Kier­to­ta­lous­klus­te­ri

Mikä on kier­to­ta­lous­klus­te­ri?

Kier­to­ta­lous­klus­te­ri edis­tää Oulun seu­dun yri­tys­ten kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­taa. Tuem­me yri­tys­ten siir­ty­mis­tä yhä enem­män kier­to­ta­lou­teen ja vah­vis­tam­me yri­tys­ten ja mui­den toi­mi­joi­den välis­tä yhteis­työ­tä kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­sek­si. Toi­mim­me yri­tys­ten avoi­me­na eko­sys­tee­mi­nä edis­tä­mäl­lä yri­tys­ten välis­tä yhteis­työ­tä ja yri­tys­ten yhteyk­siä jul­ki­sen sek­to­rin ja tut­ki­mus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioi­den välil­le.

Kier­to­ta­lous­klus­te­ri tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä esi­mer­kik­si Oulu Inno­va­tion Alliance OIA:n kans­sa sekä monien mui­den kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten kier­to­ta­lout­ta edis­tä­vien toi­mi­joi­den kans­sa. Oulun seu­dun vah­va ICT-sek­to­ri tar­jo­aa erin­omai­set mah­dol­li­suu­det löy­tää digi­taa­li­sen rat­kai­sun tar­joa­jia myös kier­to­ta­lou­teen.

Etsii

Autam­me kier­to­ta­lou­den yri­tyk­siä löy­tä­mään asiak­kai­ta ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Jär­jes­täm­me esit­te­lyi­tä, match­ma­king-tapah­tu­mia, pitc­hauk­sia sekä dele­gaa­tio- ja mes­su­vie­rai­lu­ja. Yhteis­työ­tä teem­me koti- ja ulko­mais­ten kehi­tys­yh­tiöi­den, klus­te­rei­den ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Yhdis­tää

Yhdis­täm­me yri­tyk­siä tois­ten­sa ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa kiih­dyt­tääk­sem­me kier­to­ta­lou­den kehit­tä­mis­tä ja uusia inno­vaa­tioi­ta. Yhdis­täm­me T&K‑aloitteita yri­tyk­siin ja autam­me tii­vis­tä­mään lii­ke­toi­min­nan ja tut­ki­muk­sen yhteyt­tä.

Jakaa tie­toa ja
osaa­mis­ta

Jaam­me kier­to­ta­lou­teen liit­ty­vää tie­toa, kuten yri­ty­suu­ti­sia, tie­toa lain­sää­dän­nön uudis­tuk­sis­ta, rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja mah­dol­li­sis­ta kump­pa­nuuk­sis­ta sekä hyviä käy­tän­tö­jä. Jär­jes­täm­me tapaa­mi­sia ja tapah­tu­mia kump­pa­nei­dem­me kans­sa.

ACE Clus­ters-han­ke

Kier­to­ta­lous­klus­te­rin kehit­tä­mis­tä rahoit­taa ACE Clus­ters ‑han­ke ajal­la 1.9.–31.8.2025. Toi­min­taa kehi­te­tään niin, että klus­te­ri saa tun­nus­tuk­se­na euroop­pa­lai­sen EUCLES-klus­te­ri­ser­ti­fi­kaa­tin. Hank­keen nimes­sä A viit­taa auto­mo­ti­veen ja CE circu­lar eco­no­my kier­to­ta­lou­teen, eli me kak­si klus­te­ria kehi­täm­me toi­min­taam­me yhdes­sä. Lue lisää Auto­mo­ti­ve & Circu­lar Eco­no­my

Yri­tyk­set

Vai­ku­tuk­sem­me näky­vät koko raken­ta­mi­sen elin­kaa­rel­la, kaik­kial­la, mis­sä asian­tun­ti­joi­na toi­mim­me. Olem­me sitou­tu­neet tavoit­teel­li­seen ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den kehit­tä­mi­seen. Tavoit­teem­me on olla hii­li­neut­raa­lin yhteis­kun­nan etu­ri­vin raken­ta­ja.

