Yhteis­työ yri­tyk­sen menes­tyk­sen vauh­dit­ta­ja­na

Alu­een vir­keä yri­ty­se­ko­sys­tee­mi voi par­haim­mil­laan hou­ku­tel­la mui­ta saman toi­mia­lan ja tee­man yri­tyk­siä kau­pun­kiin, kirit­tää posi­tii­vi­sel­la taval­la kil­pai­lua ja siten paran­taa laa­tua, hin­taa ja tuot­tei­den inno­va­tii­vi­suut­ta. Inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mi kutoo laa­jem­min yhteen niin jul­ki­sen sek­to­rin, yri­tyk­set, kor­kea­kou­lut, muut oppi­lai­tok­set kuin ympä­röi­vän yhteis­kun­nan ja ihmi­set.

Miten yri­tyk­set hyö­dyn­tä­vät Oulun eko­sys­tee­miä? Miten alu­een ver­kos­tot, osaa­mis­kes­kit­ty­mät ja eri­lai­set kehit­tä­mis- ja tes­tausa­lus­tat on hok­sat­tu hyö­dyn­tää? Min­kä­lai­nen inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mi tuki­si par­hai­ten pie­niä ja kes­ki­suu­ria osaa­mi­sin­ten­sii­vi­siä yri­tyk­siä kas­va­maan ja kan­sain­vä­lis­ty­mään? Osa­na Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin Olk­ka­ri-tapah­tu­maa jär­jes­täm­me Teh­hään­kö yhes­sä parem­paa pis­nes­tä? ‑kes­kus­te­lun, jos­sa näke­myk­si­ään avaa­vat ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Mari Kärk­käi­nen Near Rea­lis­ta, pro­jek­ti­joh­ta­ja San­na Rousu The War­ming Sur­faces Com­pa­nys­tä, yksi­kön pääl­lik­kö Timo Kuop­pa­la Swecol­ta ja inno­mas­ter Tapio Koi­vu­kan­gas Nokial­ta.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vuo­den 2023 hui­pen­tu­ma, OIA-Olk­ka­ri, koko­aa Busi­ness­A­se­mal­le 12. jou­lu­kuu­ta tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­yh­teis­työn tori­ta­pah­tu­maan esil­le allians­siyh­teis­työn hedel­miä: meta­ver­su­mia ja äly­kau­pun­ki­ke­hit­tä­mis­tä, droo­ne­ja, robot­te­ja, kier­to­ta­lout­ta ja yri­tysklus­te­rei­ta.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin yksi kes­kei­nen kan­ta­va aja­tus on, että teh­dään yhdes­sä vai­kut­ta­vam­min kuin teh­täi­siin yksin. Nyt käyn­nis­sä ole­val­la stra­te­gi­sel­la kau­del­la 2021–27 visiom­me on luo­da Oulun alu­ees­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta maa­il­man­laa­juis­ta lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi rat­koen poh­jois­ten inno­vaa­tioi­den avul­la eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia. Eli suo­mek­si sanoen, skaa­la­ta oulu­lai­sia inno­vaa­tioi­ta maa­il­mal­le kes­tä­väm­män tule­vai­suu­den puo­les­ta.

Kau­pun­gin lisäk­si allians­sin sopi­ja­kump­pa­nei­ta ovat Oulun yli­opis­to, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO, VTT, Luon­non­va­ra­kes­kus, Tech­no­po­lis sekä Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de.