Sopeu­tu­va tila – Uusia rat­kai­su­ja suju­vaan arkeen haus­sa

Onko sinul­la idea digi­taa­li­ses­ta rat­kai­sus­ta, jon­ka avul­la tila voi­si sopeu­tua parem­min ihmi­sen tar­pei­siin? Nokia, Busi­ness­A­se­ma, Business­Oulu ja Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si avaa­vat mata­lan kyn­nyk­sen idea­kil­pai­lun, jol­la hae­taan uusia rat­kai­su­ja tilan saa­vu­tet­ta­vuu­teen, hou­kut­te­le­vuu­teen ja käy­tön tehok­kuu­teen.

Idea­kil­pai­lus­sa hae­taan uusia, inno­va­tii­vi­sia ideoi­ta ja rat­kai­su­ja. Par­hai­den rat­kai­su­jen esit­tä­jät voi­vat pääs­tä yhteis­ke­hit­tä­mään rat­kai­sua yhdes­sä haas­teen avaa­jien kans­sa.

Miten tila saa­daan toi­mi­maan suju­vas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti digi­taa­li­sin kei­noin?

Idea­kil­pai­lul­la hae­taan toteut­ta­mis­kel­poi­sia rat­kai­su­ja sii­hen, miten tila (kiin­teis­tö, kam­pus) mukau­tuu käyt­tä­jän tar­pei­siin. Miten tila oli­si saa­vu­tet­ta­vam­pi, miten ihmis­tä opas­te­taan tilas­sa? Miten tilas­ta tuli­si hou­kut­te­le­vam­pi ja muka­va käyt­tää? Miten tilan yllä­pi­toa voi­si tehos­taa? Entä miten paran­taa tilo­jen toi­mi­vuut­ta, viih­ty­vyyt­tä ja kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta? Miten var­mis­taa pal­ve­lu­tuot­ta­jan näkö­kul­mas­ta opti­moi­tu tar­jon­nan sisäl­tö ja kus­tan­nus­te­hok­kuus – vaik­ka­pa ravin­to­las­sa?

Tavoit­tee­na on siis luo­da toi­mi­va ympä­ris­tö, jos­sa on hyvät olo­suh­teet ja pal­ve­lut, ja jos­sa sosi­aa­li­nen näkö­kul­ma ja ihmis­ten hyvin­voin­ti on otet­tu huo­mioon. Mik­si tuli­sin pai­kan pääl­le johon­kin tilaan, esi­mer­kik­si kam­puk­sel­le, jos etä­työ­kin on mah­dol­lis­ta? Mis­tä ja miten vaik­ka­pa vie­rai­li­ja sai­si tie­toa tilas­ta jo etu­kä­teen, ennen tilaan saa­pu­mis­ta? Onko tilaa ja mis­sä se sijait­see? Löy­tyy­kö park­ki­paik­kaa?

Inno­vaa­tio voi olla dataa eri läh­teis­tä yhdis­te­le­vä (sen­so­rit, kalen­te­rit, sää­ti­la, lii­ken­ne, ener­gian­ku­lu­tus ja hin­ta jne.) rat­kai­su. Tär­ke­ää on tie­to nyky­ti­las­ta ja eri­tyi­ses­ti tilo­jen käy­tön ennus­tet­ta­vuus ja enna­koin­ti. Miten dataa voi­si hyö­dyn­tää tilan käyt­tä­jän, pal­ve­lun tuot­ta­jan ja/tai kiin­teis­tön yllä­pi­don näkö­kul­mas­ta?

Idea­kil­pai­lul­la halu­taan tukea uusia inno­vaa­tioi­ta

Haas­teen avaa­jat halua­vat pait­si tukea uusia inno­vaa­tioi­ta, myös löy­tää uusia äly­kau­pun­gin tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den käyt­tö­ta­pauk­sia.
Nokia raken­taa uut­ta kam­pus­ta Ouluun ja etsii uusia inno­vaa­tioi­ta. Uudet toi­mi­ti­lat kat­ta­vat tuotekehitys‑, toi­mis­to- ja tuo­tan­to­ti­lo­ja ja nii­den on tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2025 aika­na. Nokian uusi äly­kam­pus luo entis­tä kat­ta­vam­mat mah­dol­li­suu­det tut­ki­muk­seen, kehi­tys­työ­hön ja tuot­tei­den val­mis­tuk­seen. Toi­mi­ti­lois­sa yhdis­ty­vät kor­kea tek­no­lo­gia sekä kes­tä­vä kehi­tys, ja nii­den suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan tule­vai­suu­den jous­ta­vat työ­ta­vat.

Busi­ness­A­se­man kiin­teis­töä käy­te­tään idea­kil­pai­lus­sa kokei­lua­lus­ta­na, jos­sa ideoi­ta ja käyt­tö­ta­pauk­sia pääs­tään kon­sep­toi­maan ja kokei­le­maan todel­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Busi­ness­A­se­ma on iso­jen kävi­jä­mää­rien moni­muo­toi­nen tila ja äly­kiin­teis­tö, jos­sa kokei­luun tar­jol­la IOT-dataa mm. kävi­jä­mää­ris­tä, eri tilo­jen ja ravin­to­la­paik­ko­jen käyt­tö­as­teis­ta sekä ilman­laa­dus­ta. Tilan, datan ja 3D-mal­lien yhdis­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa vaik­ka­pa eri­lais­ten digi­kak­sos­ten ja XR/VR-rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­sen.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin visio­na on olla Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi. Haluam­me vauh­dit­taa kor­ke­aan osaa­mi­seen poh­jau­tu­vien yri­tys­ten syn­ty­mis­tä, kehit­ty­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä sekä rat­kais­ta oulu­lais­ten inno­vaa­tioi­den avul­la glo­baa­le­ja eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia. Kau­pun­ki ja muut inno­vaa­tio­al­lians­sin kump­pa­nit tuke­vat ja nopeut­ta­vat kehi­tys­tä tar­joa­mal­la eri­lai­sia pilo­toin­ti- ja kau­pun­ki­ke­hi­ty­sym­pä­ris­tö­jä elin­kei­noe­lä­mä­läh­töis­ten inno­vaa­tioi­den tes­taa­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen.

