Robot­ti­koi­rat ovat moni­käyt­töi­siä apu­rei­ta

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOn tilois­sa sijait­see robot­tien oppi­mis- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tö. Siel­tä löy­tyy muun muas­sa kuusi robot­ti­koi­raa, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää robo­tii­kan ja ohjel­moin­nin ope­tuk­ses­sa. Nii­den kans­sa opis­ke­li­jat pää­se­vät kokei­le­maan robo­tii­kan kon­fi­gu­roin­tia, käyt­töön­ot­toa, ohjel­moin­tia, ohjaa­mis­ta ja tes­taa­mis­ta. Ohjel­moin­ti teh­dään pyt­hon-kie­lel­lä ja jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to on help­poa, vaik­kei ennak­ko-osaa­mis­ta robo­tii­kas­ta oli­si.

Kah­des­ta robot­ti­koi­ras­ta löy­tyy Lidar-tut­ka, joka mah­dol­lis­taa 2D- ja 3D-kuvan sekä sal­lii robo­tin tark­kail­la ympä­ris­töä 360 asteen laa­juu­del­la. Niil­lä onkin yhteen­sä vii­si paria kalan­sil­mä­ka­me­roi­ta, joil­la ne tut­ki­vat ympä­ris­töään. Lisäk­si niis­sä on äly­käs­tä antu­ri- ja sen­so­ri­tek­no­lo­gi­aa, joka mah­dol­lis­taa seu­ran­tao­mi­nai­suu­den, ja uusia omi­nai­suuk­sia pys­ty­tään kehit­tä­mään lisää. Laa­duk­kaat osat teke­vät robot­ti­koi­ris­ta tot­te­le­vai­sia ja käve­lyn hal­lit­se­via robo­tii­kan edel­lä­kä­vi­jöi­tä, joi­den tule­vai­suu­den käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta vas­ta osa on näh­ty. Täl­lä het­kel­lä robot­ti­koi­ria käy­te­tään­kin tut­ki­musa­lus­toi­na eri­lai­sil­le tut­ki­mus­lai­tok­sil­le, kou­luil­le ja yri­tyk­sil­le, sil­lä sitä kaut­ta saa­daan help­po lähes­ty­mis­ta­pa käve­le­vän robo­tin toi­min­taan.

Robot­ti­koi­rat pai­na­vat noin 12 kiloa. Nii­den mak­si­mi­no­peus on noin 12–15 km/h riip­puen maas­to­vaih­te­lus­ta, ja niis­tä löy­tyy myös juok­suo­mi­nai­suus.

Robot­ti­koi­rat työs­ken­te­le­vät vaa­ral­li­sis­sa­kin olo­suh­teis­sa

Robot­ti­koi­ria hyö­dyn­ne­tään jo monis­sa teh­tä­vis­sä. Ne pys­ty­vät käve­le­mään, ylit­tä­mään estei­tä ja liik­ku­maan monen­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä. Nii­tä käy­te­tään­kin muun muas­sa teol­li­suus­lo­gis­tii­kas­sa, val­von­nas­sa sekä ongel­mien pai­kan­nuk­ses­sa. OSAOn RobIoT-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Lyly ker­too, että yksi robot­ti­koi­rien työs­ken­te­ly­pai­kois­ta ovat voi­ma­lai­tok­set.

– Robot­ti­koi­rat voi­vat kier­tää ja val­voa voi­ma­lai­tok­sen pro­ses­se­ja ja mit­ta­rei­ta sisäl­lä ja ulko­na, itse­näi­ses­ti tai ohja­tus­ti. Ne mah­tu­vat ahtai­siin ja vaa­ral­li­siin­kin paik­koi­hin, joi­hin ihmi­nen ei voi men­nä, joten nii­den avul­la voi­daan tar­kis­taa tilan­ne. Ne voi­vat myös pai­kan­taa ja hälyt­tää esi­mer­kik­si vuo­dois­ta tai muis­ta poik­kea­vis­ta tilan­teis­ta voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nas­sa. Koi­ril­la on säh­kö­lait­tei­den tii­viy­des­tä ker­to­va IP-luo­ki­tus, eli ne voi­vat men­nä myös mär­kiin paik­koi­hin.

Robo­tin ohjai­meen voi myös liit­tää kiin­ni mat­ka­pu­he­li­men, jol­loin robo­tin mat­kas­ta saa live­ku­vaa ja tie­dot ja kuvat voi­daan tal­len­taa pil­veen. Nii­den kehi­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään monen­lais­ta tek­no­lo­gi­aa, kuten antu­rei­ta, sen­so­ri­tek­no­lo­gi­aa ja ohjel­moin­ti­kit­tiä. Ne voi­vat liik­kua 2D- ja 3D-tut­kien avul­la, ja nii­den mak­si­mi­no­peus on noin 12–15 km/h.

