Busi­ness­A­se­ma toi­mii tek­no­lo­gian tes­tausym­pä­ris­tö­nä — Halian pöy­dät läm­mit­tä­vät sisä- ja ulko­ti­lois­sa

Busi­ness­A­se­ma tar­jo­aa yri­tyk­sil­le otol­li­sen tes­tausym­pä­ris­tön esi­mer­kik­si tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den kokei­luun. Yksi kokei­luun osal­lis­tu­neis­ta yri­tyk­sis­tä on The War­ming Sur­faces Com­pa­ny. Busi­ness­A­se­man aulas­sa pää­oven vie­res­sä sijait­se­vaan pöy­tään asen­net­tiin vuo­den alus­sa yri­tyk­sen kehit­tä­mä Halia-läm­mi­tin­jär­jes­tel­mä. Pöy­tään lisät­tiin kul­le­kin istu­ma­pai­kal­le myös QR-koo­di­tar­rat, jois­ta läm­mi­tyk­sen pys­tyy akti­voi­maan ja läm­pö­ti­laa sää­tä­mään.

Kuva: Jari Joki­sa­lo Busi­nes­sOu­lul­ta esit­te­lee Hal­tia­nin sen­so­rei­ta, joil­la teh­dään tes­taus­ta Busi­ness­A­se­mal­la.

– Tes­taus oli meil­le mah­ta­va tilai­suus. Se sysä­si käyn­tiin tuo­te­ke­hi­tyk­sen, jon­ka ansios­ta meil­tä tule­vat lähiai­koi­na mark­ki­noil­le läm­mi­te­tyt teras­si­pöy­dät. Seu­raa­va tavoit­teem­me onkin teras­si­pöy­tien kau­pal­lis­ta­mi­nen kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le, ker­too yri­tyk­sen tuo­te­joh­ta­ja Jar­no Veh­mas.

Rans­ka kiel­si vas­ti­kään teras­si­läm­mi­tyk­sen lail­la sen aiheut­ta­mien suu­rien pääs­tö­jen takia, mikä huo­les­tut­ti alan toi­mi­jat myös muu­al­la. Läm­mi­te­tyil­le pöy­dil­le on siis luvas­sa otol­li­set mark­ki­nat. Nii­den avul­la voi­daan myös saa­vut­taa tun­tu­via ener­gia­sääs­tö­jä.

– Jos jokai­ses­sa tilan pöy­däs­sä on läm­mi­tys, on tilan yleis­läm­pö­ti­laa mah­dol­lis­ta las­kea huo­mat­ta­vas­ti, mikä puo­les­taan las­kee koko­nai­se­ner­gia­kus­tan­nuk­sia. Myös val­mis­tus­tek­no­lo­gia käyt­tää vain vähän ener­gi­aa, tote­aa vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja San­na Rousu.

Halia-pöy­dät sisäl­tä­vät uut­ta tek­no­lo­gi­aa

Pöy­tiin asen­net­tu läm­mi­tin syt­tyy QR-koo­din skan­naa­mal­la. Läm­pö­ti­laa on mah­dol­lis­ta sää­tää aina nel­jään­kym­me­neen astee­seen asti. Rousu ker­too, että idea­na on tuo­da pöy­tiin paik­ka­koh­tai­ses­ti ohjat­ta­vis­sa ole­va sätei­ly­läm­mi­tys, joka tuo ener­gia­sääs­tön lisäk­si muka­vuusar­voa käyt­tä­jil­le. Älyk­käät Halia-sätei­ly­läm­mit­ti­met perus­tu­vat pape­ri­no­hu­een ja kevyeen mate­ri­aa­liin, joka integroi­tuu sau­mat­to­mas­ti eri­lai­siin sisä­ti­lo­jen pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin, kuten sei­niin, lat­tioi­hin, oviin, huo­ne­ka­lui­hin ja mui­hin kalus­tei­siin. Sitä voi­daan­kin hyö­dyn­tää pöy­tien lisäk­si muis­sa­kin koh­teis­sa.