Business­Oulu pal­ve­lee yri­tyk­siä kai­kis­sa vai­heis­sa perus­ta­mi­ses­ta kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen. Avoi­men inno­vaa­tion edis­tä­mi­sek­si tar­jo­taan par­hai­ta toi­min­ta­ta­po­ja, joil­la yri­tyk­set voi­vat hakea ideoi­ta ja rat­kai­su­ja oman yri­tyk­sen ulko­puo­lel­ta ja raken­taa yhteis­työ­tä mui­den kans­sa asiak­kai­den hyväk­si.

Miten idea­kil­pai­luun osal­lis­tu­taan?

Haas­teen rat­kai­si­joi­ta ovat yri­tyk­set, eli osal­lis­tu­jil­ta vaa­di­taan y‑tunnus.
Idea­kil­pai­lu toteu­te­taan kol­mes­sa vai­hees­sa. Ensim­mäi­se­nä toteu­te­taan tämä nyt avat­tu idea- ja kon­sep­ti­ha­ku, toi­ses­sa vai­hees­sa toteu­te­taan idea­haus­sa menes­ty­nei­den kans­sa IdeaSprint­ti ja kol­man­nes­sa vai­hees­sa voit­ta­jan kans­sa rat­kai­sun tes­taus Busi­ness­A­se­mal­la.

1. Idea­ha­ku avat­tu

Idea­ha­ku käyn­nis­tyy 10.5.2023 ja on avoin­na 31.05.2023 saak­ka.

Idea­ha­kuun osal­lis­tu­taan jät­tä­mäl­lä rat­kai­sui­dea lomak­keel­la https://www.lyyti.in/sopeutuvatila. Idean voi esit­tää suo­mek­si tai englan­nik­si.

Idea­haul­la hae­taan täy­sin uusia ideoi­ta, ei mark­ki­noil­la ole­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Idea­ha­kuun tul­leet rat­kai­sut arvioi­daan uutuusar­von, inno­va­tii­vi­suu­den, toteut­ta­mis­kel­poi­suu­den ja skaa­lau­tu­vuu­den suh­teen. Tuo­ma­ris­toon kuu­lu­vat haas­teen avaa­jat ja mah­dol­li­ses­ti mui­ta­kin taho­ja. Idea­ha­kuun tul­leis­ta rat­kai­suis­ta vali­taan jat­koon enin­tään 10 paras­ta. Vali­tuil­le ilmoi­te­taan säh­kö­pos­til­la.

2. IdeaSprint­ti syk­syl­lä

IdeaSprint­tiin vali­taan mukaan enin­tään 10 ensim­mäi­sen vai­heen idea­haun paras­ta rat­kai­sua.

IdeaSprint­ti toteu­te­taan alkusyk­syl­lä 2023. IdeaSprint­ti koos­tuu 1–2 h aloi­tus­ti­lai­suu­des­ta, yri­tys­koh­tai­sis­ta spar­rauk­sis­ta (30 min / yri­tys) ja rat­kai­su­jen pitc­haus-tilai­suu­des­ta. Rat­kai­sut arvioi­daan kuten idea­haus­sa.

IdeaSprin­tin voit­ta­ja saa pal­kin­to­na 3 000 eur rat­kai­sun­sa Proof of Concep­tin toteu­tuk­seen. Pal­kin­non lah­joit­taa Nokia. PoC toteu­te­taan Busi­ness­A­se­mal­la.

3. PoCin toteu­tus Busi­ness­A­se­mal­la

IdeaSprin­tin voit­ta­ja pää­see tes­taa­maan ja yhteis­ke­hit­tä­mään rat­kai­su­aan aidos­sa ympä­ris­tös­sä ja oikei­den käyt­tä­jien kans­sa Busi­ness­A­se­mal­la Oulus­sa. Toteu­tus rää­tä­löi­dään voit­ta­jan kans­sa. Voit­ta­jal­la on käy­tet­tä­vis­sään toteu­tuk­seen 3 000 euron pal­kin­to­ra­ha.

Osal­lis­tu nyt!

Idea­kil­pai­lu ja sen jat­ko­toi­met aut­ta­vat yri­tys­tä kehit­tä­mään omaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Par­hail­le on luvas­sa mah­dol­li­suus pääs­tä kokei­le­maan ja kehit­tä­mään rat­kai­sua Busi­ness­A­se­mal­la Oulus­sa. Osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua mui­den yri­tys­ten ja osaa­jien kans­sa. Idea­kil­pai­lun osal­lis­tu­jil­le rää­tä­löi­dään tar­peen mukaan jat­ko­pol­ku­ja idean jat­ko­ke­hit­tä­mi­sek­si. Kil­pai­lun kaut­ta on myös mah­dol­lis­ta saa­da näky­vyyt­tä omal­le rat­kai­sul­le esim. Business­Oulun ja Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kana­vis­sa ja tapah­tu­mis­sa. Idea­kil­pai­lu tai sen jat­ko­toi­met eivät muo­dos­ta han­kin­ta­ka­na­vaa haas­teen avaa­jien suun­taan.

Lisä­tie­to­ja idea­kil­pai­lus­ta
Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, p. 040 592 5375
Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, p. 040 183 4722