Oulu toteut­taa val­tion kans­sa sol­mit­tua eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta inno­vaa­tio­al­lians­sin tuel­la

Oulun kau­pun­ki alle­kir­joit­ti vuo­den 2021 alus­sa kau­pun­gin ja val­tion väli­sen inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen vuo­sil­le 2021–2027.

Oulu on yksi 16 kau­pun­ki­seu­dus­ta, jot­ka neu­vot­te­li­vat kau­pun­ki­koh­tai­set eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­set koh­den­ta­maan jul­kis­ta ja yksi­tyis­tä TKI-rahoi­tus­ta aluei­den­sa stra­te­gi­ses­ti tär­kei­siin tee­moi­hin ja raken­ta­maan Suo­men tun­net­tuut­ta tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen, inno­va­tii­vis­ten han­kin­to­jen ja kokei­lu­kult­tuu­rin edel­lä­kä­vi­jä­nä. Kan­sal­li­sel­la tasol­la tavoit­teek­si on ase­tet­tu nos­taa TKI-rahoi­tuk­sen osuus 4 %:n brut­to­kan­san­tuot­tees­ta vuo­teen 2030 men­nes­sä. Tätä kan­sal­lis­ta ver­kos­toa kut­su­taan tut­ta­val­li­sem­min Inno­kau­pun­ki-ver­kos­tok­si.

Miten yhtei­siä tavoit­tei­ta meil­lä Oulus­sa on edis­tet­ty vuo­sien 2021–2023 aika­na?

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin stra­te­gi­set koh­dea­lat ovat olleet 1) Digi­ta­li­saa­tio kau­pun­kiym­pä­ris­tön muu­tok­ses­sa, 2) Oulu­Health — Digi­taa­li­set hyvin­voin­nin ja ter­vey­den rat­kai­sut, 3) Kes­tä­vä kier­to­ta­lous ja puh­taat rat­kai­sut sekä näi­tä kol­mea edel­lis­tä poik­ki­leik­kaa­va ja tuke­va 4) Star­tup yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen sekä yri­ty­se­ko­sys­tee­mien koko­nai­suus ja tuki. Kau­pun­gin puo­lel­ta tätä työ­tä tuke­vat äly­kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­nen, kau­pun­gin tar­joa­mi­nen inno­vaa­tioi­den kehi­ty­sa­lus­tak­si sekä Radio­park-koko­nai­suus, joka val­mis­tues­saan mah­dol­lis­taa lan­ga­ton­ta tie­don­siir­toa käyt­tä­vien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen ja tes­taa­mi­sen aina 6G-taa­juuk­sil­la asti.

OIA:n iso­jen stra­te­gia­lin­jauk­sien kon­kreet­ti­nen työ ja tavoit­tei­den todek­si teke­mi­nen tapah­tuu meil­lä yli kym­me­nen niin kut­su­tun kär­kioh­jel­ma­tii­min voi­min. Jokai­sel­la tii­mil­lä on oma tar­kem­pi tee­man­sa ja ohjel­ma­koh­tai­nen tavoit­teen­sa. Esi­mer­kik­si Metaci­ty & tule­vai­suu­den tie­to­ver­kot- ohjel­man veto­vas­tuu on luon­nol­li­ses­ti maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa­kin 6G-kehit­tä­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä Oulun yli­opis­tos­sa. Poh­de vas­taa sote-inno­vaa­tioi­den tes­taus­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­tä ja Oulun yli­opis­to enna­koi­van ter­vey­den­huol­lon data­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­ses­tä. Oulu­Healt­hin kär­kioh­jel­mien yhtei­nen maa­li on luo­da Euroo­pan joh­ta­va, digi­taa­li­seen ter­vey­teen kes­kit­ty­vä tutkimus‑, kehitys‑, inno­vaa­tio- ja osaa­mis­kes­kus OYSTER. Luon­non­va­ra­kes­kus taa­sen koor­di­noi Uudet ener­gia tuot­teet ja pal­ve­lut ‑koko­nai­suut­ta.

Yhtei­siä ja OIA-kump­pa­nei­den omia, stra­te­gi­aam­me tuke­via hank­kei­ta rahoi­te­taan muun muas­sa Kes­tä­vän kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen EAKR-rahoi­tuk­sel­la. Tuo kysei­nen rahoi­tus on kor­va­mer­kit­ty koko­naan eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ten toteut­ta­mi­seen kan­sal­li­ses­ti ja me Poh­jois-Poh­jan­maal­la yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton kans­sa jär­jes­täm­me myön­tö­val­tuuk­sien mukai­ses­ti vuo­sit­tain haku­kier­rok­set. Rahoi­tet­tui­hin hank­kei­siin pää­see tutus­tu­maan OIA:n sivuil­la.