Siir­ry A‑insinöörien sivuil­le

Afry

Olem­me kan­sain­vä­li­nen suun­nit­te­lu- ja kon­sul­toin­tiyh­tiö, joka vauh­dit­taa muu­tos­ta koh­ti kes­tä­vää yhteis­kun­taa. Pal­ve­lum­me raken­ne­tun ympä­ris­tön, teol­li­suu­den ja ener­gia­sek­to­rin asiak­kail­le kat­ta­vat hank­kei­den koko elin­kaa­ren alun sel­vi­tyk­sis­tä suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen sekä käy­tön ja toi­min­nan tukeen.

Siir­ry Afryn sivuil­le

Arctic Rides

Arc­tic Ride­sin mul­lis­ta­va Skick säh­kö­pot­ku­kelk­ka mah­dol­lis­taa eko­lo­gi­sen lähi­liik­ku­mi­sen keliin tai vuo­den­ai­kaan kat­so­mat­ta. Kel­kat val­mis­te­taan Suo­mes­sa käyt­täen mah­dol­li­sim­man pal­jon koti­mai­sia mate­ri­aa­le­ja. Skick on pit­käi­käi­nen ja hel­pos­ti huol­let­ta­va avain­lip­pu­tuo­te.

Siir­ry Skic­kin sivuil­le


Biocluster

Bioclus­ter Fin­land on toi­mi­joi­den yhteen­liit­ty­mä, jon­ka yti­mes­sä on vih­reän kas­vun yri­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­nen. Tuem­me vih­re­ää kas­vua ja edis­täm­me vähä­hii­li­sen lii­ke­toi­min­nan syn­ty­mis­tä ja kier­to­ta­lout­ta. Bio­ta­lou­den yri­tyk­set ja uusi vih­reä lii­ke­toi­min­ta kehit­ty­vät yhteis­työs­sä tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den kans­sa.

Siir­ry Bioclus­ter Fin­lan­din sivuil­le

Brightplus mah­dol­lis­taa kehit­tä­mäl­lään tek­no­lo­gial­la kier­to­ta­lous­rat­kai­su­jen kuten pin­noit­tei­den ja muo­vin­kor­vik­kei­den tuo­mi­sen nykyis­ten öljy­poh­jais­ten rin­nal­le.

Siir­ry Brighplusin sivuil­le

Culmentor

Cul­men­tor tar­jo­aa pit­käl­lä koke­muk­sel­la kat­ta­vat pal­ve­lut kier­to­ta­lou­den inves­toin­ti­hank­kei­den toteu­tuk­seen sekä kier­to­ta­lou­teen liit­ty­vien rahoi­tus­ha­ke­mus­ten val­mis­te­luun sekä kan­sain­vä­li­sil­le EU-hank­keil­le että koti­mai­siin rahoi­tus­oh­jel­miin.

Siir­ry Cul­men­to­rin sivuil­le


Digi­kier­to kehit­tää tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toon perus­tu­vaa Danyel- ohjel­mis­toa­lus­taa uusiu­tu­van ener­gian ja kier­to­ta­lous­tuot­tei­den arvo­ket­jun simu­loin­tiin. Yhtiöm­me taus­tal­la on yli 10-vuo­ti­nen kir­jal­li­suus- ja koke­mus­tie­to bio­ta­lou­den pro­ses­seis­ta, tek­no­lo­gioi­den pilo­toin­neis­ta ja käyt­töö­no­tet­tu­jen pro­ses­sien toi­mi­vuu­des­ta.

Siir­ry Digi­kier­ron sivuil­le

Mei­dän teh­tä­väm­me on rai­va­ta vih­reän raken­ta­mi­sen pol­kua vähä­hii­li­sen kier­to­ta­lou­den kei­noin. Lii­ke­vaih­dos­tam­me n. 90 % perus­tuu kier­to­ta­lou­del­le. Kaik­ki toi­min­tam­me täh­tää sii­hen, että hylät­ty­jä mate­ri­aa­le­ja hyö­dyn­ne­tään yhä enem­män osa­na kes­tä­vää ja resurs­si­vii­sas­ta raken­ta­mis­ta.

