Kier­to­ta­lous­klus­te­ri

Mikä on kier­to­ta­lous­klus­te­ri?

Kier­to­ta­lous­klus­te­ri on perus­tet­tu edis­tä­mään Oulun seu­dun yri­tys­ten kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­taa. Klus­te­ri toi­mii yri­tys­ten avoi­me­na eko­sys­tee­mi­nä edis­täen yri­tys­ten välis­tä yhteis­työ­tä ja luo­den tii­viin raja­pin­nan jul­ki­seen sek­to­riin ja tut­ki­mus­lai­tok­siin.

Kier­to­ta­lous­klus­te­ri tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä mm. ICTOu­lun, Auto­mo­ti­ve klus­te­rin, Oulu Inno­va­tion Alliancen, LUKE:n, Oulun yli­opis­ton, Oamk:n ja OSAO:n kans­sa. Oulun seu­dun eri­tyis­piir­re on vah­va ICT-sek­to­ri, joka tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den löy­tää digi­taa­li­sen rat­kai­sun tar­joa­jia osak­si kier­to­ta­lous­rat­kai­su­ja. Klus­te­ri

Etsii

Autam­me klus­te­riy­ri­tyk­siä löy­tä­mään asiak­kai­ta ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta one-to-one-esit­te­ly­jen kaut­ta, jär­jes­tä­mäl­lä match­ma­king-tapah­tu­mia, pitc­haus­ses­sioi­ta, dele­gaa­tio­vie­rai­lu­ja ja mes­su­vie­rai­lu­ja. Teem­me yhteis­työ­tä kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti kehi­tys­yh­tiöi­den, klus­te­rei­den ja inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mien kans­sa edis­tääk­sem­me yri­tys­ten välis­tä yhteis­työ­tä.

Yhdis­tää

Yhdis­täm­me yri­tyk­siä kes­ke­nään ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa kiih­dyt­tääk­sem­me inno­vaa­tioi­ta ja kehi­tys­työ­tä kier­to­ta­lous­rat­kai­sui­den syn­nyt­tä­mi­sek­si. Me myös yhdis­täm­me T&K‑aloitteita yri­tyk­siin ja autam­me tii­vis­tä­mään yhteyt­tä kier­to­ta­lous­tut­ki­muk­sen ja lii­ke­toi­min­nan välil­lä.

Jakaa tie­toa ja osaa­mis­ta

Jaam­me kier­to­ta­lou­teen liit­ty­vää tie­toa ja osaa­mis­ta mm. yri­ty­suu­ti­sia, lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­sia, rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja kump­pa­nuuk­sia kos­kien. Klus­te­ri jär­jes­tää sään­nöl­li­ses­ti tapaa­mi­sia ja tapah­tu­mia yhdes­sä kump­pa­nei­den kans­sa. Käy­tös­sä on myös digi­taa­li­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen alus­ta tie­don jaka­mi­sek­si.

Yri­tyk­set

Vai­ku­tuk­sem­me näky­vät koko raken­ta­mi­sen elin­kaa­rel­la, siel­lä mis­sä kul­loin­kin asian­tun­ti­joi­na toi­mim­me. Olem­me sitou­tu­neet tavoit­teel­li­seen ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den kehit­tä­mi­seen. Tavoit­teem­me on olla hii­li­neut­raa­lin yhteis­kun­nan etu­ri­vin raken­ta­ja.

https://www.ains.fi/

Afry

Olem­me kan­sain­vä­li­nen suun­nit­te­lu- ja kon­sul­toin­tiyh­tiö, joka vauh­dit­taa muu­tos­ta koh­ti kes­tä­vää yhteis­kun­taa. Pal­ve­lum­me raken­ne­tun ympä­ris­tön, teol­li­suu­den ja ener­gia­sek­to­rin asiak­kail­le kat­ta­vat hank­kei­den koko elin­kaa­ren alun sel­vi­tyk­sis­tä suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen sekä käy­tön ja toi­min­nan tukeen.