EAKR-rahoi­tuk­sen lisäk­si OIA stra­te­gi­aa ja eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ta teh­dään todek­si myös mm. Aluei­den kes­tä­vän kas­vun ja elin­voi­man tuke­mi­sen mää­rä­ra­hal­la (AKKE), Oikeu­den­mu­kai­sen siir­ty­män (JTF)-, ESR+-, Busi­ness­Fin­land- ja suo­ral­la EU-rahoi­tuk­sel­la. OIA-kär­kioh­jel­mien han­ke­sal­kuis­sa onkin hyö­dyn­net­ty moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia rahoi­tus­läh­tei­tä.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vai­kut­ta­vuusar­vioin­ti 2023

Vuo­den 2023 aika­na tee­tim­me toi­min­nas­tam­me ulko­puo­li­sen vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin. Teki­jäk­si kil­pai­lu­tet­tiin MDI ja VTT-kon­sor­tio. Rapor­tin mukaan Inno­vaa­tio­al­lians­sin kal­tai­nen mal­li on jo tähän men­nes­sä luo­nut Oulun seu­dul­le vah­vaa poh­jaa ja edel­ly­tyk­siä eri alo­jen väli­sel­le yhteis­työl­le ja seu­dun vah­van tek­no­lo­giao­saa­mi­sen hyö­dyn­tä­mi­sel­le muil­la aloil­la.

Yksi kes­kei­sim­mis­tä allians­sin stra­te­gian tavoit­teis­ta on ollut perus­taa nouse­vien alo­jen ympä­ril­le tut­ki­mus- ja osaa­mis­kes­kit­ty­miä. Tämä on mah­dol­lis­ta­nut alu­een tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan ja toi­mi­joi­den parem­man kyt­key­ty­mi­sen yhteen taval­la, joka on mur­ta­nut myös van­haa elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­teen perus­tu­nut­ta line­aa­ris­ta ajat­te­lua. Vuo­sien saa­tos­sa lupaa­via kas­vua­lo­ja on yhdes­sä tun­nis­tet­tu muun muas­sa verk­ko­lii­ke­toi­min­nan, pai­ne­tun elekt­ro­nii­kan, clean­tec­hin sekä ter­veys­tek­no­lo­gian aloil­la.

Stra­te­gi­sel­la tasol­la OIA on tär­keä TKI-toi­min­taa alu­eel­li­ses­ti sel­keyt­tä­vä, orga­ni­soi­va ja koor­di­noi­va raken­ne. Sil­lä on mer­ki­tys­tä sekä alu­een sisäi­sen dyna­mii­kan, kan­sal­li­sen kehit­tä­mi­sen että par­haim­mil­laan myös kan­sain­vä­li­sen TKI-toi­min­nan kan­nal­ta. Ilman allians­sia teke­mi­nen oli­si pirs­ta­lei­sem­paa, toi­mi­joil­la ei oli­si nykyi­sen­lais­ta tois­ten­sa teke­mi­ses­tä ja yhteis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta, eikä alu­eel­la oli­si yhtä vah­vaa yhteis­tä näke­mys­tä kär­ki­tee­mois­ta, joi­hin on syy­tä panos­taa.

Yhteis­työn on koet­tu kehit­ty­neen vii­me vuo­sien aika­na, mikä on paran­ta­nut allians­sin vai­kut­ta­vuut­ta ja lisän­nyt sen pai­noar­voa. Haas­tei­na OIA-yhteis­työs­sä ovat mm. OIA:n tun­net­tuus ei ole riit­tä­vän kat­ta­vaa ja roo­li eri­tyi­ses­ti yri­tys­ken­täs­sä jää epä­sel­väk­si ja toi­saal­ta toi­min­nan elin­kei­noe­lä­mä­läh­töi­syys vaa­tii entis­tä vah­vem­paa yri­ty­syh­teis­työ­tä niin ope­ra­tii­vi­sel­la kuin stra­te­gi­sel­la­kin tasol­la. Vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin raport­ti tul­laan jul­kai­se­maan alku­vuo­des­ta net­ti­si­vuil­lam­me ja arvioin­nin suo­si­tus­ten mukai­sia toi­men­pi­tei­tä on ryh­dyt­ty jo toteut­ta­maan.

Yhteis­työl­lä on pit­kät perin­teet Oulus­sa

Hedel­mäl­li­sel­lä yhteis­työl­lä on pit­kät perin­teet Oulus­sa. Tätä perin­net­tä vah­vis­ta­maan muo­dos­tet­tiin Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si. Allians­siyh­teis­työl­lä on ede­sau­tet­tu tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan sys­te­maat­tis­ta kehit­tä­mis­tä viral­li­ses­ti vuo­des­ta 2009, jol­loin Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin 1. yhteis­työ­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin osa­puol­ten kes­ken.

Nyt, OIA:n 3. sopi­mus­kau­del­la vuo­si­na 2021–2027 muka­na ovat Oulun kau­pun­ki, Oulun yli­opis­to, OAMK, OSAO, Luke, VTT, Poh­de sekä Tech­no­po­lis. OIA:n visio on raken­taa Oulus­ta Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi.

Kir­joit­ta­ja: Maria Vuo­ren­so­la