Ajan­koh­tais­ta

Tapah­tu­mat

|
Tapah­tu­ma

Oulun Meta­ver­su­mi ‑stra­te­gia­päi­vä 11.3.2024

Meta­ver­su­mi on tule­vai­suu­den ilmiö, joka yhdis­tää digi­taa­li­sen ja fyy­si­sen maa­il­man uusil­la tavoil­la. Se luo uusia mah­dol­li­suuk­sia monil­le eri aloil­le.
|
Tapah­tu­ma

OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le, kevät 2024

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kevään 2024 aika­na jär­jes­tet­tä­vis­sä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa.
|
Tapah­tu­ma

Polar Bear Pitc­hing 29.2.2024

Join the Coo­lest Star­tup Event in the World! Tic­kets Avai­lable Now!

Uuti­set

|
Uuti­nen

Mukau­tu­va tila — haus­sa hyvä haas­te!

Onko yri­tyk­sel­lä­si tai orga­ni­saa­tiol­la­si haas­te, tosie­lä­män ongel­ma? Olet­ko kiin­nos­tu­nut saa­maan sii­hen rat­kai­sun? Ker­ro meil­le rat­kai­sua kai­paa­va ongel­ma­si nyt! Valit­sem­me par­haat haas­teet kevääl­lä 2024 toteu­tet­ta­vaan nopei­den kokei­lu­jen ohjel­maan, jos­sa etsi­tään valit­tui­hin haas­tei­siin uusia, inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.
|
Uuti­nen

Uusi 6G Waves leh­ti jul­kais­tu

Pitäi­si­kö 6G:n olla tek­ni­nen askel 5G:stä vai jokin todel­la radi­kaa­li muu­tos koh­ti uut­ta? Suo­men 6G-lip­pu­lai­va­hank­keen uusim­mas­sa 6G Waves leh­des­sä käy­dään läpi 6G-tut­ki­muk­sen saa­vu­tuk­sia ja poh­di­taan, mihin tek­no­lo­gi­aa pitäi­si kehit­tää.
|
Uuti­nen

Oulun kau­pun­gin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta toteut­ta­va täy­den­tä­vä haku avau­tu­mas­sa: haus­sa han­ke, joka tukee Oulun star­­tup-yri­­ty­­se­­ko­­sys­­tee­­min kehit­tä­mis­tä

Haus­sa hae­taan eri­tyi­ses­ti han­ket­ta, joka vah­vis­taa alu­eel­lis­ta yhteis­työ­tä oulu­lai­sen star­tup-yri­ty­se­ko­sys­tee­min kehit­tä­mi­ses­sä ja tavoit­te­lee inno­vaa­tio­läh­töi­sen ja kas­vu­ha­kui­sen lii­ke­toi­min­nan kat­ta­van pal­ve­lu­ver­kos­ton muo­dos­tu­mis­ta.

Blo­git

|
Blo­gi

Oulu toteut­taa val­tion kans­sa sol­mit­tua eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta inno­vaa­tio­al­lians­sin tuel­la

Oulu on yksi 16 kau­pun­ki­seu­dus­ta, jot­ka neu­vot­te­li­vat kau­pun­ki­koh­tai­set eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­set koh­den­ta­maan jul­kis­ta ja yksi­tyis­tä TKI-rahoi­tus­ta aluei­den­sa stra­te­gi­ses­ti tär­kei­siin tee­moi­hin ja raken­ta­maan Suo­men tun­net­tuut­ta tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, inno­va­tii­vis­ten han­kin­to­jen ja kokei­lu­kult­tuu­rin edel­lä­kä­vi­jä­nä.
|
Blo­gi

Yhteis­työ yri­tyk­sen menes­tyk­sen vauh­dit­ta­ja­na

Alu­een vir­keä yri­ty­se­ko­sys­tee­mi voi par­haim­mil­laan hou­ku­tel­la mui­ta saman toi­mia­lan ja tee­man yri­tyk­siä kau­pun­kiin, kirit­tää posi­tii­vi­sel­la taval­la kil­pai­lua ja siten paran­taa laa­tua, hin­taa ja tuot­tei­den inno­va­tii­vi­suut­ta.
|
Blo­gi

Haus­sa hyvä haas­te

Hyvä haas­te ansait­see tul­la rat­kais­tuk­si. Haas­te­läh­töi­sel­lä kehit­tä­mi­sel­lä luo­daan uut­ta. Par­haim­mil­laan yhden haas­te, aito tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­de, voi olla uut­ta lii­ke­toi­min­taa toi­sel­le