OIA:n aamu­kah­vit yri­tyk­sil­le, kevät 2024

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) tar­jo­aa paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta ja kut­suu yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, rat­ko­maan haas­tei­ta ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kevään 2024 aika­na jär­jes­tet­tä­vis­sä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa. Tilai­suu­det jär­jes­te­tään Busi­ness­A­se­mal­la (Hal­li­tus­ka­tu 36).

Tee­mat ovat:

13.2. klo 8.30–10
Kier­to­ta­lou­den uudet mah­dol­li­suu­det Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.lyyti.in/OIA_kiertotalous

Oulu, Suo­mi, Euroop­pa ja maa­il­ma on siir­ty­mäs­sä line­aa­ri­ses­ta talou­des­ta pää­osin kier­to­ta­lou­teen vuo­teen 2035 men­nes­sä. Oulus­sa on hyvin aktii­vis­ta kier­to­ta­lou­teen liit­ty­vää tut­ki­mus­ta ja kehit­tä­mis­tä ja monen­moi­sia yri­tyk­siä. Kier­to­ta­lous­klus­te­ri tukee yri­tyk­siä kier­to­ta­lou­teen siir­ty­mi­ses­sä ja toi­mii yhte­nä link­ki­nä yri­tys­ten ja tut­ki­musor­ga­ni­saa­tioi­den välil­lä. Kes­kus­tel­laan, miten saa­daan edis­tys­tä edis­ty­mään ja kehi­tys­tä kehit­ty­mään! 

Kier­to­ta­lous­klus­te­rin mah­dol­li­suu­det yri­tyk­sil­le: Aila Ryhä­nen, Business­Oulu
Kier­to­ta­lou­den uudet lii­ke­toi­min­ta­mal­lit: Pet­ri Aho­kan­gas, Mart­ti Ahti­saa­ri Ins­ti­tuut­ti
Bio­hii­liy­ri­tys tor­juu ilmas­ton­muu­tos­ta: Juha Roi­ni­nen, Car­bon Balance
Ruu­an­tuo­tan­to­rat­kai­su meil­tä maa­il­mal­le: Ykä Mar­ja­nen, Man­na Insect

28.2. klo 8.30–10 
Kak­si­käyt­tö­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suu­det puo­lus­tus- ja tur­val­li­suus­sek­to­ril­la.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.lyyti.in/OIA_turvallisuus

Tule kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan tule­vai­suu­den puo­lus­tus- ja tur­val­li­suus­sek­to­rin mah­dol­li­suuk­sis­ta ja kak­si­käyt­tö­tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä tule­vai­suu­des­sa. Oulun alue on mer­kit­tä­vä puo­lus­tus­sek­to­rin osaa­mis­kes­kit­ty­mä Euroo­pas­sa. Oulun yli­opis­to tar­jo­aa ver­taan­sa vail­la ole­via tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­mah­dol­li­suuk­sia puo­lus­tusa­lan eko­sys­tee­mil­le sekä kan­sal­li­ses­ti että kan­sain­vä­li­ses­ti. Pain­opis­tee­nä on yhdis­tää puo­lus­tus­stra­te­giat tie­to­lii­ken­ne­tek­no­lo­gi­aan tur­val­lis­ten ja kes­tä­vien vies­tin­tä­verk­ko­jen luo­mi­sek­si.

Kak­si­käyt­tö­tek­no­lo­gian mah­dol­li­suu­det puo­lus­tus- ja tur­val­li­suus­sek­to­ril­la, Han­nu Niku­rau­tio, 6G Flags­hip, Oulun yli­opis­to

19.3. klo 8.30–10  .
Tee onnis­tu­nut kokei­lu Oulun kau­pun­gin kans­sa Ilmoit­tau­tu­mi­nen 12.3. men­nes­sä https://www.lyyti.in/OIA_kokeilut

Haluat­ko tes­ta­ta ja pilo­toi­da yri­tyk­se­si uut­ta tuo­tet­ta tai pal­ve­lua aidos­sa ympä­ris­tös­sä? Mil­lai­nen pro­ses­si on saa­da refe­rens­sik­si Oulun kau­pun­ki? Aamu­kah­veil­la käy­dään läpi muu­ta­mien esi­merk­kien kaut­ta, miten voi toteut­taa yri­tyk­sen TKI-hank­keen tai kokei­lun hyö­dyn­täen Oulun kau­pun­gin tar­joa­mia kokei­lu- ja tes­tausym­pä­ris­tö­jä, yhte­nä esi­merk­ki­nä tule­va Asun­to­mes­sua­lue 2025.