https://afry.com/fi-fi

Arctic Rides

Arc­tic Ride­sin mul­lis­ta­va Skick säh­kö­pot­ku­kelk­ka mah­dol­lis­taa eko­lo­gi­sen lähi­liik­ku­mi­sen keliin tai vuo­den­ai­kaan kat­so­mat­ta. Kel­kat val­mis­te­taan Suo­mes­sa käyt­täen mah­dol­li­sim­man pal­jon koti­mai­sia mate­ri­aa­le­ja. Skick on pit­käi­käi­nen ja hel­pos­ti huol­let­ta­va avain­lip­pu­tuo­te.

http://www.skick.fi

Biocluster

Bioclus­ter Fin­land on toi­mi­joi­den yhteen­liit­ty­mä, jon­ka yti­mes­sä on vih­reän kas­vun yri­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan edis­tä­mi­nen. Bioklus­te­ri tukee vih­re­ää kas­vua ja edis­tää vähä­hii­li­sen lii­ke­toi­min­nan syn­ty­mis­tä ja kier­to­ta­lout­ta. Bio­ta­lou­den yri­tyk­set ja uusi vih­reä lii­ke­toi­min­ta kehit­ty­vät yhteis­työs­sä tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kans­sa.

http://www.biocluster.fi

Brightplus mah­dol­lis­taa kier­to­ta­lous­rat­kai­su­jen kuten pin­noit­tei­den ja muo­vin­kor­vik­kei­den tuo­mi­sen nykyis­ten öljy­poh­jais­ten rin­nal­le kehit­tä­mäl­lään tek­no­lo­gial­la.

https://www.brightplus.com/

Digi­kier­to kehit­tää tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toon perus­tu­vaa Danyel- ohjel­mis­toa­lus­taa uusiu­tu­van ener­gian ja kier­to­ta­lous­tuot­tei­den arvo­ket­jun simu­loin­tiin. Yhtiöm­me taus­tal­la on yli 10 vuo­den aika­na kerät­ty kir­jal­li­suus- ja koke­mus­tie­to bio­ta­lou­den pro­ses­seis­ta, tek­no­lo­gioi­den pilo­toin­neis­ta, ja käyt­töö­no­tet­tu­jen pro­ses­sien toi­mi­vuu­des­ta.

http://www.digikierto.fi

Mei­dän teh­tä­väm­me on rai­va­ta vih­reän raken­ta­mi­sen pol­kua vähä­hii­li­sen kier­to­ta­lou­den kei­noin. Lii­ke­vaih­dos­tam­me n. 90 % perus­tuu kier­to­ta­lou­del­le. Kaik­ki toi­min­tam­me täh­tää sii­hen, että hylät­ty­jä mate­ri­aa­le­ja hyö­dyn­ne­tään yhä enem­män osa­na kes­tä­vää ja resurs­si­vii­sas­ta raken­ta­mis­ta.

https://ecoup.fi/

Feasib

Tar­joam­me asiantuntija‑, näyt­teen­ot­to- ja labo­ra­to­rio­pal­ve­lu­ja teol­li­suu­teen ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. Toi­mi­ti­lam­me sijait­se­vat Yli­vies­kas­sa ja Niva­las­sa. Fea­sib Oy on koti­mai­nen pk-yri­tys

http://www.feasib.com

Micropolis

Luom­me vih­re­ään tek­no­lo­gi­aan ja osaa­mi­seen perus­tu­vaa yri­tys­toi­min­taa ja elin­voi­maa Poh­jois-Suo­mes­sa. Hank­keis­sa kehi­täm­me yhteis­työs­sä kor­kea­kou­lu­jen ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa vähä­hii­li­siä ja resurs­si­vii­sai­ta kier­to­ta­lou­den rat­kai­su­ja kun­nil­le, yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le, Meil­tä yri­tys­neu­vo­jien apu, lii­ke­ti­lat ja ton­tit toi­min­taan. IISSÄ ON IDEAA!

