OIA-Olk­ka­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.

Mikä on ajan­koh­tais­ta oulu­lai­ses­sa kier­to­ta­lou­des­sa? Miten kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­nen mah­dol­lis­taa uuden­lai­sia teol­li­suus­puis­to­ja? Mis­sä kai­kes­sa robo­tit ja droo­nit ovat työn tou­hus­sa? Miten Smart City Oulus­sa kehit­tyy? Miten toi­mi­taan klus­te­reis­sa ja kehi­te­tään yhdes­sä? Miten saa­da enem­män irti enna­koin­ti­työs­tä? Olk­ka­ri-tapah­tu­ma antaa vas­tauk­sia kaik­kiin näi­hin kysy­myk­siin. Mitä sinä haluai­sit tie­tää?

Tule kans­sam­me 12.12. Busi­ness­A­se­mal­le OIA-vuo­den pää­ta­pah­tu­maan. Päi­vän ohjel­mas­sa tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja ja demo­ja. Valit­se kiin­nos­ta­vim­mat!

Ilmoit­tau­du mukaan jo nyt!

Ohjel­ma

9.00 — 9.30 Aamu­pa­laa tar­jol­la Laval­la

9.30 — 10.15
OIA, mis­sä men­nään nyt?
Maria Vuo­ren­so­la, Business­Oulu
Eko­sys­tee­min orke­stroin­ti – jaet­tu­jen haas­tei­den tun­nis­ta­mi­nen:
Kris­ta Kerä­nen, Vision Fac­to­ry Oy

10.15 — 10.30 Ohjeis­tus päi­vän ohjel­maan ja siir­ty­mi­nen rin­nak­kais­ses­sioi­hin

10.30 — 11.00 Rin­nak­kais­ses­sio 1 - valit­se itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sin tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
- Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian robo­tit pal­ve­luk­ses­sa­si (Tele­sa­li): OSAO:n robo­tii­kan ja IoT-tek­no­lo­gian koulutus‑, tes­taus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä yri­tyk­set voi­vat vah­vis­taa tek­no­lo­giao­saa­mis­taan ja tutus­tua esi­nei­den inter­ne­tin mah­dol­li­suuk­siin, sosi­aa­li­siin robot­tei­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­sa.
- Oulus­ta teh­dään kokei­le­va äly­kau­pun­ki (OIA-tila): Äly­kau­pun­ki tar­jo­aa koko kau­pun­kia kehit­tä­mi­sa­lus­tak­si yri­tys­ten tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Jos sinul­la on idea, jos­ta haluat kehit­tää tuot­teen, olet oikeas­sa osoit­tees­sa.
- Työ­ka­lu­pak­ki eko­sys­tee­min orke­stroi­jil­le (Ahjo): Miten tun­nis­te­taan eko­sys­tee­min yhtei­set tee­mat? Miten hah­mo­te­taan yhteis­työn muo­dot? Entä miten tun­nis­te­taan toi­mi­jat? Vision Fac­to­ryn laa­ti­ma työ­ka­lu­pak­ki tar­jo­aa kei­no­ja eko­sys­tee­min mah­dol­li­suuk­sien hah­mot­ta­mi­seen.
- Osaa­vaa työ­voi­maa yri­tyk­sil­le (Ope­raat­to­ri): Osaa­va työ­voi­ma on yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn perus­ta. Muut­tu­va maa­il­ma haas­taa yri­tys­ten toi­min­ta­ta­po­ja ja tar­ve jat­ku­val­le oppi­mi­sel­le on ajan­koh­tai­sem­paa kuin kos­kaan ennen. Suo­men kil­pai­lu­ky­ky edel­lyt­tää osaa­mis­ta­son yllä­pi­tä­mi­ses­sä yhteis­työ­tä eri­tyi­ses­ti oppi­lai­tos­ten ja lii­ke-elä­män kes­ken. 

