Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat (TIA)

Tie­toon perus­tu­van inno­vaa­tion alus­tat ovat yri­tyk­sil­le tar­koi­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta, jois­sa enna­koin­ti- ja mark­ki­na­tie­to lii­te­tään osak­si mui­ta yri­tys­pal­ve­lui­ta ja yhteis­ke­hit­tä­mis- ja kokei­lu­pal­ve­lui­ta. Avoi­men inno­vaa­tion peri­aat­tei­den mukai­set haas­te­läh­töi­set inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mat eivät jää yksit­täi­sik­si tapah­tu­mik­si, vaan nii­den ympä­ril­le muo­dos­tuu pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­ta yri­tys­ten on help­po käyt­tää. Kokei­lu- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töt muo­tou­tu­vat yri­tys­ten tar­pei­den perus­teel­la. Osal­lis­ta­mal­la yri­tyk­siä inno­vaa­tio­toi­min­taan kehi­te­tään Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin eko­sys­tee­me­jä.

Hank­kees­sa muka­na:

Business­Oulu

Hank­keen kes­to:

1.5.2023–28.2.2025

Bud­jet­ti:

331 282 EUR

Lisä­tie­to­ja:

Jari Joki­sa­lo
jari.jokisalo@businessoulu.com
046 923 1397