Prop­Tech-klus­te­rin työ­pa­ja

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Prop­Tech ‑klus­te­ri­toi­min­nan ensim­mäi­seen works­ho­piin 28.11. klo 8.30 – 12 Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­le! Tule mukaan vai­kut­ta­maan Prop­Tech-klus­te­rin fokuk­sen ja tee­mo­jen raken­ta­mi­seen.

Vii­me kevää­nä käyn­nis­tyi Prop­Tech – klus­te­ri, kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­taa­li­set inno­vaa­tiot ‑han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on luo­da Oulun alu­eel­le pysy­vä Prop­Tech-klus­te­ri, aut­taa alan yri­tyk­siä löy­tä­mään uusia ver­kos­to­ja sekä tukea pää­syä kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le. Klus­te­rin pyr­ki­myk­se­nä on raken­taa alal­le uut­ta lii­ke­toi­min­taa, syn­nyt­tää uusia yri­tyk­siä ja hou­ku­tel­la alu­eel­le kan­sain­vä­li­siä toi­mi­joi­ta.

Hank­keen puit­teis­sa jär­jes­te­tään eri­lai­sia Prop­Tech ‑tee­mo­ja käsit­te­le­viä työ­pa­jo­ja, jot­ka ovat kai­kil­le mak­sut­to­mia ja avoi­mia. Työ­pa­joi­hin sisäl­tyy tie­don jaka­mis­ta esi­tys­ten kaut­ta, työ­pa­ja­työs­ken­te­lyä ryh­mis­sä sekä vie­rai­lu­ja TK-infroi­hin ja yri­tyk­siin.

Ensim­mäi­ses­sä työ­pa­jas­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta Prop­Tech ‑tee­mois­ta ja käsi­tel­lään Prop­Tech ‑klus­te­ri­toi­min­nan fokus­ta. Työ­pa­jas­sa poh­di­taan, mit­kä ovat kes­kei­set tavoit­teet Prop­Tech ‑klus­te­ri­hank­keel­le sekä mit­kä ovat pidem­män aika­vä­lin klus­te­ri­toi­min­nan tavoit­tei­ta. Luvas­sa on yri­tys­pu­heen­vuo­ro­ja ja ver­kos­toi­tu­mis­ta sekä tutus­tu­mi­nen Oam­kin hybri­di­la­bo­ra­to­rion pilot­ti-infraan. 

Kat­so tar­kem­pi ohjel­ma ja ilmoit­tau­du mukaan 21.11. men­nes­sä!