Siir­ry EcoU­pin sivuil­le

Feasib

Tar­joam­me asiantuntija‑, näyt­teen­ot­to- ja labo­ra­to­rio­pal­ve­lu­ja teol­li­suu­teen ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Toi­mi­ti­lam­me sijait­se­vat Yli­vies­kas­sa ja Niva­las­sa. Fea­sib Oy on koti­mai­nen pk-yri­tys

Siir­ry Fea­si­bin sivuil­le


Micropolis

Luom­me vih­re­ään tek­no­lo­gi­aan ja osaa­mi­seen perus­tu­vaa yri­tys­toi­min­taa ja elin­voi­maa Poh­jois-Suo­mes­sa. Hank­keis­sa kehi­täm­me yhteis­työs­sä kor­kea­kou­lu­jen ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa vähä­hii­li­siä ja resurs­si­vii­sai­ta kier­to­ta­lou­den rat­kai­su­ja kun­nil­le, yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le. Meil­tä yri­tys­neu­vo­jien apu, lii­ke­ti­lat ja ton­tit toi­min­taan. Iis­sä on ide­aa!

Siir­ry Mic­ro­po­lik­sen sivuil­le

iprotoxi

Tar­joa­mam­me koko­nais­rat­kai­sut sovel­tu­vat eri­tyi­ses­ti vaa­ti­viin kier­to­ta­lou­den käyt­tö­koh­tei­siin ulko­na. Käyt­tö- ja kiin­ni­tys­val­miit antu­rim­me kyt­key­ty­vät suo­raan Inter­ne­tiin. Lial­le immuu­ne­ja ja tut­kaan perus­tu­via Ais­tin-pin­nan­mit­tausan­tu­rei­tam­me käy­te­tään mm. älyk­kääs­sä jäte­huol­los­sa ja hule­ve­sien hal­lin­nas­sa. Asia­kas­e­si-merk­kei­nä Was­te­book Oy ja Pipe­li­fe Oy.

Siir­ry iPro­toxin sivuil­le

KEKO

Keko Geo­po­ly­mee­rit Oy val­mis­taa, tut­kii ja kehit­tää geo­po­ly­mee­ri­tuot­tei­ta kier­to­ta­lou­den mate­ri­aa­leis­ta roh­keal­la ja ennak­ko­luu­lot­to­mal­la asen­teel­la.

Siir­ry Keko geo­po­ly­mee­rien sivuil­le


Kiertokaari

Kier­to­kaa­ri on kah­dek­san Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nan omis­ta­ma kier­to­ta­lous- ja jäteyh­tiö. Huo­leh­dim­me toi­mia­lu­eem­me kun­tien jät­teen­kä­sit­te­lys­tä ja lajit­te­lu­neu­von­nas­ta sekä edis­täm­me jät­teen vähen­tä­mis­tä, kier­rä­tys­tä ja hyö­ty­käyt­töä.

Siir­ry Kier­to­kaa­ren sivuil­le

Macon

Macon on bio ja kier­to­ta­lou­den asian­tun­ti­jay­ri­tys Poh­jois-Suo­mes­ta. Laa­jan osaa­ja­ver­kos­tom­me avul­la kyke­nem­me luo­maan rat­kai­su­ja monia­lai­ses­ti, kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti ja ympä­ri Suo­men. Asiak­kaa­na yri­tyk­se­si pää­see hyö­dyn­tä­mään Maco­nin par­haat kon­sul­tit.

Siir­ry Maco­nin sivuil­le

Manna Insect

Man­na Insect on kehit­tä­nyt tehok­kaan ja lii­ku­tel­ta­van rat­kai­sun hyö­dyn­tää mus­ta­so­ti­las­kär­pä­sen touk­kia kier­rät­tä­mään bio­jä­te arvok­kaak­si eläin­re­huk­si ja lan­noit­teek­si kai­kis­sa sää­olois­sa. Rat­kai­sum­me voi­daan asen­taa meri­kont­tiin pai­kan pääl­lä ympä­ri maa­il­maa. AI-poh­jai­nen ohjel­mis­to­rat­kai­su tekee jokai­ses­ta ammat­ti­mai­sen tou­kan­kas­vat­ta­jan ilman aiem­paa osaa­mis­ta. 

