OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään syk­syn aika­na jär­jes­tet­tä­vis­sä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa.

Tee­mat ovat:

7.9. klo 17–19
Oulun Star­tUp-eko­sys­tee­min ilta­kaf­fet
Star­tup Sta­tion Sea­son ope­ning, Sign up here: https://www.lyyti.fi/reg/Startup_Station_Season_Opening_7596

Star­tup Sta­tion is a new star­tup hub by Business­Oulu that aims to offer ins­pi­ra­tion, know­led­ge and networ­king. We are on a mis­sion to expand the pool of inno­va­tion ent­husiasts and crea­te even more success­ful star­tups in Oulu. We bring toget­her aspi­ring ent­repre­neurs, ear­ly-sta­ge star­tup teams, advi­sors, incu­ba­tor pro­grams, and eco­sys­tem part­ners, who sha­re a com­mon inte­rest and pas­sion for growth.

Join our sea­son ope­ning to:
- Learn more about Star­tup Sta­tion
- Disco­ver and apply for Star­tup Express Pre-incu­ba­tor Pro­gram
- Learn about OIA star­tup sup­port acti­vi­ties (Launch of Star­tup Map)
- Network with like-min­ded people and the local eco­sys­tem players

14.9. klo 8.30–10 
Kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tio. Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/OIA_proptech

Raken­teil­la ole­van Prop­Tech-klus­te­rin läpi­leik­kaa­via tee­mo­ja ovat vähä­hii­li­syys, digi­taa­li­suus, datan hal­lin­ta ja tie­to­tur­va sekä luon­nol­li­ses­ti osaa­van työ­voi­man takaa­mi­nen alal­le. Perin­tei­siä kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan haas­tei­ta rat­ko­taan eri alo­jen yri­tys­ten kans­sa yhdes­sä – inno­va­tii­vi­sia ja myy­vim­piä rat­kai­su­ja hakien.

-Metaci­ty ja tule­vai­suu­den tie­to­ver­kot: Jar­mo Leh­to, Oulun yli­opis­to
-Prop­Tech Oulu ‑klus­te­rin toi­min­ta ja tavoit­teet: Ant­ti Kemp­pai­nen, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu
-Koke­muk­sia kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä ja toi­mia­lo­jen muut­ta­mi­ses­ta — CubiCa­san tari­na mark­kin­ajoh­ta­jak­si USA:ssa ja Austra­lias­sa, Jar­mo Lum­pus, CubiCa­sa Oy
-Raken­ta­mi­sen asia­kas­pol­ku digi­ta­li­soi­tuu, Har­ri Maja­la, GBuil­der Oy
-Kes­kus­te­lua tee­mas­ta: fasi­li­toi­ja­na Mari­ka Iiva­ri, Oulun yli­opis­to

28.9. klo 8.30–10 
Poh­teen tes­taus- ja inno­vaa­tio­toi­min­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/OIA_Pohde

Yhteis­työ jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin välil­lä uusien sote-inno­vaa­tioi­den vauh­dit­ta­ja­na.

19.10. klo 8.30–10 
Oulun data-ava­ruu­det. Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/OIA_data-avaruudet

Data on mer­kit­tä­vä osa nyky­päi­vän elä­mää. Data-ana­ly­tii­kan kär­kioh­jel­ma kes­kit­tyy itse dataan, miten sitä voi­tai­siin käsi­tel­lä, hyö­dyn­tää ja jakaa riip­pu­mat­ta sii­tä mitä data itses­sään on. Tavoit­tee­na on yhdis­tää Oulun alu­een toi­mi­joi­ta nouse­van data­ta­lous-tee­man aal­lol­le ja mah­dol­lis­taa datae­ko­sys­tee­mien kehit­ty­mi­nen – Oulu Data Spaces. Alu­een kou­lu­tus- ja tut­ki­mus­toi­mi­jat yhteis­työs­sä elin­kei­noe­lä­män kans­sa voi­vat kär­kioh­jel­mas­sa suun­na­ta voi­man­sa uuteen osaa­mi­seen ja lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin.

9.11. klo 8.30–10 
Auto­ma­ti­soi­tu­jen ajo­neu­vo­jen kehi­tys- ja tes­tausa­lus­tat. Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://www.lyyti.in/OIA_ajoneuvot

Tule kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan tule­vai­suu­den ener­gia­te­hok­kai­den työ­ko­nei­den kehi­ty­sa­lus­to­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Oulun alue on mer­kit­tä­vä auto­ma­ti­soi­dun liik­ku­mi­sen osaa­mis­kes­kit­ty­mä Euroo­pas­sa. Koh­teet ovat autois­ta työ­ko­nei­siin ja robot­tia­jo­neu­vois­ta droo­nei­hin. Yri­tyk­sil­le ja tut­ki­muk­sel­le on tar­jol­la kehi­tys- ja tes­tausa­lus­to­ja, jois­sa voi tut­kia vaik­ka­pa hii­li­neut­raa­le­ja, auto­no­mi­sia työ­ko­nei­ta.

12.12. klo 9–15 
OIA Olk­ka­ri-tapah­tu­ma. Ilmoit­tau­du mukaan!

Tilai­suu­det jär­jes­te­tään Busi­ness­A­se­mal­la.

Lisä­tie­to­ja:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
040 592 5375

Soi­le Joki­nen
soile.jokinen@businessoulu.com
040 183 4722

ouluinnovationalliance.fi