Olk­ka­ri Goes Klus­te­rit 11.6.

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, osaa­jia ja kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä.

Mil­tä mais­tui­si digi­taa­li­nen vesi? Miten ote­taan 100 seu­raa­vaa askel­ta entis­tä älyk­kääm­pään Ouluun? Tie­dät­kö, mitä teol­li­suus halu­aa juu­ri nyt? Mitä osaa­mis­ta ICT-ala tar­vit­see? Kesä-Olk­ka­ri avaa näy­teik­ku­nan oulu­lai­sen osaa­mi­sen ja yri­tysklus­te­rei­den maa­il­maan.

Ilmoit­tau­du mukaan!

Ajan­koh­ta: 11.6.2024 klo 11 – 16
Paik­ka:
Busi­ness­A­se­ma, Hal­li­tus­ka­tu 36, Oulu (vain live)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/Olkkari_goes_klusterit

Ohjel­ma

11.00 — 11.45 Lou­nas tar­jol­la Antell Ase­mal­la

11.45 — 12.30
Mitä OIAs­sa osa­taan? Maria Vuo­ren­so­la, Business­Oulu (Lava)
Oulun ICT-ala — fokusa­lu­eet ja osaa­mis­tar­peet, Jus­si Lepo­nie­mi, Business­Oulu (Lava)
Nos­ta yri­tyk­se­si osaa­mis­ta Hori­sont­ti-rahoi­tuk­sen avul­la — Case Lux­met, Mik­ko Joki­nen (Lava)

Ohjeis­tus päi­vän ohjel­maan ja siir­ty­mi­nen rin­nak­kais­ses­sioi­hin

12.45 — 13.15 Rin­nak­kais­ses­sio 1 - valit­se itsel­le­si kiin­nos­ta­vam­pi tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
Mitä Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ril­le kuu­luu kesäl­lä 2024 Miten var­mis­tam­me, että meil­lä on nyt ja tule­vai­suu­des­sa raken­nusa­lan osaa­jia? Kuin­ka alal­le saa­daan nos­tet­ta? Klus­te­ri yhdis­tää Poh­jois-Suo­men raken­ta­mi­sa­lan yri­tyk­set, oppi­lai­tok­set ja viran­omai­set toi­mi­maan raken­ta­mi­sa­lan sekä alu­eel­li­sen kehit­ty­mi­sen par­haak­si. Tule kuu­le­maan, mis­sä tun­nel­mis­sa syk­sy 2024 pääs­tään käyn­nis­tä­mään. (Lava)
Vesia­lan digi­taa­li­nen val­lan­ku­mous. Elä­mäm­me riip­puu puh­taas­ta vedes­tä. Tur­val­li­sen vesi­huol­lon uusia rat­kai­su­ja pää­see tule­vai­suu­des­sa tes­taa­maan ja pilo­toi­maan aidos­sa jäte­ve­si­ver­kos­tos­sa Oulus­sa. Samaan aikaan digi­taa­lis­ten vesien lip­pu­lai­va­han­ke tur­vaa vesi­va­ro­ja digi­taa­lis­ten kak­sos­ten avul­la. Huip­pu­tut­ki­mus­kes­kit­ty­mä ja inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mi poh­jus­taa seu­raa­vaa val­lan­ku­mous­ta vesia­lal­la – digi­taa­li­ses­ti. (Ahjo)