Siir­ry Man­na Insec­tin sivuil­le


Optotec

Opto­tec Group Oy on kehit­tää tuot­tei­ta vih­reän siir­ty­män etu­rin­ta­maan. Asiak­kai­nam­me on ympä­ris­tö­tek­no­lo­giay­ri­tyk­siä, joil­le suun­nit­te­lem­me kier­to­ta­lou­den tuo­tein­no­vaa­tioi­ta. Autam­me asiak­kai­tam­me myös pie­nen­tä­mään tuot­tei­den ympä­ris­tö­kuor­maa huo­mioi­mal­la tuot­teen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ja elin­kaa­ri­asiat tuot­tei­den suun­nit­te­lus­sa ja jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Siir­ry Opto­tecin sivuil­le

owatec

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­set ja kus­tan­nus­te­hok­kaat Owa­tec veden­kä­sit­te­ly- ja liet­teen kui­vaus­rat­kai­sut eri teol­li­suu­den aloil­le. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me tek­no­lo­giat ja pro­ses­sit, joi­den avul­la jäte­ve­det ja liet­teet saa­daan käsi­tel­tyä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä ympä­ris­töä kun­nioit­taen.

Siir­ry Owa­tecin sivuil­le

Pinja

Toi­mi­tam­me digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja kier­to­ta­lous­yri­tyk­sil­le, joi­den avul­la mah­dol­lis­te­taan asiak­kai­den suju­va asioin­ti kier­rä­tys­lai­tok­sil­la, vähen­ne­tään sisäi­seen hal­lin­toon käy­tet­tyä työ­ai­kaa ja luo­daan läpi­nä­ky­vyyt­tä mate­ri­aa­li­vir­toi­hin, sekä mah­dol­lis­te­taan teho­kas rapor­toin­ti niin lii­ke­toi­min­nan omiin kuin viran­omai­sen tar­pei­siin.


Rakeistus

Rakeis­tus val­mis­taa tuh­kas­ta met­sä­lan­noit­tei­ta, tuh­kan ja mui­den kier­to­ta­lous­ja­kei­den rakeis­tus­lai­tok­sia sekä tar­jo­aa näi­hin liit­ty­viä asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta. Rakeis­tus lan­see­ra­si lop­pu­vuo­des­ta 2021 hiilinielurekisteri.fi ‑pal­ve­lun, jos­sa koh­taa­vat met­sä­no­mis­ta­jil­ta han­ki­tut hii­li­nie­lut sekä CO2-kom­pen­saa­tio­asiak­kaat.

Siir­ry Rakeis­tuk­sen sivuil­le

Sftec

Suun­nit­te­lem­me, kehi­täm­me ja toi­mi­tam­me kui­vauk­seen liit­ty­viä koko­nais­rat­kai­su­ja, joi­den avul­la jalos­tam­me teol­li­suu­den mate­ri­aa­li­vir­rois­ta uusia kor­keam­man arvon tuot­tei­ta yhdes­sä asiak­kai­dem­me kans­sa. Asiak­kai­tam­me ovat eri koko­luo­kan teol­li­suu­den toi­mi­jat, jot­ka halua­vat edis­tää omien mate­ri­aa­li­vir­to­jen­sa hyö­ty­käyt­töä.

Siir­ry Sftecin sivuil­le

Syklo

Syklo Oy tar­jo­aa tehok­kaat kier­to­ta­lou­den rat­kai­sut yri­tys­ten kes­tä­vän kas­vun tuke­mi­sek­si. Meil­lä on tek­no­lo­giat ja osaa­mi­nen, jot­ka aut­ta­vat sinua opti­moi­maan resurs­sit, käyt­tä­mään raa­ka-ainei­ta talou­del­li­sem­min ja tuot­ta­maan puh­taam­paa ener­gi­aa. Pal­ve­lui­tam­me ovat mm. jät­tei­den vastaanotto‑, käsit­te­ly- ja jat­ko­ja­los­tus­pal­ve­lut.

Siir­ry Syklon sivuil­le


Taitonetti

Tai­to­ne­tin tuo­te­va­li­koi­ma koos­tuu laa­duk­kais­ta käy­te­tyis­tä tie­to­ko­neis­ta, jot­ka ovat luo­tet­ta­va ja hin­nal­ta edul­li­sem­pi vaih­toeh­to uusil­le koneil­le. Käy­te­tyt tie­to­ko­neet myös ovat osa kes­tä­vää kier­to­ta­lout­ta, jos­sa toi­mi­vat lait­teet pysy­vät käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään ja näin sääs­te­tään arvok­kai­ta luon­non­va­ro­ja.