11.00 — 11.30 Rin­nak­kais­ses­sio 2 - valit­se itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sin tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
- Teho­kas­ta toi­min­taa ja aitoa yhteis­työ­tä: Arc­tic Dro­ne Labs kehit­tää dro­ne­tek­no­lo­gi­aa (Tele­sa­li): Arc­tic Dro­ne Labs avaa oven droo­ni­tek­no­lo­gian maa­il­maan tar­jo­ten kat­ta­van alus­tan, joka kas­vat­taa droo­nio­saa­mis­ta lii­ke­toi­min­nan näkö­kul­mas­ta. Poh­jois-Suo­mes­sa sijait­se­va inno­vaa­tio­kes­kus luo uusia mah­dol­li­suuk­sia, jos­sa droo­nit toi­mi­vat lii­ke­toi­min­nan nousu­kii­don moot­to­ri­na.
- Meta­ver­su­mi luo uuden ulot­tu­vuu­den (OIA-tila): MetaCi­ty on ympä­ris­tö, jos­sa tut­ki­jat, yri­tyk­set, start-upit, kau­pun­ki­suun­nit­te­li­jat ja kau­pun­ki­lai­set koh­taa­vat. Se on myös kokei­lua­lue, jos­sa voi­daan kehit­tää, pilo­toi­da ja skaa­la­ta äly­kau­pun­gin digi­taa­li­sia ja vir­tu­aa­li­sia sovel­luk­sia, pal­ve­lui­ta ja tun­te­muk­sia.
- Hyvin­voin­ti­kam­pus ja refe­rens­si­kes­kus OYSTER (Ahjo): Tule­vai­suu­den sai­raa­lan yhtey­teen suun­ni­tel­laan digi­taa­li­sen ter­veys­tek­no­lo­gian kehi­tys­puis­toa. Kam­pus yhdis­tää sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­ki­muk­sen, tes­tauk­sen, kou­lu­tuk­sen, inno­vaa­tio- ja kehi­tys­toi­min­nan sekä digi­taa­li­sen ter­veys­tek­no­lo­gian.
- Jous­ta­va enna­koin­ti­työ pitää hen­gis­sä (Ope­raat­to­ri): Enna­koin­ti aut­taa yri­tys­tä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det. Tule­vai­suut­ta kos­ke­vaa tie­toa kan­nat­taa käyt­tää pää­tök­sen­teos­sa, nykyis­ten käsi­tys­ten haas­ta­mi­ses­sa ja vaih­toeh­to­jen poh­ti­mi­ses­sa.

11.30 — 11.40 Ins­pis­ses­sio: Olet­ko eko­sys­tee­min per­ho­nen vai mehi­läi­nen? (Tele­sa­li)

11.40 — 12.30 Lou­nas­tau­ko (oma­kus­tan­tei­nen) ja ver­kos­toi­tu­mis­ta

12.30 — 13.00 Teh­hään­kö yhes­sä parem­paa pis­nes­tä? (Tele­sa­li) Osa­taan­ko Oulus­sa hyö­dyn­tää yri­tys­ten väli­siä ver­kos­to­ja? Mitä hyö­tyä on Oulun alu­een jou­he­vas­ti toi­mi­vas­ta TKI-eko­sys­tee­mis­tä yri­tyk­sil­le? Tule kuun­te­le­maan kes­kus­te­lua, miten voim­me yhdes­sä raken­taa Oulus­ta Euroo­pan par­haan eko­sys­tee­min digi­ta­li­saa­tion eri kul­mil­la toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le. Kes­kus­te­le­mas­sa Mari Kärk­käi­nen (Near Real), San­na Rousu (The War­ming Sur­faces Com­pa­ny), Timo Kuop­pa­la (Sweco) ja Tapio Koi­vu­kan­gas (Nokia). 

