Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si OIA yhdis­ti alu­een klus­te­rit — Prin­toCent kehit­tää pai­net­tua älyä

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kevät­kau­den hui­pen­tu­ma, Olk­ka­ri Goes Klus­te­rit ‑ilta­päi­vä, tar­jo­si osal­lis­tu­jil­le näy­teik­ku­nan OIA:n yri­tysklus­te­ri­toi­min­taan ja osaa­mi­sen ajan­koh­tai­siin asioi­hin. OIA:n Olk­ka­ri-tapah­tu­mat tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den tutus­tua uusiin ihmi­siin tai tava­ta van­ho­ja tut­tu­ja, ja päi­vit­tää tie­to­ja OIA:n kes­kei­sis­tä aihe­pii­reis­tä. Täl­lä ker­taa Olk­ka­ris­sa kes­ki­tyt­tiin OIA:a läpi­leik­kaa­viin tee­moi­hin; yri­tys­ten klus­te­ri­toi­min­taan sekä osaa­mi­seen ja jat­ku­vaan oppi­mi­seen.

Kuva: Prin­toCent-klus­te­rin vetäjä,Satu Väi­nä­mö, osal­lis­tui OIA Goes Clus­ters ‑tapah­tu­maan Busi­ness­A­se­mal­la 11.6.2024.

Oppi­lai­tok­set ker­toi­vat tapah­tu­mas­sa työ­elä­mä­kump­pa­nei­den­sa kans­sa teke­mäs­tään yhteis­työs­tä ja sen tule­vai­suu­des­ta, kuten esi­mer­kik­si OSAO:n digi­ky­vyk­kääs­tä kam­puk­ses­ta. Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri koros­ti raken­nusa­lan nos­teen tär­keyt­tä, jot­ta alan osaa­jia riit­täi­si tule­vai­suu­des­sa­kin, ja Vesiklus­te­ris­sa esi­tel­tiin digi­taa­lis­ten vesien lip­pu­lai­va­han­ke, joka tur­vaa elin­tär­kei­tä vesi­va­ro­ja. Kier­to­ta­lou­teen puo­les­taan haet­tiin uusia kier­rok­sia haas­ta­mal­la osal­lis­tu­jia poh­ti­maan, oli­si­ko suun­nit­te­lu oulu­lai­sen kier­to­ta­lou­den tule­vai­suu­den ydin. Ilta­päi­vän päät­teek­si osal­lis­tu­jia haas­tet­tiin otta­maan sata seu­raa­vaa askel­ta älyk­kääm­pään Ouluun esi­mer­kik­si kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä toteu­tet­ta­vien kokei­lu­jen kaut­ta.

Prin­toCent edis­tää pai­ne­tun älyn inno­vaa­tioi­ta

Muka­na tilai­suu­des­sa oli myös vuon­na 2009 perus­tet­tuPrin­toCent, joka on pai­net­tuun älyyn (engl. prin­ted intel­li­gence) kes­kit­ty­vä teol­li­suusklus­te­ri. Pai­ne­tul­la älyl­lä tar­koi­te­taan jous­ta­val­le ja veny­väl­le alus­tal­le pai­net­tua elekt­ro­niik­kaa, jota pys­ty­tään integroi­maan eri­lais­ten mate­ri­aa­lien sisäl­le. Se mah­dol­lis­taa­kin äly­tek­no­lo­gian lisää­mi­sen myös tai­pui­siin mate­ri­aa­lei­hin ja pin­toi­hin. Prin­toCen­tin tuo­te­ke­hi­tyk­sen pää­asial­li­si­na koh­dea­luei­na ovat raken­teel­li­nen elekt­ro­niik­ka, pääl­le puet­ta­va elekt­ro­niik­ka sekä lää­ke­tie­teel­li­set lait­teet. Lisäk­si klus­te­ri kes­kit­tyy pika­diag­nos­tiik­kaan.

Prin­toCen­tin vetä­jä Satu Väi­nä­mö ker­too, että klus­te­rin tavoit­tee­na on edis­tää pai­ne­tun älyn tek­no­lo­gian teol­lis­tu­mis­ta ja tuo­tei­deoi­den kau­pal­lis­ta­mis­ta.

– Vii­den­tois­ta vuo­den takai­seen ver­rat­tu­na näem­me klus­te­rin paris­sa nyt enem­män lop­pu­tuo­tey­ri­tyk­siä, kun taas aiem­min mate­ri­aa­lin tuot­ta­jien mää­rä oli suu­rem­pi. Olem­me­kin siir­ty­neet arvo­ket­jul­la ylös­päin, mut­ta tuem­me edel­leen kaik­kia arvo­ket­jun vai­hei­ta.