https://www.micropolis.fi/

KEKO

Keko Geo­po­ly­mee­rit Oy val­mis­taa, tut­kii ja kehit­tää geo­po­ly­mee­ri­tuot­tei­ta kier­to­ta­lou­den mate­ri­aa­leis­ta roh­keal­la ja ennak­ko­luu­lot­to­mal­la asen­teel­la.

http://www.kekogeopolymeerit.fi/

Kiertokaari

Kier­to­kaa­ri on kah­dek­san Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nan omis­ta­ma kier­to­ta­lous- ja jäteyh­tiö. Huo­leh­dim­me toi­mia­lu­eem­me kun­tien jät­teen­kä­sit­te­lys­tä ja lajit­te­lu­neu­von­nas­ta sekä edis­täm­me jät­teen vähen­tä­mis­tä, kier­rä­tys­tä ja hyö­ty­käyt­töä.

https://kiertokaari.fi/

Macon

Macon on bio ja kier­to­ta­lou­den asian­tun­ti­jay­ri­tys Poh­jois-Suo­mes­ta. Laa­jan osaa­ja­ver­kos­tom­me avul­la kyke­nem­me luo­maan rat­kai­su­ja monia­lai­ses­ti, kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti ja ympä­ri Suo­men. Asiak­kaa­na yri­tyk­se­si pää­see hyö­dyn­tä­mään Maco­nin par­haat kon­sul­tit.

https://www.macon.fi/

Manna Insect

Man­na Insect on kehit­tä­nyt tehok­kaan ja lii­ku­tel­ta­van rat­kai­sun hyö­dyn­tää mus­ta­so­ti­las­kär­pä­sen touk­kaa kier­rät­tä­mään bio­jä­te arvok­kaak­si eläin­re­huk­si ja lan­noit­teek­si mis­sä tahan­sa sää­olois­sa. Yri­tyk­sen rat­kai­su voi­daan asen­taa meri­kont­tiin pai­kan pääl­lä ympä­ri maa­il­maa ja kehi­tet­ty AI-poh­jai­nen ohjel­mis­to­rat­kai­su tekee kenes­tä tahan­sa ammat­ti­mai­sen tou­kan kas­vat­ta­jan ilman aikai­sem­paa osaa­mis­ta. 

https://www.mannainsect.com/

owatec

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­set sekä kus­tan­nus­te­hok­kaat Owa­tec veden­kä­sit­te­ly- ja liet­teen kui­vaus­rat­kai­sut eri teol­li­suu­den aloil­le. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me tek­no­lo­giat ja pro­ses­sit, joi­den avul­la jäte­ve­det ja liet­teet saa­daan käsi­tel­tyä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sekä ympä­ris­töä kun­nioit­taen.

https://www.owatec.fi/

Rakeistus

Rakeis­tus val­mis­taa tuh­kas­ta met­sä­lan­noit­tei­ta, tuh­kan ja mui­den kier­to­ta­lous­ja­kei­den rakeis­tus­lai­tok­sia sekä tar­jo­aa näi­hin liit­ty­viä asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta. Rakeis­tus lan­see­ra­si lop­pu­vuo­des­ta 2021 hiilinielurekisteri.fi ‑pal­ve­lun, jos­sa koh­taa­vat met­sä­no­mis­ta­jil­ta han­ki­tut hii­li­nie­lut sekä CO2-kom­pen­saa­tio­asiak­kaat.

https://www.rakeistus.fi/

Syklo

Syklo Oy tar­jo­aa tehok­kaat kier­to­ta­lou­den rat­kai­sut yri­tys­ten kes­tä­vän kas­vun tuke­mi­sek­si. Meil­lä on tek­no­lo­giat ja osaa­mi­nen, jot­ka aut­ta­vat sinua opti­moi­maan resurs­sit, käyt­tä­mään raa­ka-ainei­ta talou­del­li­sem­min ja tuot­ta­maan puh­taam­paa ener­gi­aa. Pal­ve­lui­tam­me ovat mm. jät­tei­den vastaanotto‑, käsit­te­ly- ja jat­ko­ja­los­tus­pal­ve­lut.

