Tule mukaan rat­kai­se­maan ter­vey­den­huol­lon kipu­pis­tei­tä

Man lying on a hospital bed while doctors perform diagnoses on their smart phones.

Jär­jes­täm­me inno­vaa­tio­kil­pai­lun, joka hakee rat­kai­su­ja hyvin­voin­tia­lu­een poti­las­pol­kui­hin.

Inno­vaa­tio­kil­pai­lus­sa haem­me rat­kai­sua kah­den Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een tera­pia-alu­een hoi­to­pol­kuun, jot­ta voim­me paran­taa pal­ve­lui­tam­me saa­vien asiak­kai­den hoi­toa.

Etsim­me rat­kai­sua seu­raa­viin kipu­pis­tei­siin:

CT-kuvan­ta­mi­sen yhtey­des­sä teh­ty­jen sat­tu­ma­löy­dös­ten digi­taa­li­sel­le pal­ve­lu­pol­ku (sydän- ja veri­suo­ni­tau­dit)

Rin­ta­syö­pä­po­ti­lai­den etä­seu­ran­ta- ja tuke­mi­nen (syö­pä­tau­dit)

Kan­nus­tam­me yri­tyk­siä, ammat­ti­lai­sia sekä yksi­tyis­hen­ki­löi­tä osal­lis­tu­maan 27.3.2023 avau­tu­vaan inno­vaa­tio­kil­pai­luun. Syö­pä­tau­tien ja sydän- ja veri­suo­ni­tau­tien voit­ta­ja­rat­kai­su­jen esit­tä­jil­le myön­ne­tään molem­mil­le 5 000 € apu­ra­ha kehi­tys­työ­hön.
Palk­kio myön­ne­tään esi­te­tyn rat­kai­sueh­do­tuk­sen työs­tä­mis­tä ja kehit­tä­mis­tä var­ten.

Rat­kai­su­ja kerä­tään 31.5. saak­ka, jon­ka jäl­keen asian­tun­ti­ja­raa­ti arvioi rat­kai­sut. Inno­vaa­tio­kil­pai­lun voit­ta­jat jul­kais­taan kesä­kuus­sa 2023.

Kil­pai­lun jär­jes­tä­vät Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue, Oulun yli­opis­to ja Roc­he.

Lue tar­kem­mat tie­dot ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet
https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/innovaatiokilpailu/

Lisä­tie­to­ja inno­vaa­tio­kil­pai­lus­ta:

Mari Sauk­ko­rii­pi, pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja, Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue/­POP­so­te-han­ke, p. 050 911 2993, mari.saukkoriipi@pohde.fi

Jan­ne Kamp­man, Healthca­re Sys­tem Part­ner, Roc­he Oy, p. 045 669 9388, janne.kampman@roche.com