Har­taan­se­län asun­to­mes­sut tar­joa­vat rat­kai­sul­len­ne erin­omai­sen tes­taus­mah­dol­li­suu­den ja näkö­ala­pai­kan. Mah­dol­li­sia äly­rat­kai­su­ja hae­taan esi­mer­kik­si vesi­lii­ken­teen seu­ran­taan, älyk­kää­seen lii­ken­nein­fraan, äly­pyl­väi­siin, valais­tuk­seen tai viih­ty­vyy­den ja tur­val­li­suu­den lisää­mi­seen.

Aamu­kah­veil­la ver­kos­toi­du­taan kehit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nei­den yri­tys­ten, TKI-toi­mi­joi­den ja rahoit­ta­jan edus­ta­jien kans­sa. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti, varaa paik­ka­si heti!

OHJELMA:
8.00 Ovet avau­tu­vat Busi­ness­A­se­mal­la
8.30 Ter­ve­tu­loa kokei­lu­kah­veil­le! OIA-ohjel­ma­pääl­lik­kö Maria Vuo­ren­so­la, Business­Oulu
8.35 Oulun kau­pun­gin tuo­re äly­kau­pun­kioh­jel­ma – mitä se tar­koit­taa yri­tyk­sil­le? yhteys­pääl­lik­kö Ari Sai­ne, Business­Oulu
8.50 Asun­to­mes­sua­lue yri­tys­ten kokei­lua­lus­ta­na, lii­ken­nein­si­nöö­ri Jani Kop­pe­lo, Oulun kau­pun­ki & Asun­to­mes­sut 2025 pro­jek­ti­pääl­lik­kö Han­na Mat­ti­la, Oulun kau­pun­ki
9.15 Koke­muk­sia kokei­luis­ta
- Älyk­käil­lä valais­tus­rat­kai­suil­le lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – HALI-jär­jes­tel­mä ja valais­tuk­sen ohjaus­jär­jes­tel­mät: Lii­sa Tep­po, Sig­ni­fy Fin­land Oy
- Val­fi — Reaa­liai­kais­ta hen­ki­lö­las­ken­taa, case ruo­ka­hä­vi­kin vähen­tä­mi­nen kou­lun ravin­to­las­sa: Valt­te­ri Kuja­la, Val­fi Oy
9.45 Jat­koi­deoi­ta ja kes­kus­te­lua
10.00 Tilai­suus päät­tyy

9.4. klo 8.30–10 
Etu­mat­kaa digi­ta­li­saa­tios­ta pk-yri­tyk­sil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.lyyti.in/OIA_digitalisaatio

Onko yri­tyk­ses­sä­si kas­va­va tar­ve kehit­tää osaa­mis­ta digi­ta­li­saa­tion monil­la osa-alueil­la? Askar­rut­taa­ko, miten teko­ä­ly ja robo­tiik­ka mul­lis­ta­vat teol­li­suut­ta? Kuin­ka vas­ta­ta uusiin kyber­tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­siin? Lii­ty seu­raam­me kuu­le­maan innos­ta­via esi­merk­ke­jä digi­ta­li­saa­tion tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja tutus­tuak­se­si kat­ta­vaan vali­koi­maan mak­sut­to­mia lyhyt­kurs­se­ja ja saa­dak­se­si tie­toa kan­sain­vä­li­sis­tä ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

OHJELMA:
8.30 Ter­ve­tu­los­a­nat ja OIA:n ajan­koh­tai­set
8.45 REBOOT SKILLS ja kump­pa­nien tar­jon­ta yri­tyk­sil­le – Mitä mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­set voi­vat hyö­dyn­tää nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Anna Sac­hi­no­pou­lou, Oulun yli­opis­to. Kevään ja syk­syn kou­lu­tus­tar­jon­taa Suo­mes­ta ja kan­sain­vä­li­sil­tä kump­pa­neil­ta, joka on suun­ni­tel­tu tuke­maan yri­tys­ten digi­taa­lis­ta kas­vua.
9.00 IoT Data Fabric for Smart Manu­fac­tu­ring (engl): Abhis­hek Kumar, (ITEE, Oulun yli­opis­to) tutus­tut­taa kuu­li­jat “IoT Data Fabric for Smart Manu­fac­tu­ring” — vii­te­ke­hyk­seen, joka pyr­kii toteut­ta­maan käy­tän­nös­sä vision dataoh­ja­tus­ta val­mis­tuk­ses­ta. Se mah­dol­lis­taa IoT-lait­tei­den tuot­ta­man datan sau­mat­to­man integroin­nin, hal­lin­nan ja ana­ly­soin­nin val­mis­tus­pro­ses­sin eri vai­heis­sa. Puheen­vuo­ros­sa ava­taan avai­na­se­mas­sa ole­via tek­no­lo­gioi­ta (IoT, AI ja 6G) sekä tavoit­tei­ta ja seu­rauk­sia, joi­ta käyt­töö­no­tol­la voi olla äly­käs­tä val­mis­tus­ta sil­mäl­lä pitäen..
9.20 Digi­ta­lizing warmth, San­na Rousu, The War­ming Sur­faces Com­pa­ny. Yri­tyk­sen kehit­tä­mä, nopeas­ti sää­det­tä­vä digi­taa­li­nen läm­mi­tys­rat­kai­sun vas­taa raken­nus­ten tiuk­koi­hin nol­la­pääs­tö­ta­voit­tei­siin ja edis­tää ihmis­ten ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Kuu­let, kuin­ka digi­ta­li­saa­tion ja mate­ri­aa­li­tek­no­lo­gian yhdis­tä­mi­nen voi joh­taa mul­lis­ta­viin inno­vaa­tioi­hin.
9.40–10.00 Kes­kus­te­lua ja mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tu­mi­seen

