Ajan­koh­tais­ta

Tapah­tu­mat

|
Tapah­tu­ma

Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus ‑hank­keen työ­pa­ja 1

Oulun yli­opis­to ja Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri kut­su­vat sinut osal­lis­tu­maan raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen pro­jek­ti­työ­pa­jaan Oulun yli­opis­tol­le 13. kesä­kuu­ta klo 13:00–15:30
|
Tapah­tu­ma

Barce­lo­na Smart City Expo 2024 — info-Teams for com­pa­nies

Com­pa­nies from Oulu offe­ring smart city solu­tions — come with us to Barce­lo­na for the Smart City Expo in Novem­ber!
|
Tapah­tu­ma

Olk­ka­ri Goes Klus­te­rit 11.6.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Oulus­sa toi­mi­vis­ta yri­tysklus­te­reis­ta ja busi­nek­ses­ta? Mil­lai­sia osaa­jia ICT-ala tar­vit­see? Miten rat­kais­taan osaa­mis­ka­pei­koi­ta? Olk­ka­ri tar­jo­aa vas­tauk­sia näi­hin ja moneen muu­hun kiin­nos­ta­vaan kysy­myk­seen.

Uuti­set

|
Uuti­nen

Robot­ti­koi­rat ovat moni­käyt­töi­siä apu­rei­ta

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOn tilois­sa sijait­see robot­tien oppi­mis- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tö. Siel­tä löy­tyy muun muas­sa kuusi robot­ti­koi­raa, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää robo­tii­kan ja ohjel­moin­nin ope­tuk­ses­sa. Nii­den kans­sa opis­ke­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan robo­tii­kan kon­fi­gu­roin­tia, käyt­töön­ot­toa, ohjel­moin­tia, ohjaa­mis­ta ja tes­taa­mis­ta. Ohjel­moin­ti teh­dään pyt­hon-kie­lel­lä ja jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to on help­poa, vaik­kei ennak­ko-osaa­mis­ta robo­tii­kas­ta oli­si.
|
Uuti­nen

Busi­ness­A­se­ma toi­mii tek­no­lo­gian tes­tausym­pä­ris­tö­nä — Halian pöy­dät läm­mit­tä­vät sisä- ja ulko­ti­lois­sa

Busi­ness­A­se­ma tar­jo­aa yri­tyk­sil­le otol­li­sen tes­tausym­pä­ris­tön esi­mer­kik­si tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den kokei­luun. Yksi kokei­luun osal­lis­tu­neis­ta yri­tyk­sis­tä on The War­ming Sur­faces Com­pa­ny. Busi­ness­A­se­man aulas­sa pää­oven vie­res­sä sijait­se­vaan pöy­tään asen­net­tiin vuo­den alus­sa yri­tyk­sen kehit­tä­mä Halia-läm­mi­tin­jär­jes­tel­mä. Pöy­tään lisät­tiin kul­le­kin istu­ma­pai­kal­le myös QR-koo­di­tar­rat, jois­ta läm­mi­tyk­sen pys­tyy akti­voi­maan ja läm­pö­ti­laa sää­tä­mään.
|
Uuti­nen

Ouluun perus­te­taan Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus

Raken­nus­ter­vey­den mer­ki­tys koros­tuu yhä enem­män, kun ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen mark­ki­nat jat­ka­vat kas­vu­aan. Oulun yli­opis­to ja Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri ovat saa­neet val­mis­te­lu­ra­hoi­tus­ta uuden raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen ja sii­hen liit­ty­vän labo­ra­to­rion perus­ta­mi­seen. Tämä han­ke ei ole vain aka­tee­mi­nen pro­jek­ti, vaan avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alu­een yri­tyk­sil­le ja koko Suo­mel­le.

Blo­git

|
Blo­gi

Oulu toteut­taa val­tion kans­sa sol­mit­tua eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta inno­vaa­tio­al­lians­sin tuel­la

Oulu on yksi 16 kau­pun­ki­seu­dus­ta, jot­ka neu­vot­te­li­vat kau­pun­ki­koh­tai­set eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­set koh­den­ta­maan jul­kis­ta ja yksi­tyis­tä TKI-rahoi­tus­ta aluei­den­sa stra­te­gi­ses­ti tär­kei­siin tee­moi­hin ja raken­ta­maan Suo­men tun­net­tuut­ta tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, inno­va­tii­vis­ten han­kin­to­jen ja kokei­lu­kult­tuu­rin edel­lä­kä­vi­jä­nä.
|
Blo­gi

Yhteis­työ yri­tyk­sen menes­tyk­sen vauh­dit­ta­ja­na

Alu­een vir­keä yri­ty­se­ko­sys­tee­mi voi par­haim­mil­laan hou­ku­tel­la mui­ta saman toi­mia­lan ja tee­man yri­tyk­siä kau­pun­kiin, kirit­tää posi­tii­vi­sel­la taval­la kil­pai­lua ja siten paran­taa laa­tua, hin­taa ja tuot­tei­den inno­va­tii­vi­suut­ta.
|
Blo­gi

Haus­sa hyvä haas­te

Hyvä haas­te ansait­see tul­la rat­kais­tuk­si. Haas­te­läh­töi­sel­lä kehit­tä­mi­sel­lä luo­daan uut­ta. Par­haim­mil­laan yhden haas­te, aito tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­de, voi olla uut­ta lii­ke­toi­min­taa toi­sel­le