Siir­ry Tai­to­ne­tin sivuil­le

TWSC warming surfaces

The War­ming Sur­faces Com­pa­ny, TWSC, on start-up joka ottaa huo­mioon kier­to­ta­lous­pe­ri­aat­teet kai­kes­sa toi­min­nas­saan heti yri­tyk­sen alku­vai­hees­ta alkaen. Itse tuo­te eli pape­ri­no­hut läm­mi­ty­se­le­ment­ti sisäl­tää vain vähän ylei­siä metal­le­ja. Mate­ri­aa­lit voi­vat olla kier­rä­tet­ty­jä ja edel­leen kier­rä­tet­tä­vis­sä.

Siir­ry the War­ming Sur­fece­sin sivuil­le

Tracegrow

Me Tracegrow’l­la haluam­me antaa maa­pal­lol­le toi­sen mah­dol­li­suu­den. Kerääm­me arvok­kai­ta raa­ka-ainei­ta teol­li­suu­den sivu­vir­rois­ta ja kier­rä­te­tyis­tä paris­tois­ta, vähen­täen kai­vos­toi­min­taa. Kier­to­ta­lou­del­la tur­vaam­me ihmis­kun­nan ja maa­pal­lon elin­voi­mai­suu­den.

Siir­ry Tracegrown sivuil­le


Vaatelaastari Fab Patch

Vaa­te­laas­ta­ri (Fab­patch Oy) on Vuo­den Vas­tuul­li­suus­te­ko- ja Vuo­den Design­te­ko-pal­kin­nol­la vuon­na 2022 pal­kit­tu luo­vien alo­jen, kier­to­ta­lou­den ja teks­tii­lia­lan star­tup- yri­tys. Yri­tyk­sen oma kor­jausin­no­vaa­tio, Vaa­te­laas­ta­ri Fab­Patch, on super­help­po, kus­to­moi­ta­va ja moni­käy­töi­nen teks­tii­lien kor­jaus­tuo­te.

Siir­ry Vaa­te­laas­ta­rin sivuil­le

Vis­kaa­lin tila Muhok­sel­la on ruo­an kier­to­ta­lou­den edel­lä­kä­vi­jä. Tilal­la kas­va­te­taan liha­nau­taa, teu­ras­te­taan ja jat­ko­ja­los­te­taan tuo­re­li­haa ja liha­ja­los­tei­ta. Tilan yhtey­teen vuon­na 2024 val­mis­tu­va bio­kaa­su­lai­tos tuot­taa lähes 20 GWh bio­kaa­sua ja luo­mu­kel­poi­sia lan­noit­tei­ta. Lai­tok­sen raa­ka-ainee­na on nau­dan­lan­ta, teu­ras­ta­mon sivu­vir­rat ja Kem­pe­leen Siir­to­kul­je­tus Oy:n toi­mit­ta­mat lähia­luei­den bio­jät­teet.

Siir­ry Vis­kaa­lin sivuil­le

wastebook

90 % jät­tees­tä kerä­tään joko lii­an aikai­sin tai lii­an myö­hään. Se käy kal­liik­si niin meil­le kuin ympä­ris­töl­le. Täs­tä syys­tä Was­te­book on kehit­tä­nyt älyk­kään rat­kai­sun, jol­la opti­moi­da jäte­huol­to ja tuot­taa data pää­tök­sen­teon poh­jak­si.

Siir­ry Was­te­boo­kin sivuil­le


weefiner

Weee­fi­ner on tek­no­lo­gi­nen edel­lä­kä­vi­jä, joka tar­jo­aa rat­kai­su­ja veden­kä­sit­te­lyn ja raa­ka-ainei­den kier­rä­tyk­sen haas­tei­siin. Val­lan­ku­mouk­sel­li­nen 4D Siep­pa­ri ‑tek­no­lo­giam­me tal­tee­not­taa tehok­kaas­ti teol­li­suu­den ja yhteis­kun­nan jäte­ve­sis­sä ole­vat metal­li- ja ravin­ne­par­tik­ke­lit uusio­käyt­töä ja kier­rä­tys­tä var­ten, tavoit­tee­nam­me muut­taa pro­ses­si- ja jäte­vir­rat arvok­kaik­si raa­ka-aine­läh­teik­si.

