Oulun Meta­ver­su­mi ‑stra­te­gia­päi­vä 11.3.2024

Meta­ver­su­mi-stra­te­gia­päi­vä 11.3.

Meta­ver­su­mi on tule­vai­suu­den ilmiö, joka yhdis­tää digi­taa­li­sen ja fyy­si­sen maa­il­man uusil­la tavoil­la. Se luo uusia mah­dol­li­suuk­sia monil­le eri aloil­le. Suo­mi on ollut edel­lä­kä­vi­jä meta­ver­se-stra­te­gian luo­mi­ses­sa vuo­des­ta 2023 läh­tien (https://www.digitalfinland.org).

Tämä tapah­tu­ma on Oulun alu­een Meta­ver­su­mi ‑stra­te­gia­työn aloi­tus. Tule kuu­le­maan, mitä Meta­ver­su­mi on ja mitä se mer­kit­see meil­le kai­kil­le. Pää­set mukaan muo­toi­le­maan visio­ta ja tavoit­tei­ta alu­eel­lem­me.

Tapah­tu­ma on suun­nat­tu myös perin­teis­ten toi­mia­lo­jen osaa­jil­le, jot­ka halua­vat pysyä ajan her­mol­la ja hyö­dyn­tää Meta­ver­su­min tar­joa­mia lii­ke­toi­min­nan ja kes­tä­vän kehi­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sia. Tapah­tu­ma sisäl­tää mie­len­kiin­toi­sia puheen­vuo­ro­ja alan asian­tun­ti­joil­ta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ennak­koon 4.3. men­nes­sä: https://www.lyyti.in/OuluMetaverseStrategyDay

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: Jani Val­li­rin­ne, jani.vallirinne@vtt.fi

Ohjel­ma:

8.30 Kah­via ja aamu­pa­laa

9.00 Avaus­pu­heen­vuo­ro: Mitä on Meta­ver­se, kan­sal­li­nen stra­te­gia, mik­si Oulun stra­te­gia? (Jani Vallirinne/UOulu,VTT)

9.20 Busi­ness Fin­lan­din kat­saus (Jani Jokitalo/BusinessFinland)

9.40 Immer­si­ve Digi­tal Life mis­sion (San­ni Siltanen/BusinessFinland)

10.00 Kah­vi­tau­ko

10.20 Nokian uusi kam­pus – port­ti meta­ver­su­miin (Tapio Koivukangas/Nokia)

10.40 Oulu Meta­ver­se Super Pro­gram (Ari Saine/BusinessOulu)

11.00 Kes­kus­te­lua

11.50 Aamu­päi­vän yhteen­ve­to (Jani Vallirinne/UOulu, VTT)

12.00 Lou­nas­tau­ko

13.00 Oulun stra­te­gi­nen ase­ma (Jus­si Lepo­nie­mi, Business­Oulu)

13.30 — 15.00 Työ­pa­jao­siot:

15.00 Yhteen­ve­to ja jat­koas­ke­leet (Jani Vallirinne/UOulu, VTT)