13.15 — 13.45 Rin­nak­kais­ses­sio 2 - valit­se itsel­le­si kiin­nos­ta­vam­pi tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
Mil­loin mark­ki­noil­le – Radio­Park ja ajoit­ta­mi­sen tai­to Oikea-aikai­nen mark­ki­noil­le meno on tai­to­la­ji. Radio­Park halu­aa aut­taa yri­tys­kent­tää ymmär­tä­mään mil­loin on oikea het­ki uusim­man lan­gat­to­man tek­no­lo­gian sovel­ta­mi­seen lii­ke­toi­min­nak­si. Tek­no­lo­gian kehi­tyk­sen seu­raa­mi­nen tuo yhden kul­man, mut­ta miten saam­me luet­tua mark­ki­noil­ta tule­via sig­naa­le­ja? Tule poh­ti­maan miten Radio­Park voi tar­jo­ta lisä­ar­voa täs­sä pala­pe­lis­sä. (Lava)
OSAO digi­ky­vyk­kyy­den edis­tä­jä­nä Tule vai­kut­ta­maan kehi­tys­työ­hön! Miten työ­elä­mä­kump­pa­nit voi­si­vat hyö­dyn­tää OSAOn tule­vai­suu­den digi­ky­vy­käs­tä kam­pus­ta? Works­ho­pis­sa esi­tel­lään alus­ta­via suun­ni­tel­mia uusis­ta digi­taa­li­sis­ta oppi­mi­sym­pä­ris­töis­tä ja kes­kus­tel­laan nii­den mah­dol­li­suuk­sis­ta edis­tää yri­tys­ten digi­ky­vyk­kyyt­tä. (Ahjo)

13.45 — 14.00 Tau­ko

14.00 — 14.30 Rin­nak­kais­ses­sio 3 - valit­se itsel­le­si kiin­nos­ta­vam­pi tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
OYSTER — digi­ta­li­saa­tio ja tule­vai­suu­den ter­veys­tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan, mitä uusia mah­dol­li­suuk­sia tar­joam­me yri­tyk­sil­le ja inno­vaat­to­reil­le tes­tausym­pä­ris­tö­jen saral­la sekä uuden yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­tyen. Haluam­me myös innol­la kuul­la tei­dän tar­pei­tan­ne, jot­ta voim­me kehit­tää OYS­TER-koko­nai­suut­ta entis­tä­kin parem­min vas­taa­maan tule­vai­suu­den haas­tei­siin ja mah­dol­li­suuk­siin! (Lava)
Osaa­mi­ses­ta kil­pai­lue­tua – Mil­lai­sel­le osaa­mi­sel­le on tar­vet­ta? Tule ker­to­maan, miten kor­kea­kou­lut voi­vat kon­kreet­ti­sin kei­noin tukea yri­tys­tä­si hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mi­ses­sä. Works­ho­pis­sa esi­tel­lään Oulun yli­opis­ton ja Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhdes­sä teet­tä­män sidos­ryh­mä­ky­se­lyn tulok­sia ja käy­dään kes­kus­te­lua jat­ku­van oppi­mi­sen tar­jon­nan kehit­tä­mi­ses­tä. (Ahjo)

14.30 — 15.00 Rin­nak­kais­ses­sio 4 - valit­se itsel­le­si kiin­nos­ta­vam­pi tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
Kier­to­ta­lous­klus­te­ri edis­tää Oulun seu­dun yri­tys­ten kier­to­ta­lous­lii­ke­toi­min­taa
Kun kier­to­ta­lous hii­pii ja loik­kii bis­nek­seen joka nur­kal­ta, niin lain­sää­dän­nön kuin rahoi­tuk­sen kaut­ta, ei sijaa enää jää kes­tä­mät­tö­mäs­ti toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le. Mitä kier­to­ta­lous­klus­te­ri voi ja mitä mei­dän pitäi­si teh­dä, jot­ta tehok­kaas­ti tuem­me yri­tyk­siä kier­to­ta­lous­siir­ty­mäs­sä? Mihin pitäi­si kes­kit­tyä — ehkä kier­to­ta­lou­den mukai­seen suun­nit­te­luun? Voi­si­ko oulu­lai­nen kier­to­ta­lous olla tule­vai­suu­des­sa tun­net­tu nime­no­maan suun­nit­te­lus­ta? Tule päh­käi­le­mään sitä, miten anne­taan par­hai­ten lisää kier­rok­sia kier­to­ta­lou­teen! (Lava)
Prin­toCent – elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den uudis­ta­ja Tie­sit­kö, että Oulu on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu pai­ne­tun älyn kes­kus? Tule tutus­tu­maan pai­ne­tun älyn tuo­te­de­moi­hin ja yri­tyk­siin (Ahjo)