Siir­ry Weee­fi­ne­rin sivuil­le

ODI • Circu­lar Ener­gyn mis­sio­na on edis­tää kier­toe­ner­gia­rat­kai­su­ja inno­vaa­tion, kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja sosi­aa­li­sen vas­tuun kaut­ta. Bio Trans­for­mer­sin avul­la pyrim­me ole­maan liik­keel­le­pa­ne­va voi­ma koh­ti puh­das­ta ja uusiu­tu­vaa ener­gia­ta­lout­ta. Lai­te muun­taa bio­jät­teen arvok­kaak­si bio­kaa­suk­si, säh­kök­si ja lan­noit­teik­si. Tule­vai­suu­des­sa ener­gian­tuo­tan­to ei ole pel­käs­tään kes­tä­vää, vaan myös hyö­dyl­lis­tä ympä­ris­töl­le ja yhteis­kun­nal­le.

Siir­ry CODI • Circu­lar Ener­gy sivuil­le

Suo­men joh­ta­va­na ympä­ris­tö- ja teol­li­suus­la­bo­ra­to­rioi­den ver­kos­to­na tar­joam­me maan laa­jim­mat ana­lyy­si­pal­ve­lut. Raken­nam­me kans­sa­si elin­voi­mais­ta yhteis­kun­taa, jos­sa sekä ihmi­nen että ympä­ris­tö voi­vat tut­ki­tus­ti hyvin. Apu­na­si on yli 600 osaa­jaa ympä­ri Suo­mea sekä maa­il­man­laa­jui­nen labo­ra­to­rio­ver­kos­to, joi­den avul­la vas­taam­me ana­lyy­si- ja tes­taus­tar­pei­siin. Tar­joam­me ana­lyy­si­pal­ve­lut sivu­vir­to­jen ja jät­teen hyö­dyn­tä­mis­tä var­ten eri teol­li­suu­den aloil­le.

Siir­ry Euro­fins sivuil­le


Car­bon Wise on hii­li­vii­sau­den asian­tun­ti­ja ja tar­jo­aa pal­ve­lui­ta kai­kis­sa ilmas­to­vai­ku­tuk­siin liit­ty­vis­sä asiois­sa . Toteu­tam­me asia­kas­läh­töi­ses­ti eri­lai­set hii­li­ja­lan­jäl­jen, hii­li­kä­den­jäl­jen ja pääs­tö­vä­hen­nys­po­ten­ti­aa­lin las­kel­mat. Lisäk­si tar­joam­me kou­lu­tuk­sia ja ryh­mä­työ­pa­jo­ja, autam­me suun­nit­te­le­maan hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mis­toi­mia sekä etsi­mään sopi­via kom­pen­saa­tio­me­ne­tel­miä. Avul­lam­me voit aloit­taa mat­kan koh­ti hii­li­neut­raa­lia toi­min­taa.

Siir­ry Car­bon Wisen sivuil­le

Filt­ra­bit on ympä­ris­tön hyväk­si toi­mi­va yri­tys, joka ajat­te­lee asiak­kaan paras­ta ja tar­jo­aa hel­pos­ti toteu­tet­ta­via rat­kai­su­ja teol­li­suu­teen. Tuot­teem­me mah­dol­lis­ta­vat teol­li­sen pölyn­pois­ton päi­vi­tyk­set eri sovel­luk­sis­sa nyky­päi­vän kor­kei­ta vaa­ti­muk­sia vas­taa­vak­si ole­mas­sa ole­viin van­hoi­hin jär­jes­tel­miin. Jär­jes­tel­mäm­me hyö­dyn­tää teho­kas­ta Oulus­sa kehi­tet­tyä uut­ta vir­taus­dy­na­miik­kaan perus­tu­vaa mekaa­nis­ta ero­tus­me­ne­tel­mää. Filt­ra­bi­tin kehit­tä­mä pölyn­pois­ton uusi kont­ti­tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa pölyn­pois­ton tar­joa­mi­sen hel­pos­ti myös pal­ve­lu­na.

