Tapah­tu­mat

|
Tapah­tu­ma

Olk­ka­ri Goes Klus­te­rit 11.6.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut Oulus­sa toi­mi­vis­ta yri­tysklus­te­reis­ta ja busi­nek­ses­ta? Mil­lai­sia osaa­jia ICT-ala tar­vit­see? Miten rat­kais­taan osaa­mis­ka­pei­koi­ta? Olk­ka­ri tar­jo­aa vas­tauk­sia näi­hin ja moneen muu­hun kiin­nos­ta­vaan kysy­myk­seen.
|
Tapah­tu­ma

Kil­pai­lu­ky­kyä Datas­ta

Tilai­suus on tar­koi­tet­tu yri­tyk­sil­le, sekä näi­den yri­tys­ten sidos­ryh­mil­le, joil­la on tar­ve ja kiin­nos­tus hyö­dyn­tää dataa entis­tä tehok­kaam­min lii­ke­toi­mis­sa ja tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä sekä uusien inno­vaa­tioi­den luo­mi­ses­sa.
|
Tapah­tu­ma

Launch of the Buil­ding Health Com­pe­tence Cen­ter Pro­ject and Expert Lec­tu­re 29.4.

The pro­gram inclu­des a Key­no­te speech by Atze Boer­stra on ‘Ven­ti­la­tion and air puri­fica­tion solu­tions to pre­vent cross-con­ta­mi­na­tion of infec­tious disea­ses’. Addi­tio­nal­ly, we will int­ro­duce a Fin­nish inno­va­tion for ensu­ring healt­hy and safe indoor air.
|
Tapah­tu­ma

Kiin­teis­tö­mark­ki­na­kat­saus ja Prop­Tech Oulu 23. — 24.4.

Tilai­suu­des­sa esi­tel­lään KTI:n laa­ti­ma vuo­sit­tai­nen Poh­jois-Suo­men alue­mark­ki­na­kat­saus ja kuul­laan alan toi­mi­joi­den näke­myk­siä kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen, raken­ta­mi­sen ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den sekä kiin­teis­tö­tek­no­lo­gian (Prop­Tech) tule­vai­suu­des­ta.
|
Tapah­tu­ma

OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le, kevät 2024

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kevään 2024 aika­na jär­jes­tet­tä­vis­sä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa.
|
Tapah­tu­ma

Prop­­Tech-klus­­te­­rin työ­pa­ja – Kiin­teis­tö­jen uudet ener­gia­rat­kai­sut

Kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan nopea digi­ta­li­soi­tu­mi­nen avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sut ja nii­hin liit­ty­vä tie­don­hal­lin­ta ovat kes­kei­ses­sä osas­sa tätä muu­tos­ta.
|
Tapah­tu­ma

Oulun Meta­ver­su­mi ‑stra­te­gia­päi­vä 11.3.2024

Meta­ver­su­mi on tule­vai­suu­den ilmiö, joka yhdis­tää digi­taa­li­sen ja fyy­si­sen maa­il­man uusil­la tavoil­la. Se luo uusia mah­dol­li­suuk­sia monil­le eri aloil­le.
|
Tapah­tu­ma

Polar Bear Pitc­hing 29.2.2024

Join the Coo­lest Star­tup Event in the World! Tic­kets Avai­lable Now!
|
Tapah­tu­ma

PRINSE’24 — Prin­toCent Industry Semi­nar 

Prin­toCent is orga­nizing the 8th Industry Semi­nar 24.–25.1.2024 in Oulu! At PRINSE the Prin­ted Intel­li­gence com­mu­ni­ty gat­hers from all parts of the world to hear the sta­tus of the industry and tech­no­lo­gy, to meet old and new friends and to do busi­ness. Regi­stra­tion is open and ear­ly-bird rates apply until 8.12.
|
Tapah­tu­ma

Prop­­Tech-klus­­te­­rin työ­pa­ja

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Prop­Tech ‑klus­te­ri­toi­min­nan ensim­mäi­seen works­ho­piin 28.11. klo 8.30 – 12 Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­le! Tule mukaan vai­kut­ta­maan Prop­Tech-klus­te­rin fokuk­sen ja tee­mo­jen raken­ta­mi­seen.
|
Tapah­tu­ma

Nort­hern Power — Hydro­­gen-the­­med busi­ness event in Oulu, Fin­land 14.2.2024

Nort­hern Power is part of Nor­dic Hydro­gen Week on Februa­ry 13–15th, 2024.
|
Tapah­tu­ma

OIA-Olk­­ka­­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.
|
Tapah­tu­ma

Nort­hern Glow

Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuo­si! Tapah­tu­ma valai­see 22. mar­ras­kuu­ta jäl­leen Oulun lii­ke-elä­mää tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin.
|
Tapah­tu­ma

Futu­re­Tech Oulu koko­aa äly­kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­sia

Tapah­tu­ma kes­kit­tyy älyk­kään kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­siin, teko­ä­lyyn ja sii­hen liit­ty­vään lii­ke­toi­min­taan sekä inno­vaa­tioi­hin.
|
Tapah­tu­ma

OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kesän jäl­keen jär­jes­tet­tä­vil­lä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sil­la.
|
Tapah­tu­ma

Sopeu­tu­va tila – Uusia rat­kai­su­ja suju­vaan arkeen haus­sa

nko sinul­la idea digi­taa­li­ses­ta rat­kai­sus­ta, jon­ka avul­la tila voi­si sopeu­tua parem­min ihmi­sen tar­pei­siin? Nokia, Busi­ness­A­se­ma, Business­Oulu ja Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si avaa­vat mata­lan kyn­nyk­sen idea­kil­pai­lun, jol­la hae­taan uusia rat­kai­su­ja tilan saa­vu­tet­ta­vuu­teen, hou­kut­te­le­vuu­teen ja käy­tön tehok­kuu­teen.
|
Tapah­tu­ma

Tule mukaan rat­kai­se­maan ter­vey­den­huol­lon kipu­pis­tei­tä

Jär­jes­täm­me inno­vaa­tio­kil­pai­lun, joka hakee rat­kai­su­ja hyvin­voin­tia­lu­een poti­las­pol­kui­hin.