OIA-Olk­ka­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.

Tule kans­sam­me 12.12. Busi­ness­A­se­mal­le OIA-vuo­den pää­ta­pah­tu­maan. Päi­vän ohjel­mas­sa tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja ja demo­ja. Haluai­sit­ko tie­tää esi­mer­kik­si kuin­ka yri­tysklus­te­reis­sa toi­mi­taan, mitä eko­sys­tee­mil­lä tar­koi­te­taan tai kuin­ka enna­koin­nil­la pys­ty­tään vauh­dit­ta­maan yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa? Valit­se kiin­nos­ta­vim­mat tee­mat ja tule kuu­lol­le!

Vah­vat klus­te­ri­toi­mi­jat Smart City Inno­va­tion Clus­ter (SCIC) ja Nor­dic­Hub jaka­vat koke­muk­si­aan ja näke­myk­si­ään klus­te­rei­den maa­il­mas­ta. Miten klus­te­rit kehit­ty­vät ja miten niis­sä toi­mi­taan? Miten klus­te­rit pär­jää­vät glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la? Tule haas­te­tuk­si mukaan kes­kus­te­luun klus­te­rien tar­koi­tuk­ses­ta ja ymmär­tä­mään klus­te­rien syvin­tä ole­mus­ta

Miten tun­nis­te­taan eko­sys­tee­min yhtei­set tee­mat? Miten hah­mo­te­taan yhteis­työn muo­dot? Entä miten tun­nis­te­taan toi­mi­jat? Vision Fac­to­ryn laa­ti­ma työ­ka­lu­pak­ki tar­jo­aa kei­no­ja eko­sys­tee­min mah­dol­li­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen. Jo sii­nä vai­hees­sa, kun vas­ta suun­ni­tel­laan toi­mi­joi­den kut­su­mis­ta kool­le. Tule kerää­mään kan­vak­set omaan pak­kii­si.

Enna­koin­ti aut­taa yri­tys­tä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det. Tule­vai­suut­ta kos­ke­vaa tie­toa kan­nat­taa käyt­tää pää­tök­sen­teos­sa, nykyis­ten käsi­tys­ten haas­ta­mi­ses­sa ja vaih­toeh­to­jen poh­ti­mi­ses­sa. Klus­te­ri­poh­jai­sen enna­koin­ti­työn mal­li tar­jo­aa mene­tel­mät ottaa tule­vai­suus­työ näp­pä­räs­ti hal­tuun.

Tutus­tu koko ohjel­maan ja ilmoit­tau­du mukaan jo nyt!

Ohjel­ma ja ilmoit­tau­tu­mi­nen

Lisä­tie­dot:
Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, 040 592 5375
Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, 040 183 4722