Kump­pa­nit

Oulun kau­pun­ki

Oulu on asteen ver­ran parem­pi paik­ka elää, opis­kel­la, työs­ken­nel­lä ja yrit­tää. Meil­lä yhdis­tyy inhi­mil­li­nen ja hyvän­tuu­li­nen ilma­pii­ri, huip­pu­tek­no­lo­gia ja yrit­tä­jyys sekä oma­lei­mai­nen, uut­ta luo­va äly­käs kult­tuu­ri. Oulus­sa on osaa­vaa työ­voi­maa, kor­kea­ta­soi­nen kou­lu­tus­tar­jon­ta ja nuo­ri väes­tö. Sivis­tys raken­taa Oulua.

Raken­nam­me yhdes­sä kan­sain­vä­li­siä menes­tys­ta­ri­noi­ta ja hyö­dyn­näm­me roh­keas­ti digi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suu­det.

www.ouka.fi

Oulun yli­opis­to

Oulun yli­opis­to on kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va tie­dey­li­opis­to, joka tuot­taa uut­ta tie­teel­lis­tä tie­toa ja sii­hen perus­tu­via rat­kai­su­ja sekä kou­lut­taa tule­vai­suu­den suun­nan­näyt­tä­jiä. Vuon­na 1958 perus­tet­tu Oulun yli­opis­to on yksi Suo­men moni­tie­tei­sim­piä ja suu­rim­pia yli­opis­to­ja.

www.oulu.fi

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu (Oamk) on 9 000 opis­ke­li­jan ja noin 460 työn­te­ki­jän muo­dos­ta­ma monia­lai­nen ja kan­sain­vä­li­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö. Tii­vis yhteis­työm­me yri­tys­ten ja yhtei­sö­jen kans­sa luo poh­jan opis­ke­li­joi­dem­me kor­kea­ta­soi­seen ja ajan­ta­sai­seen osaa­mi­seen. Toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä ovat avoi­muus, vas­tuul­li­suus ja vai­kut­ta­vuus. Tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­tam­me pai­noa­lat ovat vähä­hii­li­syys, digi­taa­li­set rat­kai­sut ja lii­ke­toi­min­nan kehi­tys.

www.oamk.fi

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO

OSAO on Suo­men joh­ta­va ammat­tio­saa­jien kou­lu­tusyh­tei­sö, joka mah­dol­lis­taa työ­elä­mä­osaa­mi­sen ja jat­ku­van oppi­mi­sen. OSAOs­sa on amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen kaik­ki alat ja koko elin­kaa­ri – kai­kil­le ikä­ryh­mil­le.

www.osao.fi

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de jär­jes­tää ja tuot­taa jul­ki­set sosiaali‑, ter­veys- ja pelas­tus­toi­men pal­ve­lut Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kail­le. Poh­de (Oulun yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la) tuot­taa eri­tyis­ta­son ter­veys­pal­ve­lu­ja koko Poh­jois-Suo­men yhteis­työ­alu­eel­le.

www.pohde.fi

Luon­non­va­ra­kes­kus

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) on tut­ki­mus- ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön toi­mia­lal­la. Tuo­tam­me tie­toon perus­tu­via rat­kai­su­mal­le­ja ja pal­ve­lui­ta asiak­kail­lem­me sekä lisä­ar­voa uusiu­tu­viin luon­non­va­roi­hin perus­tu­val­le kes­tä­väl­le ja kil­pai­lu­ky­kyi­sel­le elin­kei­no­toi­min­nal­le. Tuem­me luon­non­va­roi­hin ja luon­non­va­ra­ta­lou­teen liit­ty­vää yhteis­kun­nal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa.

www.luke.fi

Tech­no­po­lis

Työym­pä­ris­tö­jen asian­tun­ti­ja Tech­no­po­lis tar­jo­aa Oulun par­hail­la pai­koil­la koko­nais­val­tai­set rat­kai­sut yri­tys­ten tar­pei­siin.

https://technopolisglobal.com/fi/toimitilat/oulu/

 

Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT

VTT on yksi Euroo­pan joh­ta­vis­ta tut­ki­mus­lai­tok­sis­ta. Teh­tä­vä­nä on edis­tää tut­ki­muk­sen ja tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mis­tä ja kau­pal­lis­ta­mis­ta elin­kei­noe­lä­mäs­sä ja yhteis­kun­nas­sa. VTT kään­tää tie­teen ja tek­no­lo­gian avul­la suu­ria glo­baa­le­ja haas­tei­ta yri­tys­ten ja yhteis­kun­nan kes­tä­väk­si kas­vuk­si.

www.vtt.fi