Kil­pai­lu­ky­kyä Datas­ta 29.8.

Kil­pai­lu­ky­kyä Datas­ta 29.8. (uusi ajan­koh­ta)

Tilai­suus on tar­koi­tet­tu yri­tyk­sil­le, sekä näi­den yri­tys­ten sidos­ryh­mil­le, joil­la on tar­ve ja kiin­nos­tus hyö­dyn­tää dataa entis­tä tehok­kaam­min lii­ke­toi­mis­sa ja tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä sekä uusien inno­vaa­tioi­den luo­mi­ses­sa. Tavoit­tee­nam­me on edis­tää datan käy­tön ja jaka­mi­sen toi­min­ta­mal­lin ja työ­ka­lu­jen hyö­dyn­tä­mis­tä. Tilai­suu­des­sa kuu­lem­me miten yri­tyk­set käy­tän­nös­sä luo­vat uut­ta arvoa lii­ke­toi­min­nas­saan jaka­mal­la ja hyö­dyn­tä­mäl­lä dataa. Kuu­lem­me myös yri­tys­ten esi­merk­ke­jä alan tek­no­lo­giois­ta ja rat­kai­su­mal­leis­ta. Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät Busi­ness Oulu ja Sit­ra.

Ohjel­ma

8:30 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja aamu­pa­la

9:00 Ter­ve­tu­loa tilai­suu­teen! Asiak­kuus­pääl­lik­kö Jus­si Lepo­nie­mi & Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Jen­ni Kont­ti­la, Busi­ness Oulu sekä joh­ta­ja (teol­li­suus ja inno­vaa­tiot) Jyri Arpo­nen, Sit­ra

9:20 Datal­la kil­pai­lu­ky­kyä ja kes­tä­vää kas­vua

Miten Oulus­sa?

10:35 Tau­ko

10:40 Miten saa­daan arvoa datas­ta? Yri­tysca­set ja EU:n reu­naeh­dot

11:30 Kysy­myk­set ja kes­kus­te­lua, joh­da­tus­pu­heen­vuo­ro ilta­päi­vän ohjel­maan, Jen­ni Kont­ti­la Busi­ness Oulu

11:55 Jyri Arpo­nen, Sit­ra, yhteen­ve­to aamu­päi­väs­tä

12:00 Lou­nas (oma­kus­tan­tei­nen)

13:00 Ter­veys ja data ‑ilta­päi­vä

13:00 Hank­kei­den puheen­vuo­rot:

13:45 Yri­tys­ten puheen­vuo­rot:

14.20 Yhteen­ve­to tilai­suu­des­ta

14.30 Ilta­päi­vä­kah­vit + ver­kos­toi­tu­mi­nen

15:00 Tilai­suus päät­tyy

More info

Regis­ter now