Prop­Tech-klus­te­rin työ­pa­ja – Kiin­teis­tö­jen uudet ener­gia­rat­kai­sut

Kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan nopea digi­ta­li­soi­tu­mi­nen avaa uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Kiin­teis­tö­jen ener­gia­rat­kai­sut ja nii­hin liit­ty­vä tie­don­hal­lin­ta ovat kes­kei­ses­sä osas­sa tätä muu­tos­ta.

Jär­jes­täm­me ener­gia­tee­mai­sen Prop­Tech-työ­pa­jan 19.3.2024 klo 12.00–16.00 Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­la. Työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään uusien ener­gia­rat­kai­su­jen kehi­tyk­seen sekä uusien inno­vaa­tioi­den tuo­miin mah­dol­li­suuk­siin kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lal­la.

Tule kehit­tä­mään omaa ide­aa­si tai inno­voi­maan yhdes­sä uut­ta! Par­hai­ta ideoi­ta on mah­dol­lis­ta pääs­tä tes­taa­maan käy­tän­nös­sä pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa, sil­le sovel­tu­vas­sa ympä­ris­tös­sä.

Työ­pa­jas­sa teknologia‑, kiin­teis­tö- ja raken­ta­mi­sa­lan toi­mi­jat kehit­tä­vät yhdes­sä uusia, kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia rat­kai­su­ja muok­kaa­maan tule­vai­suu­den kiin­teis­tö­mark­ki­noi­ta. Tapah­tu­mas­sa kuul­laan yri­tys­pu­heen­vuo­ro­ja, ver­kos­toi­du­taan, työs­ken­nel­lään yhdes­sä ja tutus­tu­taan Prop­Tech-klus­te­rin mah­dol­li­suuk­siin tukea kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa.
Ter­ve­tu­loa ver­kos­toi­tu­maan ja kes­kus­te­le­maan ener­gia-alan kiin­nos­ta­vis­ta aiheis­ta! Tilai­suus on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton ja sii­hen sisäl­tyy kah­vi­tar­joi­lu.

Ilmoit­tau­du mukaan 15.3. men­nes­sä tääl­lä: https://tapahtuma.oamk.fi/proptech

Prop­tech-työ­pa­jo­jen sar­ja on suun­ni­tel­tu yhdis­tä­mään teknologia‑, kiin­teis­tö- ja raken­ta­mi­se­na­lan toi­mi­jat yhtei­sen pää­mää­rän äärel­le – kehit­tä­mään uusia, kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­sia rat­kai­su­ja, jot­ka muok­kaa­vat tule­vai­suu­den kiin­teis­tö­mark­ki­noi­ta.

Tule­vat Prop­Tech-työ­pa­jat:

Lisä­tie­to­ja:
Saa­ra Tik­ka­nen
saara.tikkanen@oamk.fi
p. 050 599 9920