13.00 — 13.30 Rin­nak­kais­ses­sio 3 - valit­se itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sin tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
- Radio­Park kai­kil­le radioi­ta sovel­ta­vil­le (Tele­sa­li): Radio­Park ei ole vain radio­lii­tet­tä­vyyt­tä, vaan myös sitä, mihin radioi­ta voi käyt­tää. Oli­pa sinul­la radio­lai­te, tar­ve tyyp­pi­hy­väk­syn­näl­le, IoT-verk­koe­le­ment­ti, tie­to­tur­va­rat­kai­su tai ter­veys- tai oppi­mis­so­vel­lus, tule mukaan klus­te­riin.
- Digi­taa­li­sia inno­vaa­tioi­ta kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lal­le (OIA-tila): Äly­käs liik­ku­vuus, äly­käs ener­gia, älyk­käät mate­ri­aa­lit. Prop­Tech-klus­te­ri on monia­lai­nen eko­sys­tee­mi, joka syn­nyt­tää uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja hou­kut­te­lee uusia yri­tyk­siä, sijoit­ta­jia ja tuki­mus­kes­kuk­sia Ouluun. Tule ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään ja vai­kut­ta­maan.
- Miten kään­näm­me talou­den line­aa­ri­ses­ta kier­toon? (Ahjo): Miten kier­to­ta­lout­ta pitäi­si mita­ta – tai miten ei? Tule mukaan kier­to­ta­lous­klus­te­riin!
- Mitä on vas­tuul­li­suus? (Ope­raat­to­ri): Olet­ko miet­ti­nyt, mitä vas­tuul­li­suus omas­sa yri­tyk­ses­sä­si on? Tule kuu­le­maan mitä on mik­ro- ja pie­ny­ri­tys­ten vas­tuul­li­suus ja miten vas­tuul­li­suus­suun­ni­tel­ma teh­dään. Lataa ilmai­nen mate­ri­aa­li Vas­tuul­li­suus-opas

13.30 — 14.00 Rin­nak­kais­ses­sio 4 - valit­se itsel­le­si mie­len­kiin­toi­sin tee­ma, ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta
- Tule­vai­suu­den veto­voi­mai­set teol­li­suus­puis­tot (Tele­sa­li): Mil­lai­sia ovat tule­vai­suu­den teol­li­suus­puis­tot Oulus­sa, Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa? Oulun kau­pun­gin yleis­kaa­voi­tus ja Business­Oulu luo­taa­vat veto­voi­mais­ten teol­li­suus­puis­to­jen raken­tu­mis­ta ja yri­tys­ten näke­myk­siä. Mitä on otet­ta­va huo­mioon kes­tä­väk­si teol­li­suus­puis­tok­si sopi­val­la alu­eel­la?
- Water Test­Bed aidos­sa jäte­ve­siym­pä­ris­tös­sä (OIA-tila): Oulun Vesi ja Oulun yli­opis­to raken­ta­vat yri­tyk­sil­le ja tut­ki­joil­le tes­taus- ja pilo­toin­tiym­pä­ris­tö­jä aidos­sa jäte­ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa. Miten var­mis­te­taan vesi­huol­lon laa­tu ja luo­tet­ta­vuus? Miten vähen­ne­tään ener­gian­ku­lu­tus­ta ja vesi­vuo­to­ja? Miten paran­ne­taan toi­min­nan tehok­kuut­ta koh­tuu­kus­tan­nuk­sin?
- Ener­gia­te­hok­kuut­ta hybri­di­la­bo­ra­to­rios­ta (Ahjo): Hybri­di­la­bo­ra­to­rio on ainut­laa­tui­nen automaatio‑, energia‑, LVI- ja säh­kö­tek­nii­kan kehi­ty­sym­pä­ris­tö, jon­ka kerää­mää dataa voi hyö­dyn­tää vaik­ka­pa kulu­tus­jous­ton, kun­nos­sa­pi­don ja big data ‑sovel­lus­ten kehit­tä­mi­ses­sä.
- Tai­to toi­mia klus­te­reis­sa on tär­ke­ää (Ope­raat­to­ri): Vah­vat klus­te­ri­toi­mi­jat Smart City Inno­va­tion Clus­ter (SCIC) ja Nor­dic­Hub jaka­vat koke­muk­si­aan ja näke­myk­si­ään klus­te­rei­den maa­il­mas­ta. Miten klus­te­rit kehit­ty­vät ja miten niis­sä toi­mi­taan? Miten klus­te­rit pär­jää­vät glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la?

14.00 — 14.30 Ilta­päi­vä­kah­vit ja tilai­suu­den yhteen­ve­to (Tele­sa­li): Maria Vuo­ren­so­la, Business­Oulu ja Ari Kur­lin Nii­nia­ho, Pir­kan­maan Liit­to.

Tilai­suus jär­jes­te­tään ainoas­taan live­nä, muu­tok­set ohjel­mas­sa ovat mah­dol­li­sia.

Ilmoit­tau­du mukaan https://www.lyyti.in/olkkari

Lisä­tie­to­ja:
Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, 040 592 5375
Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, 040 183 4722