Kiin­teis­tö­mark­ki­na­kat­saus ja Prop­Tech Oulu 23. — 24.4.

Ter­ve­tu­loa Kiin­teis­tö­alan huip­pu­ta­pah­tu­maan Ouluun 23.–24.4.

Ter­ve­tu­loa RAKLI:n, Poh­jois-Suo­men Raken­nusklus­te­rin, KTI:n, Kiin­kon, Prop­Tech Fin­lan­din, KIRA­Hu­bin, Business­Oulun, Oulun kau­pun­gin, Oam­kin ja Oulun yli­opis­ton jär­jes­tä­mään Kiin­teis­tö­mark­ki­na­kat­saus ja Prop­Tech Oulu ‑tilai­suu­teen!

Tilai­suu­des­sa esi­tel­lään KTI:n laa­ti­ma vuo­sit­tai­nen Poh­jois-Suo­men alue­mark­ki­na­kat­saus ja kuul­laan alan toi­mi­joi­den näke­myk­siä kau­pun­ki­ke­hi­tyk­sen, raken­ta­mi­sen ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den sekä kiin­teis­tö­tek­no­lo­gian (Prop­Tech) tule­vai­suu­des­ta.

Puhu­ji­na muun muas­sa:

Klaus Vesa­ma, RAKLI
Eli­na Yli-Luuk­ko, Poh­jois-Suo­men Raken­nusklus­te­ri
Ari-Mat­ti Jän­kä­lä, A‑Insinöörit
Mik­ko Sou­ta­mo, KTI Kiin­teis­tö­tie­to Oy
Ari Ala­tos­sa­va, vt. Kau­pun­gin­joh­ta­ja, Oulun kau­pun­ki
Pek­ka Lau­ri­la-Har­ju, Catel­la Pro­per­ty Oy
Rai­mo Hätä­lä, Sivak­ka Yhty­mä
Tee­mu Leh­ti­nen, KIRA­Hub
Ari Sai­ne, Oulu Metaci­ty / Radio­park Flags­hip, Business­Oulu
Mik­ko Mäläs­kä, A‑Insinöörit
Mii­ka Jun­tu­nen, Sweco
Valt­te­ri Kuja­la, Val­fi
Pert­ti Kuja­la, Hal­tian

ja monia mui­ta.

Tilai­suus on mak­su­ton.


Ilmoit­tau­du nyt mukaan tääl­lä!