https://syklo.fi/

Taitonetti

Tai­to­ne­tin tuo­te­va­li­koi­ma koos­tuu laa­duk­kais­ta käy­te­tyis­tä tie­to­ko­neis­ta, jot­ka ovat luo­tet­ta­va ja hin­nal­ta edul­li­sem­pi vaih­toeh­to uusil­le koneil­le. Käy­te­tyt tie­to­ko­neet myös ovat osa kes­tä­vää kier­to­ta­lout­ta, jos­sa toi­mi­vat lait­teet pysy­vät käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään ja näin sääs­te­tään arvok­kai­ta luon­non­va­ro­ja.

https://taitonetti.fi/

TWSC warming surfaces

The War­ming Sur­faces Com­pa­ny, TWSC, on start-up joka ottaa huo­mioon kier­to­ta­lous­pe­ri­aat­teet kai­kes­sa toi­min­nas­saan heti yri­tyk­sen alku­vai­hees­ta alkaen. Itse tuo­te eli pape­rin ohut läm­mi­ty­se­le­ment­ti sisäl­tää vain vähän ylei­siä metal­le­ja, ja nämä mate­ri­aa­lit voi­vat olla kier­rä­tet­ty­jä ja ne voi­daan edel­leen kier­rät­tää.

https://www.warmingsurfaces.com/

Vaatelaastari Fab Patch

Vaa­te­laas­ta­ri (Fab­patch Oy) on Vuo­den Vas­tuul­li­suus­te­ko- ja Vuo­den Design­te­ko-pal­kin­nol­la vuon­na 2022 pal­kit­tu luo­vien alo­jen, kier­to­ta­lou­den ja teks­tii­lia­lan star­tup- yri­tys. Yri­tyk­sen oma kor­jausin­no­vaa­tio, Vaa­te­laas­ta­ri Fab­Patch, on super­help­po, kus­to­moi­ta­va ja moni­käy­töi­nen teks­tii­lien kor­jaus­tuo­te.

https://vaatelaastari.fi/

wastebook

90 % jät­tees­tä kerä­tään joko lii­an aikai­sin tai lii­an myö­hään. Se käy kal­liik­si niin meil­le kuin ympä­ris­töl­le. Täs­tä syys­tä Was­te­book on kehit­tä­nyt älyk­kään rat­kai­sun, jol­la opti­moi­da jäte­huol­to ja tuot­taa data pää­tök­sen­teon poh­jak­si.

https://www.wastebook.fi/

weefiner

Weee­fi­ner on tek­no­lo­gi­nen edel­lä­kä­vi­jä, joka tar­jo­aa rat­kai­su­ja veden­kä­sit­te­lyn ja raa­ka-ainei­den kier­rä­tyk­sen haas­tei­siin. Val­lan­ku­mouk­sel­li­nen 4D Siep­pa­ri ‑tek­no­lo­giam­me tal­tee­not­taa tehok­kaas­ti teol­li­suu­den ja yhteis­kun­nan jäte­ve­sis­sä ole­vat metal­li- ja ravin­ne­par­tik­ke­lit uusio­käyt­töä ja kier­rä­tys­tä var­ten, tavoit­tee­nam­me muut­taa pro­ses­si- ja jäte­vir­rat arvok­kaik­si raa­ka-aine­läh­teik­si.

https://www.weeefiner.fi/

Tapah­tu­mat

Uutis­kir­je

Tilaa kier­to­ta­lous­klus­te­rin uutis­kir­je täs­tä

Yhteys­tie­dot

Aila Ryhä­nen

pro­jek­ti­pääl­lik­kö, LIKE – Lii­ke­toi­min­taa kier­to­ta­lou­des­ta ‑han­ke

aila.ryhanen@businessoulu.com

040 514 4013

Eija Hämä­läi­nen

toi­mia­la­koor­di­naat­to­ri, teol­li­suus ja clean­tech

eija.hamalainen@businessoulu.com

040 703 5761

Jan­ne Hie­ta­nie­mi

asiak­kuus­pääl­lik­kö, teol­li­suus ja clean­tech

janne.hietaniemi@businessoulu.com

040 649 1211