15.00 — 15.30 Kah­vit ja 100 seu­raa­vaa askel­ta älyk­kääm­pään Ouluun, Ari Sai­ne, Business­Oulu, kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro Olli Lii­na­maa, Nokia (Lava)
Oulus­sa ote­taan 100 askel­ta koh­ti älyk­kääm­pää kau­pun­kia. Tavoit­tee­na on, että 50 askel­ta on yri­tys­ten teke­miä kokei­lu­ja kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä ja 50 mui­ta äly­kau­pun­kiin suun­taa­via toi­mia. Toi­met suun­tau­tu­vat seit­se­mään tee­maan: kau­pun­gin toi­mi­mi­seen kokei­lu­ym­pä­ris­tö­nä yri­tyk­sil­le, Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 tuke­mi­seen, hii­li­neut­raa­liu­den tavoit­te­le­mi­seen, kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mi­seen, tule­vai­suu­den tek­no­lo­gioi­den ja kier­to­ta­lous­tee­mo­jen käyt­töön ope­tuk­ses­sa, teko­ä­lyn käyt­töön ja meta­ver­su­min hyö­dyn­tä­mi­seen. 

Päi­vän aika­na on mah­dol­li­suus tes­ta­ta The War­ming Sur­faces Com­pa­nyn läm­piä­vää halia-pöy­tää Antell Ase­mal­la.

Rin­nak­kais­ta­pah­tu­ma

EU-rahoi­tuskli­nik­ka klo 12.30 — 15.00 (Ter­va­tyn­ny­ri)

Onko yri­tyk­se­si kiin­nos­tu­nut hyö­dyn­tä­mään EU:n tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­tu­kea eli Hori­sont­ti-rahoi­tus­ta?

EU:n Hori­sont­ti-rahoi­tus­ha­ke­muk­set ovat tyy­pil­li­ses­ti yhteis­ha­ke­muk­sia, jois­sa yri­tyk­set, tut­ki­mus­ryh­mät ja kor­kea­kou­lut tavoit­te­le­vat alaa uudis­ta­via inno­vaa­tio­ta. Kump­pa­nuus­ver­kos­tois­sa myös vähem­män koke­neet yri­tyk­set pää­se­vät mukaan oppi­maan ilman veto­vas­tuu­ta. Hank­keet voi­vat kui­ten­kin olla myös yksit­täi­sen yri­tyk­sen teke­miä.

EU-rahoi­tus­ki­lin­kal­la pää­set kes­kus­te­le­maan Oulun yli­opis­ton EU-rahoi­tus­asian­tun­ti­joi­den kans­sa yri­tyk­sel­le­si sopi­vis­ta Hori­sont­ti-rahoi­tus­vaih­toeh­dois­ta sekä rahoi­tuk­sen hake­mi­seen ja rahoi­te­tun hank­keen toteu­tuk­seen liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiois­ta. Yli­opis­ton rahoi­tus­asian­tun­ti­joil­la on pit­kä­ai­kai­nen koke­mus onnis­tu­nei­den Hori­sont­ti-rahoi­tus­ha­ke­mus­ten val­mis­te­luis­ta ja hank­kei­den toteu­tuk­sen tues­ta. Kli­nik­ka on mak­su­ton eikä se sido sinua mihin­kään jat­ko­toi­men­pi­tei­siin.

Ter­ve­tu­loa kes­kus­te­le­maan Hori­sont­ti ‑rahoi­tuk­ses­ta yri­tyk­se­si hyväk­si!

Tapah­tu­ma on suo­men­kie­li­nen.

Lisä­tie­to­ja:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
p. 040 592 5375

Soi­le Joki­nen
soile.jokinen@businessoulu.com
p. 040 183 4722