Busi­ness­A­se­mal­la tes­ti­koh­teek­si vali­koi­tui pöy­tä, joka sijait­see aulas­sa lähim­pä­nä ulko-ovea. Eten­kin tal­vel­la sen ohi käy vii­leä ilma­vir­ta, kun ihmi­set kul­ke­vat ovis­ta. Pöy­tä kui­ten­kin läm­mit­tää, ja vai­ku­tus alkaa nopeas­ti QR-koo­din kaut­ta tapah­tu­van käyn­nis­tä­mi­sen jäl­keen. The War­ming Sur­face Com­pa­ny on saa­nut käyt­tä­jil­tä ja eril­li­sil­tä tes­taus­ryh­mil­tä arvo­kas­ta palau­tet­ta lait­teis­ton ja käyt­tö­liit­ty­män toi­min­nas­ta.

– Olem­me kerän­neet palau­tet­ta QR-koo­dien kaut­ta saa­ta­van säh­köi­sen palau­te­ky­se­lyn avul­la sekä tuo­neet Busi­ness­A­se­mal­le sidos­ryh­miäm­me tes­taa­maan pöy­tää ja kysy­neet heil­tä palau­tet­ta suul­li­ses­ti. Lisäk­si olem­me myös mitan­neet läm­pö­ti­lo­ja. Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun ener­gia­tek­nii­kan opis­ke­li­ja­ryh­mä kävi suo­rit­ta­mas­sa mit­tauk­sia tes­ti­nu­kel­la, jol­la oli mit­ta-antu­rit rei­sis­sä. Näil­lä tavoil­la pys­tyim­me tes­taa­maan, miten ihmi­set tun­te­vat läm­mön ja tun­tuu­ko se miel­lyt­tä­väl­tä.

Säh­köi­sen palau­te­ky­se­lyn perus­teel­la käyt­tä­jät ovat olleet tyy­ty­väi­siä läm­pö­vai­ku­tuk­seen, ja Busi­ness­A­se­mal­la esi­mer­kik­si asia­kas­pal­ve­lun työn­te­ki­jät ovat käy­neet mie­lel­lään läm­mit­te­le­mäs­sä pöy­dän ääres­sä tau­ko­jen aika­na. Kehi­tys­tä kai­paa­vat vie­lä QR-koo­dit. Busi­ness­A­se­man lisäk­si läm­mi­tys­jär­jes­tel­mää on tes­tat­tu myös ICT-alan PRINSE’24-seminaarissa sekä ulko­ti­lois­sa.

– Vap­pu­na asen­sim­me läm­mi­tyk­sen nel­jään teras­si­pöy­tään erään ravin­to­lan ulko­ti­lois­sa. Havait­sim­me, että läm­mi­te­tyis­sä pöy­dis­sä vie­tet­tiin pal­jon kau­em­min aikaa kuin taval­li­sis­sa pöy­dis­sä illan jo vii­len­nyt­tyä­kin. Se on mer­kit­tä­vä tulos tuot­teem­me kan­nal­ta, Veh­mas ker­too. Yri­tys onkin saa­nut tes­tauk­ses­ta pal­jon hyvää tie­toa ja koke­mus­ta seu­raa­via tuo­te­ke­hi­tyk­siä var­ten.

Läm­piä­vä pöy­tä on kokeil­ta­vis­sa Busi­ness­A­se­mal­la vie­lä tois­tai­sek­si.

Busi­ness­A­se­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tes­ta­ta tuot­tei­ta käy­tän­nös­sä

Oulun kau­pun­gil­la on pit­kä his­to­ria yri­tys­ko­kei­lu­jen toteut­ta­mi­ses­sa. Busi­ness­A­se­mal­la opit­tua osaa­mis­ta ja käy­tän­tö­jä, kuten pro­ses­se­ja ja sopi­mus­mal­le­ja, hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si Smart City ‑ohjel­mas­sa. Yhteis­työ­tä teh­dään pal­jon myös kou­lu­jen ja raken­ne­tun ympä­ris­tön kans­sa.

