Ouluun perus­te­taan Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus

27.5.2024

Raken­nus­ter­vey­den mer­ki­tys koros­tuu yhä enem­män, kun ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen mark­ki­nat jat­ka­vat kas­vu­aan. Oulun yli­opis­to ja Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri ovat saa­neet val­mis­te­lu­ra­hoi­tus­ta uuden raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen ja sii­hen liit­ty­vän labo­ra­to­rion perus­ta­mi­seen. Tämä han­ke ei ole vain aka­tee­mi­nen pro­jek­ti, vaan avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia alu­een yri­tyk­sil­le ja koko Suo­mel­le.

Ensim­mäi­nen työ­pa­ja pide­tään 13.6. klo 13, jos­sa tar­ken­ne­taan osaa­mis­kes­kuk­sen tavoit­tei­ta ja toi­min­ta­suun­ni­tel­maa. Syys­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä toi­ses­sa työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään labo­ra­to­rion suun­nit­te­luun. Yri­tyk­set ja muut osa­puo­let ovat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan työ­pa­joi­hin ja tilai­suuk­siin, mikä tar­jo­aa heil­le mah­dol­li­suu­den olla etu­lin­jas­sa kehit­tä­mäs­sä tätä mer­kit­tä­vää osaa­mis­kes­kus­ta.

– Tavoit­tee­na on raken­taa tut­ki­joi­ta ja yri­tys­maa­il­maa pal­ve­le­va koko­nai­suus yhdes­sä yri­tys­ten kans­sa, ker­too Hyvä sisäil­ma ja raken­nus­ter­veys ‑alu­een pro­fes­so­ri Ulla Have­ri­nen-Shaugh­nes­sy Oulun yli­opis­tos­ta.

Osaa­mis­kes­kus tulee hyö­dyn­tä­mään yri­tys­ten ja oppi­lai­tos­ten osaa­mis­ta uuden tie­don ja lii­ke­toi­min­nan syn­nyt­tä­mi­sek­si. Tämä moni­tie­tei­nen ja poik­ki­toi­mia­lai­nen eko­sys­tee­mi sekä moni­puo­li­nen tut­ki­mus- ja ope­tus­la­bo­ra­to­rio tule­vat pal­ve­le­maan käyt­tä­jiä ympä­ri maa­il­man.

Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen myö­tä Oulu ja Suo­mi voi­vat nous­ta joh­ta­vak­si ter­veel­li­sen raken­ta­mi­sen kes­kuk­sek­si. Mark­ki­na- ja asia­kas­ym­mär­ryk­sen hank­ki­mi­nen sekä yri­tys­ten tuot­ta­mien rat­kai­su­jen tes­taa­mi­nen ja veri­fioin­ti oikeis­sa ympä­ris­töis­sä aut­ta­vat yri­tyk­siä kehit­tä­mään kil­pai­lu­ky­kyi­siä ja inno­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta.

– Osaa­mis­kes­kuk­ses­sa tuo­te­taan monen­lai­sia pal­ve­lui­ta, ja sen on tar­koi­tus aut­taa yri­tyk­siä kehit­tä­mään rat­kai­su­ja ja pal­ve­lui­ta, luo­maan ja jaka­maan osaa­mis­ta toi­mi­joi­den kes­ken, avaa­maan ver­kos­to­ja maa­il­mal­le ja aut­ta­maan kan­sain­vä­li­siin alus­toi­hin kyt­key­ty­mi­ses­sä, Have­ri­nen-Shaugh­nes­sy lisää.

Lii­ke­toi­min­ta­po­ten­ti­aa­li on val­ta­va. Osaa­mis­kes­kus tulee pal­ve­le­maan kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan toi­mi­joi­ta, mate­ri­aa­lien val­mis­ta­jia, talo­tek­nis­ten rat­kai­su­jen kehit­tä­jiä, ICT-alan yri­tyk­siä, sisäil­man laa­tua­na­lyy­se­ja ja mik­ro­bia­na­ly­tiik­kaa tuot­ta­via yri­tyk­siä, sekä hyvin­voin­ti- ja lää­ke­tie­teen alo­ja. Tämä tar­jo­aa laa­jan alus­tan uusien inno­vaa­tioi­den ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lien kehit­tä­mi­sel­le.

Par­hail­laan sel­vi­te­tään, mis­sä labo­ra­to­rio voi­si sijai­ta, ja tar­koi­tuk­se­na on toteut­taa osaa­mis­kes­kus ja labo­ra­to­rio täy­den­tä­mäl­lä ole­mas­sa ole­vaa osaa­mis­ta ja infraa. Tämä pro­jek­ti on ajan­koh­tai­nen vas­taus kas­va­vaan tar­pee­seen ter­veel­li­sis­tä raken­nus­rat­kai­suis­ta ja avaa uusia ovia lii­ke­toi­min­nal­le niin pai­kal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti.

Uuden osaa­mis­kes­kuk­sen on tar­koi­tus olla toi­min­nas­sa vuo­den 2025 aika­na.  Pro­jek­tin ete­ne­mis­tä ja muun muas­sa työ­pa­joi­hin voit­te ilmoit­tau­tua OIA vies­tin­tää seu­raa­mal­la, tai pro­jek­tin koti­si­vul­ta https://www.oulu.fi/fi/projektit/rakennusterveyden-osaamiskeskus.