Ota askel koh­ti menes­tyk­se­käs­tä digi­ta­li­saa­tio­ta!

Digi­taa­li­nen Euroop­pa ‑ohjel­ma­ra­hoit­tei­nen REBOOT SKILLS on kan­sain­vä­li­nen pro­jek­ti, johon osal­lis­tuu part­ne­rei­ta vii­des­tä mais­ta, Suo­mes­ta, Ruot­sis­ta, Bel­gias­ta, Irlan­nis­ta ja Ita­lias­ta. Suo­mes­sa, yhteis­työ­part­ne­rei­ta ovat Level Up sekä Eagle ‑hank­keet. Nämä inno­va­tii­vi­set hank­keet ovat sitou­tu­neet kiih­dyt­tä­mään digi­ta­li­saa­tio­ta tar­joa­mal­la käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­ka­lu­ja yri­tyk­sil­le.

23.4. klo 8.30–10 
6G Vehicu­lar. Ilmoit­tau­tu­mi­nen https://www.lyyti.in/OIA_6GVehicular

Ajo­neu­vois­ta on tulos­sa yhä itse­näi­sem­piä digi­taa­li­sia kes­kuk­sia. Tie­dät­kö, mis­tä 6G Vehicu­lar-ver­ti­kaa­lis­sa on kyse? Tai miten voi­sit hyö­dyn­tää Euroo­pan paras­ta auto­no­mi­sen liik­ku­mi­sen kehi­tys- ja tes­tausym­pä­ris­töä lii­ke­toi­min­nas­sa­si?

8.30 Ter­ve­tu­loa aamu­kah­veil­le, OIA-ajan­koh­tai­set
8.45 Euroo­pan paras auto­no­mi­sen liik­ku­mi­sen kehi­tys- ja tes­tausym­pä­ris­tö­jen eko­sys­tee­mi: Olli Luk­ka­ri, Business­Oulu
9.00 6G Vehicu­lar ‑ver­ti­kaa­li — mis­tä on kyse?: Pert­ti Sep­pä­nen ja Ris­to Jur­va, Oulun yli­opis­to
9.20 Yri­tysca­se: Mika Ryt­kö­nen, Remo­ted Oy
9.30 Yri­tysca­se (tbc)
9.40 Kes­kus­te­lua
10.00 Tilai­suus päät­tyy

Vehicles are rapid­ly beco­ming digi­tal expe­rience cen­ters, comple­te with wire­less, AI-ins­pi­red cus­to­mized ser­vices that can be uti­lized on the fly. Furt­her­mo­re, the aspi­ra­tion toward self-dri­ving vehicles set total­ly new requi­re­ments for auto­no­mous sen­sing and com­mu­nica­tions. Wire­less V2X (vehicle to eve­ryt­hing) con­nec­ti­vi­ty is a key enabling tech­no­lo­gy for futu­re cars. This inclu­des vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-network (V2N), vehicle-to-infra­struc­tu­re (V2I), and vehicle-to-pede­strian (V2P) com­mu­nica­tion.

Late­ly, manu­fac­tu­rers have been ente­ring the mar­ket with a diver­se array of models that allow con­su­mers to cus­to­mi­se digi­tal and phy­sical func­tio­na­li­ty, footprint, and appea­rance. As a result, vehicles sha­ring infor­ma­tion to make trans­por­ta­tion safer, gree­ner, and more enjo­y­able are at our doors­tep.

7.5. klo 8.30–10 
6G Industry.

ohjel­ma tulos­sa

21.5. klo 8.30–10 
6G Health.

ohjel­ma tulos­sa

Tilai­suu­det jär­jes­te­tään Busi­ness­A­se­mal­la.

Lisä­tie­to­ja:

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com
040 592 5375

Soi­le Joki­nen
soile.jokinen@businessoulu.com
040 183 4722