Klus­te­riin kuu­luu yri­tyk­siä useil­ta eri sek­to­reil­ta. Sii­nä on kes­ki­mää­rin yli 40 jäse­ny­ri­tys­tä, mukaan lukien inno­va­tii­vi­sia star­tu­pe­ja, pk-yri­tyk­siä sekä suu­ria yri­tyk­siä, jot­ka teke­vät kes­ke­nään yhteis­työ­tä. Tär­keä asia jäse­nis­töl­le on kump­pa­ni­ver­kos­to: puo­let jäse­nis­tä on oulu­lai­sia, nel­jän­nes muu­al­ta Suo­mes­ta ja loput kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä Aasias­ta, Austra­lias­ta, USA:sta ja Euroo­pas­ta. Oulus­sa on run­saas­ti osaa­jia, ja kan­sain­vä­li­set kump­pa­nit tuo­vat moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta ja näkö­kul­mia. Klus­te­ri pyr­kii­kin mur­tau­tu­maan perin­tei­sen elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den rajo­jen yli ja löy­tä­mään uusia rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon haas­tei­siin.

Prin­toCen­tin pilot­ti­teh­das sijait­see VTT:n, Yli­opis­ton ja Oam­kin tilois­sa. Se tar­jo­aa yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tes­ta­ta ja kehit­tää tuot­tei­ta pro­to­tyy­pis­tä aina ensim­mäi­seen tuo­tan­to­sar­jaan asti ilman suu­ria inves­toin­te­ja. Oulu on klus­te­ril­le ihan­teel­li­nen ympä­ris­tö, sil­lä alu­eel­ta löy­tyy noin 500 asian­tun­ti­jaa, jot­ka pys­ty­vät tuke­maan yri­tyk­siä kai­kis­sa tuo­te­ke­hi­tyk­sen vai­heis­sa. Prin­toCen­tin jäsenklus­te­rin, The War­ming Sur­face Com­pa­nyn, vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja San­na Rousu ker­too klus­te­rin ole­van tär­keä eri­tyi­ses­ti ver­kos­to­jen osal­ta.

– Pie­nel­le star­tu­pil­le ver­kos­toi­tu­mi­nen ja yhteis­työ yri­tys­ten sekä kor­kea­kou­lu­jen kans­sa on tär­ke­ää. Nii­den paris­ta voi löy­tyä yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, min­kä lisäk­si ver­kos­tot tuo­vat näky­vyyt­tä ja uskot­ta­vuut­ta.

Tac­to­Te­kin IMSE-tek­no­lo­gian joh­ta­ja Paa­vo Nis­ka­la on samoil­la lin­joil­la.

– Tek­no­lo­gia-alan kump­pa­nit ovat tär­kei­tä, ja klus­te­ris­sa pysym­me parem­min kar­tal­la alan uusim­mis­ta uuti­sis­ta. Pai­net­tu elekt­ro­niik­ka on yksi osa-alue tek­no­lo­gias­sa, joten meil­le on tär­ke­ää olla muka­na isos­sa koko­nai­suu­des­sa. Lisäk­si haluam­me vai­kut­taa ympä­ris­tö­asioi­hin.

Pai­net­tu äly mah­dol­lis­taa kes­tä­vän kehi­tyk­sen

Pai­net­tu äly mah­dol­lis­taa aiem­paa eko­lo­gi­sem­man tuo­te­ke­hi­tyk­sen. Prin­toCent pyr­kii­kin uudis­ta­maan elekt­ro­niik­ka­teol­li­suut­ta ja tuo­maan mark­ki­noil­le ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä, ener­gia­te­hok­kai­ta ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen näkö­kul­mas­ta parem­pia tuot­tei­ta. Pai­ne­tun älyn tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä pyri­tään lisää­mään vain tar­vit­ta­va mää­rä mate­ri­aa­lia vält­täen siten huk­ka­käyt­töä. Kier­rä­tet­tä­vyys on myös kes­kei­ses­sä roo­lis­sa.

