29 448 2395, Oulun yli­opis­to

Vedyn tut­ki­mus­hu­bi ja ympä­ris­tö­myön­tei­nen teräs
Pek­ka Ter­vo­nen, pekka.tervonen@oulu.fi, +358 40 673 9519, Oulun yli­opis­to

Vesio­saa­mi­nen, digi­ta­li­saa­tio ja vien­ti­mah­dol­li­suu­det
Pirk­ko Tas­ki­nen, pirkko.taskinen@oulu.fi, +358 40 506 2079, Oulun yli­opis­to

Star­tup-yrit­tä­jyy­den, jat­ku­van oppi­mi­sen ja yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki

Star­tup-yrit­tä­jyys
Anne Sor­va­ri, anne.sorvari@oamk.fi, +358 50 911 6999, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Jat­ku­va oppi­mi­nen
Esa Lah­te­la, esa.lahtela@osao.fi, +358 50 570 8759, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO
Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, +358 40 183 4722, Business­Oulu

Yri­ty­se­ko­sys­tee­mien tuki
Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, +358 40 592 5375, Business­Oulu

OIA-stra­te­gi­nen joh­to­ryh­mä

Ari Ala­tos­sa­va, Oulun kau­pun­ki, vs. kau­pun­gin­joh­ta­ja
Jou­ko Nii­ni­mä­ki, Oulun yli­opis­to, reh­to­ri
Mar­ko Lind, Tech­no­po­lis Oyj, Oulun yksi­kön joh­ta­ja
Ilk­ka Luo­ma, Poh­de, Hyvin­voin­tia­lue­joh­ta­ja
Tua Huo­mo, Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT Oy, lii­ke­toi­min­ta-alu­een joh­ta­ja
Hei­di Fager­holm, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu, reh­to­ri
Jar­mo Palo­nie­mi, kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO, reh­to­ri
Topi Han­he­la, Luon­non­va­ra­kes­kus, Digi­joh­ta­ja

Val­tio-Oulu eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen rahoi­tuk­sen joh­to­ryh­mä

Kari-Pek­ka Kron­qvist, kon­ser­ni­hal­lin­to, puheen­joh­ta­ja
Juha Ala-Mur­su­la, Busi­ness Oulu ‑lii­ke­lai­tos
Tapio Matin­mik­ko, kon­ser­ni­hal­lin­to
Mika Pent­ti­lä, sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut
Mar­ko Kil­pe­läi­nen, kau­pun­kiym­pä­ris­tö­pal­ve­lut
Tuu­la Lot­vo­nen, Busi­ness Oulu ‑lii­ke­lai­tos, sih­tee­ri

Hank­kei­den arvioin­ti­ryh­mä

Tuu­la Lot­vo­nen, Business­Oulu ‑lii­ke­lai­tos, puheen­joh­ta­ja
Sari Hyvä­ri­nen, kon­ser­ni­hal­lin­to
Sari Matin­heik­ki, kon­ser­ni­hal­lin­to
Nina Himsworth, Business­Oulu ‑lii­ke­lai­tos
Anne-Maria Simo­jo­ki, kon­ser­ni­hal­lin­to

Arvioin­ti­ryh­mäs­sä voi olla haku­kier­ros­koh­tai­sia muu­tok­sia