Busi­ness­A­se­man raken­nus­vai­hees­sa suun­ni­tel­tiin ympä­ris­tö, joka sisäl­tää perus­e­del­ly­tyk­set eri­lais­ten tes­taus­ten toteut­ta­mi­sel­le. Nii­den kaut­ta yri­tyk­set pys­ty­vät teke­mään kokei­lu­ja hel­pos­ti. Tar­vit­taes­sa kokei­luis­sa voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si valaistus‑, luki­tus- ja AV-jär­jes­tel­miä. Myös tie­dot data­läm­mi­tyk­sen ja ilman­vaih­don toi­min­nas­ta sekä veden- ja säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta ovat tar­vit­taes­sa käy­tös­sä. Valais­tus­ta onkin hyö­dyn­net­ty aktii­vi­ses­ti liit­tä­mäl­lä se osak­si vir­tu­aa­lis­ta ympä­ris­töä eMe­ta-hank­keen yhtey­des­sä.

Yksi Busi­ness­A­se­man toi­min­nois­ta on toi­mia kokei­lu­ym­pä­ris­tö­nä osa­na Prop­Tech ‑eko­sys­tee­miä. Prop­Tech yhdis­tää ICT-tek­no­lo­gian ja raken­nus­tek­nii­kan. Nii­den polt­to­pis­tees­sä on mark­ki­na-alue, jos­ta oulu­lai­set yri­tyk­set ja star­tu­pit voi­vat hyö­tyä.

– Tilan hyö­dyn­tä­mi­nen tätä tar­koi­tus­ta var­ten otet­tiin huo­mioon jo Busi­ness­A­se­man raken­ta­mi­sen aika­na, ja meil­lä onkin ollut kokei­luoh­jel­mia, joi­hin yri­tyk­set ovat voi­neet osal­lis­tua, ker­too asian­tun­ti­ja Jari Joki­sa­lo Busi­nes­sOu­lul­ta.

– Kokei­lu­ja on kah­ta eri­lais­ta: vas­tik­keet­to­mis­sa kokei­luis­sa tar­joam­me yri­tyk­sil­le tes­tausym­pä­ris­tön ja tuen kokei­luun. Vas­tik­keel­li­ses­sa mal­lis­sa kokei­lun jär­jes­tä­jä, täs­sä tapauk­ses­sa Oulun kau­pun­ki, osal­lis­tuu kokei­lun kus­tan­nuk­siin hank­ki­mal­la kokei­lun yri­tyk­sil­tä tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la. Esi­merk­ki­nä vas­tik­keel­li­ses­ta kokei­lus­ta on niin kut­sut­tu nopei­den kokei­lu­jen mal­li, jos­sa hae­taan nopeal­la aika­tau­lul­la rat­kai­su­ja tiet­tyyn tee­maan, ja sitä rat­kai­see useam­pi yri­tys samaan aikaan.

The War­ming Sur­faces Com­pa­nyn ohel­la toi­nen esi­merk­ki Busi­ness­A­se­mal­la toteu­te­tus­ta yri­tys­tes­tauk­ses­ta on Hal­tian, jol­la on yhteen­sä 130 sen­so­ria eri puo­lil­la raken­nus­ta. Nii­den avul­la voi­daan seu­ra­ta läs­nä­olon mää­rää tilois­sa ja pöy­dis­sä, sekä muun muas­sa ilman­laa­tua. Sen­so­rei­den käy­tös­tä saa­tua tie­toa Hal­tian on voi­nut hyö­dyn­tää omas­sa mark­ki­noin­nis­saan ja tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sään. Tuo­tet­tu data ja Hal­tia­nin digi­taa­li­nen mal­li tilois­ta, Empat­hic buil­ding, ovat samal­la olleet käy­tet­tä­vis­sä muis­sa kokei­luis­sa ja osa­na dataym­pä­ris­tön kehi­tys­tä.

– Yri­tyk­sil­le tes­tausym­pä­ris­tö toi­mii kei­no­na saa­da näky­vyyt­tä ja käyt­tä­jiä sekä kerä­tä palau­tet­ta, sil­lä Busi­ness­A­se­man avoin tila on jat­ku­vas­sa ja aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä.