Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus ‑hank­keen työ­pa­ja 1

Oulun yli­opis­to ja Poh­jois-Suo­men raken­nusklus­te­ri kut­su­vat sinut osal­lis­tu­maan raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen pro­jek­ti­työ­pa­jaan 13. kesä­kuu­ta klo 13:00–15:30 Oulun Yli­opis­tol­la kokous­ti­las­sa PR104.

Täs­sä hank­kees­sa perus­te­taan raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus ja sii­hen liit­ty­vä tut­ki­mus­la­bo­ra­to­rio, jot­ka yhdis­tä­vät poik­ki­tie­teel­li­ses­ti tut­ki­mus­ta ja yhteis­työ­ta­ho­ja. Tavoit­tee­na on tukea ter­veel­lis­tä raken­ta­mis­ta ja kes­tä­vää kehi­tys­tä, tar­jo­ten tukea tut­ki­muk­seen, kou­lu­tuk­seen sekä lii­ke­toi­min­taan raken­nus- ja sisäil­ma­tek­nii­kan alal­la.

Työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään osaa­mis­kes­kuk­sen kes­keis­ten tavoit­tei­den ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man tar­ken­ta­mi­seen. Tär­keim­piä aihei­ta ovat yhteis­työn edis­tä­mi­nen, pilot­ti­la­bo­ra­to­rion suun­nit­te­lu, sovel­ta­van tut­ki­muk­sen tehos­ta­mi­nen sekä tule­vien raken­nus­ter­veys­se­mi­naa­rien suun­nit­te­lu.

Tilai­suus on tar­koi­tet­tu raken­nus­ter­vey­den ja sisäil­ma-asioi­den paris­sa toi­mi­vil­le ammat­ti­lai­sil­le, kuten kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan toi­mi­joil­le, mate­ri­aa­lien val­mis­ta­jil­le, talo­tek­nis­ten rat­kai­su­jen kehit­tä­jil­le, ICT-alan yri­tyk­sil­le, sisäil­man laa­tua­na­lyy­se­ja ja mik­ro­bia­na­ly­tiik­kaa tuot­ta­vil­le yri­tyk­siä, sekä hyvin­voin­ti- ja lää­ke­tie­teen aloil­le. Osaa­mis­kes­kus tar­jo­aa laa­jan alus­tan uusien inno­vaa­tioi­den ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lien kehit­tä­mi­sel­le.

Lisä­tie­toa Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus toi­min­nas­ta: Ouluun perus­te­taan Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus – Oulu

Tilai­suu­den ohjel­ma:

13:00 Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kuk­sen esit­te­ly, ml pää­koh­dat työ­pa­ke­teis­ta. Yri­tys case(t)

13:30 Työ­pa­ke­tit: (World Café työs­ken­te­ly., 20min välein kier­to),
• TP 1: yhteis­työn edis­tä­mi­nen: (Osaa­mis­kes­kus toi­min­ta)
• TP 2: Pilot­ti­la­bo­ra­to­rio suun­nit­te­lu ja kokoa­mi­nen
• TP 3: Sovel­ta­van tut­ki­muk­sen tehos­ta­mi­nen ja pilot­ti­ke­hi­tys­hank­keet
• TP 4: Raken­nus­ter­veys semi­naa­rin 2024 suun­nit­te­lu ja kehit­tä­mi­nen tois­tu­vak­si tapah­tu­mak­si

14:50 Äänes­tys­kier­ros

15:00 Tulos­ten pur­ku

15:30 Tilai­suus päät­tyy

Ilmoit­tau­tu­mi­nen lin­kis­tä.

Ter­ve­tu­loa!

Raken­nus­ter­vey­den osaa­mis­kes­kus val­mis­te­lun tii­mi, Oulun yli­opis­ton Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­nii­kan tut­ki­musyk­sik­kö ja Poh­jois-Suo­men Raken­nusklus­te­ri