Robo­So­te­Lab yhdis­tää robo­tii­kan ja sote-alan

Robot­tien toi­nen tär­keä käyt­tö­ala on sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to. Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lul­la ja OSAOl­la sijait­se­vis­sa Robo­So­te­La­beis­sa tut­ki­taan ja tes­ta­taan robo­tiik­kaa ja äly­tek­no­lo­gi­aa. Taus­tal­la on EU-rahoit­tei­nen Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun (pää­to­teut­ta­ja) ja OSAOn (osa­to­teut­ta­ja) han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on luo­da val­miuk­sia ja edel­ly­tyk­siä uusien tek­no­lo­gian rat­kai­su­jen syn­ty­mi­sel­le, edis­tää uuden­lai­sen tek­no­lo­gian käyt­töön­ot­toa sekä mah­dol­lis­taa yri­tyk­sil­le digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen sovel­ta­mi­nen ja kehi­tys­vai­heen tes­taa­mi­nen todel­li­suut­ta vas­taa­vis­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tes­taus- ja kokei­lu­ym­pä­ris­tös­sä.

Lyly ker­too, että esi­merk­ke­jä robot­tien suo­rit­ta­mis­ta teh­tä­vis­tä voi­vat olla vaik­ka­pa tuo­li­jum­pan ohjaus, van­hus­ten koto­na avus­ta­mi­nen ja lääk­kei­den otos­ta muis­tut­ta­mi­nen, sekä ilon tuot­ta­mi­nen ja toi­min­nan ohjaa­mi­nen myös päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, mes­suil­la ja yri­tyk­sis­sä. Seu­raa­vak­si kehi­ty­sas­kel onkin teko­ä­lyn liit­tä­mi­nen robot­tiin.

– Hen­ki­lö­koh­tai­nen toi­vee­ni on, että näki­sin robo­tin työs­ken­te­le­mäs­sä Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa. Haluam­me luo­da hoi­ta­jan, joka voi­si suo­rit­taa poti­laan avus­ta­ma­na perus­e­lin­toi­min­to­jen, kuten kuu­meen, hen­gi­tys­ti­hey­den tai veren­pai­neen mit­taa­mis­ta esi­mer­kik­si odo­tus­huo­neis­sa, ja rapor­toi­da tie­dot lää­kä­ril­le. Tämä aut­tai­si nopeut­ta­maan hoi­to­pro­ses­sia ja vähen­tä­mään odo­tusai­ko­ja, jol­loin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le jäi­si enem­män aikaa kes­kit­tyä moni­mut­kai­sem­piin teh­tä­viin ja pal­vel­la useam­pia ihmi­siä.

Alu­eel­lis­ta yhteis­työ­tä yri­tys­ten kans­sa

OSAO tekee moni­puo­lis­ta yhteis­työ­tä alu­een yri­tys­ten ja hyvin­voin­tia­lu­een kans­sa.

– Olem­me sopi­neet yhteis­työs­tä Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan (OYS) kans­sa, jot­ta voim­me pilo­toi­da robot­ti­koi­ria siel­lä. Lisäk­si olem­me muka­na Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin (OIA) toi­min­nas­sa, jos­sa kes­ki­tym­me äly­tie­to­lii­ken­ne­verk­koi­hin ja data-ana­ly­tiik­kaan. Olem­me myös teh­neet bench­mark­kaus­ta ulko­mail­la ja tuo­neet oppi­mi­sym­pä­ris­tön ja sen lait­teet OSAOn kam­puk­sel­le. Tavoit­tee­nam­me on edis­tää uusien tek­no­lo­gis­ten rat­kai­su­jen käyt­töön­ot­toa ja kehi­tys­tä alu­eel­li­ses­ti, Lyly ker­too.

Suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole­val­le OSAO 3.0‑kampukselle ollaan­kin täl­lä het­kel­lä teke­mäs­sä ensim­mäi­sen ker­rok­sen laa­juis­ta tie­to­lii­ken­ne­verk­koa robo­teil­le. Tar­koi­tuk­se­na on, että robot­ti voi ottaa kam­puk­sel­le tule­via opis­ke­li­joi­ta tai vie­rai­li­joi­ta vas­taan ja neu­voa tien tai saat­taa peril­le oike­aan tilaan.

Alu­eel­li­seen kehit­tä­mi­seen kuu­luu myös yhteis­ke­hit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­li. Robot­ti­koi­rien käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia voi­daan tun­nis­taa ja ver­tail­la alal­la, min­kä lisäk­si suun­ni­tel­laan ja arvioi­daan eri­lai­sia käyt­tö­ta­pauss­ke­naa­rioi­ta ja arvioi­daan nii­tä.