– Pai­net­tua elekt­ro­niik­kaa pys­ty­tään val­mis­ta­maan pit­käl­ti mate­ri­aa­lin mää­rää vähen­täen sekä bio­ha­joa­via mate­ri­aa­le­ja käyt­täen. Sitä voi­daan pai­naa kus­tan­nus- ja ener­gia­te­hok­kaas­ti rul­lal­ta rul­lal­le ‑mene­tel­mäl­lä. Pai­ne­tul­la älyl­lä onkin hyvä mah­dol­li­suus kes­tä­vän kehi­tyk­sen toteut­ta­mi­seen, Väi­nä­mö tote­aa.

Klus­te­rin yri­tys­ten suu­rim­mat pain­opis­tea­lu­eet ovat raken­teel­li­nen elekt­ro­niik­ka, pääl­le puet­ta­va elekt­ro­niik­ka, lää­kin­näl­li­set lait­teet ja diag­nos­tiik­ka. Diag­nos­tiik­ka sisäl­tää esi­mer­kik­si ter­vey­den, ympä­ris­tön ja elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suu­den mit­taa­mis­ta. Väi­nä­mö ker­too, että klus­te­ris­sa halu­taan kehit­tää myös akku­jen ener­gia­rat­kai­su­ja.

– Ajan­koh­tai­se­na asia­na meil­lä on pin­nal­la pai­net­tu­jen akku­jen kehit­tä­mi­nen. Pai­net­tu­na niis­tä pyri­tään teke­mään aiem­paa palo­tur­val­li­sem­pia ja kevyem­piä, ja ne voi­tai­siin muo­toil­la tar­vit­ta­van koh­teen mukai­ses­ti. Jäse­niim­me kuu­lu­va Oulun yli­opis­to tulee­kin tule­vi­na vuo­si­na inves­toi­maan akku­jen val­mis­tuk­sen kehi­ty­sym­pä­ris­töön.

Inno­vaa­tioi­ta pai­ne­tun älyn saral­la luo­daan myös uuden lii­ke­toi­min­nan avul­la klus­te­rin vuo­sit­tai­ses­sa Inno­Fest-inno­vaa­tio­kil­pai­lus­sa. Sii­hen hae­taan inno­vaat­to­rei­ta, joil­la on pai­ne­tun älyn hyö­dyn­tä­mi­seen liit­ty­vä idea, sekä eri alo­jen asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka sijoi­te­taan inno­vaat­to­rei­den tii­mei­hin. Hei­dän teh­tä­vä­nään on jalos­taa ideoi­ta ja kehit­tää nii­tä eteen­päin.

EU INFINTE ‑han­ke kou­lut­taa pai­ne­tun elekt­ro­nii­kan osaa­jia

Prin­toCent on muka­na maa­lis­kuus­sa 2024 alka­nees­sa EU INFINITE ‑hank­kees­sa yhdes­sä kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den­sa kans­sa. Hank­keen tavoit­tee­na on raken­taa ammat­ti­kou­lu­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta pai­ne­tun älyn osaa­jil­le. Oulun seu­dul­la luo­daan Oulun ammat­ti­kou­lu OSAO:lle ammat­ti­kou­lu­ta­sois­ta, tut­kin­non osa­na ole­vaa kou­lu­tus­ta. Tavoit­tee­na on vas­ta­ta yri­tys­ten tar­pei­siin ja tuot­taa osaa­jia, joi­ta ala kai­paa.

– Raken­nam­me muu­ta­man päi­vän kou­lu­tuk­sia myös yri­tyk­sil­le, jot­ta ne voi­si­vat mah­dol­lis­taa työn­te­ki­jöil­leen täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen pai­ne­tun älyn paris­sa. Kas­vun hidas­ta­ja­na ja haas­tee­na on, että ammat­ti­kou­lu­ta­sol­ta ei löy­dy työn­te­ki­jöi­tä näi­hin töi­hin. Klus­te­rin yri­tys­ten tar­ve kui­ten­kin kas­vaa taus­tal­la. Prin­toCen­tin pilot­ti­teh­taal­la anne­taan­kin käy­tän­nön kou­lu­tus, jos­sa oppi­mi­nen vie­dään aidon tun­tui­seen ympä­ris­töön.

Väi­nä­mö toi­voo, että kou­lu­tus­ten tar­joa­mi­nen pys­tyt­täi­siin aloit­ta­maan rei­lu vuo­den kulut­tua. Ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le ope­tus­ta tulee tar­joa­maan OSAO, yri­tyk­sil­le puo­les­taan VTT ja Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oamk. Osa kou­lu­tuk­sis­ta tulee ole­maan Prin­toCen­tin tar­joa­mia, ja nii­tä pyri­tään saa­maan myös osak­si klus­te­rin jär­jes­tä­miä tilai­suuk­sia.