Haus­sa hyvä haas­te

Hyvä haas­te ansait­see tul­la rat­kais­tuk­si.

Haas­te­läh­töi­sel­lä kehit­tä­mi­sel­lä luo­daan uut­ta. Par­haim­mil­laan yhden haas­te, aito tosie­lä­män kehit­tä­mis­koh­de, voi olla uut­ta lii­ke­toi­min­taa toi­sel­le. Oli­pa haas­teen rat­kai­su­ta­pa nimel­tään ja muo­dol­taan nopea kokei­lu, tar­ve­läh­töi­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­nen, UX Chal­len­ge tai vaik­ka Design Sprint, haas­teen avaa­ja saa käyt­töön­sä ulkoi­sen tuo­te­ke­hi­ty­syk­si­kön. Avoi­men inno­vaa­tion peri­aat­tei­den mukai­ses­ti kai­ken osaa­mi­sen ja inno­va­tii­vi­suu­den ei tar­vit­se olla omil­la palk­ka­lis­toil­la.

Nopeis­sa kokei­luis­sa haas­teen avaa­ja tar­jo­aa myös kokei­lu­ym­pä­ris­tön uusil­le rat­kai­suil­le. Rat­kai­si­ja toi­mii kokei­li­ja­na ja tes­taa rat­kai­sun­sa toi­mi­vuut­ta aidos­sa ympä­ris­tös­sä oikei­den käyt­tä­jien kans­sa. Tar­ve­läh­töi­ses­sä yhteis­ke­hit­tä­mi­ses­sä haas­teen avaa­ja etsii ja kehit­tää uusia rat­kai­su­ja yhdes­sä yri­tys­ten kans­sa. Design Sprint mah­dol­lis­taa iso­jen ongel­mien rat­kai­sun ja uusien ideoi­den tes­taa­mi­seen muu­ta­man päi­vän työs­ken­te­lyl­lä. Design Sprin­tis­tä tii­vis­tet­ty UX Chal­len­ge tar­jo­aa kei­no­ja digi­taa­li­sen tuot­teen käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen. Haas­te­läh­töi­seen kehit­tä­mi­seen löy­tyy luke­ma­ton mää­rä eri­lai­sia toteu­tus­mal­le­ja, ja aina voi sovel­taa oman mene­tel­män.

Rat­kais­ta­van haas­teen muka­na inno­vaa­tio­työ joko nousee tai kaa­tuu. Mut­ta mil­lai­nen on hyvä haas­te? Hyvä haas­te sisäl­tää aina rat­kai­sun mah­dol­li­suu­den. Haas­te ei kos­kaan ole sama asia kuin tut­ki­muson­gel­ma.

Haas­teen muo­toi­lu on haas­ta­vaa!

Haas­te voi olla tek­ni­nen tai tuo­te­ke­hi­tyk­sen suun­nit­te­luon­gel­ma, se voi liit­tyä ole­mas­sa ole­van tuot­teen kehi­tys­ver­sioon tai täy­sin uuden kehit­tä­mi­seen. Haas­te voi olla myös bis­nek­seen liit­ty­vä ongel­ma. Sen on kui­ten­kin olta­va tiet­ty, rajat­tu ongel­ma. Haas­te ei saa olla lii­an laa­ja, kos­ka rat­kai­si­jan pitää pys­tyä muut­ta­maan haas­te tavoit­teik­si. Haas­teen avaa­jal­la pitää olla näke­mys toi­vo­tus­ta rat­kai­sus­ta: haas­te pitää kuva­ta sel­keäs­ti myös toi­vo­tun lop­pu­tu­lok­sen suh­teen. Haas­teen tulee olla hou­kut­te­le­va, sen pitää haas­taa rat­kai­si­jat osal­lis­tu­maan! Hyvä haas­te mah­dol­lis­taa inno­vaa­tiot ja avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia kai­kil­le osa­puo­lil­le. Sik­si muo­toi­luun kan­nat­taa uhra­ta aikaa ja vai­vaa.

OIA haas­taa haas­teet

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa haas­te­läh­töi­siä inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mia kump­pa­neil­leen. Esi­merk­ki­nä Sopeu­tu­va tila ‑idea­kil­pai­lu, jos­sa haet­tiin digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja suju­vaan arkeen. Haas­te oli onnis­tu­nut, mut­ta toteu­tus­ta­pa jäi osal­lis­tu­jil­le ilmei­sen vie­raak­si. Nyt OIA:n Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat ‑pro­jek­ti (TIA) on käyn­nis­tä­mäs­sä haas­te­haun. Löy­det­ty­jä haas­tei­ta rat­ko­taan nopei­den kokei­lu­jen ohjel­mas­sa. Toteu­tet­ta­vat kokei­lut vali­taan tar­jous­kil­pai­lun kaut­ta, ja kokei­lun toteu­tus­ta tue­taan muu­ta­man tuhan­nen euron raha­sum­mal­la. Kokei­luil­la hae­taan oppia rat­kai­suun liit­tyen. Kokei­lu ei siis ole sama kuin pilot­ti, joka on pikem­min­kin var­mis­tus tuot­teen tai pal­ve­lun toi­mi­vuu­des­ta ennen mark­ki­noil­le menoa.

Onko sinul­la ongel­ma, johon haluai­sit kokeil­la uusia rat­kai­su­ja?

Blo­gin kir­joit­ta­ja Pir­jo Kos­ki­nie­mi vas­taa avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­luis­ta Business­Oulussa.