Yri­tysklus­te­rit

Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­ter

Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­ter perus­tet­tiin vuon­na 2019. Klus­te­ris­sa on muka­na 130 yri­tyk­sen ja 33 tutkimus‑, kou­lu­tus- ja kehi­ty­sor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jia. Yri­tyk­sis­tä 80 on Oulun seu­dul­ta. Klus­te­ri kes­kit­tyy lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja tar­jo­aa kol­mea pal­ve­lua: tie­don jaka­mis­ta auto­teol­li­suu­des­ta (sha­re), kon­tak­te­ja asiak­kai­siin ja yhteis­työ­kump­pa­nei­hin (find) sekä tut­ki­musyh­teis­työ­tä (match). Klus­te­rin tavoit­tee­na on olla mer­kit­tä­vä ja tun­nus­tet­tu toi­mi­ja Euroo­pan auto­teol­li­suu­des­sa.

Lue lisää Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­te­ris­ta

Kier­to­ta­lous­klus­te­ri

Kier­to­ta­lous­klus­te­rin toi­min­ta alkoi vuo­den 2022 alus­sa. Klus­te­ri koko­aa yhteen kier­to­ta­lous­a­lan toi­mi­joi­ta, aut­taa yri­tyk­siä kehit­tä­mään kier­to­ta­lou­den mukais­ta lii­ke­toi­min­taa ja löy­tä­mään kump­pa­nei­ta sekä lisä­tä yri­tys­ten tie­toa ja osaa­mis­ta kier­to­ta­lou­des­ta. Klus­te­ris­sa on nyt muka­na yli sadan yri­tyk­sen ja 13 tutkimus‑, kou­lu­tus- ja kehi­ty­sor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jia.  Tavoi­te on, että Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la Oulu tun­ne­taan vah­va­na kier­to­ta­lous­a­lu­ee­na ja eri­tyi­ses­ti digi­taa­li­sis­ta kier­to­ta­lous­rat­kai­suis­taan.

Lue lisää Kier­to­ta­lous­klus­te­ris­ta

Poh­jois-Suo­men Raken­nusklus­te­ri

Klus­te­ri yhdis­tää Poh­jois-Suo­men raken­ta­mi­sa­lan yri­tyk­set, oppi­lai­tok­set ja viran­omai­set toi­mi­maan raken­ta­mi­sa­lan sekä alu­eel­li­sen kehit­ty­mi­sen par­haak­si. Täl­lä het­kel­lä klus­te­rin toi­min­nas­sa on muka­na jo lähes 100 asian­tun­ti­jaa, pää­osin yri­tys- ja yhtei­sö­jä­se­niä mut­ta myös hen­ki­lö­jä­se­niä.

Lue lisää Raken­nusklus­te­ris­ta

Radio­Park

Radio­Par­kin  tavoi­te on tukea rat­kai­su­vien­tiä, tut­ki­mus­tie­don siir­ty­mis­tä teol­li­suu­teen ja alu­een veto­voi­man kas­vat­ta­mis­ta radio­tek­no­lo­gian näkö­kul­mas­ta. Klus­te­ris­sa opti­moi­daan tes­tausym­pä­ris­tö­jen ja ‑lait­teis­to­jen inves­toin­te­ja ja jaka­mis­ta. Radio­Park ei ole vain radio­lii­tet­tä­vyyt­tä, vaan myös sitä, mihin radioi­ta voi käyt­tää. Oli­pa sinul­la radio­lai­te, tar­ve tyyp­pi­hy­väk­syn­näl­le, IoT-verk­koe­le­ment­ti, tie­to­tur­va­rat­kai­su tai ter­veys- tai oppi­mis­so­vel­lus, tule mukaan klus­te­riin.

Lue lisää Radio­Par­kis­ta

Prin­toCent

VTT:n, Oulun yli­opis­ton, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulu Inno­va­tion Oy:n vuon­na 2008 perus­ta­ma Prin­toCent on pai­net­ta­van elekt­ro­nii­kan ja opti­sen mit­taus­tek­nii­kan inno­vaa­tio­kes­kus. Sen yti­me­nä on 40 yri­tyk­sen klus­te­ri, pilo­toin­ti- ja val­mis­tusym­pä­ris­tö sekä yhtei­set kehi­tys­hank­keet. Prin­toCen­tiä koor­di­noi VTT. Klus­te­riin kuu­lu­vien star­tup-yri­tys­ten saa­ma rahoi­tus on ylit­tä­nyt 40 M€ ja nii­den lii­ke­toi­min­ta kehit­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä ver­kos­tos­sa voi­mak­kaas­ti laa­jen­tuen.

Lue lisää Prin­toCen­tis­ta

Water Eco­sys­tem

Water Eco­sys­tem on suo­ma­lai­nen yli 50 yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen yri­tyk­sen allians­si, jota koor­di­noi Oulun yli­opis­to. Eko­sys­tee­mi edis­tää vesien­kä­sit­te­lyn digi­ta­li­saa­tio­ta ja vih­re­ää siir­ty­mää yhdis­tä­mäl­lä tek­no­lo­gi­aa ja uusim­pia digi­taa­li­sia inno­vaa­tioi­ta.

Lue lisää Water Eco­sys­te­mis­ta

Prop­Tech Oulu ‑klus­te­ri

Klus­te­ri toi­mii pai­kal­lis­ten yri­tys­ten asian­tun­te­muk­sen voi­min. Klus­te­ri eri­kois­tuu älyk­käi­siin raken­nus­tek­no­lo­gioi­hin, teko­ä­lyyn kiin­teis­tön­hoi­dos­sa ja kes­tä­vään kau­pun­ki­ke­hi­tyk­seen. Klus­te­riin kuu­luu monen­lai­sia yri­tyk­siä ket­te­ris­tä star­tu­peis­ta vakiin­tu­nei­siin tek­no­lo­giay­ri­tyk­siin, jot­ka joh­ta­vat inno­vaa­tioi­ta raken­nus­ten­hal­lin­nan IoT-inte­graa­tios­sa, ener­gia­te­hok­kais­sa rat­kai­suis­sa ja edis­ty­neis­sä kiin­teis­tö­ana­ly­tii­kois­sa.

Lue lisää Prop­Tech Oulus­ta

Oulu­Health

The Oulu­Health eco­sys­tem has a unique cul­tu­re of col­la­bo­ra­tion along a broad spect­rum: aca­de­mia and researc­hers, social and healthca­re pro­vi­ders, busi­nes­ses, local govern­ment and citizens. Rein­forcing this spi­rit of col­la­bo­ra­tion, the eco­sys­tem pro­vi­des a network of com­mit­ted sta­ke­hol­ders that stri­ve to trans­form healthca­re on a glo­bal sca­le and, as a result, impro­ve people’s lives.

Lue lisää Oulu­Healt­his­ta

Oys­ter

OYS­TER-koko­nai­suus täh­tää digi­taa­li­sen ter­vey­den TKIO-kes­kuk­seen. OYS­TER-koko­nai­suu­den tavoit­tee­na on tar­jo­ta ainut­laa­tui­nen alus­ta ter­vey­den­huol­lon tutkimus‑, kehittämis‑, inno­vaa­tio- ja opet­ta­mis­toi­min­nal­le, joka mah­dol­lis­taa sau­mat­to­mas­ti yri­tys­ten ja jul­kis­ten toi­mi­joi­den väli­sen moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn.