Tapah­tu­mat

|
Tapah­tu­ma

Polar Bear Pitc­hing 29.2.2024

Join the Coo­lest Star­tup Event in the World! Tic­kets Avai­lable Now!
|
Tapah­tu­ma

PRINSE’24 — Prin­toCent Industry Semi­nar 

Prin­toCent is orga­nizing the 8th Industry Semi­nar 24.–25.1.2024 in Oulu! At PRINSE the Prin­ted Intel­li­gence com­mu­ni­ty gat­hers from all parts of the world to hear the sta­tus of the industry and tech­no­lo­gy, to meet old and new friends and to do busi­ness. Regi­stra­tion is open and ear­ly-bird rates apply until 8.12.
|
Tapah­tu­ma

Prop­­Tech-klus­­te­­rin työ­pa­ja

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Prop­Tech ‑klus­te­ri­toi­min­nan ensim­mäi­seen works­ho­piin 28.11. klo 8.30 – 12 Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­le! Tule mukaan vai­kut­ta­maan Prop­Tech-klus­te­rin fokuk­sen ja tee­mo­jen raken­ta­mi­seen.
|
Tapah­tu­ma

Nort­hern Power — Hydro­­gen-the­­med busi­ness event in Oulu, Fin­land 14.2.2024

Nort­hern Power is part of Nor­dic Hydro­gen Week on Februa­ry 13–15th, 2024.
|
Tapah­tu­ma

OIA-Olk­­ka­­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.
|
Tapah­tu­ma

Nort­hern Glow

Nort­hern Glow ‑bis­nes­foo­ru­min 10-vuo­tis­juh­la­vuo­si! Tapah­tu­ma valai­see 22. mar­ras­kuu­ta jäl­leen Oulun lii­ke-elä­mää tar­jo­ten uusia näkö­kul­mia, ins­pi­raa­tio­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Tänä vuon­na kes­ki­tym­me yhteen yri­tyk­sen tär­keim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä eli ihmi­siin.
|
Tapah­tu­ma

Futu­re­Tech Oulu koko­aa äly­kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­sia

Tapah­tu­ma kes­kit­tyy älyk­kään kau­pun­gin mah­dol­li­suuk­siin, teko­ä­lyyn ja sii­hen liit­ty­vään lii­ke­toi­min­taan sekä inno­vaa­tioi­hin.
|
Tapah­tu­ma

OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kesän jäl­keen jär­jes­tet­tä­vil­lä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sil­la.
|
Tapah­tu­ma

Sopeu­tu­va tila – Uusia rat­kai­su­ja suju­vaan arkeen haus­sa

nko sinul­la idea digi­taa­li­ses­ta rat­kai­sus­ta, jon­ka avul­la tila voi­si sopeu­tua parem­min ihmi­sen tar­pei­siin? Nokia, Busi­ness­A­se­ma, Business­Oulu ja Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si avaa­vat mata­lan kyn­nyk­sen idea­kil­pai­lun, jol­la hae­taan uusia rat­kai­su­ja tilan saa­vu­tet­ta­vuu­teen, hou­kut­te­le­vuu­teen ja käy­tön tehok­kuu­teen.
|
Tapah­tu­ma

Tule mukaan rat­kai­se­maan ter­vey­den­huol­lon kipu­pis­tei­tä

Jär­jes­täm­me inno­vaa­tio­kil­pai­lun, joka hakee rat­kai­su­ja hyvin­voin­tia­lu­een poti­las­pol­kui­hin.