Siir­ry Filt­ra­bi­tin sivuil­le

Olem­me luo­vien ihmis­ten suun­nit­te­lu­toi­mis­to. Kes­ki­tym­me vah­vas­ti kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja olem­me vas­tuul­li­nen ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni niin isois­sa kuin pie­nis­sä­kin hank­keis­sa, luo­den kau­nis­ta, laa­du­kas­ta sekä kes­tä­vää eli­nym­pä­ris­töä nykyi­sil­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le.

Siir­ry Luk­ka­roi­nen sivuil­le.


Me kehi­täm­me jat­ku­vas­ti tehok­kaam­pia ja eko­lo­gi­sem­pia tapo­ja käsi­tel­lä romua. Pyrim­me kier­rät­tä­mään kai­ken meil­le tule­van ainek­sen hyö­ty­käyt­töön: metal­li­raa­ka-aineek­si teol­li­suu­teen, maa-ainek­sek­si tai läm­pö­ener­giak­si. Tavoit­teem­me on saa­vut­taa kor­kein mah­dol­li­nen metal­lien tal­teen­ot­toas­te, kos­ka siten saam­me maa­il­man riit­tä­mään. Kajaa­nin Romu on metal­lia sisäl­tä­vien romue­si­nei­den ja ‑raken­tei­den kier­rä­tys­kump­pa­ni tuot­ta­jayh­tei­söil­le, kun­nil­le, jäteyh­tiöil­le, teol­li­suus­yri­tyk­sil­le ja pur­ku­liik­keil­le.

Siir­ry Kajaa­nin Romun sivuil­le.


Smart­Kitc­he­nin digi­taa­li­set rat­kai­sut aut­ta­vat asiak­kai­tam­me paran­ta­maan ruo­ka­tur­val­li­suut­ta, vähen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä ja pie­nen­tä­mään ympä­ris­tö­ja­lan­jäl­keä. Hävik­ki­Val­vo­ja auto­maat­ti­sel­la hävikkivaa’alla on digi­taa­li­nen työ­ka­lu ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­seen. Se täyt­tää myös jäte­la­kien vaa­ti­muk­set hävi­kin kir­jaa­mi­ses­ta. Rat­kais­taan yhdes­sä glo­baa­le­ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen haas­tei­ta.

Siir­ry Smart­Kitc­he­nin sivuil­le.


Muut yhteis­työ­kump­pa­nit

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si on Oulun alu­een mer­kit­tä­vien tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­mi­joi­den stra­te­gi­nen yhteen­liit­ty­mä, joka vah­vis­taa alu­een inno­vaa­tio­ky­vyk­kyyt­tä ja Poh­jois-Suo­men glo­baa­lia kil­pai­lu­ky­kyä. OIA-kump­pa­nei­ta ovat Oulun kau­pun­ki, Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke), Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu (Oamk), Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO, Oulun yli­opis­to, Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de, Tech­no­po­lis sekä Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT.
Siir­ry OIA:n sivuil­le

Tapah­tu­mat

Men­neet tapah­tu­mat

Kier­to­ta­lous­A­ree­na 24.5.2023 klo 9–18 Oulus­sa

Circu­lar Busi­ness & Design Sprint — kou­lu­tus­oh­jel­ma 13.6.2023 Oulus­sa | Lataa täs­tä tilai­suu­den mate­ri­aa­lit

Kier­rok­sia kier­to­ta­lou­teen ‑haas­te­ki­sa

Kier­to­ta­lous likes digi 16.8.2023 klo 8–11 Oulus­sa | Tapah­tu­man mate­ri­aa­lit: Digiä kier­to­ta­lou­teen yhteis­työs­sä, Kierto­ta­lous likes digi, Mik­ko Pesonen, Gofo­re Kier­to­talous likes Digi, Simu­loin­ti sti­mu­loi inves­toin­te­ja

Jul­kai­sut

Yhteys­tie­dot

Aila Ryhä­nen

Kier­to­ta­lous­asian­tun­ti­ja, clus­ter lead,
ACE Clus­ters-han­ke

aila.ryhanen@businessoulu.com

040 514 4013

Jan­ne Hie­ta­nie­mi

Asiak­kuus­pääl­lik­kö, teol­li­suus ja clean­tech

janne.hietaniemi@businessoulu.com

040 649 1211Päi­vi Leh­to

Koor­di­naat­to­ri, teol­li­suus ja clean­tech

paivi.lehto@businessoulu.com

040 759 5093